!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Staten skal ikke eie fiskeressursene
Havressurslovutvalget har nettopp lagt frem sin innstilling. Medlem av utvalget, NSR`s sametingsrepresentant Berit Ranveig Nilssen, tar avstand fra flertallets standpunkter på flere områder. Mest kritikkverdig er det at Havressurslovutvalgets flertall har foreslått å overføre eiendomsretten til fiskeressursene til staten.

Publisert: 17.06.2005

Medlem av utvalget, NSR`s sametingsrepresentant Berit Ranveig Nilssen, tar avstand fra flertallets standpunkter på flere områder. Mest kritikkverdig er det at Havressurslovutvalgets flertall har foreslått å overføre eiendomsretten til fiskeressursene til staten.

- Det er et paradoks at mens Finnmarksloven innebar en anerkjennelse av de landrettigheter samene og finnmarkingene allerede hadde, går Havressurslovutvalgets flertall motsatt vei. Dette til tross for at det i Odelstingsproposisjonen til Finnmarksloven vises direkte til samiske rettigheter til fiske, sier Berit Ranveig Nilssen.

I dag er situasjonen slik at ingen eier de viltlevende marine ressursene. Vi har en åpen fiskeriallmenning og det er en allemannsrett å høste av fiskeressursene, selv om dette er regulert i lover og forskrifter. Tidligere utredninger har slått fast at det i samiske områder eksisterer en sedvanerett til å høste av havets ressurser. Også Høyesterett har slått dette fast gjennom den såkalte Kåfjorddommen. I andre fiskerinasjoner som vi kan sammenligne Norge med, som for eksempel Island og Færøyene, er de marine ressursene, herunder fisk, folkets eiendom.

- Det er nettopp her det mest problematiske ligger. En overføring av eiendomsretten i privatrettslig forstand til staten vil kunne få konsekvenser for sedvaneretten lokalbefolkningen i både samiske områder og langs hele kysten har til å høste av de marine ressurser. Dette vil stride mot det materielle kulturvern samene har etter grunnloven og mot nasjonal rett for øvrig, i tillegg til at det bryter med de folkerettslige forpliktelser staten har overfor samene som urfolk. Det er en stor mangel at Havressurslovutvalgets flertall ikke engang har villet utredet disse forhold, avslutter Nilssen og viser til at dette var en del av utvalgets mandat.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S