!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

De samiske hovedorganisasjonene møter Sametingsrådet
De samiske hovedorganisasjonene Norske Samers Riksforbund (NSR), Samenes folkeforbund (SFF) og Samenes Landsforbund (SFF) møter Sametingsrådet 15. februar for å drøfte støtten til organisasjonene, forteller NSR-leder Silje Karine Muotka.
Les mer her  22.11.2006
Uttalelse: Arealbruk i Finnmark
Norske Samers Riksforbund (NSR) er en av mange som har deltat på Finnmarkseiendommens åpne møter og benyttet anledningen til å gi uttalelse om arealbruk i Finnmark og annet, forteller NSR-leder Silje Muotka.
Les mer her  21.11.2006
Høringsuttalelse: Tildeling av lakseplasser i Finnmark
Norske Samers Riksforbund har stor interesse av å komme med uttalelser til arbeid som foregår med forvaltningen av Finnmarks-eiendommen samt utviklingsprosesser i denne sammenhengen, og har nylig levert hørings-uttalelse til Finnmarkseiendommen (FeFo).
Les mer her  14.11.2006
Høringsuttalelse: Endret bruk av utmark i Finnmark
Fristen for å komme med uttalelser til Sametingets utkast til retningslinjer for endret bruk av utmark er gått ut og Norske Samers Riksforbund (NSR) er en av de mange som har levert høringsuttalelse. Noen punkter kan leses her.
Les mer her  12.11.2006
Rekruttering til sørsamiske studier - Møte i Trondheim
Sametingsrådet vil sterkt prioritere å få satt i verk konstruktive tiltak for å øke studenttallet til sørsamiske studier og inviterer derfor til møte onsdag 6. desember kl. 1000-1600 på Rica Nidelven Hotell i Trondheim, forteller medlem av Sametingsrådet Jarle Jonassen (NSR).
Les mer her  10.11.2006
Medlemsmøte Kåfjord sameforening
Gáivuona Sámesearvi / Kåfjord sameforening-NSR avholder medlemsmøte i Ája samisk senters lokaler i Manndalen onsdag 8. november kl. 19.30. Politiske saker samt framtidig jubileum står på sakslista, forteller leder av sameforeningen Tor Mikalsen.
Les mer her  07.11.2006
Tale til Nordisk Råd
Nordisk råd bør støtte opp om og bidra til en snarlig vedtakelse av nordisk samekonvensjon, sa sametingspresident i Norge Aili Keskitalo i sin tale til Nordisk Råds sesjon 2006.
Les mer her  06.11.2006
Nordisk råd og samekonvensjonen
Samisk parlamentarisk råd har anbefalt at regjeringene og sametingene i Finland, Norge og Sverige støtter forslaget til en nordisk samekonvensjon,forteller sametingspresident i Norge og nestleder i Samisk parlamentarisk råd, Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  04.11.2006
Første internasjonale melding
Sametinget legger fram meldingen ”Utvikling for urfolks framtid” for Sametingets plenum i november 2006. - vi må gis retten, anledningen og ressursene til å delta i det internasjonale arbeidet, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  30.10.2006
Ole Henrik Magga kommandør av St. Olavs Orden
Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga (NSR) er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige St. Olavs Orden. Dekorasjonen vil bli overrakt ved Samisk Høgskole i Kautokeino tirsdag 31. oktober 2006.
Les mer her  27.10.2006
Styrke urfolks deltakelse i Arktisk råd
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) har denne uka vært i ministermøte i Arktisk råd i Salekhard i Russland sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre og den norske degasjonen. - Det er viktig å styrke urfolkenes deltakelse, mener sametingspresidenten.
Les mer her  27.10.2006
Hinnøy og omegn sameforening ønsker styrket samisk TV-tilbud
Iinna ja Biras Sámiid Searvi / Hinnøy og Omegn Sameforening - NSR ser behovet for å styrke det samiske mediatilbudet i Nordre Nordland og Sør-Troms med både radio og TV-sendinger fra markasamisk bosettingsområde, sier leder av sameforeninga May-Tove Johnsen.
Les mer her  23.10.2006
NSR i Samerådet
Káre-Ellen Partapuoli er valgt som nytt varamedlem i Samerådet etter forslag fra Norske Samers Riksforbund (NSR). Partapuoli er vararepresentant fro Aile Javo. NSR er såkalt NGO og har to representanter i Samerådet.
Les mer her  23.10.2006
Krever omfordeling av fiskekvoter
Sametinget mener at arbeidet med omstruktureringen av fiskeflåten må stilles i bero inntil samiske rettigheter til marine ressurser er identifisert og anerkjent. Rådsmedlem Randi A. Skum mener det vil være urimelig dersom norske myndigheter ensidig endrer rettighetssituasjonen i kystens viktigste næring.
Les mer her  12.10.2006
Øker bevilgningene til språk og kultur
Sametingsrådet foreslår å styrke bevilgningene til samisk kultur med 9,9 millioner kroner i neste års budsjett. 5 millioner kroner foreslås til styrking av tospråklighet, mens 1,8 millioner kroner bevilges til en styrking av samiske institusjoner og organisasjoner.
Les mer her  12.10.2006
Sametingets ungdomskonferanse: Funky business
Leder av NSRs ungdomsutvalg oppfordrer ungdom til å melde seg på Sametingets ungdomskonferanse 27.10 – 29.10 utenfor Kirkenes. Tema: Samiske næringer og entreprenørskap.
Sametingets ungdomskonferanse  10.10.2006
Samekonvensjonen forenkler nordisk samarbeid
Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) vil uttrykke glede over at det nordiske samarbeidet skal forenkles. Det vil ha stor betydning i det praktiske liv, mener landstyret i NSR som i helga var samlet til møte.
Les mer her  09.10.2006
NSRs høringsuttalelse om Nordisk Samekonvensjon
Norske Samers Riksforbunds (NSR) landsmøte 2006 vedtok følgende høringsuttalelse om Nordisk samekonvensjon (Høringsfrist 12.06.06) og berømmet den finsk-norsk-svensk-samiske ekspertgruppen for et banebrytende nybrottsarbeid i utformingen av forslag til Nordisk Samekonvensjon.
Les mer her  09.10.2006
Aili Keskitalo møter EU kommisjonens president
Samisk parlamentarisk råd holder i kveld møte med president José Manuel Barroso, leder for EU kommisjonen, forteller sametings-president Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  05.10.2006
Sjølaksefiske
Sametingsrepresentant Rita-Alise Porsanger (NSR) har satt sjølaksefiske på dagsorden og kommet med spørsmål til Sametinget om hvordan ivareta sjølaksefiske på en best mulig måte for de som lever og bor i fjordene.
Les mer her  02.10.2006
Tromsø sameforening støtter Samisk språksenter
Styret i Tromsø sameforening-NSR er opptatt av videreutvikling av Samisk språksenter i Ullsfjord og Tromsø, forteller Anita Lervoll, leder av Tromsø sameforening
Les mer her  02.10.2006
Initiativ for samisk film
Samisk film, på linje med norsk film, bør institusjonaliseres med egne målsettinger og finansieres av offentlige midler. Det foreslo NSRs sametingsrepresentant, Klemet Erland Hætta i sametingets plenum denne uke.
Les mer her  28.09.2006
Tomtesalg i Troms og Nordland
Det er behov for å klargjøre tomtefestelovens innløsningsregler i Nordland og Troms, uttaler sametingsrepresentant Roger Pedersen (NSR) fra Nordre-Nordland og har fremmet saken for Sametingets plenum.
Les mer her  27.09.2006
Leserinnlegg: Kjøring i utmark
Det er tilsynelatende enighet blant ledende politikere om at motorferdselloven skal endres i retning av å kunne tillate enda mer kjøring i utmarka, skriver NSR leder Silje Muotka i et leserinnlegg.
Les innlegget her  27.09.2006
Sametingets plenum
Her kan du høre forhandlingene i Sametingets plenum som tar til kl. 09.00 tirsdag 26. september og avsluttes innen kl. 15.30 torsdag 28. september 2006. Det er Sami Radio som står for overføringene.
Hør plenum her  26.09.2006
Fornøyd med løsning i Mauken og Blåtind
Sametingsrådet er fornøyd med at det er inngått en frivillig avtale mellom Mauken reinbeitedistrikt ved Oskal Siida, Forsvarsbygg og Hærens styrker om en alternativ korridor for sammenbindingen av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt.
Les mer her  23.09.2006
Lover å gjennomføre NSRs politikk
Sámi Radio har nylig publisert en meningsmåling som viser at Norske Samers Riksforbund (NSR) ville ha mistet flertallet på Sametinget om valget hadde vært i dag. Sametingspresident Aili Keskitalo sier at NSR fortsatt skal jobbe videre med å gjennomføre politikken som NSR gikk til valg med.
Les mer her  20.09.2006
Samisk perspektiv viktig i barnevernet
NSRs sametingsgruppe har skrevet åpent brev til Justis- og politideparte-mentet og anmodet om at det samiske perspektivet ivaretas i prosjektet ”Barnas hus”. Siste tiders mediaoppslag fra Kautokeino burde vært en påminnelse om dette, mener Rita-Alise Porsanger i NSRs sametingsgruppe.
Les mer her  20.09.2006
Midler fordelt av Sametingets tilskuddstyre
Leder av Sametingets tilskudd-styre Ann-Mari Thomassen (NSR) forteller at tilskuddstyret har avholdt et møte i Øksfjord og innvilget støtte nærings-formål på vel 1 million kroner samt støtte til FoU-virksomhet i samiske barnehager.
Les mer her  19.09.2006
Reinbeitekonvensjonen og sedvanretten
- Det gjenstår kun et fåtalls områder hvor det ikke er inngått en form for samarbeidsavtale mellom sameby og distrikt. Dette er noe vi skal være svært fornøyd med, sier medlem av forhandlingsdelegasjonen for ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon, Randi Skum (NSR).
Les mer her  18.09.2006
Gruveindustrien må anerkjenne urfolkenes rettigheter
Sametingsrådet møter i dag representanter for Mangyanfolket på Filippinene. Hensikten med møtet er å bidra til ivaretakelse av urfolkenes rettigheter i forbindelse med selskapet Crew Gold sine planer om nikkelutvinning på Mindoro, Filippinene.
Les mer her  18.09.2006
Statsskog opptrer arrogant
Sametingsrepresentant for NSR i Nord-Troms, Tor Mikalsen reagerer på Statsskogs planer om storstilt utbygging i Skibotndalen. - Samerettsutvalget 2 er i sluttfasen av sitt arbeid, og det er derfor arrogant av Statskog å erklære utbygging på dette tidspunktet.
Les mer her  15.09.2006
Ole Henrik Magga mottar menneskerettspris
Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga (NSR) mottar menneskerettspris. Det er Universitetet i Oslo som har valgt å hedre Maggas arbeid for menneskerettighetene.
Les mer her  15.09.2006
Reindriftsloven holder ikke mål
- Vi kan ikke gi vår støtte til regjeringens lovforslag med mindre det gjøres svært omfattende innholdsmessige endringer og det er nå opp til Regjeringen å bidra aktivt til at så skjer, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).
Loga eanet  14.09.2006
Glad for ny samarbeidsavtale
Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsrepresentanter i Nordland er spesielt fornøyd med at Nordland fylkeskommune og Sametinget nå har inngått samarbeidsavtale, sier Roger Pedersen fra Bjerkvik. Sametinget har tidligere fått på plass samarbeidsavtaler med flere andre fylkeskommuner.
Les mer her  12.09.2006
Statens Pensjonsfond ut av Aracruz Cellulose
Kirsti Guvsám representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget og er opptatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika. - Jeg er tilfreds med at finansminister Kristin Halvorsen har begynt å rydde opp i investeringene i utenlandske selskaper ved at de nylig har trukket ut seg av selskapene Freeport og Wal Mart, uttaler Guvsám.
Les mer her  11.09.2006
Forventer avgiftsfritak for reindrifta
Urimelige rammebetingelser rammer særlig unge utøvere i etableringsfasen, sier Randi A. Skum (NSR) i sametingsrådet. Sametingsrådet frykter ytterligere svikt i lønnsomhet og rekruttering til reindriftsnæringen dersom det ikke innføres avgiftsfritak på driftsmidler, tilsvarende det som finnes i øvrige primærnæringer i Norge.
Les mer her  08.09.2006
Forvaltningsreformen må sikre samiske interesser
Sametingets regionalpolitiske virksomhet har et riksgrenseovers-kridende perspektiv. - Vi er et folk i fire staten, og det er derfor ønskelig at de samiske bruks- og bosettings-områdene i større grad samles enn hva tilfellet er med dagens organisering, mener Jarle Jonassen (NSR) i Sametingsrådet.
Les mer her  08.09.2006
Grenselosenes innsats anerkjennes
Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) fra Tysfjord er fornøyd med at sametingsrådet ønsker å anerkjenne grenselosenes innsats under 2. verdenskrig. Sametingsrådet har foreslått å bevilge 1 million kroner til forsknings- og dokumentasjonsvirksomhet om grenselosene.
Les mer her  06.09.2006
NSR-U vil ha tilgjengelig ungdomsprogram døgnet rundt
NSR-U ønsker at NRK Sámi sender gamle filmer på samisk i reprise, og gjør gamle filmer på samisk tilgjengelig på nett-tv for fri bruk.
Les mer her  31.08.2006
Forrige side1  ... 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S