RSS-feed

Velg språk!

 Odasvuorká - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Guovdageainnus jahkečoahkkin miessemánus
Guovdageainnu Sámiid Searvvi stivra lea maŋidan plánejuvvon jahkečoahkkima ja  gohčču dasto maŋiduvvon jahkečoahkkimii gaskavahkku miessemánu 14. beaivvi 2008 diibmu 18.00 Kulturviesus, muitala searvvi jođiheaddji Marit Meløy Utsi.
Loga eanet  14.04.2008
Oslo Sámiid Searvi mánáidgárdefálaldaga birra
Oslo Sámiid Searvvi jahkečoahkkimis, mii gieskat lágiduvvui, mearriduvvui earret eará jahkečoahkkincealkámuš sámi mánáidgárdefálaldaga birra Oslos ja lagaš guovlluin. Sámesearvvi jahkečoahkkima mielas ii leat dohkálaš deavdit sámi mánáidgárddi dáččamánáiguin.
Loga eanet  13.04.2008
Doarjjastivra lea juolludan ruđaid
Sámedikki doarjjastivra lea doallan čoahkkima Deanus cuoŋománu 02.-03. b. Ealáhusdoaimmaide juolluduvvui buohkanassii 1 780 000 ruvdnosaš doarjja. Nu muitala doarjjastivrra jođiheaddji, Ann-Mari Thomassen Norgga Sámiid riikkasearvvis, preassadieđáhusas.
Loga eanet  11.04.2008
Eai váldde giellalága duođas
Sámi giellaláhka lea šaddamin oađđiláhkan, go ii oktage oru váldimin dan duođas. Dál leat buohkat ožžon dán jagáš vearrodieđáhusa poasttas. Vearroeiseválddit ávžžuhit buohkaid dahkat rievdadusaid neahta bokte, muhto dan lea dušše fal vejolaš dahkat dárogillii. Lága mielde dan galggašii leat vejolaš dahkat sámegillii maiddái. Ii Sámediggi ge oru váldimin ášši duođalažžan.
Loga eanet  10.04.2008
Manne eamiálbmotbuhtadus?
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) háliida ahte odda minerálaláhka doahttala álbmotrievtti. Lágas ferte mearriduvvot eamiálbmotbuhtadus maid Sámediggi galgá oažžut go minerálafitnodagat vižžet minerálaid sámi guovlluin. Nu cállá NSR jodiheaddji dán lohkkiidcállosis.
Loga eanet  10.04.2008
Sámediggi doarju Riddu Riđđu
Sámedikki doarjjastivra lea čoahkkimis Deanus 02.-03.04 dán jagi juolludan 255.000,- ruvnnu prográmmadoarjjan Riddu Riđđu festiválii. Dainna lea NSR sámediggeáirras Tor Mikalsen duhtavaš.
Loga eanet  09.04.2008
Válgaprográmma gárvvistuvvomin
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) prográmmalávdegoddi lea bargan jahkebeali válgaprográmma evttohusain ja riikkastivra lea geahčadan evttohusa ja muhtten dan. Dál lea riikkačoahkkináirasiid duohken buktit maŋemus muhttašumiid.
Loga eanet  08.04.2008
Lennart Nordhus joatká Sáččá jođiheaddjin
Sáččá ja biras sámiid searvi lea ođđasit válljen Lennart Nordhus jođiheaddjin. Jahkečoahkkimis njukčamánu 28. beaivvi 2008 muitaluvvui sihke 20-jagi ávvudeami, sámi girkobasiid ja ollu bargguid birra Sámi Viesus Sáččás.
Loga eanet  05.04.2008
NSR ja SÁB hállamin oktasaš strategiijaid
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) riikkastivra ja Sámi Álbmotbellodaga (SÁB) riikkastivrrat deaivvadedje mannan vahkkoloahpa ja háleštedje galggašedje go ráhkadit oktasaš strategiijaid boahtte sámediggeválgga.
Loga eanet  03.04.2008
Kari S. Lifjell ođđa jođiheaddji Oslos
Oslo sámiid searvi lea ovttajienalaččat válljen Kari S. Lifjell ođđa jođiheaddjin. Laila Nystad lea nubbejođiheaddji ja stivralahtut leat Aila Marge Varsi Balto, Hilde Homestrand ja Ylva M N Marrable.
Loga eanet  02.04.2008
Gáivuona Sámesearvvi jođiheaddjeválga
Jahkečoahkkin válljii Janne Hansen jođiheaddjin Gáivuona sámesearvvis. Stivralahtut leat Sara Lervoll, Henrik Olsen, Håkon Eriksen ja Tor Mikalsen. Hansen lea maid riikkastivrra sadjásaš lahttu ja mielde NSR prográmmalávdegottis mii lea čállimin NSR válgaprográmma, nu go son maiddái lei mannan válggain.
Loga eanet  01.04.2008
Ođđa jođiheaddji Romssa sámiid searvvis
Romssa sámiid searvi lea válljen Martin Urheim ođđa jođiheaddjin. - Dál mii ráhkkanišgoahtit sámediggeválggaide ja mun duođaid illudan bargagoahtit válggain, cealká Martin Urheim.
Loga eanet  31.03.2008
Jahkečoahkkin Romssas
Romssa Sámiid Searvi lágida jahkečoahkkim berajadaga njukčamánu 28. beaivvi. Jahkečoahkkin galgá earret eará válljet ođđa jođiheaddji danne go dálá jođiheaddjis Anita Lervollas dadibahabut ii leat vejolašvuohta joatkit. Jahkečoahkkin lea Guovssahas sámi mánáidgárddis diibmu. 20:00 – 21:00.
Loga eanet  30.03.2008
Riikkastivra čoahkkana Áltái
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) čoahkkana Áltái dan vahkkoloahpa. Jođiheaddji Silje Karine Muotka muitala ahte riikkastivra áigu doallat oktasaš čoahkkima Sámi álbmotbellodaga riikkastivrrain ja háleštit vejolaš ovttasbarggu birra.
Loga eanet  29.03.2008
Ođđa ja stuorát sámi válgabiiret
Boahtte sámediggeválggaid rájes galgá Norga juhkkojuvvot čieža stuorra válgabiiriide. Dálá Várjjat ja Deanu válgabiiriid časket de oktii ja dat šaddá okta stuorra válgabiiren. Dát ođđa válgabiire gokčá stuorra osiid Nuorta-Finnmárkkus ja dasa gullet čuovvovaš gielddat: Mátta-Várjjat, Unjárga, Čáhcesuolu, Várggát, Báhcavuotna, Deatnu, Bearalváhki, Davvesiida ja Gáŋgaviika.
Loga eanet  27.03.2008
BB láivuda sámi iešmearrideami
Sámedikki deháleamos mihttomearri lea earret eará oččodit stuorát sámi iešmearrideami. Maŋimuš áiggiid leat almmolaččat viššalit digaštallan dán fáttá. Dat lea buorre, danin go dat sáhttá leat veahkkin midjiide konkretiseret ja čađahit sámi iešmearrideami. Nu čállá NSR parlamentáralaš jođiheaddji, Aili Keskitalo, lohkkiidčállosis.
Loga eanet  26.03.2008
Boazodoalu divvagat – eai go dáhto čovdosa gávdnat?
Maiddái dán jagi lei divadageahpideapmi guovddáš fáddán boazodoalošiehtadallamiin. Gieskat bázii dát ášši čoavdáskeahttá go bealit ledje soahpan. Dát mielddisbuktá ahte dán ášši ferte eará láhkai čoavdit. Nu čállá NSR parlamentáralaš nubbinjođiheaddji, Randi A. Skum, lohkkiidčállosis.
Loga eanet  14.03.2008
Viimmat nammadan Finnmárkkukommišuvnna
Lea guhkká áddjánan nammadit Finnmárkkukommišuvnna. Bealgoalmmát jagi maŋŋá lea Ráđđehus odne viimmat nammadan vihtta lahtuid kommišuvdnii mii galgá čielggadit dálá vuoigatvuođaid Finnmárkkus. Ole Heandarat Magga lea sin searvves.
Loga eanet  14.03.2008
Čeavláivuohta hárdá
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeáirras, Klemet Erland Hætta, oaivvilda Luondduhálddašan Direktoráhta evttohusat ođđa mohtorjohtolatláhkii suhttada ja hárdá.
Loga eanet  12.03.2008
Presideanta Olli eahpelihkostuvvan
Ráddehus ja Finnmárkku BB leat soahpan ahte ii galgga leat eamiálbmotbuhtadus, baicce lasihuvvon eanaeaiggát divat maid FeFo hálddaša. Dat lea juo cilgejuvvon Finnmárkkulágas. Nu go dábálaccat, de sii geahccalit váldit gutni dán áššis. Nu cállá Norgga Sámiid Riikkasearvvi jodiheaddji Silje Muotka lohkkiidcállosis.
Loga eanet  11.03.2008
Sosialisttalaš Gurutbellodat čuovvumin varalaš bálgáid
Fasttes vuogi mielde lea Elin Henriksen ja su bearaš Mátta-Várjjagis fallehuvvon iežaset sámi duogáža ja servodatberoštumi geažil. Dás sáhtat lohkat maid NSR parlamentáralaš jođiheaddji Aili Keskitalo čállá ášši birra lohkkiidreivves.
Loga eanet  11.03.2008
Gáibida bušeahttašiehtadallamiid Ráđđehusain
Norgga Sámiid Riikkasearvi oaivvilda ahte duohta šiehtadallamat gaskal Sámedikki ja Ráđđehusa Sámedikki bušeahta ektui fertejit boahtit johtui. Dát lea dárbbašlaš jus Sámedikkis galggaš leat iehčanas doaibma riikka ráđđejeaddji eiseválddiid ektui. Odne lea stáhta gii bidjá premissaid ja mearrida Sámedikki barggu rámmaeavttuid.
Loga eanet  10.03.2008
Minerálalága proseassa gártamin skandálan!
NSR lea behtohallan go Ráđđehus goit ii oru áigumin evttohit sierra eamiálbmotdivvaga ođđa minerálalágas. Sihke dát ja biehttalanriekti leamašan Sámedikki deháleamos gáibádusat konsultašuvnnain Ráđđehusain. Maŋimuš jahkebealle eai leat goit leamašan šat konsultašuvnnat. Dál NSR gáibida ahte konsultašuvnnat jotkojuvvojit farggamusat!
Loga eanet  09.03.2008
Dásseárvu Sámis
Riikkaidgaskasaš nissonbeaivvi mii galgat váldit áiggi geahčadit man guhkkás mii leat ollen dásseárvvu ektui. Lea čađat dárbu čalmmustahttit hástalusaid mat leat dán suorggis. Ii oktage eahpit ahte geaidnu ain lea guhki ja moalkái. Guottuid ja fápmostruktuvrraid rievdadeapmi lea áddjás bargu, nu maiddái Sámis, čállá Aili Keskitalo dán lohkkiidčállosis.
Loga eanet  08.03.2008
Dáhttu gutnejahttit njunoš sámi nissona!
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) sámediggejoavku evttoha ahte sámi njunuš nissona Elsa Laula Renberga riegádanbeaivi šattašii almmolaš leavgabeaivin olles Sámis – sihke Norggas, Ruoššas, Ruoŧas ja Suomas. Ihttin ávvuduvvo riikkaidgaskasaš nissonbeaivi.
Loga eanet  07.03.2008
Dálkkádatrievdamat, bioboaldámuš ja eamiálbmogat
Dálkkádatrievdamat čuhcet erenoamážit eamiálbmogiidda geat árbevirolaččat leat čatnon luonddugeavaheapmái. Danin fertet maiddái sámepolitihkas ságastallat riikkaidgaskasaš biraspolitihka birra, čállá NSR sámediggeáirras Tor Mikalsen lohkkiidčállosis.
Loga eanet  07.03.2008
Sámegiella goariduvvo Oslo sámi mánáidgárddis
Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi (SNPL) lea fuolastuvvan go Oslo-guovllu sámemánáid sámegiella goariduvvo dainnago mánát sámi gullevašvuođa haga biddjojuvvojit Cizáža sámi mánáidgárdái.
Loga eanet  06.03.2008
Árvala boazodoalu vuoigatvuođakommišuvnna
NSR sámediggejoavku áŋgiruššá farggamusat čielggadit boazodoalu siskkáldas riektedili. – Eahpečielga dilli hehtte dál ealáhusbarggu sihke Finnmárkkus ja muđui riikkas. Danin ferte boazodolliid siskkáldas geavahanvuoigatvuođaid farggamusat čielggadit, cealká sámediggeáirras Randi A. Skum.
Loga eanet  05.03.2008
Deanus ja Várjjagis ráhkkaneamin válggaide
Deanus ja Várjjagis leat dál ráhkkaneamen 2009 sámediggeválgii. Boahtte Sámedikki válgga hástalusat leat ge fáddán Deatnogátte Sámiid Searvvi (DGSS) jahkečoahkkimis bearjadaga njukčamanu 7.b. dii. 17:00-18:30 Fanasgiettis Deatnogátti Sámiid Searvvi dálus. Čoahkkima maŋŋá leat feastamállásat.
Loga eanet  03.03.2008
Sávvá lihku ođđa sámediggedirektevrii!
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku sávvá Rune Sverre Fjellheimii lihku ođđa sámediggedirektevra virggiin. Fjellheim válljejuvvui odne ovttajienalaččat sámediggedirektevran Sámedikki dievasčoahkkimis.
Loga eanet  29.02.2008
Iešmearrideapmi guovddážis
- Mun lean ovttaoaivilis NSRa Ole Heandarat Maggain, ja šállošan go ain odne vikkahit ahte eambbo iešmearrideapmi mearkkaša sierra stáhta. Galgá leat áibbas čielggas – NSR ii beroš dan áššis, celkkii sámediggeáirras Ann-Mari Thomassen Sámedikki sárdnestuolus.
Loga eanet  29.02.2008
Sámediggi čeahpes birasgáhttejeaddjin
Sámediggi ferte bargat dan ala ahte dohkkehuvvo čeahpes birasgáhttejeaddjin, nu gohčoduvvon ”miljøfyrtårn”. Dan evttoha Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku. Odne digaštalai Sámediggi iežaset biras- ja areálapolitihka.
Loga eanet  29.02.2008
Doarju Mapuche indiánaid
Ovdalaš juovllaid bohte mapuche indiánat Chiles Norgii bivdindihtti veahki Norggas. Sii háliidit bissehit daid stuorra dulvadanplánaid mat SN Power fitnodagas leat. Dán fitnodaga eaiggát lea norgga stáhta. Indiánat dáhtto Sámedikkis veahki.
Loga eanet  28.02.2008
Soahtegirdit billistit márkosámi ássama
NSR sámediggeáirras Susanne Amalie Andersen lea vuorjašuvvan og ballá ahte jus ođđa váldogirdistašuvdna biddju Harstad-Narviikkii, de dat sáhttá bilidit árbevirolaš márkosámi ássama guovllus. Dál son lea lokten ášši Sámedikkis.
Loga eanet  28.02.2008
Sámedikkis mihttomearri hálddašit joatkkaskuvllaid
Norgga Sámiid Riikkasearvvis (NSR) lea álo leamašan mihttomearrin ahte Sámediggi galgá váldit badjelassas sámi joatkkaskuvllaid hálddašeami. Dát lea erenoamážit dehálaš iešmearrideami olis. Otná mearrádus Sámedikkis mielddisbuktá ahte mii dál leat joavdan lagabui dán mihttomeari.
Loga eanet  28.02.2008
Behtohallan go regiovnnain ii šaddan mihkkege
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku lea behtohallan go Ráđđehus goitge ii dáhto ásahit stuorát regiovnnaid. Dát mielddisbuktá ahte fylkkarájit davvin bissot nu mo odne.
Loga eanet  27.02.2008
Ráđđi badjelgeahččá Sámedikki mearrádusa
Sámediggeáirras Tor Mikalsen (NSR) oaivvilda ahte Sámediggeráđđi badjelgeahččá Sámedikki dievasčoahkkima mearrádusa gonagasreabbádieđáhusa áššis. Dát ii leat man ge láhkai dohkálaš oaivvilda Mikalsen.
Loga eanet  27.02.2008
Sámediggeráđđi bohtosiid hága
Bargiidbellodaga Sámediggeráđđi lea doaibman fargga jahkebealle, eai ge leat vel nákcen čájehit makkár sámepolitihkalaš višuvnnat sis leat. Dáidá dat leat sivvan dasa ahte sin barggus eai ge leat politihkalaš bohtosat. Nu cealká NSR doaibmi parlamentáralaš jođiheaddji, Randi A. Skum.
Loga eanet  27.02.2008
Oslo ja biras sámi mánáidgárdefálaldat Sámedikkis
Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggeáirras Kirsti Guvsám lea vuorjašuvvan Oslo guovllu sámi mánáidgárdefálaldaga ektui. Dál son lokte ášši Sámedikki dievasčoahkkimis mii dáid beivviid lágiduvvo Kárášjogas.
Loga eanet  26.02.2008
Gáibida ollislaš bieggamilloplána
Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggeáirras Gunn-Britt Retter gáibida ahte fárggamusat ráhkaduvvo ollislaš plana bieggafápmohuksemiidda. Dál son lokte ášši Sámediggái.
Loga eanet  26.02.2008
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S