!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Anerkjenner ikke våre historiske rettigheter
Dette sa NSR om da oppfølgingen av Kystfiskeutvalget ble behandlet i fjor. Nå foreligger proposisjonen.
Les mer her  20.03.2012
Kysten tilhører fremdeles kyst- og fjordbefolkninga
Behandlingen av Kystfiskeutvalgets forslag nærmer seg slutten. Uten de store lyspunktene finner NSR det betimelig å minne på hva vi sa under Sametingets behandling av saken i 2011.

Les mer her  20.03.2012
Nytt styre i Tromsø sameforening
Tromsø sameforening har avholdt sitt årsmøte for 2012 torsdag 15. mars. Tidligere konstituert leder Sauli Guttorm ble valgt til leder.
Les mer her  16.03.2012
Nytt styre i Oslo sameforening
Oslo sameforening har avholdt årsmøte 13. mars. Ny leder er Hege Elisabeth Marstein.
Les mer her  15.03.2012
Hilsen på kvinnedagen
NSRs leder Aili Keskitalo peker på vold mot kvinner og barn som den største enkeltutfordringen i sin 8.mars-hilsen.
Les mer her  08.03.2012
NSR søker medlemsskap i LNU
NSR-U har på vegne av NSR fremmet søknad om medlemsskap i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). NSR-U ønsker å både benytte seg av kompetansen og organisasjonserfaringen som finnes i LNU, men i særdeleshet ønsker ungdomsutvalget å fremme samiske forhold innad i LNU.
Les mer her  28.02.2012
Oppretting av tilskuddsordning for samiske skoler
Ann-Mari Thomassen, sametingsrepresentant for NSR, har med bekymring fulgt nedlegging av skoler i samiske bygder og områder. 
Les mer her  24.02.2012
Samisk språk på Tysfjord sykehjem
Sametingsrepresentant Miriam Paulsen er opptatt av muligheten de eldre på institusjoner har til å snakke sitt eget språk. Hun ser nå at denne muligheten i Tysfjord kommune er sterkt svekket.
Les mer her  23.02.2012
Språkforvaltningsområde er bra for så mangt!
NSRs sametingsrepresentant Silje Karine Muotka ønsker at Sametinget skal undersøke hvilke ringvirkninger det gir for en kommune å være innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.
Les mer her  23.02.2012
Samisk tilsyns-, veilednings- og informasjonsombud
Sametingsrepresentant Trond Are Anti ønsker å få opprettet et samisk tilsyns-, veilednings- og informasjonsorgan, eller et samisk ombud som han kort velger å kalle det
Les mer her  23.02.2012
Granskning av samiske institusjoners språktilbud
Sametingsrepresentant Trond Are Anti er opptatt av at språkmidler brukes mest av alt til styrking og bevaring av samisk språk.
Les mer her  23.02.2012
Jobber fram mot språkåret 2013
NSR har under det pågående sametingsplenum fremmet 9 nye saker som direkte eller indirekte omhandler samisk språk og hvilken tilgang mennesker bør ha til bruk av eller tjenester på sitt eget språk i ulike sammenhenger. Les mer om sakene her.
Les mer her  23.02.2012
Samiske primærnæringer i Lyngen truet
Som ledd i utviklingen av landbruksnæringa i Lyngen, har det blitt lagt opp til nydyrking
Les mer her  23.02.2012
Samisk språk og rettssikkerhet
Aili Keskitalo, parlamentarisk leder for NSR, har gjort seg tanker om hvorvidt rettssikkerheten i Indre Finnmark er god nok for samiskspråklige.
Les mer her  23.02.2012
Nye saker i Sametinget - NSR med språkfokus
I dag har årets første sametingsplenum startet, og en del av dagens forhandlinger er at representantene bringer nye forslag til Sametinget. NSR produserer politikk, og av 22 nye saker kommer 17 fra NSRs gruppe. De fleste forslagene våre handler denne gang om språk.
Les mer her  22.02.2012
Er samiske næringer velkommen til bords?
Sametinget fikk presentert den nye stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords, tirsdag 21. februar. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk presenterte selv meldingen for Sametinget. NSR forventer nå en egen stortingsmelding om reindrift, og at samiske primærnæringer ut over reindrift vies større oppmerksomhet.
Les mer her  21.02.2012
Sametingsplenum denne uken
Denne uken er disse aktuelle sakene oppe til plenumsforhandlinger: opplæringsmelding, innspill til jordbruksforhandlinger, reindriftsforvaltningsendringer og rusbehandling og -forebygging. NSRs sametingsgruppa har også stilt en rekke spørsmål til sametingsrådet.
Les mer her  20.02.2012
NSR deltar på Kirkeneskonferansen
For femte gang arrangeres Kirkeneskonferansen, et sted også samepolitikere ønsker å bidra ved. I år samles man til diskusjon omkring temaer om den politiske utviklingen av nordområdene, energiutvikling, industriutvikling, barentsregionen mot 2030 og samfunnsbygging i nordområdene.
Les mer her  09.02.2012
Vedrørende nedlegging av Boltås skole i Skånland
NSRs lokallag Iinná ja biras sámiid searvi / Hinnøy og omegn sameforening har lenge vært engasjert i kampen for bevaring av det samiske skoletilbudet i sin region. Nå rettes søkelyset mot nedleggelsen av Vátnjavári skovlá / Boltås skole. IBSS bemerker blant annet at ingen samiske lokalinteresser er invitert til å avgi høringssvar i saken.
Les mer her  09.02.2012
NSRs barents-entreprenører
NSR er medeier i prosjektet Indigenous Entrepreneurship. Vi er så heldige å ha fått ansatt engasjerte rådgivere til å veilede og være mentor for de norske Indigee-deltakerne. Mange spennende prosjekter har blitt diskutert og noen blir garantert realisert i form av en livskraftig bedrift eller et nyttig produkt i nær fremtid, nært deg!
Les mer her  09.02.2012
Indigee i siste fase
Indigee, den kjappe måten å si Indigenous entrepreunership på, er et prosjekt der over 70 unge urfolksentreprenører deltar. Det er et grenseoverskridende prosjekt som skal stimulere flere til å starte egne bedrifter i nordområdene og har som formål å få flere entreprenører til barentsregionen, med utgangspunkt i urfolkskultur.
Les mer her  09.02.2012
NSR ønsker til lykke med Samisk nasjonaldag!
I dag, 6.februar feirer vi den samiske nasjonaldagen, til minne om det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917.
Les mer her  06.02.2012
Trainee opphold som gav mersmak
I høst hadde NSR sametingsgruppe Piera Heaika Muotka (19 år) som trainee under sametingsmøter. - Jeg er veldig fornøyd med opplegget og det var ikke så vanskelig å følge de politiske prosessene som jeg fryktet i forkant, sier den engasjerte NSR traineen.
Les mer her  31.01.2012
NSR trainee
NSR har satt igang trainee-ordning for ungdom. Målet ved trainee-ordningen er å gi traineen innsikt i og erfaring fra det politiske arbeidet på Sametinget. NSR-u leder Saia Stueng oppfordrer interesserte til å ta kontakt for å bli en trainee.
Les mer her  31.01.2012
Samisk eldreråd endelig opprettet
Sametinget har opprettet et samisk eldreråd. NSR foreslo allerede i 2006 å opprette et eldreforum fordi de samiske eldre har en viktig og bred kompetanse og de bør høres. -Nå er det endelig en realitet, sier en glad Ann-Mari Thomassen.
Les mer her  27.01.2012
”The missing link” i nordområdepolitikken
I anledning Arctic Frontiers som arrangeres i Tromsø denne uken belyser Aili Keskitalo og Gunn-Britt Retter viktigheten av å prioritere å sette urfolkdsstandarder i bunnen for oppstart av industriell virksomhet i nordområdenen. 
Les mer her  26.01.2012
Underlig av presidenten å avvise nye granskninger
Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen synes det er merkelig at sametingspresidenten ikke mener det er grunnlag for nye granskninger om overvåking av samer. Dokumentasjoner om overvåkingen har skjedd på etnisk grunnlag er enda uavklart.
Les mer her  18.01.2012
Tromsø sameforening ser fram til dialogmøte med kommunen
Tromsø kommune har invitert til dialogmøte med det samiske miljøet i Tromsø fredag 13. januar. Kommunen beskriver at agenda for møtet er hvordan Tromsø kommune innenfor den krevende økonomiske situasjon og i samarbeid med andre aktører, kan styrke og videreutvikle samisk språk og kultur.
Les mer her  11.01.2012
Fornøyd med vedtaket om samiske stedsnavn
Ann-Mari Thomassen er fornøyd med Klagenemdas vedtak som sier at kommunen må behandle stedsnavnsaken pånytt, da de ikke kan nekte å bruke samiske stedsnavn. IBSS/NSR skrev til Klagenemda at vedtaket strider mot stedsnavnloven når Narvik kommune ikke vedtok å ha samiske parallellnavn for bygdene Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik og byen Narvik.
Les mer her  05.01.2012
Husk medlemskontigent for 2011
Siste nyhetsbrev fra NSR er å lese nå. Vi minner også på å betale medlemskontigent om du ennå ikke har gjort det for 2011.
Les mer her  29.12.2011
Tospråklighetsmidler i Tysfjord kommune
NSRs representanter i Vesthavet valgkrets viser til Tysfjord kommunes formannskapets budsjettforslag for 2012 og fordelingen av tospråklighetsmidler i et brev sendt til kommunen påpeker sametingsrepresentantene at konsekvensene for å avvikle språkmedarbeider ved Drag skole og ved Tysfjord syke- og aldershjem. 
Les mer her  16.12.2011
NSR søker ungdomssekretær
NSR søker ungdomssekretær i 25 % stilling til ungdomsutvalget (NSR-U). NSR-U leder NSRs ungdomsvirksomhet.
Les mer her  16.12.2011
Landsstyret samlet i Tromsø
Landsstyret møtes 10.–11. desember i Tromsø, og vil blant annet møte lokale sameforeninger for å høre om den samiske hverdagen i Tromsø etter saken om språkforvaltningsinnlemmelse som har utviklet seg denne høsten.
Les mer her  10.12.2011
Glad for Røyrvik som språkforvaltningskommune
Fredag 9. desember behandles statsbudsjettet i komitemøter i Stortinget. I den forbindelse er det ventet at Røyrvik kommune blir tildelt midler over 2012-budsjettet til innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette gleder NSR.
Les mer her  08.12.2011
Tomme seil på Sametinget – forslaget om sjøsamisk medvind fikk motbør
Borjadat/medvind-forslaget har sin bakgrunn i oppfølgingen av Kystfiskeutvalgets innstilling. NSRs vurdering er at noen enkeltsaker kan vente ett eller to år når sjøsamene har måttet vente i over 40 år, mener Ann-Mari Thomassen.
Les mer her  02.12.2011
NSRs budsjettforslag 2012
NSR foreslår store omprioriteringer i sitt forslag for Sametingets 2012-budsjett. Sjøsamisk rettighetskamp, språk- og kulturinstitusjoner og eldre og helse skal prioriteres. Flyttsamelista står sammen med NSR i dette fellesforslaget.
Les mer her  02.12.2011
Sametingsrådet er satt på gangen
Sametingsrepresentant Mathis Nilsen Eira ser meget alvorlig på at sametingsrådet er satt på gangen i reindriftssaker. Nå oppfordrer han til at sametingspresidenten tar kontakt med statsministeren om saken.
Les mer her  01.12.2011
Spørsmål og svar III
NSRs spørsmål om Sametingets omdømme og om arbeidet med en anti-mobbe-plakat. Nå oppdatert med sametingsrådets svar.
Les mer her  30.11.2011
Spørsmål og svar IV
NSRs spørsmål om SRU II, gruvedrift og konsultasjoner med norske myndigheter. Nå oppdatert med sametingsrådets svar.
Les mer her  30.11.2011
Spørsmål og svar I
NSRs spørsmål til sametingsrådet om Sametingets holdning til kvenene og om Sametingets holdning til forskning på samiske levninger. Nå oppdatert med sametingsrådets svar.
Les mer her  30.11.2011
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S