RSS-feed

Velg språk!

 Odasvuorká - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Sámi oahppi lea deháleamos
Mii sávvat buohkat ahte sámi mánáid  ja nuoraid skuvlafálaldat livččii ollu eambbo go dáčča skuvlla heajos kopiija. Lea ain ollu mii lea dagakeahttá ovdal go buot lea buorre. Nu čállá Sámedikki opposišuvdnajođiheaddji Aili Keskitalo (NSR) lohkkiidreivves.
Loga eanet  26.05.2008
Ferte sáhttit bissehit genadutkama Sámis
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) oaivvilda ahte sápmelaččat ieža galget sáhttit bissehit dahje dohkkehit genadutkama sámi álbmoga gaskkas. Nu cealká ovddeš sámediggeráđđeláhttu Ing-Lill Pavall, guhte dán váhko oasálastá Sámedikki dievasčoahkkimis várreláhttun.
Loga eanet  26.05.2008
Jearrá rollaid birra Sámedikkis
Várrepresideanta Marianne Balto sivahallá Ságat áviissa bokte NSR sámediggeáirasa Tone Finnesen leat skihkaheapme ja ahte son seaguha rollaid. Dál dáhttu Aili Keskitalo (NSR) sámediggepresideantta Egil Olli čilget ahte doarju go son dáid čuoččuhusaid.
Loga eanet  25.05.2008
Lokte bieggamilloid Sámediggái
Boahtte váhko dievasčoahkkimis lokte sámediggeáirras Jarle Jonassen (NSR) planejuvvon bieggamillohuksema Fosen orohagas. Jonassen ballá mo dát stuorra sisabahkken váikkuha orohahkii, ja jearrá ge mo sámediggeráđđi áigu čuovvolit dán ášši.
Loga eanet  24.05.2008
Fitnodagaid doaimmat eamiálbmotguovlluin
Sámedikki dievasčoahkkimis Kárášjogas boahtte váhkos šaddá sáhka dáčča ja stáhtaoamastuvvun fitnodagaid doaimmaid birra eamiálbmotguovlluin. Lea sámediggeáirras Kirsti Guvsám (NSR) gii jearrá makkár oaidnu sámediggeráđis lea dasa.
Loga eanet  24.05.2008
Čuorbbes Máhttodepartemeanta?
Sámediggeráđi Jørn Are Gaski (BB) celkkii gieskat media bokte ahte Máhttodepartemeanta lea čuorbi. Ollugat leat hirpmahuvvan dáid cealkámušaid geažil. Boahtte váhko dievasčoahkkimis jearrá ge sámediggeáirras Kirsti Guvsám (NSR) ahte doarju go sámediggepresideanta Egil Olli dáid cealkámušaid.
Loga eanet  22.05.2008
Sámi mánát suohkan ovddasvástádus
Maŋemus beivviid leamaš mediasáhka sámi mánáidgárddi birra Álttás. Álttá sámiid searvi oamasta ja jođiha mánáidgárddi. Lohkkiidreivves čujuha NSR jođiheaddji Silje Muotka ahte suohkanis lea ovddasvástádus maiddái sámi mánáid ovddas.
Loga eanet  22.05.2008
Guovdageainnus sihke ođđa ja ovdalaš stivralahtut
Guovdageainnu sámiid searvi lea válljen Aili Keskitalo searvvi ođđa jođiheaddjin. Stivralahtut leat Marit Meløy Utsi, Kirsten Susanne Logje, Turid Westerheim  ja Mikkel Aslak Logje.
Loga eanet  21.05.2008
Aili Keskitalo leavgageavaheami birra
Iežas sártnis miessemánu 17. b. humai NSR parlamentáralaš jođiheaddji Aili Keskitalo digaštallama birra mii maŋemuš áiggiid leamašan dáža mediain leavgageavaheami birra našunálabeaivvi. Keskitalo oaivvilda ferte leat seamma lunddolaš geavahit sihke dáčča ja sámi leavgga dán beaivvi.
Loga eanet  20.05.2008
NSR oaivvilda Norga rihkku álbmotrievtti
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) oaivvilda ráđđehus ovtta nuppi gearddi rihkku álbmotrievtti ja bivdá Sámedikki doarjut ILO raportta nu mo Sámedikki Kultur- ja Ealáhuslávdegoddi evttoha. Sámediggi gieđahallá ášši boahtte dievasčoahkkimis.
Loga eanet  20.05.2008
Sámegiela geavaheami birra
Sáme Radio lea ođđasiin odne bidjan fuomášumi sámegiela geavaheapmái bellodagain ja organisašuvnnain. Norgga Sámiid Riikkasearvvi mielas lea buorre go media goziha dákkár dehálaš áššiid, ja deattuhat ahte min mielas lea dehálaš ahte sámegiella gullo ja oidno nu ollu oktavuođain go oba vejolaš ge.
Loga eanet  19.05.2008
NSR ovddasteaddji Beaivváš Sámi teáhter stivrras
Anita Lervoll ovddasta Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) Beaivváš Sámi Teáhtera stivrras, sadjásaš stivralahttun.
Loga eanet  19.05.2008
Sámediggi ferte rahčat seailluhit giliskuvllaid
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku bivdá Sámedikki veahkehit giliskuvllaid man áitet heaittihit. Reviderejuvvon našunálabušeahtas nannejuvvo suohkanekonomiija, ja Sámediggi berre dál gulahallat suohkaniiguin sihkkarastindihti ahte oassi dán lassijuolludeamis geavahuvvo bisuhit giliskuvllaid.
Loga eanet  16.05.2008
NSR bovde válgagižžoseminárii
NSR lágida luohttámušolbmuid konferánsa mas oahpaha luohtámušolbmuidis ođđa válgaortnega birra Romssas miessemánu 24. – 25. beivviid 2008. Ovddeš sámediggepresideanta Sven-Roald Nystø (NSR) ja Sámedikki ekspeartalávdegotti jođiheaddji Per Selle maid boahtiba.
Loga eanet  15.05.2008
NSR rievdada njuolggadusaid
NSR riikkastivra lea evttohan ođđa njuolggadusaid ja evttoha rievdadit nu ahte doallat riikkačoahkkima juohke nuppi jagi.
Loga eanet  14.05.2008
Gazirdanniibbi geavaheapmi
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea guhká caggan dološ gazirdanniibbi gieldima. Mii leat duhtavaččat go Biebmobearráigeahčču evttoha láhkaásahusa gazirdanniibbi geavaheamis golggotmánu 1. beaivvi 2008 rájes.
Loga eanet  13.05.2008
NSR oahpponeavvoplána evttohus
NSR háliida ahte sámi ohppiin livčče ollu buorit oahpponeavvut skuvllas. Boahtte dievasčoahkkimis mearrida Sámediggi makkár strategiijaid sii háliidit čuovvut vai sámi oahppneavvodilli buoriduvvošii. Strategiija lea jagiid 2009-2012 váras, ja lea čállojuvvon maŋŋá so evaluerenrapporta čujuhii ollu buoridanmuniide.
Loga eanet  10.05.2008
- Mii eat sáhte vuordit!
- Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) háliida geavahit vel 6 millijovnna lassin sámegillii ja sámi girjjálašvuhtii juo boahtte jagi, cealká NSR parlamentáralaš jođiheaddji Aili Keskitalo. Dát barggut eai sáhte vuordit, lasiha son.
Loga eanet  08.05.2008
NSR vuoruha earálahkai reviderejuvvon bušeahtas
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku evttoha ollu ođđa doaimmaid Sámedikki reviderejuvvon bušeahtas 2008, man Sámedikki plána- ja finánsalávdegoddi dál gieđahallá. Nu cealká samediggeáirras Kirsti Guvsám (NSR).
Loga eanet  07.05.2008
Dáhttot vástádusa oahpponeavvuid birra
NSR sámediggejoavku mielas ii leat Sámediggeráđi árvalus Strategalaš plána oahpponeavvoráhkadeapmái doarvái buorre. Planas leat unnán ođđa jurdagat, ja Sámediggeráđđi ii oru duostan buktit čielga vuoruhemiid. Danin šaddá váttisin Sámediggái geavahit plána vuođđun iežaset barggus boahttevaš jagiid.
Loga eanet  06.05.2008
Ođđa stivra Bergen sámesearvvis
Bergen sámiid searvi lea doallan jahkečoahkkima cuoŋománu 7. beaivvi ja válljen Mona Tornensis Hornes ođđa jođiheaddjin. Stivralahtut leat Kristine Sara Hætta, Kjellaug Enoksen, Gunn Nikkinen ja Arvid Sjøseth. Sámiid searvvi girko-oktavuođaolmmoš lea Nils Aksel Mjøs.
Loga eanet  05.05.2008
Sámegiela bearráigeahččanásahus
Norgga Sámiid Riikkasearvvi riikkastivra ávžžuha eiseválddiid guorahallat sáhtášii go ásahit sámegiela bearráigeahččanásahusa, muitala politihkalaš nubbejođiheaddji Trond Are Anti ja muittuha ahte Norggas leat ollu bearráigeahččanásahusat mat sihke cuiggodit ja nannejit.
Loga eanet  02.05.2008
Giellaáŋgirvuohta Álttá sámiid searvvis
Álttá Sámiid Searvvi NSR ođđa jođiheaddji lea Biret Inger Hætta ja nubbejođiheaddji lea Brita Julianne Skum. Stivralahtut leat Biret Anna Gaup, Tore Bongo ja Anne Britt Sara.
Loga eanet  30.04.2008
Sámi dearvvašvuođadoaimmahat?
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku oaivvilda ahte ferte guorahallat vejolašvuođa ásahit sierra sámi dearvvašvuođadoaimmahaga. Nu čállá Aili Keskitalo (NSR) preassadieđáhusas.
Loga eanet  28.04.2008
Rahkkas oalle ođđa NSR-searvi
Bjørn Inge Nylund lea fas vállejuvvon jođiheaddjin oalle ođđa NSR-searvái Rahkkas Narviikka suohkanis. Nubbejođiheaddji lea Kurt Arne Nilsen, čálli Åge Nordkild, ruhtadoalli Roger Pedersen ja stivralahttu Anne Lise L. Nylund.
Loga eanet  28.04.2008
Deanu sámiid searvvi nuorra jođiheaddji
Deanu Sámiid Searvi lea válljen odda stivrra jahkecoahkkimis. Deanu Sámiid Searvvis lea ođđa ja nuorra stivrra. - Dát lea movttidahtti go dát cájeha ahte searvvis lea boahtteáigi, muitala nuorra jođiheaddji Káre-Elle Partapuoli (NSR).
Les mer her  28.04.2008
Sámediggi berre ratifiseret eamiálbmotjulggaštusa
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku oaivvilda ahte Sámediggi, eamiálbmot parlameantan, berre ratifiseret ONa eamiálbmotjulggaštusa. Eamiálbmotjulggaštus lea maid fáddán ONa Bissovaš Forumii, mii gieđahallá ášši vuossárgga 28.04.08.
Loga eanet  25.04.2008
Hástala ovttas cuvget Riddoguolástuslávdegotti barggu
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) hástala ollu beroštumiid ovttasbargat vai Riddoguolástuslávdegotti evttohus ”Vuoigatvuohta bivdit mearas olggobealde Finnmárkku” mearriduvvošii johtilit, cealká Sámedikki opposišuvnnajodiheaddji Aili Keskitalo ja jodiheaddji Silje Muotka.
Loga eanet  24.04.2008
Doarju kveanafoandda
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) mielas Norgga Kveanaid Lihttu/Ruijan Kveeniliitto buktá buori jurdagiid go evttoha ásahit kveanafoandda. - NSR mielas lea dehálaš ahte kveanat besset ealáskahttit gielaset ja ovdánahttit kveanakultuvrra, cealká NSR jodiheaddji, Silje Karine Muotka preassadiedáhusas.
Loga eanet  24.04.2008
Alla hearrát guhkkin lulde
Maŋemuš áiggiid lea iešguđet ge ministarat buot Davviriikkain galledan Sámi, ja dehálaš čoahkkimat leat lágiduvvon. Čoahkkimiin leat gieđahallan dehálaš áššiid – earret eará globaliseren, dálkkádatrievdamat, ealáhusovdánahttin ja ovttasbargu riikkarájáid rastá. Lohkkiidčállosis sámediggeáirras Gunn-Britt Retter (NSR) váidala go sámi ovddasteaddjit eai beassan searvat čoahkkimiidda.
Loga eanet  23.04.2008
Dásseárvu EDL jahkecoahkkimis?
EDL etnalaš demokráhtalaš dásseárvu - nammasaš organisašuvdna doallá jahkecoahkkima cuo?ománu 24. beaivvi. Livccii miellagiddevaš gullat maid organisašuvdna oaivvilda dásseárvvu birra. Nu cállá NSR jodiheaddji Silje Muotka dán lohkkiidcállosis.
Loga eanet  22.04.2008
Boazodoallu ja Nes-Fort
Maŋemuš áiggiid leat gullan mediaid bokte olu nu gohčoduvvon Nes-Fort ášši birra, gos ealáhusovdánahttin ja boazodoalu guohtonvuoigatvuođat biddjojit vuostálagaid. Cuoŋománu 9. beaivve lágiduvvui ge miellačájáhus gos badjelaš 200 miellačájeheaddjit, sin searvvis maid mánáidgárdemánát, čájehedje doarjaga huksenplánaide heaittihuvvon Nes Fortas.
Loga eanet  21.04.2008
Ásat sámi dáiddamusea!
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku dál garrasit ávžžuha Sámedikki ja Ráđđehusa ovttasráđiid váikkuhit nu ahte Sámi dáiddamusea plánat viimmat ollašuvvet. Sámediggeáirras Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR) sávvá ahte dáiddamusea sáhtašii huksegoahtit boahtte jagi.
Loga eanet  21.04.2008
Organisašuvdnadoarjja lassána
NSR sámediggejoavku oktan ovttasbargoguimmiiguin nagodii oažžut eambbo ruđa sámi váldoorganisašuvnnaide, Sámedikki bušeahtas. NSR lea ovttasbargan nuppiid organisašuvnnaiguin ja singuin ovttas gáibidan eambbo ruđa sámi váldoorganisašuvnnaide.
Loga eanet  20.04.2008
Sámi boarrásiin vártnuhis dilli
Maŋimuš áiggiid leat media bokte ožžon máŋga ovdamearkkaid das ahte sámi boarrásiin lea dohkketmeahttun dilli dearvvašvuođaásahusain. Váilevaš sámi giella- ja kulturmáhttu dearvvašvuođabargiin dagaha gulahallama ovdii. Sámediggeáirras Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR) lea vuorjašuvvan.
Loga eanet  18.04.2008
Ohcalit dieđuid ođđa sámevuoigatvuođa birra
Golbma sámi váldoorganisašuvnna Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR), Sámi Álbmotlihttu ja Sámi Ædnansærvi, ja vel Sámi Álbmotbellodat (SáB) ohcalit iežeset báikkálaš servviid bealis eambbo dieđuid ođđa sámevuoigatvuođa birra.
Loga eanet  18.04.2008
NSR ávžžuha ovttasráđiid čoavdit oahpponeavvodili!
– Nuvttá oahpponeavvut skuvllaide sáhttá leat buorre jurdda. Dalle goit ii heajos suohkanekonomiija dagat ahte oahppit eai oaččo daid oahpponeavvuid mat gávdnojit, cealká NSR parlamentáralaš jođiheaddji, Aili Keskitalo preassadieđáhusas.
Loga eanet  17.04.2008
Háliida sámi alfabetiserenkampánja
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku oaivvilda dehálažžan farggamusat álggahit alfabetiserenprográmma bisuhandihti sámegiela. Okta olahanjoavkkuin fertejit leat rávis sápmelaččat geain lea vejolašvuohta ovdánahttit giela, ja geat dáhttot leat sámegielat resursan.
Loga eanet  16.04.2008
Álttá ferte váldit ovddasvástádusa sámegieloahpus!
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku lea vuorjašuvvan Álttá suohkana heajos sámegieloahpahusa dihte. Lea suohkana ovddasvástádus láhččit buori oahppodili, maiddái sámegieloahpahusas. Uhccán oahpaheaddjit ja sadjásaš oahpaheaddjit dagahit odne ahte mánát eai oaččo dan oahppu masa sis lea vuoigatvuohta.
Loga eanet  15.04.2008
Válgalávdegoddi du ohcamin!
NSR válgalávdegotti lahtut Áile Jávo (válgalávdegotti jođiheaddji), Geir Tommy Pedersen ja Káre Elle Partapuoli leat ohcamin olbmuid riikkastivrii mii galgá válljejuvvot Norgga Sámiid Riikkasearvvi jahkečoahkkimis Guovdageainnus golggotmánus 2008.
Loga eanet  14.04.2008
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S