!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Er samiske næringer velkommen til bords?
Sametinget fikk presentert den nye stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords, tirsdag 21. februar. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk presenterte selv meldingen for Sametinget. NSR forventer nå en egen stortingsmelding om reindrift, og at samiske primærnæringer ut over reindrift vies større oppmerksomhet.

Publisert: 21.02.2012

NSR opplever umiddelbart at stortingsmeldingen Velkommen til bords er ufullstendig, og ikke gir alle samiske næringer den oppmerksomhet de fortjener. Fra et samisk ståsted opplever NSR at fokus er satt på reindrift, men også håndteringen av forvaltningen av reindrifta har et mangelfullt beslutningsgrunnlag. Forvaltningen av reindrifta er en mye omtalt sak, nylig var endringer i reindriftsloven ute på høring. Både Sametinget og NRL mener at det ikke har vært reelle konsultasjoner om den fremtidige forvaltninga av reindrifta som en sak som har vært viet stor oppmerksomhet.

NSR vil lese Velkommen til bords med interesse, og komme tilbake til stortingsmeldingen i tiden framover. Nå vier vi oppmerksomhet til den siste foreslåtte omleggingen av forvaltningen av reindrift, hvor også NSR leverte høringssvar.

Oppsummert stiller NSR seg kritisk til den foreslåtte nedleggingen av reindriftas områdestyrer. Dette fordi det ikke synes å være vurdert hvordan reindriftas representasjon regionalt og lokalt skal ivaretas i et selvbestemmelsesperspektiv, og hvordan områdestyrenes funksjon som bindeledd mellom reindrifta og forvaltningen skal ivaretas. Hensynet til demokrati og den reindriftssamiske kunnskapen i forvaltningssammenheng er ikke tatt hensyn til.

NSR er bekymret for reinbeitedistriktenes og siidaenes kapasitet til å følge opp plan- og arealsaker, og mener at den foreslåtte ordningen ikke kan innføres uten at denne kapasiteten økes og at det sikres reindriftssamisk medvirkning i beslutningsprosessene. Reindriften gjennom medvirkning i forvaltningen må ha innsigelseskompetanse, og NSR er bekymret for at innsigelseskompetansen i saker som berører reindriften er tenkt overført Fylkesmannen som allerede har mange roller i forhold til arealsaker.

NSR mener tiden er moden for en helhetlig gjennomgang av organisering og forvaltning av reindrifta. Reindrift er en spesifikk samisk næring og en urfolksnæring, og NSR ønsker spesielt å se på hvilken rolle Sametinget skal ha i framtiden. Gjennomgangen må gjøres i tydelig dialog med reindrifta og Sametinget.

Avslutningsvis mener NSR derfor at det vil være hensiktsmessig å kreve en egen stortingsmelding om reindrift som kan bidra til en framtidsretta utvikling for næringa.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S