!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Spørsmål og svar IV
NSRs spørsmål om SRU II, gruvedrift og konsultasjoner med norske myndigheter. Nå oppdatert med sametingsrådets svar.

Publisert: 30.11.2011

Om Samerettsutvalget II: Hva er status for oppfølging av arbeidet med SRU II og anerkjennelsen av rettigheter sør for Finnmark?

Svar fra sametingsrådet: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har orientert Sametinget om at departementene ikke har kommet langt nok i sine interne forberedelser til å kunne avholde et første konsultasjonsmøte om selve innholdet og substansen i saken om oppfølging av Samerettsutvalget II i 2011. Den felles målsettingen mellom departementene og Sametinget om opplegget for konsultasjonene var at det skulle tas sikte på et slikt konsultasjonsmøte i løpet av høsten 2011. Dette må fravikes noe. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Justisdepartementet tar nå sikte på at konsultasjoner om kartleggingslovgiving og konsultasjonslovgiving kan skje i siste del av februar. Konsultasjonene vil starte på administrativt nivå.

Om gruvedrift i Finnmark: NSR undrer hva som er status for Sametingets forhandlinger med Nussir AS og Arctic Gold AB.

Svar fra sametingsrådet: Det har vært avholdt møte mellom Sametinget og Nussir ASA 16.9.2011 hvor en er blitt enige om hvordan forhandlingsprosessen om søknad om driftskonsesjon etter mineralloven skal foregå. Nussir utarbeider et grunnlagsdokument med forslag/skisser til løsninger som bygger på konsekvensutredningene og rapporter om økonomien i planene, jf intensjonsavtalen pkt. 4 og 5. Sametinget vil så utarbeide arbeidsnotat med tilbakemeldinger med vurderinger og forslag/skisser før det så avholdes forhandlingsmøte. Sametinget avventer nå nærmere grunnlagsmateriale fra Nussir. Det er for øvrig enighet om at rbd 20 og 22 bringes inn i forhandlingene om de ønsker det. Sametinget har gitt uttrykk for at vi er åpne for at rbd involveres i fellesmøter når som helst i prosessen. Nussir skal også tilby rbd finansiering av ressursperson som kan bistå rbd i forhandlingene. Sametinget har hatt kontakt med rbd 22 og fått forståelsen av at de når de har mulighet vil foreslå møtetidspunkt for å drøfte med Sametinget og Nussir hvordan forhandlingsprosessen er tenkt og deres mulige medvirkning. Arctic Gold er ikke kommet så langt i sine undersøkelser at de har besluttet å ville utarbeide søknad om driftskonsesjon. Det er derfor ikke forberedt noen forhandlinger etter intensjonsavtalen om dette. 9.11.2011 ble det imidlertid avholdt orienteringsmøte mellom partene ihht undersøkelsesavtalen og intensjonsavtalen. Det ble her blant annet orientert og drøftet spørsmål knyttet til undersøkelsesarbeidene i 2011 og høringen av planprogrammet for reguleringsplanforslag med konsekvensutredning. Planprogrammet for reguleringsplanforslag med konsekvensutredning har høringsfist 9.12.2011.

Om Sametingets konsultasjoner med norske myndigheter: NSR ber om en oversikt over alle konsultasjoner som er gjennomført og avsluttet i 2010 og 2011, innholdet i disse samt hva de konkrete politiske resultater av konsultasjonene ble.

Svar fra sametingsrådet: En skriftlig oversikt over de konsultasjoner som er avsluttet i 2010 finnes i Sametingets årsmelding fra 2010. Tilsvarende vil en slik oversikt for konsultasjoner i 2011 bli innarbeidet i årsmeldingen fra 2011. I tillegg blir aktuelle konsultasjoner forløpende omtalt i rådets beretning.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S