!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Uheldig utvikling
Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Silje Karine Muotka.
Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Muotka reagerer på en utvikling hvor inntjening og profitt settes i høysetet i forvaltningen av Finnmarkseiendommen.

Publisert: 21.12.2006

-Jeg er bekymret for at urfolksargumentene ikke vil være anvendelig i forhold til prioriteringsspørsmål når det er snakk om ressursuttak for fremtiden. Hvordan skal vi kunne argumentere for at tradisjonell bruk har forrang fremover når FeFo styrets første signal er å åpne eiendommen for allmennheten og EU-borgere spør Muotka.
Norske Samers Riksforbund (NSR) har sommeren 2006 advart mot at Finnmarkseiendommen utvikles til et nytt avgiftsregime. - Jeg mener fortsatt at en utvikling med økende og nye avgifter vil føre til at befolkningens tillit til den nye forvaltningsordningen vil bli svekket sier lederen for Norske Samers Riksforbund Silje Karine Muotka.

-Nyhetene om at Finnmarkseiendommen vil bryte med gratis-prinsippet og avgiftsbelegge sedvanemessig vedhogst og at styret også velger å øke avgifter i forhold til flere tjenester er meget foruroligende, særlig tatt i betraktning at vi i mange tilfeller har en rekrutteringsutfordring til tradisjonell bruk av utmarksressursene mener Muotka. – Jeg stiller også spørsmål ved dette tatt i betraktning at vi har en sterk sedvane for vedhugst i dette fylket, samt at slik ressursutnytting også har element av beredskaps- og samfunnssikring i seg. Det er allerede et viktig prinsipp i beredskapstenkingen og i forhold til samfunnsikkerhet generelt at nye hus skal ha mulighet for vedfyring, og dermed blir spørsmålet om tenkingen bak avgiftsøkningen i forhold til vedhugst merkelig.

Videre syns Muotka at styret for FeFo med sitt forslag om at allmennheten, og dermed også EU-borgere, skal ha tilgang til garnfiske i ferskvann bryter med tenkingen som lå til grunn for Sametingets holdninger i forhandlinger om Finnmarksloven. Muotka sier hun mener at man må se svært nøye på dette her i fylket først og fremst. Ved å gjennom dette vedtaket åpne Finnmark for EU-borgere skapes også presedens og dermed også en utvikling hvor urfolksargumentet muligens ikke lenger vil være tungt nok i forhold til eventuelle innskrenkinger i andre sammenhenger. Det beklager jeg virkelig, sier Muotka. - Jeg kan, på generelt grunnlag, ikke se at en slik utvikling vil være tillitsvekkende i forhold til befolkningen i fylket. Tvert om vil det skape stor usikkerhet og tvil med tanke på at den nye ordningen skal ivareta befolkningens interesser. Finnmarkseiendommens styre må ta innover seg behovet for at det iverksettes et langsiktig arbeid for å bygge opp legitimiteten i forvaltningen av våre fellesarealer sier Muotka.

Muotka reagerer også sterkt på en utvikling hvor inntjening og profitt settes i høysetet i forvaltningen. ”Vi er tjent med at forvaltningen nå i praksis imøtekommer den kulturelle og samfunnsmessige bakgrunnen for overføringen av Finnmarkseiendommen. Det betyr at grunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse ikke skal bli forringet eller hindret gjennom en stadig akselererende avgiftspolitikk. Styret i Finnmarkseiendommen må eventuelt søke finansiering for driftsomkostninger andre steder enn hos folk i Finnmark. Dette inngår som en del av styrets ansvarsområder.”

Styret for Finnmarkseiendommen skal legge frem strategien for arbeidet i FeFo i nær fremtid, og Muotka frykter nå at disse siste vedtakene varsler hovedlinjene i strategien. – Vi har fra NSRs side hatt store forventninger til at styret disse første fire årene konsentrerer seg om det store arbeidet som ligger i å bygge en forvaltning med legitimitet i befolkningen samt å inkorporere hensyn til samisk tradisjonell bruk i forvaltningen i større grad enn tidligere.

- Jeg er derfor ikke fornøyd med denne utviklingen, avslutter Silje Karine Muotka som vil ta opp problemstillingene med NSRs landsstyre så snart som mulig. 
Silje Muotka 98487576 leder@nsr.no

Samisk versjon
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S