!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Bekymret for samisk barnehagetilbud i Oslo og omegn
Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR) er bekymret for barnehagetilbudet for samiske barn i Oslo og omegn. Hun vil ta opp saken under Sametingets plenumsmøte som nå pågår i Karasjok.
Les mer her  26.02.2008
Forlanger samlet vindmølleplan
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Gunn-Britt Retter, forlanger at det snarest må utarbeides en helhetlig plan for utbygging av vindmølleparker. Nå tar hun saken opp på Sametinget.
Les mer her  26.02.2008
Eierskapsbegrensinger i kystfiskeflåten
Kyst- og Fiskeridepartementet behandler nå et forslag om utviklingen av eierskapsstrukturen i kystfiskeflåten. NSR forventer at departementet i den forbindelse gjennomfører grundige drøftinger med Sametinget, spesielt med tanke på den samiske rettsituasjonen hva angår fiskerirettigheter, skriver sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen i et leserinnlegg.
Les mer her  26.02.2008
Årsmøte i Tromsø
Romssa Sámiid Searvi arrangerer årsmøte fredag 28. mars. Da skal blant annet ny leder velges, ettersom nåværende leder Anita Lervoll beklagligvis ikke tar gjenvalg. Årsmøtet avholdes på Guovssahas mánáidgárdi kl. 20:00-22:00.
Les mer her  26.02.2008
Sápmi på Sametinget
NSR sametingsgruppe ba under plenumsmøtet i dag Sametingsrådet snarlig ta kontakt med firmaet Sápmi KS og Sápmi AS i Karasjok vedrørenede deres patentrett og bruk av navnet Sapmi. NSR ba Sametingsrådet gå i  dialog med firmaet og be dem om å gi avkall på dette navnet samt slette dette fra offentlige registre.
Les mer her  26.02.2008
Spør om nye navn på valgkretsene
Under Sametingets plenumsmøte i Karasjok denne uken spør Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe ved Åge Nordkild om hvordan Sametingsrådet har kvalitetssikret forslagene sine angående samiske navn på de nye foreslåtte nye valgkretsene.
Les mer her  25.02.2008
Sametingsrådets dårlige politiske håndtverk
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Synnøve Solbakken-Härkönen, skriver i et leserinnlegg at Sametingsrådets innstilling i saken om forvaltningen av de statlige samiske videregående skolene rett og slett var et dårlig politisk håndtverk. Solbakken-Härkönen er også leder i Sametingets oppvekst- og utdanningskomité.
Les mer her  25.02.2008
Setter fokus på samiske barns opplæringsrettigheter
Under Sametingets plenumsmøte i morgen spør sametingsrepresentant for NSR, Ann-Mari Thomassen, om det sittende Sametingsrådet har fortsatt arbeidet med å få endret opplæringsloven slik at samiske barn får rett til opplæring på samisk uansett bosted.
Les mer her  25.02.2008
NSR sametingsgruppe med brev til Sapmi AS
Den siste tiden har debatten rast i media angående bruken av navnet Sapmi AS. I den forbindelse har NSR sametingsgruppe ved fungerende parlamentarisk leder Randi A. Skum nå sendt et brev om saken både til Sapmi AS og til Rica.
Les mer her  23.02.2008
Inviterer Direktoratet for Naturforvaltning til Sametinget
NSR sametingsgruppe inviterer Direktoratet for Naturforvaltning (DN) til Sametinget i forbindelse med Sametingets plenumsmøte i Karasjok. Sametingsrepresentant Rita-Alise Porsanger uttaler i en pressemelding at DN ville ha nytte av å bli bedre kjent med samiske forhold og med det samiske folkevalgte organet.
Les mer her  22.02.2008
Jagerflybase på Evenes?
I et leserinnlegg stiller sametingsrepresentant for NSR, Kjersti Myrnes Balto, seg skeptisk til planene om å opprette en jagerflybase på Evenes. Myrnes Balto er bekymret for framtiden for de markesamiskebygdene som blir berørt av planene.
Les mer her  21.02.2008
- En seier for sjøsamene og for NSR
NSR mener kystfiskeutvalgets forslag er en seier for sjøsamene og for den politiske linja NSR har ført siden oppstarten av organisasjonen for førti år siden og frem til i dag.
Les mer her  20.02.2008
Applauderer Kystfiskeutvalget
Kystfiskeutvalgets forslag vil få stor betydning for Troms også, sier sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR). Han viser til at utvalget selv sier at de løsninger som foreslås for Finnmark trolig vil kunne være aktuelle for sjøsamiske områder ellers i landet også.
Les mer her  20.02.2008
Forventer at samiske fiskerirettigheter anerkjennes
Kystfiskeutvalget la frem sitt forslag mandag 18. februar i Vestertana kapell. - Jeg har store forventninger til utvalgets anbefalinger sier leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka.
Les mer her  18.02.2008
Selvbestemmelse og synsing
I et leserinnlegg imøtegår NSRs leder, Silje Karine Muotka, kommentaren til journalist Skjalg Fjellheim om samisk selvbestemmelse som har vært publisert i enkelte aviser. Muotka mener at Fjellheims kommentar ikke bidrar til en fruktbar og konstruktiv debatt om samisk selvbestemmelse.
Les mer her  16.02.2008
Jubler over Lavangens språkvedtak!
Lavangen kommune gjorde i går et nesten enstemmig vedtak om å søke om å bli innlemmet i samisk språkforvaltningsområde. Det er NSRs sametingsrepresentant, Ann-Mari Thomassen, jublende glad over.
Les mer her  15.02.2008
Vil ha samepolitisk plan i hovedstaden
Oslo Sámiid Searvi ønsker å få på plass en helhetlig samepolitisk plan i Oslo. Leder Kirsti Guvsám har derfor sendt et brev til kommunen hvor hun ber om et snarlig møte med ordfører Fabian Stang og byrådsleder Erling Lae.
Les mer her  14.02.2008
Oppgitt over snevert Sametingsråd
Mener Sametingsrådet at Sápmi slutter ved Finnmarks fylkesgrense? Det spør sametingsrepresentant for NSR, Tor Mikalsen. I en pressemelding uttaler han at Sametingsrådet må vokte seg for å bli for finnmarksorientert.
Les mer her  13.02.2008
Forventer ny urfolkspolitikk fra Australia
I dag kom Australias statsminister Kevin Ruud med en historisk unnskyldning for den diskrimineringen Australias urfolk har vært utsatt for opp gjennom årene. Norske Samers Riksforbund ser på dette som et skritt i riktig retning.
Les mer her  13.02.2008
Urfolksperspektivet må utredes
NSRs landsstyre har behandlet saken om etablering av ny hovedflystasjon på Harstad/Evenes lufthavn. – Vi er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette vil ha for markesamiske bygder i området, sier landsstyremedlem Thomas Ole Andersen fra Skånland i en pressemelding.
Les mer her  12.02.2008
NSR ønsker et samisk ”utdanningsdirektorat”
Sametingsrådet har fremmet et forslag om en ny forvaltningsmodell for den samiske videregående opplæring. Her foreslås det at staten fortsatt skal ha det overordnede ansvar for virksomheten, men at forvaltningen blir lagt til fylkeskommunen. Dette er NSRs sametingsgruppe uenig i.
Les mer her  12.02.2008
Årsmøte i Karasjok
Kárášjoga Sámiid Searvi innkaller til årsmøte torsdag 14.02.08 kl. 18.00 på DSF. Saker som blir behandlet er blant annet den samiske læremiddelsituasjonen og samiskundervisningen. I tillegg vil den nye sametingsvalgordningen bli et tema på møtet.
Les mer her  11.02.2008
Komitémøter på Sametinget
Denne uken er alle sametingsrepresentantene samlet til komitémøter på Sametinget. Her er en oversikt over sakene som skal behandles, og hvem av NSR representantene som kan kontaktes i den enkelte sak.
Les mer her  11.02.2008
Reiseliv og strategi
Debatten om Finnmark Reiseliv og det samiske perspektivet i strategiene er en god og viktig debatt. Jeg føler for å klargjøre en del punkter hva angår mitt utgangspunkt i saken, skriver NSRs leder Silje Muotka i et leserinnlegg.
Les mer her  08.02.2008
Senja- og Omegn Sameforening 20 år
Senja- og Omegn Sameforening har rundet 20 år. Dette skal feires stort lørdag den 9. februar på Samisk Hus – Svanelvmo på Senja. Mari Boine kommer! Kommer du?
Les mer her  07.02.2008
Gratulerer med dagen!
Norske Samers Riksforbund ønsker alle til lykke med den samiske nasjonaldagen. I dag er det arrangementer rundt om i hele Sápmi, og vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta på disse.
Les mer her  06.02.2008
Ungdommen talte i Trondheim
Også i Trondheim ble samenes nasjonaldag feiret i år. Det var Sør-Trøndelag og Hedemark Sámiid Searvi - NSR som stod for arrangementet. Kveldens tale ble holdt av den unge engasjerte Eiva Marita Sara, som også danset for de fremmøtte.
Les mer her  06.02.2008
Ingen flagging på Harstad skolene
I Harstad ble den samiske nasjonaldagen feiret med familiefest på Kulturhuset. Det ble en fin og verdig feiring. Men leder i Harstad og Omegn Sameforening – NSR, Kjell Erland Pedersen, var skuffet over at ingen av skolene i Harstad valgte å heise det samiske flagget.
Les mer her  06.02.2008
Samisk dagsavis endelig en realitet
På den samiske nasjonaldagen, 06.02.08, utgis første nummer av den nye samiske dagsavisen, Ávvir. For Norske Samers Riksforbund (NSR) er dette en stor og viktig begivenhet, heter det i en pressemelding.
Les mer her  05.02.2008
Kirsti Guvsám taler på Eidsvoll
Den samiske nasjonaldagen, 6. februar, feires i år også på Eidsvoll. Det er Eidsvoll 1814 og Eidsvoll Filologiske Selskap som står som arrangører. Sametingsrepresentant for NSR og leder i Oslo Sámiid Searvi, Kirsti Guvsám, er kveldens hovedtaler.
Les mer her  04.02.2008
Sametinget og kongekrabben
Jeg registrerer at Sametingets visepresident, Marianne Balto Henriksen, har hatt møte med Stortingets næringskomitè om kongekrabbemeldingen. Stortingsmeldingen om forvaltningen av kongekrabben blir etter alt å dømme behandlet av Stortinget i løpet av våren, skriver sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen i et leserinnlegg.
Les mer her  02.02.2008
Ministeren erkjenner lovbrudd
NSR har gjentatte ganger påpekt åpenbare lovbrudd når det gjelder samisk språklov. Senest for vel en uke siden ba jeg Sametinget om å iverksette en kartlegging av omfanget av disse lovbruddene, skriver sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta i et leserinnlegg.
Les mer her  02.02.2008
NSR reagerer på ”Norwegian Lapland”
NSRs sametingsgruppe er kjent med at Finnmark Reiseliv har innført navnet ”Norwegian Lapland” på Finnmark fylke og Sápmi. Dette navnet benyttes ved markedsføring av samiske reiselivsprodukter i Finnmark. Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter mener dette er både ukorrekt, sjikanerende og skremmende.
Les mer her  28.01.2008
Same-Ap legger seg flat for regjeringen?
Den store utfordringen for Ap på Sametinget har alltid vært uavhengighet av partisystemet forøvrig. I et felles leserinnlegg, som tidligere har vært publisert i en rekke aviser, viser Aili Keskitalo og Silje Muotka til en rekke eksempler på sametingsrådets avhengighet av moderpartiet.
Les mer her  26.01.2008
Bodø - et eksempel til etterfølgelse
I Bodø vil det i år for første gang være en offisiell feiring av den samiske nasjonaldagen. Dette er NSRs sametingsrepresentant, Tone Finnesen, veldig fornøyd med.
Les mer her  24.01.2008
Spesialpedagogisk satsing
Sametinget har i perioden 2001 -2006 gjennomført et kompetansehevingsprosjekt i spesialpedagogikk. Dette har vært en bevisst satsing fra NSRs side. Nå er det utarbeidet en evalueringsrapport for prosjektet.
Les mer her  23.01.2008
Frykter for allsamisk universitetsplaner
Stjernø utvalget la i dag frem sin innstilling om fremtiden for universitetene og høgskolene i Norge. I en pressemelding advarer NSRs fungerende parlamentariske leder, Randi A. Skum, for konsekvensene forslaget vil få for Samisk Høgskole i Kautokeino.
Les mer her  22.01.2008
IBSS feiret 30 år
Iinna ja Birás Sámiid Searvi (IBSS) markerte før jul sitt 30 års jubileum. Det var en viktig og vital jubilant som ble feiret. - Levekraft for samekulturen krever fortsatt en stø kurs og en tydelig veiviser i form av IBSS, sa NSRs leder Silje Muotka i sin jubileumstale.
Les mer her  21.01.2008
Debatten om ny minerallov og nektingsrett
I forhold til arbeidet med ny minerallov har det vært debatt om et eventuelt urfolksvederlag i forhold til ny industriell aktivitet basert på ikke-fornybare ressurser. I et leserinnlegg advarer NSRs leder, Silje Muotka, mot at samiske samfunn utbyttes mot "knapper og glansbilder", slik det skjer i andre deler av verden.
Les mer her  18.01.2008
Godtar ikke direktiver fra Youngstorget!
I dag møtes sentrale Arbeiderpartipolitikere i Oslo. NSR forventer at sametingspresidenten benytter anledningen til å ta et oppgjør med sine egne partifeller både på fylkesnivå og regjering når det kommer til saker som berører samiske rettigheter, sier Randi A. Skum.
Les mer her  18.01.2008
Forrige side1  ... 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S