!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Høringsuttalelse: Endret bruk av utmark i Finnmark
Fristen for å komme med uttalelser til Sametingets utkast til retningslinjer for endret bruk av utmark er gått ut og Norske Samers Riksforbund (NSR) er en av de mange som har levert høringsuttalelse. Noen punkter kan leses her.

Publisert: 12.11.2006

Behov for retningslinjer
Norske Samers Riksforbund (NSR) er fornøyd med at Sametinget har laget forslag til retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark. NSR vil fremheve betydningen av at slike retningslinjer i forhold til forvaltningen av utmarka i Finnmark og den samiske kulturen.

Ofte blir det opparbeidet en ikke ubetydelig opinion med samfunnsinteresser som ønsker endret bruk av for eksempel utmark. Slik blir samiske interesser stående som bremseklosser for samfunnsutviklingen i medias og storsamfunnets øyne, mens det man i realiteten kjemper for er arealvern som er en grunnleggende forutsetning for blant annet reindrifta.

Sametinget må lytte til signalene
NSR mener at det vil være sentralt at man viser at man tar med seg signaler fra både folkemøtene og høringene i arbeidet med å få gode og relevante retningslinjer. Det er også viktig at Sametinget har de praktiske forhold for øye i utarbeidelsen av de permanente retningslinjene.

Sametinget bør holde seg til et avgrenset arbeidsområde
Sametinget skal i sitt virke ta hensyn til det samiske folk, den samiske kulturen, det samiske samfunn og næringer, men det rettes i stadig større grad forventninger om at Sametinget skal ta et utvidet ansvar. Dette vil NSR på det sterkeste advare mot. Hele fundamentet for urfolkspolitikken i Norge vil falle bort om Sametinget gir etter for å bruke knappe ressurser på ansvarsområder som samenes folkevalgte organ ikke skal beskjeftige seg med og det er dessuten ikke tilrådelig av legitimitets- og demokratihensyn.

Sametinget bør holde fast ved at retningslinjene omhandler konsekvenser og tilrådinger om vurderinger knyttet til konsekvenser for det samiske folk, den samiske kulturen og samisk utmarksbruk spesielt.

Formål med retningslinjene
Retningslinjene skal bidra til å sikre at det materielle grunnlaget for samisk kultur ikke svekkes ytterligere blant annet som følge av press fra kommersielle aktører og ikke-bærekraftige inngrep i våre nærområder. NSR er glad for at dette er fremhevet i forslagets §1 og vi støtter opp om presiseringen av begrepet ”bærekraftig utvikling”.

Generelt er det mye som tyder på at kunnskapsnivået når det gjelder samiske forhold er lavt og på denne bakgrunnen vil allmenngjøring av reglene i form av tilgjengeliggjøring av språk samt konkretisering av innholdet være et viktig bidrag.

Retningslinjenes virkeområde
Det er viktig at retningslinjene tar høyde for at det i noen tilfeller ved brukerkonflikter kan være samiske interesser på begge sider som må vurderes, og om mulig bør det gis rettledning i forhold til slike situasjoner. Dette stiller krav til at man differensierer hva som ligger i ”samiske interesser” så langt som mulig.

Det kan synes som om den tradisjonelle samiske bruken av utmarka er særlig fremtredende i forslaget til retningslinjer. Norske Samers Riksforbund vil presisere at også ny samisk næringsaktivitet kan medføre endret utmarksbruk, men slike tiltak kan samtidig være viktige for samisk samfunnsutvikling eller samiske næringsinteresser.

Høringsveldet for mye av det gode?
”Høringsveldet” betinger svært gode arbeidsressurser i de fora som skal delta i slikt arbeid, og samisk nærings-, samfunns- og organisasjonsliv er dessverre preget av lav grad av humane eller økonomiske ressurser til slikt arbeid. Kan det i denne sammenhengen være riktig å presisere at ansvaret for å få belyst saken tilstrekkelig ligger hos vedkommende forvaltningsorgan? Da vil man måtte gjennomføre fleksible og tilpassede høringsprosesser med samiske aktører uten at dette vil kreve alt for mye for de enkelte aktørene.

NSR vil presisere at vi er meget godt tilfreds med at det er gjennomført folkemøter, nettbasert diskusjonsforum på www.sametinget.no, elektronisk høring samt de tradisjonelle høringsprosessene i form av skriftlige innspill. Det er helt avgjørende å utvikle denne gode arbeidsformen også i andre saker som har stor betydning for befolkningen.

Kontakt:

Silje Muotka, leder av Norske Samers Riksforbund (NSR) Tlf. 77520595 Mobil: 984 87 576
e-posta: leder@nsr.no eller privat e-post siljekarine@gmail.com.
Pressebilder her.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S