!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

En ufattelig tragedie
Norske Samers Riksforbund uttrykker sorg og medfølelse over tragedien i Regjeringskvartalet og på Utøya.
Les mer her  23.07.2011
Bekymret for dårligere helsetjenester til samer
- Sametinget må nå være offensiv for å sikre samisk innhold i helsetjenestene sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám fra Norske Samers Riksforbund (NSR).
Les mer her  14.07.2011
Vinnere av medlemspremier 2010
Premiene i medlemslotteriet 2010 er trukket, og de heldige vinnerne ble ...
Les mer her  13.07.2011
Etabler forkus for samisk lærerutdanning!
Det blir ikke iverksatt samisk lærerutdanning på Samisk Høgskole på grunn av for få kvalifiserte søkere til høsten. -Om søkerne ikke har de nødvendige kvalifikasjonene for å begynne på lærerutdanning selv om de har en motivasjon for dette, så må vi sørge for å få dem kvalifisert først sier Silje Karine Muotka
Les mer her  08.07.2011
Sommerferie
Sekretariatet og NSRs ledelse tar som de fleste andre en velfortjent pause i sommer. Her kan du lese hvem av oss som er tilgjengelig når i sommer. 
Les mer her  08.07.2011
Uttalelse fra NSRs tillitsvalgtkonferanse 2011
NSR tillitsvalgte fra hele Norge var samlet til konferanse i slutten av juli. Tillittsvalgtkonferanse ble avholdt i Kirkenes 17.-19. juni 2011 der temaet var forvaltning og eierskap til ressurser i samiske områder.
Les mer her  07.07.2011
NSR glad for vedtak om Samisk helsepark
NSR er svært glad for at Helse Nord nå gir klarsignal for å sette igang arbeidet med å etablere en samisk helsepark i Karasjok.
Les mer her  05.07.2011
Opprop fra ordførere om å skrive seg inn i Sametingets valgmanntall
Ikke mindre enn ti ordførere i nordre Nordland og det sørlige Troms, oppfordrer alle som kan til snarest å skrive seg inn i sametingets valgmantall for 2013-valget.
Les mer her  28.06.2011
Meld deg inn i Sametingets valgmantall
NSR oppfordrer alle som kan, til å skrive seg inn Sametingets valgmanntall. Særlig unge og førstegangsvelgere oppfordres til å melde seg inn slik at de kan bli noe mer enn tilskuere til at andre utformer deres samiske hverdag.
Les mer her  28.06.2011
Våre modige søstre trenger vår støtte
Mapuche indianere i Chile trenger Sápmis støtte. Lisbeth Somby ved Oslo Sámiid searvi deltok på et møte med representanter for Mapuche indianer Juana Calfunao. Hun kunne fortelle om de undertrykkelsene som Mapuche indianere opplever. Lisbeth Somby sier møtet var en sterk opplevelse.
Les mer her  24.06.2011
Verdighetsgaranti for eldre samer i Oslo

 - Nå må vi sikre eldre samer i Oslo og omegn verdighetsgaranti, sier NSRs sametingsrepresentant Kirsti Guvsám som fremmet en sak om dette på Sametinget i begynnelsen av juni.


Les mer her  17.06.2011
NSR møter nederlaget med utstrakt hånd
Norske Samers Riksforbund (NSR) har gjennom 40 år hatt et sterkt engasjement for sjøsamiske rettigheter og framtid, og vi vil arbeide videre, sier NSR i en kommentar dagen etter det store sjøslaget på Sametinget.
Les mer her  10.06.2011
Sjøsamene sviktet av Arbeiderpartiet og Árja
Et flertall på Sametinget ga avtalen i Kysfiskesaken sin tilslutning, til tross for at Regjeringen nekter å anerkjenne kystfolkets historiske rettigheter.
Les mer her  09.06.2011
Fortsatt gjest i egen gamme
Denne fiskeriavtalen som er fremforhandlet innebærer etter mitt syn at vi fortsatt skal betraktes som gjester i eget hjem, vår fiskerett er en "ny rettighet" som etableres som en almisse – ikke som følge av vår lange og ubrutte historiske rett til fiske i egne områder. Saken behandles i Sametinget torsdag 9.juni etter kl. 13.30 og kan følges av interesserte via streaming på Sametingets nettsider.
Les mer her  08.06.2011
Rettsgrunnlaget er viktig!

Mathis Nilsen Eira har fulgt reindriftsrettens utvikling gjennom nesten en generasjon, både som utøver og som aktiv næringspolitiker. Eira mener det er viktig å vise solidaritet med sjøsamene og fjordfolkets historiske rett til fiskeressursene.


Les mer her  03.06.2011
Regjeringen må stanse omstillingsarbeidet i reindriftsforvaltningen

- Regjeringen må umiddelbart stanse omstillingsarbeidet i reindriftsforvaltningen, sier Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsrepresentant Kirsti Guvsám som sitter i Oppvekst-, omsorgs-,og utdanningskomite i Sametinget. Hun viser til at regjeringen har gått bak ryggen til Sametinget og reindriftsnæringen.


Les mer her  03.06.2011
Hvorfor nei til avtalen om kystfisket?
I neste uke behandler Sametinget avtalen som ble konsultert fram mellom president Egil Olli og fiskerminister Lisbeth Berg-Hansen. NSR har hele tiden tatt forbehold om å vurdere hele resultatet når det foreligger, slik Sametinget også har rett til å gjøre på fritt grunnlag i forbindelse med plenumsbehandlingen i neste uke.
Les mer her  31.05.2011
Det er langt fra Tranmæl til Olli

På Sametinget er det full enighet om at kystfiske avtalen ikke er godt nok. Silje Karine Muotka spør om hvorfor Sametingsrådet fremmer en sak med anbefaling om å akseptere avtalen.

 


Les mer her  31.05.2011
Uforsvarlig hastverk i fiskesaken

Sametingsrepresentant Randi A. Skum mener at Sametinget må ta seg tid til å få vurdert hvilke konsekvenser det vil ha om man går inn for avtalen som sametingsrådet og regjeringen har forhandlet fram om fiskerettigheter.Les mer her  31.05.2011
1 million til áhkku og áddjá
NSR foreslår 1 million til áhkku og áddjá. Brukerrettet helsefremmende tiltak kan bli prioritert i det reviderte budsjettet som er under behandling på Sametinget.
Les mer her  25.05.2011
NSR sier NEI!

NSR mener Sametinget ikke kan akseptere forslag til avtale om rett til fiske i sjøsamiske områder. Uenigheten om den historiske retten og om den samiske og lokale innflytelsen i forvaltningen er for stor.


Les mer her  24.05.2011
Skuffende om samisk samhandling
Samhandlingsreformen sikrer ikke samiske brukere et likeverdig helsetilbud godt nok. Den samiske befolkningen har krav på helsetjenester hvor vi kan bruke eget språk og bli møtt med kulturforståelse.
Les mer her  22.05.2011
Besøk på Sisa Kultursenter i Alta
NSR har vært på besøk hos Sisa Kultursenter i Alta som er en internasjonal møteplass for ulike mennesker og kulturer.
Les mer her  22.05.2011
Alarm om frafall i samiskfaget
I denne kronikken skriver Aili Keskitalo om en vesentlig utfordring Sametinget må ta tak i er den alarmerende nedgangen i antallet elever som har samisk som andrespråk.
Les mer her  18.05.2011
Vervemateriell
Med NSRs nye verveblokker er det en fryd å la seg verve!
Les mer her  12.05.2011
Tilgang til utmarksressurser kan være fattigdomsbekjempelse
I forbindelse med NRK sin publisering av oversikt over antall fattige skriver Silje Karine Muotka at utmarkshøsting kan bekjempe fattigdom. Kanskje er ikke folk fattige, eller oppfatter seg selv som fattige. Selv om de ikke har like høy pengeinntekt som resten av landet, så har de kanskje en annen form for økonomi som supplerer livsgrunnlaget i tillegg.
Les mer her  10.05.2011
Tromsø sameforening debatterer språkforvaltning
Tromsø sameforening / Romssa sámi searvi (RSS) inviterer til medlemsmøte tirsdag 10. mai. I møtet vil det bli debatt under tittelen Tromsø inn i forvaltningsområdet for samisk språk?
Les mer her  04.05.2011
Thomassen bringer IBSS videre
Hinnøy og omegn sameforening / Iinná ja biras sámiid searvi (IBSS) har i årsmøte 14. april 2011 gitt Ann-Mari Thomassen fornyet tillit til å lede foreningen også neste periode. IBSS har hatt stor aktivitet i 2010, og Thomassen ser fram til å prøve ut nye ideer foreningen har for 2011.
Les mer her  02.05.2011
Bidra til forskning på språklig mangfold du også
Snakker eller forstår du nordsamisk eller kvensk? Har du erfaring med flerspråklighet og det å måtte gjøre språkvalg i det daglige? Da kan du nå bidra til å sette fokus på minoritetsspråk og bevaringen av disse.
Les mer her  28.04.2011
Myten om den edle ville
Silje Muotka mener at det burde være mulig å bytte ut gammeldagse holdninger om det samiske samfunnet til fordel for spennende faglige innfallsvinkler i blant annet naturfag hvor urfolksperspektiv kan være en god måte å belyse tema av interesse.  
Les mer her  23.04.2011
Vernearbeid som grønn kolonisering?
Aili Keskitalo mener at verneprosessene må gjennomføres etter retningslinjer som Sametinget og Miljøverndepartementet avtalte i 2006 for hvordan verneplanarbeid skulle foregå i samiske områder.
Les mer her  23.04.2011
Samisk kirkeliv og Sametinget
Kirsti Guvsám sier at NSR er klar for å ta ansvar for samisk kirkeliv, men ikke før det blir reelle budsjettkonsultasjoner mellom regjering og Sametinget. 
Les mer her  18.04.2011
Nuoraj TV – lulesamisk medietilbud
Salten sameforening–NSR mener Nuoraj TV var et veldig godt tilbud som må få sikret finansiering. Slik at dette tilbudet gjenåpnes da det er viktig for språkutviklingen for lulesamisk.
Les mer her  15.04.2011
Nei til flere oppdrettslokaliteter i Tysfjord
Salten sameforening-NSR er svært bekymret over planene sett i forhold til sett i forhold til spørsmål, om samiske rettigheter, tradisjonelle fiskerier, økt forurensning og ferdsel på fjordene.
Les mer her  15.04.2011
Hugo Kalstad leder Salten sameforening
Salten sameforenings årsmøte 8. april 2011 valgte Hugo Kalstad (48) som ny leder i foreningen. Han etterfølger Miriam Paulsen som har ledet foreningen de siste 2 ½ år. I tillegg til kulturarbeid og politisk deltakelse vil samiske arbeidsplasser stå sentralt under Kalstads ledelse.
Les mer  12.04.2011
Gjenvalgt Alta-leder storfornøyd med økt engasjement
John Harald Skum ble gjenvalgt som leder for Alta sameforening i årsmøtet for 2011. Skum merker at det er større engasjement rundt samiske saker i Alta, og er glad for å få lede lokallaget videre.
Les mer her  11.04.2011
Oppfordrer til politisk enighet om Kystfiskeutvalgets forslag
NSRs sametingsgruppe forventer nå at fiskerministeren avklarer regjeringens posisjon i saken, og møter Sametinget for å sikre politisk enighet om hvordan man nå skal realisere Kystfiskeutvalgets forslag.
Les mer her  07.04.2011
Mer kreft i Finnmark enn vi vet om?
Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka er bekymret om underrapporteing og ubehandlede krefttilfeller i Finnmark. Sametinget må være en pådriver for å sikre mer kunnskaper om helsesituasjonen for folk.
Les mer her  07.04.2011
Vil ha sametingsalternativet på bordet
NSR-leder Aili Keskitalo spør om ikke sametingsalternativer til organisering av den fremtidige Reindriftsforvaltninga ble vurdert. Sametinget ville ha et utvalg til å vurdere de folkerettslige, prinsipielle og praktiske sidene ved organiseringen av den fremtidige forvaltninga av reindrifta.
Les mer her  07.04.2011
NSR har ansatt gruppesekretær
NSRs sametingsgruppe har tilsatt Ellen Cecilie Triumf i stilling som gruppesekretær. 1. mars startet hun opp i 50 % stilling.
Les mer her  03.04.2011
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S