!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Leders tale til landsmøtet 2005
Fredag 18.02.05 holdt leder Aili Keskitalo sin tale til NSRs landsmøte som var samlet i Alta. I talen trakk hun linjene mellom Alta-saken og den aktuelle Finnmarkslovsprosessen. Hun fokuserte også på forholdet mellom retten til naturressurser og kulturelle rettigheter.
Les mer her  06.07.2005
Vi aksepterer ikke utnytting! Samene, Savio og Diesel
Christina Henriksen er i et leserinnlegg kritisk til multinasjonale selskapers utnyttelse av urfolkskulturer.-Urfolks kunst brukes kommersielt uten at opphavsfolkene har noe igjen for det, påpeker Henriksen.
Les mer her  04.07.2005
Forlanger konsultasjoner om reinbeitekonvensjonen
Den norske delegasjon til Samisk Parlamentarisk råd (SPR-N) ber om at regjeringen bidrar til at forhandlingene om en ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige blir gjenopptatt snarest og at sametingene og reindriftsnæringen på begge sidene av grensen får reelle muligheter til å bidra i forhandlingene.
Les mer her  01.07.2005
KrF– en trussel mot samisk språk i Gáivuotna/Kåfjord?
Odd Harald Fagerli (KrF) hevder i NRK Troms og NRK Sámi Radio mandag 27.06.05 at en egen samisk barnehage vil splitte befolkningen i Gáivuotna/Kåfjord. Det var nedslående å høre argumentasjonen fra KrF i Gáivuotna/Kåfjord i forkant av Kåfjord kommunestyres behandling av saken om den samiske barnehagen. Samisk har tidligere vært majoritetsspråket i kommunen og samiske barn er en helt selvfølgelig del av lokalsamfunnet her.
Les mer her  29.06.2005
Fakta om Finnmarksloven
Justis- og politidepartementet om Finnmarksloven: Den nye finnmarksloven gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark. Et område større enn Danmark overføres fra statlig til lokalt eierskap. Eksisterende, opparbeidede rettigheter skal kartlegges og anerkjennes.
Les mer  28.06.2005
Kunstnere i gledesrus
SDR og Sametinget undertegnet mandag den første kunstneravtalen for samiske kunstnere. Dermed er kunstnerne den første yrkesgruppen som har skaffet seg forhandlingsrett med sine egne myndigheter, nemlig Sametinget. –Det var en gledens dag for alle samiske kunstnere da avtalen ble undertegnet, sier Synnøve Persen, som er leder for SDR`s forhandlingsutvalg.
Les mer her  24.06.2005
Enighet om historisk avtale
Sametinget og Samisk Kunstnerråd (SDR) har nå undertegnet en historisk avtale som er et nytt stort skritt fremover i utviklingen av forholdet mellom samiske myndigheter og det sivile samiske samfunn.
- Dette er en villet politisk utvikling fra flertallets side i Sametinget og jeg er glad for at man har lykkes å komme til enighet om en avtale som partene sier seg godt fornøyd med, sier rådsmedlem Randi Skum fra Norske Samers Riksforbund (NSR).

Les mer  24.06.2005
Kjønnsroller under endring blant samene ?

- I vår moderne tidsalder og samfunnsorganisering utfordres de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene, sammen med tradisjonelle levemåter. Over tid vil dette få konsekvenser for organisering, arbeidsforhold og lederskap i samiske samfunn sa Sametingspresident Sven Roald Nystø i sitt innlegg under panledebatten på norsk-russisk likestillingsseminar 20. juni 2005 i Moskva, Russland.


Les mer her  23.06.2005
10000 kroner i studieavgift for sørsamisk språk
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) tar ti tusen kroner i studieavgift for studier i sørsamisk språk. Studietilbudet er også uforutsigbart, da kurs ikke blir holdt som planlagt eller blir utsatt. Dette på tross av at HiNT har nasjonalt ansvar for sørsamisk språk.
Les mer her  22.06.2005
Vellykket manntallskampanje
12.475 personer var registrert i samemanntallet per 31. mai 2005. Av disse var 6.717 menn (54 prosent) og 5.738 kvinner (46 prosent). Det er en økning på 2.554 personer siden valget i 2001. Gjennomsnittsalderen i samemanntallet er 46 år. Visepresident Ragnhild Nystad er fornøyd med økningen.
Les mer her  21.06.2005
Det er fra samekvinnen Snøfrid at den norske kongerekken føres videre fra og med Harald Hårdråde, Snøfrids oldebarn.
Kronikk i Aftenposten av Gro Steinsland, Professor, Universitetet i Oslo.

Les mer her  20.06.2005
Første steg mot Samisk forskningsråd
Norges forskningsråd planlegger å avholde en konferanse til høsten om oppgaver og organisering for det samiske forskningsutvalget. NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo sier at et slikt organ er viktig for å styrke samisk forskningskompetanse, og da særlig samiskspråklig.
Les mer her  20.06.2005
Hvorfor mange unge ikke søker samepolitikken
Christina Henriksen svarer på Helge Stærks utspill i avisa Finnmarken. - "NSR er opportunistisk" uttaler Stærk til avisa som en kommentar til det elektroniske oppropet mot rasisme som jeg og Gunn Britt Retter spontant tok initiativ til etter at samiske barn opplevde rasistiske tilrop under en fotballturnering i Bjørnevatn, skriver Henriksen i et leserbrev.
Les mer her  17.06.2005
Staten skal ikke eie fiskeressursene
Havressurslovutvalget har nettopp lagt frem sin innstilling. Medlem av utvalget, NSR`s sametingsrepresentant Berit Ranveig Nilssen, tar avstand fra flertallets standpunkter på flere områder. Mest kritikkverdig er det at Havressurslovutvalgets flertall har foreslått å overføre eiendomsretten til fiskeressursene til staten.
Les mer her  17.06.2005
Bekymret over legesituasjonen
Sametingsrådet er bekymret for utviklingen når det gjelder legedekning i de samiske kommunene. Enkelte kommuner har i en årrekke slitt med rekruttering og stabilitet blant legene. I enkelte kommuner står det så dårlig stilt at det går ut over pasientenes sikkerhet.
Les mer her  14.06.2005
Ikke bare finnmarkslov
Sametingsrådet har hatt en travel periode. Selv om det er finnmarksloven og konsultasjoner som har tatt mesteparten av tiden og fått mest oppmerksomhet, så betyr ikke det at sametingsrådet ikke har jobbet med andre saker. Det kom frem da sametingsrådet la frem sin virksomhetsberetning for Sametingets plenum tidligere denne uken.
Les mer her  14.06.2005
- Foreslår statlig ”tyveri” av de marine ressursene
- Hvis flertallet i havressurslovutvalget får gjennom sitt forslag om å gjøre om de marine ressurser om til statlig eiendom er dette et stort overgrep mot den sjøsamiske befolkningen og kystbefolkningen i Norge, sier Geir Tommy Pedersen i det parlamentariske lederskapet for NSR i Sametinget.
Les mer her  12.06.2005
Det skal bo folk i Vassdalen
- Vi godtar ikke at Narvik kommune skal legge samebygda Vassdalen død, sier en provosert Åge Nordkild. Narvik kommune foreslår å ta Hartvikvannet i Vassdalen som drikkevannskilde, noe som vil ha store konsekvenser for samebygda.
Les mer her  01.06.2005
Oppdrett og skadevirkninger?
NSRs sametingsrepresentant John Harald Skum fremmet mandag 30.05.05 en ny sak ovenfor Sametingets plenum om oppdrett og skadevirkninger på fiske. Skum forteller at han har snakket med fiskere i sin valgkrets Alta/ Kvalsund, og at den kunnskapen de formidler om konsekvensene av oppdrett gir grunn til bekymring.
Les mer her  31.05.2005
Siste sjanse!
Er du lei av å måtte slåss for samiskundervisningen til deg og søsknene dine? Er du opptatt av at besteforeldrene dine skal ha et trygt og kjent miljø hvis de kommer på gamlehjemmet? Mener du at reinen hører hjemme i byen eller bør den holde seg lengst mulig til fjells?
Les mer her  30.05.2005
Kunnskaper og ressursbruk i Varanger
Hvordan skal folk overleve i samisk fjordkommune, spør Unjarga sami searvi. USS ønsker å dra i gang en debatt om framtidig bosetting og forvaltning av ressursene i Varanger. Dette er temaet på miniseminaret som Unjárga sámi searvi arrangerer på Varanger samiske museum i Varangerbotn tirsdag 31.mai kl.18.00 – 21.00.
Les mer her  30.05.2005
Sjokkert over rasisme mot samiske barn
NSRs/ SáBs listetopper i Varanger, Gunn Britt Retter og Christina Henriksen, er sjokkerte over hetsen mot barn fra Karasjok på fotballturnering i deres valgkrets. - Det er rystende at samiske barn utsettes for rasisme. Vi oppfordrer arrangørene til å ta et oppgjør med hetsen, og at det settes i gang en antirasistisk satsning i fotballmiljøet i Finnmark, uttaler de.
Les mer her  29.05.2005
Om Finnmarksloven i Sametinget
Finnmarksloven ble ivrig debattert på Sametinget fredag 13. mai. Mange av NSRs sametingsrepresentanter tok ordet under debatten, og her kan du lese noe av det som ble sagt.
Les mer her  20.05.2005
Et historisk vedtak
Både Sametinget og Finnmark Fylkesting har nå sagt ja til Justiskomiteens flertallsinnstilling til ny Finnmarkslov. Et enstemmig Sameting gjorde fredag  13.05.05 et historisk vedtak.
Les mer her  13.05.2005
Sametinget behandler Finnmarksloven
Sametinget behandler Finnmarksloven i et ekstra plenumsmøte fredag 13.05.05. Sametingspresident Sven Roald Nystø informerte sametingsrepresentantene om Justiskomiteens innstilling til ny Finnmarkslov onsdag 12.05.05. Nystøs fremleggelse kan du lese her.
Les mer her  12.05.2005
Enighet om prosedyrer for konsultasjoner
Regjeringen og Sametinget er enige om prosedyrer for hvordan konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget skal foregå i saker som kan påvirke samene direkte. Prosedyrene ble underskrevet av sametingspresident Sven-Roald Nystø og kommunal- og regionalminister Erna Solberg i dag.
Les mer her  11.05.2005
Duodji, kilden til identitet og stolthet
NSRs 1. kandidat i Prsanger, Margit Mathiesen er glad for at duodji nå er på vei inn i ordnede former også i kyst- og fjordstrøkene. - Dette betyr at også vår sjøsamiske kultur vil få en ny vår innenfor denne viktige næringen, skriver Mathiesen i et leserinnlegg.
Les mer her  10.05.2005
Få stemmerett til sametingsvalget
NSRs 1. kandidat i Sør-Troms, Ann Mari Thomassen oppfordrer i et leserbrev til innskriving i Samemanntallet. - Så gjør deg selv og området en tjeneste, registrer deg i samemanntallet og bruk stemmeretten din både ved sametingsvalget og stortingsvalget!, skriver Thomassen.
Les mer her  10.05.2005
Miljø foran olje og gass i Barentshavet
NSRs landsmøte sier i en resolusjon at Barentshavet ikke må åpnes for petroleumsvirksomhet. - Petroleumsutvinning utgjør en direkte trussel i et arktisk område, heter det i resolusjonen.
Les mer her  18.04.2005
Betyr identifisering privatisering?
NSRs leder og Presidentkandidat Aili Keskitalo skriver i et leserberev at grunnlaget for utspillene mot Finnmarksloven er en misoppfatning av den planlagte identifiseringsprosessen. - Ren skremselspropaganda, mener Keskitalo
Les mer her  12.04.2005
Samiske flagg og 17. mai
NSRs 2. kandidat i Sør-Norge Kirsti Guvsáms åpne brev til Oslo-ordfører Per Ditlev Simonsen har vekt reaksjoner. - Jeg mener at det skal flagges med det samiske flagget på offisielle flaggdager, sier Guvsám.
Les mer her  12.04.2005
Samisk flagg 17. mai 2005

Les mer her  12.04.2005
Finnmarkinger kan styre sjøl!
- Det finnes mange typer misforståelser: Det er de som kommer av manglende kunnskap og de som kommer av fordommer. Når det gjelder Olav Gunnar Ballo er dette nok et innslag av begge typer som gjør at han frykter privatisering av Finnmark, skriver Sametingets visepresident Ragnhild Nystad i et leserbrev. 
Les mer her  07.04.2005
Margit Mathisen toppkandiat i Porsanger
NSR har nominert Margit Mathisen som toppkandidat i Porsanger. På andre plass og tredje plass finner vi Lemet-Jon Ivvár og Gudmund Vevang.
Les mer her  22.03.2005
Synnøve Solbakken-Härkönen på topp i Karasjok
Synnøve Solbakken-Härkönen ble nominert på 1. plass på nominasjonsmøtet i Karasjok torsdag 17. mars. På 2. og 3. plass følger Egil Utsi og Majjen R. Eira.
Les mer her  22.03.2005
Kautokeino nominerte Aili på topp
NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo er nominert på første plass i Kautokeino. Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta er nominert på andre plass, og reindriftsutøver Mikkel Nils A. Sara er på tredje plass.
Les mer her  22.03.2005
Skum på topp i Alta/ Kvalsund
Sametingsrepresentant John Harald Skum har fått fornyet tillit som listetopp for NSR i Alta/ Kvalsund. På 2. og 3. er Berit Anna Gaup og Hans Roald Johnsen nominert.
Les mer her  18.03.2005
Ann Mari fortsetter på Sametinget
Onsdag 16. mars ble det avholdt nominasjon i Sør-Troms, og på møtet ble det klart at Sametingsrepresentant Ann Mari Thomassen er igjen listetopp for NSR lista i Sør-Troms. Andrekandidat er Susanne Amalie Andersen.
Les mer her  18.03.2005
Tone Finnesen 1. kandidat i Midtre-Nordland
Tone Finnesen topper i Midtre-Nordland. Miriam Paulsen er nominert på 2. plass, og på 3. plass finner vi Eivind Langås.
Les mer her  15.03.2005
Ny leder i Tromsø Sameforening - NSR
Anita Lervoll er valgt til ny leder i Romssa Sámi Searvi-NSR. Kvinner har nå overtatt styringa i foreninga. Her kan du også lese Tromsø Sameforenings årsmøteuttalelser - 10 punkt for en bedre by for samer.
Les mer her  15.03.2005
Forrige side1  ... 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S