!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Uttalelse: Arealbruk i Finnmark
Silje Muotka, leder av Norske Samers Riksforbund (NSR)
Norske Samers Riksforbund (NSR) er en av mange som har deltat på Finnmarkseiendommens åpne møter og benyttet anledningen til å gi uttalelse om arealbruk i Finnmark og annet, forteller NSR-leder Silje Muotka.

Publisert: 21.11.2006

Arealvern - viktig tema og god arbeidsform
Temaet som var satt opp til debatt på Finnmarkseiendommen andre åpne temamøte var arealbruk. Dette temaet har stor betydning for både samfunn, kultur, næringer og muligheten for at folk flest skal få nyttiggjøre seg arealer til aktiviteter av ulik karakter.

Norske Samers Riksforbund (NSR) ved leder Silje Karine Muotka deltok på dette møtet som ble avholdt i Alta. Vårt inntrykk er at stor deltakelse bekrefter viktigheten av en god arbeidsprosess hvor mange interessenter får anledning til å ytre seg. Dette har stor betydning i forhold til å bygge tillit til styret som representant for grunneierne, og muligheten for å lage en god strategisk plan for fremtidig arbeid.

Styret avhengig av tillit
Norske Samers Riksforbund (NSR) vil understreke at Finnmarkseiendommens rolle som forvalter av fellesskapets interesser er avhengig av legitimitet og tillit. Det betyr at det bør legges stor innsats i å få en god forvaltningsmessig plattform i grunnforvaltningsorganet. Trygghet i befolkningen i forhold til at fellesinteresser blir ivaretatt er viktig, og det er et historisk ansvar og arbeid som påligger styret i Finnmarkseiendommen. Hvis styret etter fire år i drift ser seg tilbake og kan konstatere at forvalterrollen er godt innarbeidet, vil det være et vesentlig løft for oss alle.

Finnmarkseiendommen bør være aktiv
Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker ikke at Finnmarkseiendommen skal være passiv i sin rolle i forhold til utvikling av Finnmark. Etter NSRs mening vil god arealforvaltning i Finnmark først og fremst handle om å gi gode og forutsigbare signaler. Finnmarkseiendommen bør i sitt arbeid fokusere på fornybare ressurser og forvaltningen av disse, samtidig som det arbeides for å sikre gode og gjennomførte arealplanleggingsprosesser. For befolkningen er det avgjørende å ha kjennskap til planer hva gjelder områder og utvikling. Det vil etter Norske Samers Riksforbunds (NSR) oppfatning være viktig at arealplanleggingen utformes slik at ulike interessenters aktiviteter i størst mulig grad kan kombineres, slik at de ikke utelukkes fra arealer av avgjørende betydning, verken i næringsmessig eller kulturelt henseende.

Bærekraftig framtidsrettet tenking viktig
Arealene i Finnmark er store, og det er utvilsomt mange muligheter knyttet til arealbruken i områdene. NSR fremhever at vi ønsker at forvaltningen av våre fellesarealer skal ta utgangspunkt i bærekraftig utvikling. Det er avgjørende at styret i den daglige forvaltningen av arealene tenker langsiktig på miljøhensyn fremfor kortsiktig økonomisk gevinst. I tillegg må det i arealforvaltningen tas tilbørlig hensyn til vern og forvaltning av samiske kulturminner. 

NSR vil vise til at det er en kontinuerlig utfordring i å bevisstgjøre hverandre om at vår bruk av arealene også kan utgjøre en trussel mot naturgrunnlaget for vår kultur. Kampen for samiske rettigheter til naturressursene handler ikke om at naturen skal bli den tapende part. Bruken av naturen og arealene i Finnmark innebærer en plikt til å ta vare på disse ressursene for fremtidens generasjoner.

Finnmarkseiendommen har i sitt virke et overordnet ansvar for å sikre miljømessige standarder, samt å bidra til å inkorporere hensyn til overordnede rammeverk som Agenda 21 og resultatene fra rapporter som Arctic Climate Impact Assessment Report og relevante rapporter fra UNEP (FNs miljøprogram).

Utvikling av naturbaserte næringer nødvendig
NSR vil at Finnmarkseiendommen som aktiv forvalter skal bidra til å utvikle naturbaserte næringer som styrker samisk kultur og opprettholder bosettingen i bygdene. Arealplanleggingen må innebære styrking av forutsetningene for, og utvikling av primærnæringene, utmarksnæringer og duodji, samt kombinasjoner av disse. Et viktig hensyn er at utmarka i størst mulig grad skal sikres i henhold til samiske tradisjoner og sedvane. NSR vil at Finnmarkseiendommen sikrer primærnæringenes muligheter og rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn, og sørger for at samiske hensyn tas i betraktning når regler og reguleringer er nødvendige.

Reindrift trenger arealvern
Reindriftsrett på arealet som Finnmarkseiendommen forvalter foreligger, og NSR regner med at dette hensynet er fremtredende i arbeidet med arealforvaltning. Reindrifta trenger arealvern, og det er naturlig at Finnmarkseiendommen jobber svært nært med reindriftas aktører i forhold til å sikre arealvern for næringen.

NSR stoler på FeFo
Norske Samers Riksforbund har tillit til at styret i Finnmarkseiendommen som grunneierforvaltere vil gjøre en solid jobb for å sikre interessene til hele Finnmarks befolkning, og vi regner med at Finnmarkslovens intensjoner om å ta hensyn til samiske samfunn og næringer vil være viktig i arbeidet.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S