!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nordområdestrategi og urfolksdimensjonen
Silje Karine Muotka, leder av Norske Samers Riksforbund (NSR)
- Regjeringens nord-områdestrategi inneholder mange interessante punkter sier NSRs leder Silje Karine Muotka i forbindelse med innspill til Regjeringens nordområdestrategi.

Publisert: 04.12.2006

HØRINGSUTTALELSE TIL REGJERINGENS NORDOMRÅDESTRATEGI

Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at høyeste miljøstandarder pålegges all aktivitet i området.
Urfolksrettighetene skal respekteres

Regjeringens forslag til nordområdestrategi presiserer at urfolksrettighetene skal bli respektert i nordområdene, og det er et helt avgjørende punkt i strategien. Norske Samers Riksforbund mener at dette innebærer at tilgang til ressurser i forbindelse med nye industrielle tiltak for eksempel også må omfatte aksept fra samisk hold. Offentlige og private interesser må derfor etablere klare avtaler med Sametinget og det samiske folk, spesielt i forhold til den industrielle aktiviteten som skal foregå i samenes hjemområder, både på norsk og russisk side.

Ny industriell aktivitet må tilpasses den samiske bruken av områdene
NSR mener generelt at det er de fornybare ressursene som skal ligge til grunn for vår samfunnsutvikling i nordområdene. Grunnen er at det er de fornybare ressursene som er bærekraftige og har gitt utkomme til befolkningen i uminnelige tider. Det samiske samfunnet har vært og er fortsatt helt avhengig av at fornybare ressurser forvaltes på riktig måte.

Skal bygge kapasitet ved samiske institusjoner
Regjeringens strategi legger også opp til at urfolksnettverket og Arktisk universitet skal styrkes. Videre er det spesielt nevnt at regjeringen vil bidra til oppbygging av kapasitet ved de samiske institusjoner innen urfolksrelatert forsking. Norske Samers Riksforbund mener dette er helt nødvendig fordi kunnskap og kompetanseutvikling er blant de sterkeste drivkreftene i det vi kan kalle nordområdesatsningen.

Norske Samers Riksforbund vil vise til at det er viktig å realisere et allsamisk universitet som kan danne utgangspunktet for at forskingen i størst mulig grad skal foregå i nord og ved utvikling av de eksisterende kompetansemiljøene. Dette burde vært enda tydeligere presisert i strategien. Norske Samers Riksforbund mener at Sametinget skal være en aktiv part for regjeringen i videre arbeid med nordområdesatsningen. NSR mener det er viktig å bygge på den brede kunnskapen som allerede finnes i det samiske samfunnet, det gjelder både vår tradisjonelle kunnskap og vår verdensforståelse. Strategien må derfor være å gjennom denne satsningen styrke våre egne forskningsmiljø. Resultatene av dette arbeidet bør være at institusjoner lokalisert i samiske områder opparbeider økonomisk og faglig kapasitet til å følge utviklinga i kunnskapsmiljøene rundt nordområdene og at samenes egen kunnskap og kompetanse, både tradisjonell kunnskap og nyere forskning, får innpass i disse kunnskapsmiljøene, og i prosessene forøvrig.

Norske Samers Riksforbund mener at samiske sendinger på permanent basis i Nordvest-Russland er meget viktig i sammenheng med nordområdespørsmålene.

Samisk region
Norske Samers Riksforbund støtter tanken om at det skal utarbeides et forslag om etablering av en økonomisk og industriell samarbeidssone som omfatter både norsk og russisk territorium i grenseområdene i nord. Norske Samers Riksforbund vil vise til det pågående arbeidet med nordisk samekonvensjon som enda en dimensjon som underbygger mulighetene for at også en samisk region på kryss av landegrenser kan realiseres i fremtiden. En samisk region i nord ville vært et meget sentralt gjennombrudd for samene, som er et folk bosatt i fire stater. Det vil sikre samenes rettigheter og utvikling som et folk. Arbeid for å sikre den nordiske dimensjonen i samepolitisk sammenheng er derfor svært viktig. Som en del av nordområdestrategien bør derfor prosessen med Nordisk samekonvensjon tillegges betydelig vekt.

Tiltak for å lette grensepasseringen mellom Norge og Russland vil være en del av dette.

Miljøet og miljøstandarder
Klimaendringer og forurensning påvirker både naturen rundt oss og våre næringer og dermed også vår egen helse. Den samiske kulturen må forberede seg på å møte og håndtere de pågående forandringene og samtidig ta vare på de verdier og den kunnskap som allerede finnes i det samiske samfunnet. Dette må både regjeringen og Sametinget jobbe for å sikre i sitt arbeid med å utvikle nordområdene.

NSR krever at høyeste miljøstandarder pålegges all aktivitet i området. Konsekvenser av utbygging, utvinning, infrastruktur og transport må utredes, ikke bare forut for nye aktiviteter, men det må være på plass mekanismer som vurderer mulige endrede konsekvenser underveis.

NSR er glad for at oljetankere skal følge seilingsleder på 30 nautiske mil utenfor kysten fra Røst til Vardø. Det vil bedre mulighetene for å reagere med oljeverntiltak om havarier eller kollisjoner skulle finne sted.
Sosiale dimensjoner viktige

Norske Samers Riksforbund vil peke på at store samfunnsendringer også endrer sosial og samfunnsmessige strukturer. Vi mener at det er viktig å ta høyde for at slike faktorer legges inn i regjeringens nordområdestrategi. Ikke bare har vi en situasjon med dramatiske forskjeller i levestandard i områdene, men det er også viktig å utrede spørsmål knyttet til familieforhold og samfunnsforhold når arbeidsmarkedet og til dels småsamfunnene preges av nye aktiviteter.

Norske Samers Riksforbund vil vise til at infrastrukturoppbygging i form av helsetilbud og tilbud til barn og unge må være en del av denne satsningen. Mange samiske samfunn har betydelige utfordringer på feltet, og et faglig godt samisk tjenestetilbud vil være av stor betydning.

Arktisk råd
Arktisk råd skal ha sekretariat i Tromsø i perioden 2006-2008, og i denne forbindelse vil Norske Samers Riksforbund presisere at det er avgjørende at det fokuseres også på å rekruttere fagfolk med urfolkskunnskap som en aktiv del av urfolksperspektivene i nordområdestrategien.

Se også landsmøteuttalelse 2006 om nordområdende


Silje Karine Muotka Tlf. /98487576. Pressebilder.

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S