RSS-feed

Velg språk!

 Odasvuorká - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Badjelgehččet sámediggeáirasiid
NSR sámediggejoavku oaivvilda leat heahpadin go Sámedikki Bajásšaddan- ja oahpahuslávdegoddi dán vahko lei gohččojuvvon čoahkkimii Kárášjohkii dušše fal gieđahallat 1 – ovtta cealkaga. Lei biddjon vihtta beaivvi ášši gieđahallamii. Muhto lávdegoddi ii áddjánan go vihtta minuhtta gieđahallat ášši, ja dál fertejit sámediggeáirasat fuobmát eará hommáid.
Loga eanet  23.09.2008
NSR miellahttočoahkkin Oslos
Oslo sámiid searvi sávvá buot miellahtuide bures boahtin miellahttočoahkkimii čakčamánu 24. beaivvi diibmu 18.00. – Bohtet fal ja muitalehpet maid dii háliidehpet ahte min riikkačoahkkináirasat galget doarjut riikkačoahkkimis, cealká Kari Lifjell.
Loga eanet  22.09.2008
Heajos ásahusdieđáhus BB-ráđis
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeáirras, Tor Mikalsen, oaivvilda ahte sámediggeráđđi lea ovdanbuktán heajos ásahusdieđáhusa. Sámedikki Plána- ja finánsalávdegoddi gieđahallá ášši dán vahkos.
Loga eanet  22.09.2008
Ii joatkke
- Mun lean addán diedu NSR válgalávdegoddái ahte in áiggo joatkit NSR jodiheaddjin. Háliidan dál vuoruhit sámepolitihkalaš barggu báikkálaš dásis iežan válgabiires. Mus lea maid olles virgi Finnmárkku allaskuvllas ja mun lean bearašolmmoš. Dál ferten bures válljet daid bargguid maid áiggun bargat ovddasguvlui, cealká Silje Muotka.
Loga eanet  22.09.2008
Oslo sámii searvi ávvuda
Oslo Sámiid Searvi OSS deavdá 60 jagi ja bovde ávvudangaskabeivviide lávvardaga borgemánu 4. beaivvi 2008 Kulturšloahtas, muitala jođiheaddji Kari Lifjell.
Loga eanet  21.09.2008
Čohkkegohtet duodjetearpmaid
Sámediggeáirras ja miellahttu Sámedikki doarjjastivrras, Miriam Paulsen (NSR), lea hui duhtavaš go Sámedikki doarjjastivra lea juolludan 125.000,- ruvnnu julevsámi duodjetearpmaid čohkkemii.
Loga eanet  21.09.2008
Heajos dieđáhus sámi ásahusaid birra
Sámediggeráđđi lea ovdanbuktán iežaset dieđáhusa “Sámi ásahusat ja siviila sámi servodat”. Dieđáhusas lea deattuhuvvon ahte Sámedikkis galgá leat stivrenovddasvástádus daid sámi ásahusain geat ožžot ruđalaš doarjaga Sámedikkis. Sámediggeáirasa Randi A. Skum (NSR) mielas ii leat dát riekta.
Loga eanet  20.09.2008
Doarjjastivra lea juolludan ruđaid
Sámedikki doarjjastivra lea doallan čoahkkima Snoasas čakčamánu 2. ja 3. beivviid. Doppe juolluduvvui buohkanassii 1 857 000 ruvnnu doarjjan ealáhusáigumušaide. Erenoamážit juolluduvvui doarjja guolástus- ja bálvalusealáhusaide. Kulturáigumušaide, erenoamážit dáidda- ja festiváladoarjjan, juolluduvvui buohkanassii 945 000 ruvnnu.
Loga eanet  20.09.2008
Sámi nuorat fitne ČSV mátkkis
Kárášjoga Sámiid Searvi lágiidii 13.09.-14.09. nuoraidmátki Anárii. Nuorat besse earret eará fitnat dovddus Bassi Sullos, gos duođaid besse vásihit čiegus sámi vuoiŋŋa. Maiddái hávdesullo besse sii oaidnit. Dohko leat min máddarat hávdáduvvon.
Loga eanet  19.09.2008
Sámediggái odda válganjuolggadusat
Boahtte sámediggeválggain cakcat 2009 šaddá eará dilli go ovddit válggain. Stuorradiggi lea mearridan odda njuolggadusaid sámediggeválgii ovdalaccas dán jagi. Dál lea Bargo- ja searvadahttindepartemeanta sádden láhkaásahus árvalusa gulaskuddamii. Vástidanáigemearri lea skábmamánu 17. beaivvi. Dás logat deháleamos nuppástemiid.
Loga eanet  18.09.2008
NSR miellahttočoahkkin Skániin
Iinna ja biras sámiid searvi áigu bovdet miellahttočoahkkimii čakčamánu 30. beaivvi Nuoraid Siiddas, Vuopmegeaži boares skovllán, muitala IBSS jođiheaddji Ann-Mari Thomassen. Čoahkkin galggai lágiduvvot árabut, muhto leamaš maŋiduvvon jápmindáhpáhusa geažil.
Loga eanet  17.09.2008
Kárášjoga sámenuoraid mátki Anárii
Kárášjoga Sámiid Searvi lágiida nuoraidmátki Anárii lávvardaga 13. b. čakčamanus 2008. Nu muitala searvvi jođiheaddji Egil Utsi. Mátkki oktavuođas lea maid jurdda doallat juoiganbáji nuoraide.
Loga eanet  11.09.2008
NSR miellahttočoahkkin Álttás
Álttá sámiid searvi doallá miellahttočoahkkima Álttá Siiddas duorastaga čakčamánu 11. beaivvi dii. 19.30. Fáddá lea earret eará Sámedikki dieđáhus sámi ásahusaid birra, ja dieđut ođđa válgaortnega birra.
Loga eanet  10.09.2008
Buorit ovdagovat
The BlackSheeps joavku Unjárggas vuite MGP jr – “Oro jaska, beana” lávlagiin. Mun lean ilus ja rámis go nuorat leat vuoitán Norgga MGP jr gilvvu. Nuppit nuorat ledje maid čeahpit, muhto Unjárgga nuorat ledje gal áibbas čielgasit buoremusat, cealká unjárgalaš NSR-jođiheaddji Silje Muotka.
Loga eanet  09.09.2008
Evttoha sámelávdegotti suohkanii
Iinna ja biras sámiid searvi, Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámiid searvi oaidná dárbbu ásahit sámi áššiid lávdegotti Evenášši, Dielddá ja Skániid suohkaniidda, cealká searvvi jođiheaddji Ann-Mari Thomassen (NSR).
Loga eanet  08.09.2008
NSR ovddasteaddjit Sámiráđis
Geir Tommy Pedersen Gáivuonas eret ja Aile Javo Kárášjogas eret joatkiba NSR ovddasteaddjin Sámiráđis boahttevaš njeallje jagi. NSR riikkastivra lea sutno nammadan.
Loga eanet  07.09.2008
Sámediggeáirras dolle Spektrumii
Sámediggeáirras Gunn-Britt Retter (NSR), Unjárggas eret, dolle odne Oslo Spektrumii doarjut nuorra lávlunjoavkku The BlackSheeps geat oasálastet Melodi Grand Prix junior gilvvuin.
Loga eanet  05.09.2008
Váldet atnui sámi gelbbolašvuođa!
Lohkkiidčállosis čállá Sámedikki opposišuvdnajođiheaddji Aili Keskitalo (NSR) man behtohallan son lea dasa go sámediggeráđđi lea hilgon dan dehálaš gelbbolašvuođa mii gávdno sámi ásahusain. NSR dáhttu sin searvat digaštallamii boahttevaš stivrejumi, organiserema ja ovddasvástádusaid birra.
Loga eanet  04.09.2008
Vuoigatvuohta oažžut sámi mánáidgárdesaji
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) politihkka lea ahte buot sámi mánáide galggašii sámi mánáidgárdesadji. Min mielas Norgga eiseválddit leat bargan menddo unnán dán áššis. Nu cealká jodiheaddji Silje Muotka.
Loga eanet  03.09.2008
Sámediggeráđđi beahttá sámi ásahusaid
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) atná unohassan go Sámediggeráđđi ii leat gulahallan sámi ásahusaiguin čáledettiin iežaset dieđáhusa sámi ásahusaid birra. Nu cealká Sámedikki opposišuvdnajođiheaddji Aili Keskitalo (NSR).
Loga eanet  02.09.2008
10 doaimma loktet sámegiela
Sámegiella lea almmolaš giella Norggas. Sámiin lea vuoigatvuohta geavahit iežaset giela ja dat ferte leat vejolaš duohta dilis. Nu cealká Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkastivra. Riikastivra maid deattuha ahte sámegiela lokten ain ferte vuoruhuvvot.
Loga eanet  01.09.2008
- Ferte vuhtiiváldit sámi beroštumiid!
Sotnabeaivve 31.08.08 ráhppui Várnjárgga álbmotmeahcci. Dát álbmotmeahcci lea guovllus gos leat sihke sámi kulturmuittut ja sámi ealáhusat. Sámediggeáirras Gunn-Britt Retter (NSR) lohká dehálažžan ahte ođđa álbmotmeahcis vuhtiiváldet sámi beroštumiid.
Loga eanet  01.09.2008
Sámi dáhpáhus Harstadas
Harstad sámiid searvi ja Sámi váhnenfierpmádat bovdejit sámi-dáru kulturdoaluide Harstadas lávvardaga borgemánu 30. beaivvi ja sotnabeaivvi borgemánu 31. beaivvi, muitala Harstad sámiid searvvi jođiheaddji, Kjell Erland Pedersen.
Loga eanet  29.08.2008
Háliida sámegiela bearráigeahččanorgána
NSR háliida sámegiela bearráigeahččanorgána. Mun jáhkán ahte jos livččii sámegiela bearráigeahččanorgánain, de olbmot milloseappot váidalivčče go vásihit ahte almmolaš ásahus ii čuovo giellalága, cealká NSR politihkalaš nubbejođiheaddji, Trond Are Anti.
Loga eanet  28.08.2008
Riikkastivra evttoha Aili Keskitalo presideantan
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkastivra evttoha ođđasit válljet Aili Keskitalo (NSR) presideantkandidáhttan sámediggeválgii 2009. Riikkačoahkkin golggotmánu 24. - 26. beaivvi váljje presideantakandidáhta.
Les mer her  24.08.2008
NSR-riikkastivra evttoha presideantakandidáhta
NSR-riikkastivra čoahkkinasta Álttás dán vahkkoloahpa ja almmuhit gean sii háliidit presideantkandidáhtan sámediggeválggas 2009.
Loga eanet  22.08.2008
Guokte ođđa NSR-searvvi
NSR riikkastivra lea dohkkehan guokte ođđa sámiid searvvi gullevašvuođa Norgga Sámiid Riikkasearvái (NSR). Nubbi Helgelánddaguovllu sámiid searvi ja nubbi Mjøsaguovllu sámiid searvi. NSR-riikkastivra lea maid duhtavaš go Ranen sámiid searvi fas lea doaimmas.
Loga eanet  13.08.2008
Thomas Andersen geasseságat
Thomas Ole Andersen lea beakkán ja bivnnut sámediggepolitihkkára Olav Andersen bárdni Rámavuolen, Skániin Lulli-Romssas eret. Sus leamaš ollu luohttámušdoaimmat Norgga Sámiid Riikkasearvvis ja lea dál NSR riikkastivrra lahttu.
Loga eanet  24.07.2008
Ii birge sámi ođđasiid hága geassit
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) organisatuvrralaš nubbejođiheaddji lea geasset dan guovllus gos várra leat eanemus NSR-searvvit ovtta báikkis. Marit Einejord loaktá bures márkosámi gilis geasset.
Loga eanet  23.07.2008
Juolludivčče 200 millijovnna sámi kulturviesuide
Sámediggeáirras Ann-Mari Thomassen (NSR) návddaša geasi iežas bearrašiin. Dan jagi lea olles joavku vuohččan vuolgimin lieggariikii, ja dasa Ann-Mari sihke illuda ja lea veahá balus. Son goit válddii dili minguin ságastallat.
Loga eanet  22.07.2008
Návddaša geasi Sáččás
Sámediggeáirras Randi A. Skum (NSR) lea, nu go eanaš eará politihkkárat ge, váldán luomu sámepolitihkas. Dál son návddaša geasi bearrašiin. Su geasseparadiijás lea dieđusge Sáččá gos son lea mánnávuođabálgáid dulmmodan.
Loga eanet  21.07.2008
Geasseságastallan Gunn-Brittain
Dábálaččat son jođaša birra máilmme muitaleamen hástalusaid birra maid dálkkádatrievdamat buktet eamiálbmogiidda. Muhto dán geasi sámediggeáirras Gunn-Britt Retter (NSR) áigu eanaš áiggi geavahit divodit dan boares viesu mii dál lea su namas ruovttubáikkis Suovvejogas Unjárggas.
Loga eanet  18.07.2008
Áiddo geargan buohccidivššárin
Sámediggeáirras Miriam Paulsen (NSR) lea agibeaivái rádjan iežas skuvlagirjjiid. Geassemánus son gearggai buohccidivššároahpuin, ja loahppaeksámenis son oaččui buoremus árvosáni. Geassit son áigu ohcat rabas virggiid.
Loga eanet  17.07.2008
Giellaovddideapmi váibmoáššin
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) politihkalaš nubbinjođiheaddji, Trond Are Anti, lohká giellaovddideapmi leat iežas váibmoáššin. Danin son dáhtošii ge čorget guovttegielatruđaid geavaheami nu ahte dain lea stuorát ávki. Su iežas ruovttugielda, Deatnu, lea ge čurbošan dáid ruđaid geavaheamis.
Loga eanet  16.07.2008
Dolle Dánmárkui
- Illudan geasselupmui. Lean vuolgimin Danmárkui bearrašiin ja mánát besset doppe vásihit suohttasiid. Mun, isit ja nieiddaš váldit guokte vilbeali fárrui ja fitnat Legolánddas ja sávvamis sáttogáttis, muitala NSR jodiheaddji Silje Karine Muotka.
Loga eanet  15.07.2008
Duppalasttášii máŋgii sámeálbmot foandda
Jus son beasašii leat stádaministtarin ovtta beaivái, de lei sámediggeáirras Kjersti Myrnes Balto (NSR) bearráigeahččat ahte sámeálbmotfoanddas lassánivčče ruhta máŋggagerddiin. – Dat galggašii leat nu ollu ahte livčče duođas vejolaš bidjat doaimmaid johtui gáhttendihti sámegiela, dadjá son.
Loga eanet  14.07.2008
Náitaleamen ja fárre
Borgemánus čudjet girkobiellut, go dalle sámediggeáirras Kirsti Guvsám (NSR) náitala iežas Sindrein. Danin son šaddá ge olles geasi ráhkkanit heajaide. Dasa lassin lea párra aiddo fárren Oslos Romsdalii.
Loga eanet  11.07.2008
Meahccedádjadangilvvut ja viessovovdna
Sámediggeáirras Roger Pedersena (NSR) bearrašis leat álo beroštan meahccedádjadeamis. Sus lea alddis olu buorit mánnávuođamuittut go sii leat meahccedádjadangilvvuin johttán. Dál lea son ilus go maiddái boarráseamos nieida, Ronja, lea árben dán beroštumi.
Loga eanet  10.07.2008
Vuorddaša čáppa dálkkiid
Sámediggeáirras Tor Mikalsen (NSR) áigu leat ruovttus Olmmáivákkis Davvi-Romssas dán geasi. Dál son vuorddaša čáppa dálkkiid, nu go oallugat earát ge. Luomejeaggái son válddášii Sofia Jannoka fárrui, ja olbmás lea buorre čilgehus dasa.
Loga eanet  09.07.2008
Geasseságastallan Susanne Amalien
Sámediggeáirasii Susanne Amalie Andersen (NSR) mearkkaša geassi Márkomeannu festivála. Nugo diibmá ge, de son dan jagi maid bargá eaktodáhtolaččat festivála ovddas. Go Duolva Duottar, Sofia Jannok ja Niko Valkeapää čuojahišgohtet, de vissásit gávnnat Susanne scena ovddabealde.
Loga eanet  08.07.2008
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S