RSS-feed

Velg språk!

 Odasvuorká - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Sápmelaččat mediakommišuvdnii
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) oaivvilda dehálažžan oažžut sámi ovddasteami go Ráđđehus dál galgá nammadit mediakommišuvnna. Nu lea organisašuvdna reivve bokte árvalan kulturministarii Trond Giskii.
Loga eanet  08.07.2009
Sámediggeválggat YouTube`s
Dán jagáš sámediggeválggaid oktavuođas almmuha Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) dál sierra YouTube siidduid sámediggeválggaid birra. Dáppe gávdnojit oanehis filmmat ieš guđet ge listaevttohasain buot válgabiriin. Filmmat leat sihke sámegillii, dárogillii, go vel govvagillii ge.
Loga eanet  08.07.2009
- Ferte báhččit eanet njurjuid!
Dál lea áigi dovddastit ahte Norggas lea njuorju šaddan eanet giksin go ávkin olbmuide rittus. Danin oaivvilda Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) ahte fertet báhččit eanet njurjuid nu ahte lea vejolaš doalahit guolásteami rittus.
Loga eanet  08.07.2009
Sámi mánát ”masset” juohke viđát ođđa oahppogirjji
- Juohke viđát ođđa oahppogirji maid sámi mánát galggašedje boahtte jagi oažžut, eai oaččo danin go sámi-Bb, mii dál jođiha Sámedikki, baicce leat oasttán boares girjjiid lágádusain, dadjá presideantaevttohas Aili Keskitalo (NSR).
Loga eanet  07.07.2009
Áigot duppalastit sámi ofelaččaid
Skiipagurrafestiválas lávvardaga 04.07.09 almmuhuvvojedje golbma ođđa sámi ofelaččat. Dan oktavuođas NSR geigii reivve stádačállái Raimo Vallii, gos dáhttut ortnega viiddiduvvot boahtte jagi rájes.
Loga eanet  07.07.2009
NSR válgaprográmma 4 gillii
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) almmuha dál válgaprográmmastis sámediggeáigodahkii 2009-2013 njeallje gillii; davvisámegillii, máttasámegillii, julevsámegillii ja dárogillii. - Dát lea sámi giellapolitihkka duohtavuođas, cealká Retter.
Loga eanet  03.07.2009
Láibbohat, riegádahttin ja guollefatnasat
Sámedikki doarjjastivra lea gieskat  juolludan 4,3 miljon ruvnno sámi ealáhusdoaimmaide ja 2 miljon ruvnno  árbedihtui.  Árbediehtoprošeavttat leat ruhtaduvvon Sámeálbmotfoandda bokte.
Loga eanet  03.07.2009
NSR- Nuoraidlávdegoddi lea Deanus
NSR-Nuoraidlávdegottis lea oktasaš čoahkkin SáB-nuoraiguin duorastaga ja bearjadaga, 02.07.09- 03.07.09 Deanus.
Loga eanet  02.07.2009
NSR vuoruha girjjiid ja jietnagirjjiid
Sámedikki doarjjastivra lea dorjon oktiibuot 32 girjealmmuhemiid dán jagi. Oktiibuot lea juolluduvvon 6.724.000 ruvnnu earret eará sámeálbmot foandda bokte. Nu muitala jođiheaddji Ann-Mari Thomassen (NSR).
Loga eanet  01.07.2009
17 ođđa sámi CD:at dán jagi
Dán jagi leat 17 plánejuvvon musihkkaskearrut ožžon oktiibuot 2,05 milliuvnna doarjaga Sámedikki doarjjastivrras. – Mun dorjjošin eanet prošeavttaid, muhto ii lean doarvái ruhta, šálloša Ann-Mari Thomassen (NSR) guhte jođiha Sámedikki doarjjastivrra.
Loga eanet  30.06.2009
Áilen Nigá Máhtte ođđa jođiheaddji Kárášjogas
Kárášjoga Sámiid Searvvi jahkečoahkkimis 03.06.09 válljejuvvui Áilen Nigá Máhtte/ Mathis Nilsen Eira ovttajienalaččát ođđa ovdaolmmožin. Egil Utsi ii háliidan šat joatkit, go leamašan jođiheaddjin 2004 rájes.
Loga eanet  27.06.2009
Doarju gáskindoarjaga
Sámedikki doarjjastivra lea juolludan 150.000,- ruvnnu máttasámi kulturguovddážii Sijte Jarngii, geat áigot duođaštit árbevirolaš gáldema/gáskima. Dat lea Betty Kappfjell mielas buorre. Son lea Norgga Sámiid Riikkasearvvi 2. áirras sámediggeválggain máttasámeguovllus.
Les mer her  26.06.2009
Sámegiella dárbbaša doaimmaid ovdalii plánaid
NSR áigu čuovvovaš sámediggeáigodagas čielgasit joatkit sámegiela vuoruheami. Nu lohppida Cecilie Grape guhte lea 4. áirras NSR listtus Gáiseguovllu válgabiires. Bb ges čuoččuhá dan leat dušši bargun, go juo gearddi leat ožžon sámegiela doaibmaplána.
Loga eanet  26.06.2009
Ođđa sámi mánáidgárdesajit Álttás illudahttet
- Dát ledje duođaid buori ságat dadjá Silje Karine Muotka, guhte lea Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) njunošáirras sámediggeválggain Davveguovllu válgabiires, go gullá ahte Álttá suohkan dál áigu ásahit kommunála sámi mánáidgárdeossodaga čakčii.
Loga eanet  25.06.2009
100.000 Várjjat Sámi Museai
Sámedikki doarjjastivra lea juolludan 100.000 ruvnnu Várjjat Sámi Musea neahttačájáhussii sámi oskku ja mytologiija birra. Dainna lea sámediggeáirras Gunn-Britt Retter (NSR/ SáB) duhtavaš.
Loga eanet  25.06.2009
Maŋemuš vejolašvuohta: dieđihehket dál!
Dál leat dušše moadde beaivvi vel báhccán sidjiide geat eai leat vel dieđihan iežaset Sámedikki jienastuslohkui. Maŋemuš áigemearri lea geassemanu 30. Beaivvi. Porsáŋggu Sámiid Searvvi jođiheaddji, May-Ann Aikio Nilsen, ávžžuha olbmuid dál doamihit dieđihit.
Loga eanet  24.06.2009
- Deanu kulturskuvlla dehálaš bargu: Vuosttáščájálmas teáhterbihttás odne
Odne lea vuosttáščájálmas ođđa teáhterbihttás, Eatnanspáppastallan, Deanu Birasvisttis. Deanu Sámiid Searvvi jođiheaddji ja NSR/ SáB listoáirras sámediggeválggain, Káre-Elle Partapuoli, illuda čájálmassii.
Loga eanet  24.06.2009
Ruhta Elgåii ja duopmostuollosámegillii
Elgå skuvla oaččui 450 000 ru. giellaovdánahttinprošektii Sámeálbmotfoandda bokte. Juolluduvvo maiddái doarjja SEG:i, Deanu gielddas, 150 000 ruvnnu jorgalit tearpmaid ráŋggáštusproseassa ja duopmostuollolága birra sámegillii.
Loga eanet  23.06.2009
Ruhtadoarjja julevsámegiela ”YouTube”ij
Sámedigge doarjjastivrra juollodij 03.- 04.06. 2009 tjåhkanimenis 300 000 kråvnå doarjjan julevsámegiela YouTube prosjæktaj. Visjåvnnån le julevsámgielav miellagiddis giellan åvdedit, vaj nuora ietjá sajijn gå sijdan ja skåvlån sámasti.
Les mer her  22.06.2009
NSR listtut buot válgabiriin
Norgga Sámiid Riikkasearvi cegge listtu buot 7 válgabiriin Sámediggeválggas 2009, okto dahje ovttas Sámi álbmotbellodagain.
Váldde oktavuoda listtuin  13.06.2009
Sámedikki ealáhusruhta ohcanláhkái
Sámediggi lea ođasmahttán doarjjaortnega ja bures stivegoahtán ruđa, danne lea dušši maid Nyvoll čállá aviissain, čállá Silje Muotká dán lohkkiireivves.
Les mer her  11.06.2009
Dárbu eambbo sámi ofelaččaide
NSR- Nuoraidlávdegoddi oaivvilda ahte lea stuorra dárbu eambbo sámi ofelaččaide. Buot joatkaskuvllat berrejit oažžut guossi sámi ofelaččaiin, oahpandihte eambbo sámi kultuvrra birra. Sámi allaskuvla ohcá dáid beiviid golbma ođđa ofelaččaid.
Les mer her  11.06.2009
Sámi giellaguovddáš Mátta-Várjjagis
Mátta-Várjjatsámegiella gullo hárve Girkonjárgga čoahkkebáikkis. Eanas sápmelaččat Mátta-Várjjagis leat massán gielaset. Dan ferte duođas váldit, cealká Elin Henriksen (NSR/SáB)
Les mer her  10.06.2009
Buorre go duodjefálaldat Ráissas bisuhuvvo
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) vuosttaševttohas Davviguovllu válgabiires, Silje Karine Muotka, illuda go Romssa fylkkasuohkan mearridii bisuhit Ráissa joatkkaskuvlla design- ja duodjefálaldaga.
Loga eanet  09.06.2009
Ruđat gielladoaimmaide Viesttarmearas
Sámedikki doarjjastivrra lea čoahkkimis 03.-05.06.09 juolludan 242.000,- Árran julevsámi guovddážii vai besset lágidit giellabeasi nuoraide. Seamma čoahkkimis sii maid juolludedje 250.000,- Várdobáikki sámi guovddážii vai sáhttet hábmet sámi leairaskuvlafálaldaga.
Loga eanet  08.06.2009
Stuorradiggi badjelgeahčai sápmelaččaid
NSR lea hárbman go Stuorradiggi mearridii ođđa minerálalága, man Sámediggi čielgasit lea čujuhan ahte ii doahttal sámi vuoigatvuođaid. – Ođđa minerálaláhka šaddá ođđa symbolan das mo dáčča eiseválddit badjelgehččet sápmelaččaid, dadjá presideantaevttohas Aili Keskitalo (NSR).
Loga eanet  07.06.2009
Válgaseminára Romssas
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) čohkke dál iežas njunnošiid válgaseminárii Romssas. Sii galget hutkat bastilis diehtojuohkima ja plánet strategiijaid. Mihttomearrin lea ahte NSR galgá fas čavčča rájes stivret Sámedikki.
Loga eanet  05.06.2009
Mii dárbbašat milliuvnnaid, eat čáppa sániid!
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea hui ilus go Ráđđehusa sámegielaid doaibmaplána viimmat lea almmuhuvvon. Mii leat guhkká vuordán plána – viimmat leat sii guldalan min!
Loga eanet  29.05.2009
Álttá-ášši guovddáš olahanmuttus
Dál gal lean ilus! Dan dadjá NSR`a presideantaevttohas Aili Keskitalo (NSR) maŋŋá go eanetlohku Sámedikkis odne mearridii juolludit ruđaid Alttá/Guovdageainnu-ášši duođaštanguovddážii. NSR oaivvilda dát galgá leat Mázes.
Loga eanet  29.05.2009
- Geavahehpet mánáidkonvenšuvnna!
Sápmelaččat fertejit šaddat čeahpibut geavahit mánáidkonvenšuvnna! Dan oaivvilda NSR`a presideantaevttohas Aili Keskitalo. Mánáidkonvenšuvdna sáhttá earret eará nannet gáibádusa lasihit sámi mánáid-tv sáddagiid.
Loga eanet  28.05.2009
Eanet sámi mánáid- tv!
Presideantaevttohas Aili Keskitalo (NSR) gáibida ahte Sámediggi váldá oktavuođa NRK`ain buoridandihti fálaldaga sámi mánáide, sihke ođđa prográmmaid buvttadit muhto maiddái filmmaid ja prográmmaid dubben.
Loga eanet  27.05.2009
Áiggošii Sámi Viesu Romssii
NSR oaivvilda ahte dál livččii áigi Romsii oažžut sierra Sámi viesu. Viesus galggašedje leat kurssat, čoahkkimat, gáfedeaivvadeamit ja buot lágan sámi kulturdoaimmat ja maiddái doaibmat deaivvadanbáikin gávpoga sámi mánáide, nuoraide ja boarrásiidda.
Loga eanet  26.05.2009
- Dehálaš oččodit nuoraid jienastuslohkui
Áigemearri čálihit Sámi jienastuslohkui lea geassemanu 30. beaivvi, jus áiggut jienastit čavčča sámediggeválggain. Dál ávžžuha ja muittuha Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) sámi nuoraid čálihit iežaset jienastuslohkui.
Loga eanet  26.05.2009
Minerálaláhka áššelistui
Stuorradiggi lea dáid beivviid gieđahallamin ođđa minerálalága. Stuorradikki ealáhuslávdegoddi mearrida vuordimis áššis duorastaga 28.05.09. NSR oaččui odne eanetlogu iežas evttohussii ahte ášši galgá gieđahallojuvvot dán dievasčoahkkimis.
Loga eanet  26.05.2009
Dáhttu sámi giellaguovddáža Mátta-Várjjagii
NSR sámediggejoavku oaivvilda ahte berre ásahuvvot sámi giellaguovddáš Mátta-Várjjaga gildii. Sámediggeáirras Gunn-Britt Retter lokte ášši Sámedikki dievasčoahkkimis ihttin, maŋŋebárgga 26.05.09.
Loga eanet  25.05.2009
Sámediggeráđđi oađđimin?
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) moaitá sámediggeráđi leamašan beanta oađđimin maŋemuš áiggiid – dan čájeha sihke doaibmadieđáhus ja sámi giliid doaibmaplána mat biddjojit Sámedikki ovdii ihttin.
Loga eanet  25.05.2009
Sámedikki dievasčoahkkin 2009 miessemánus
Sámedikki dievasčoahkkin álgá maŋŋebárgga miessemánu 26. b. ja loahpahuvvo bearjadaga miessemánu 29. b. Vuossárga miessemánu 25. beaivvi leat joavkočoahkkimat.
Sámedikki siidui  24.05.2009
Sámeálbmot foanda galgá eambbo oidnosii
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) presideantaevttohas Aili Keskitalo oaivvilda ahte galgá buorebut oidnot masa Sámeálbmot foandda duođas geavahuvvo. Dál son lokte ášši Sámedikkis, ja gáibida čielga vástádusaid sámediggeráđis.
Loga eanet  22.05.2009
Álggahehket sámegielkurssaid!
- Álggahehket nuvttá sámegielkurssaid miehtá riikka! Nu dieđiha SOL rektor Heaika Hætta. Son muitala ahte sii leat ožžon lasi ruđaid sámegieloahpahussii Sámeálbmot foandda bokte.
Loga eanet  20.05.2009
Doarju bargoheaitaga mánáidgárddiin!
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) doarju otná bargoheaitaga mánáidgárddiin, go ballat ahte evttohuvvon láhkarievdadusat sáhttet čuohcat sámi mánáidgárddiide.
Loga eanet  19.05.2009
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S