!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Jobber fram mot språkåret 2013

Stuora sátni saji ohcá


NSR har under det pågående sametingsplenum fremmet 9 nye saker som direkte eller indirekte omhandler samisk språk og hvilken tilgang mennesker bør ha til bruk av eller tjenester på sitt eget språk i ulike sammenhenger. Les mer om sakene her.

Publisert: 23.02.2012

Nasjonalt språkår 2013: NSR ønsker å rette oppmerksomheten mot 2013 som nasjonalt språkår, og ber Sametinget sikre at det også blir et samisk språkår hvor språksentre, kommuner, organisasjoner og institusjoner kan delta.

Samisk e-bok-satsning: NSR ønsker digital distribusjon av samiske bøker og ber Sametinget i samarbeid med de samiske forlagene å utrede ei samisk e-bok-satsning som kan foreligge til neste års budsjettbehandling.

Samisk ombud: NSR foreslår at det opprettes et samisk ombud, et tilsyns-, veilednings- og informasjonsorgan. Ombudets rolle vil være å føre tilsyn med bruken av tospråklighetsmidler i forhold til reglene i Sameloven, og også informere omkring samisk språk og rettigheter språkbrukere har. NSR har håp om å få på plass et slikt ombud i det nasjonale språkåret 2013. Les mer utfyllende om ombudstanken HER.

Granskning av samiske institusjoners språktjenester: NSR ønsker å se til at institusjoner som driftes over Sametingets budsjett fører et tilfredsstillende språktilbud. For å kunne gjennomføre tiltak overfor støttemottakere ønsker NSR en granskning av hvordan de samiske institusjonene som finansieres over Sametingets midler, gjennomfører sine tjenester på samisk. Hvordan og hvorfor det tenkes gransket kan du lese mer om HER.

Hedring av barnehagepionerer: NSR ønsker at Sametinget skal hedre initiativtakere, eiere og ansatte som stod bak opprettelsen av de første samiske barnehagene på 1970-tallet. Disse barnehagene la grunnen for et helhetlig tilbud i samisk kultur og språk, og sørget for språkbevaring og språkutvikling. Samiske barnehager er viktige arenaer som øker antallet språkbrukere, og en slik hedring synes NSR passer godt inn i språkåret 2013.

Samisk språk og rettssikkerhet: NSR ønsker å sikre rettssikkerheten for samiskspråklige ved å se på hvordan muligheten for bruk av samisk språk og rettssikkerhet henger sammen. Er muligheten for bruk av samisk språk for samiskspråklige til stede i alle ledd av politi- og rettssystemet og i hvor stor grad prioriterer politietaten samisk språk- og kulturkunnskap som viktig kompetanse? HER utdyper vi saken.

VIVAT på samisk: NSR ønsker VIVAT på samisk, tilpasset kulturelt og språklig. VIVAT er Helsedirektoratets tiltak for forebygging av selvmord.

Ringvirkningsanalyse for språkforvaltningskommunene: NSR ønsker en ringvirkningsanalyse for kommunene som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk for å synliggjøre hva en slik innlemming medfører ut over de språklige tjenestetilbudene. En slik analyse vil kunne være med å belyse problematiseringen man opplever rundt de økonomiske sidene av å være en språkforvaltningskommune. Også denne saken har vi utdypet ytterligere, les HER.

Samiske eldre må få prate sitt språk: NSR ønsker at sametingsrådet går i dialog med Tysfjord kommune for å sikre at samiskspråklige beboere ved syke- og aldershjemmet får kommunisere på sitt samiske morsmål etter at kommunen har tatt vekk språkstilling ved institusjonen, les mer om dette HER.

-------------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S