!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Aili Keskitalos tale ved åpning av Urfolkenes internasjonale polarår
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) tok sametingsrepresentantene med seg over vidda fra Karasjok til Kautokeino for å overvære åpningen av Urfolkenes internasjonale polarår. Les Aili Keskitalos velkomsthilsen her.
Les mer her  15.02.2007
Penger til å snu fornorskninga
Sametinget holder et seminar om Samefolkets fond tirsdag 13. februar. Seminaret er åpent for alle og NSRs leder Silje Karine Muotka oppfordrer alle som har muligheten til å delta på seminaret. – Det samiske samfunnet må ta opp til debatt  hvordan disse midlene skal brukes, sier Muotka.
Les mer her  09.02.2007
NSR lederens tale på samenes nasjonaldag
NSR-leder Silje Muotka feiret samenes nasjonaldag i Alta, hvor hun var dagens taler på Álttá Sámiid Searvis/ Alta sameforenings markering på Álttá siida. Her kan du lese Muotkas tale.
Les mer her  07.02.2007
Sametinget vil forvalte kongekrabben
Sametingsrådet ønsker en ny felles forvaltningsstrategi for kongekrabben og ønsker at det etableres et regionalt forvaltningsnivå. Denne forvaltningen bør ta utgangspunkt i at kongekrabben er en ressurs med begrenset utbredelse.
Les mer her  01.02.2007
Enighet om samer og nasjonalparker
Sametinget og Miljøverndepartementet er enige om hvordan vernplanarbeid skal foregå for å sikre samisk medbestemmelse ved opprettelse av nasjonalparker eller annet vern i samiske områder. – De samiske interessene ivaretas bedre, sier Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR)
Les mer her  31.01.2007
Legitim hverdagsrasisme?
NSRs lokallag Álttá sámiid searvi/Alta sameforening har lenge jobbet for å fremme samisk kultur i Alta. Leder Brita Julianne Skum mener Altasamfunnet bør være stolt av sin samiske historie, og reagerer på samehetsen som en anonym same stod frem og fortalte om i Altaposten. Det har også kommet til uttrykk samehets i Altapostens nettblogger etter Grand Prix i Alta.
Les mer her  30.01.2007
Avgiftsordninger undergraver samisk reindrift
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) frykter at systematisk forskjellsbehandling av reindriften i landbruket, på sikt vil undergrave muligheten for samisk reindrift. Hun reagerer på at reindriften i enkelte sammenhenger betaler ti ganger mer i avgifter enn andre primærnæringsutøvere.
Les mer her  29.01.2007
Livsgrunnlaget i samiske bygder
Viktor Trosten er styremedlem i Deanu Sámiid Searvi / Tana Sameforening-NSR. Den tidligere lokallagslederen er engasjert i spørsmål som dreier seg om samisk tradisjonell bruk av utmarka.
Les mer her  26.01.2007
Roser vern av samiske symboler
Pocahontas-misbruket har gitt verdens urfolk en advarsel. Nå får samene et sterkere våpen mot kommersiell utnyttelse av samisk håndverk, symboler og uttrykk. – Svært viktig og gledelig, sier Lene Hansen, gruppeleder for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget.
Les mer her  20.01.2007
Kystfiskeutvalget og samiske rettigheter
Norske Samers Riksforbund har alltid jobbet under forutsetningen om at sjøsamiske rettigheter eksisterer, skriver NSR-leder Silje Karine Muotka i et leserinnlegg i Altaposten.
Les mer her  19.01.2007
Landsstyret samles i Tromsø
NSR landsstyre har årets første møte 19. - 21.01.07 i Tromsø. På sakslista står mange aktuelle saker. Landsstyret har også satt av tid til kulturelle innslag, til kunstutstilling og film.
Les mer her  15.01.2007
Styrket samiskundervisning i Tromsø
Tromsø sameforening ser behovet for å arbeide for en styrket samiskundervisning på ungdomsskoletrinnet i Tromsø kommune og foreslår Sommerlyst skole som ressursskole, forteller leder i Tromsø sameforening Anita Lervoll.
Les mer her  13.01.2007
Vinner av joikekonkurranse for ungdom
Per Inge Guttorm Johansen (19) fra Porsanger vant Joikekonkurranse for Ungdom 2006 som ble arrangert av Karasjok sameforening og Karasjok sameungdomsforening i felleskap.
Les mer her  09.01.2007
Sametingspresident Aili Keskitalos nyttårstale 2007
Sametingspresident, Aili Keskitalo, har holdt sin andre nyttårstale som president i Sametinget. Les hennes nyttårstale her.
Les talen her  02.01.2007
Fare for at valgkretsen Nordre-Nordland forsvinner
Sametinget har satt ned en ekspertgruppe som vurderer valgstrukturen til Sametinget og endringer i kretsinndeling. Sametingsrepresentantene fra Nordre-Nordland frykter at valgkretsen forsvinner.
Les mer her  01.01.2007
NSR ønsker Márkomeannu lykke til!
Den samiske ungdomsforeningen Stuornjárgga sámenuorak har med sitt initiativ fulgt opp en sterk tradisjon i NSR for det jeg vil kalle "kulturelt entreprenørskap", uttaler NSR-leder Silje Muotka.
Les mer her  28.12.2006
Reindriften må involveres sterkere i tilpasning av reintallet i Finnmark
Sametingspresident Aili Keskitalo understreker at Norge er folkerettslig bundet til et forpliktende samarbeid med Sametinget, og reindriftsnæringen spesielt, i saken om redusert reintall i Finnmark.
Les mer her  24.12.2006
Uheldig utvikling
Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Muotka reagerer på en utvikling hvor inntjening og profitt settes i høysetet i forvaltningen av Finnmarkseiendommen.
Les mer her  21.12.2006
Styrket fokus på sørsamiske saker
Sametingspresident Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund) og sametingsrepresentant Kirsten Appfjell Eira (Åaerjel læstoe) er stolt over samarbeidsavtalen som sikrer styrket fokus på sørsamiske saker.
Les mer her  20.12.2006
Positivt at distriktskvoteordningen evalueres
- Positivt at det er satt i gang en ekstern evaluering av distriktskvoteordningen. Hvis resultatet av evalueringen viser at ordningen med distriktskvoter ikke fungerer, må ordningen tilpasses slik at målsettingen blir oppfylt, uttaler rådsmedlem Ann-Mari Thomassen (NSR).
Les mer her  19.12.2006
Tanabredden sameforening vil sikre villaksen
- Vi er svært fornøyde med at Tanafjorden blir uten oppdrettsvirksomhet sier landsstyremedlem i NSR, Ingrid Nordal som en kommentar til regjeringens forslag om å sikre villakstammen i Tanaelva. 
Les mer her  16.12.2006
Avgiftsvelde ikke visjonen
Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Muotka reagerer også sterkt på en utvikling hvor inntjening og profitt settes i høysetet i forvaltningen.
Les mer her  15.12.2006
- Sametingsrådet ønsker sterke regioner
 - For å styrke Sametingets rolle i den regionale utviklingsarbeidet er det nødvendig at samarbeidsavtaler også etableres med de nye regionene, sier medlem av sametingsrådet Jarle Jonassen (NSR).
Les mer her  14.12.2006
Sametinget engasjert i Kautokeino
Sametingsrådet vil understreke at man tar overgrepene mot mindreårige i Kautokeino kommune svært alvorlig. Sametinget har vært og vil være politisk engasjert i saken, understreker sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  12.12.2006
Miljøvern og helse
Klimaendringer og helsespørsmål hører sammen, påpekte sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter fra Nesseby under behandling av Sametingets politiske program.
Les mer her  12.12.2006
Bypolitikk på høring
Med stor tilflytting til byene er det klart at Norske Samers Riksforbund (NSR) må ta et større bypolitisk ansvar enn tilfellet er i dag. NSRs bypolitiske plan sendes ut på høring til lokallagene/sameforeningene.
Les mer her  11.12.2006
Bedre vern for overgrepsutsatte samiske barn og unge
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Rita-Alise Porsanger, har påpekt manglende samisk perspektiv i tilbud for barn og unge som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Departementet har innrømmet feil.
Les mer her  09.12.2006
Sameforeningenes årsmøter
Lokallagene i Norske Samers Riksforbunds lokallag avholder vanligvis årsmøter på denne tiden av året. Her er årsmøtekalender.
Les mer her  06.12.2006
Pressemelding: Rystet over bistandsrot
Lederen av Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka, er overrasket over opplysningene om at bistandsmidler som er øremerket til urfolk i stor grad ikke når frem til urfolkene de i utgangspunktet var tiltenkt.
Les mer her  05.12.2006
Ingen reduksjoner i Samisk Utviklingsfond
Sametingsrådet ønsker å presisere at medienes oppslag i forrige uke om reduksjoner i bevilgningene til Samisk Utviklingsfond ikke er korrekte.
Les mer her  05.12.2006
Nordområdestrategi og urfolksdimensjonen
- Regjeringens nord-områdestrategi inneholder mange interessante punkter sier NSRs leder Silje Karine Muotka i forbindelse med innspill til Regjeringens nordområdestrategi.
Les mer her  04.12.2006
Fornøyd med Regjeringens nordområdestrategi
Sametingspresident Aili Keskitalo er fornøyd med Regjeringens strategi for nordområdene, og vektlegger spesielt at norske myndigheter legger til grunn urfolkenes rettigheter i utviklingen av områdene. 
Les mer her  03.12.2006
Skum ny leder av tilskuddstyret
Sametingsrepresentant, John Harald Skum, som representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) fra valgkrets 6 Alta/Kvalsund, ble i dag valgt som leder av Sametingets tilskuddstyre.
Les mer her  01.12.2006
Ser frem til samarbeid med nytt parlamentarisk lederskap
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) avviser at det er snakk om uenigheter på grunn av ulike politiske grunnsyn. NSRs sametingsgruppe valgte i går nytt parlamentarisk lederskap av interne organisatoriske grunner.
Les mer her  01.12.2006
Nytt parlamentarisk lederskap i NSR
Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe har valgt å foreta omorganisering av NSRs parlamentariske lederskap. Dette blir gjort som følge av at Ann Mari Thomassen har fratrådt parlamentarisk lederskap i NSR i egenskap av at hun ble oppnevnt som rådsmedlem i Sametinget.
Les mer her  30.11.2006
Samepolitisk forum for eldre
For å sikre de eldre en reell innflytelse på saker de er opptatt av samt sikre at Sametinget får nytte den komeptansen de eldre innehar bør Sametinget vurdere å etablere et forum hvor et samarbeid mellom eldre og Sametinget formaliseres.
Les mer her  29.11.2006
Samisk læremiddelår – Kunnskapsløftet Samisk
Det har i lengre tid nå vært mangel på læremidler både i og på samisk fra barnehagenivå til videregående skole. Det tar altfor lang tid å klargjøre nok læremidler fordi det er mangel på økonomiske midler. Denne saken ble fremmet for Sametingets plenum av sametingsrepresentant, Gunn Britt Retter, for NSR/SfP i Varanger valgkrets.
Les mer her  28.11.2006
Rekruttering til duodji og duodji-næringen
Duodji er en meget viktig næring og en identitetsbærer i vår kultur og duodji-produkter hører til våre identitetssymboler. Det sier NSRs sametingsrepresentant fra Karasjok valgkrets, Synnøve Solbakken-Härkönen. Hun savner tiltak for å øke rekrutteringen til duodji og duodji-næringen, og fremmet ny sak om dette i dagens plenumsmøte i Sametinget.
Les mer her  28.11.2006
Samefest og joikekonkurranse
Samefest med joikekonkurranse og gode premier lørdag 30. desember 2006 på Kroa i Karasjok. Arrangører er  Karasjok sameforening og Karasjok sameungdomsforening i felleskap.
Les mer her  26.11.2006
Strukturvirkemidler i fiskeflåten
Høringsuttalelse fra Norske Samers Riksforbund til NOU 2006: 16 ”Strukturvirkemidler i fiskeflåten” er nå lagt ut på internett i sin helhet på norsk og samisk med kontaktperson NSR-leder Silje Muotka.
Les mer her  23.11.2006
Forrige side1  ... 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S