RSS-feed

Velg språk!

 Odasvuorká - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Sápmi Sámedikkis
Sámedikki dievasčoahkkimis odne ávžžuhii NSR sámediggejoavku Sámediggeráđi jođánepmosit váldit oktavuođa ásahusain Sápmi KS ja Sápmi AS Kárášjogas sin pateantavuoigatvuođa ja Sapmi nammageavaheami hárrái. NSR ávžžuhii Sámediggeráđi ságastallat ásahusain ja dáhttut sin hilgut dán nama ja jávkadit dan almmolaš registariin.
Loga eanet  26.02.2008
Sámediggeráđi politihkalaš čurbošeapmi
Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggeáirras, Synnøve Solbakken-Härkönen, čállá lohkkiidreivves ahte Sámediggeráđi mearrádusárvalus áššis sámi joatkkaskuvllaid hálddašeami birra njulgestaga lei politihkalaš čurbošeapmi. Solbakken-Härkönen lea maid Sámedikki bajásšaddan- ja oahppolávdegotti jođiheaddji.
Loga eanet  25.02.2008
Jearrá válgabiriid ođđa namaid birra
Sámedikki dievasčoahkkima vuolde Kárášjogas dán váhko divvu NSR sámediggejoavku Åge Nordkild bokte gažaldaga ahte mo Sámediggeráđđi lea dárkkistan kvalitehta iežaset evttohusain mii guoská daid ođđa válgabiiriid sámegielnamaide.
Loga eanet  25.02.2008
Bidjá fuomášumi sámi mánáid oahpahusvuoigatvuođaide
Sámedikki dievasčoahkkima oktavuođas ihttin jearrá NSR sámediggeáirras Ann-Mari Thomassen ahte lea go dálá sámediggeráđđi joatkán oččodit rievdaduvvot oahpahuslága nu ahte sámemánát ožžot vuoigatvuođa oahpahussii sámegillii beroškeahttá gos sii orošedje.
Loga eanet  25.02.2008
Kárášjoga Sámiid Searvi goziha skuvladili
Kárášjoga Sámiid Searvi  (KSS) cealká  jahkečoahkkincealkámušas ahte sii  váldet duođas sámemánáid skuvladili Kárášjogas. Dál searvi ovddida ášši Kárášjoga gildii ja Sámediggái.
Loga eanet  24.02.2008
Reivve NSR sámediggejoavkkus Sapmi AS:ii
Medias lea maŋimuš áiggiid gullon ollu sáhka Sapmi AS nama geavaheami birra. Dál lea NSR sámediggejoavku, doaibmi parlamentáralaš jođiheaddji Randi A. Skum bokte, sádden reivve ášši birra sihke Sapmi AS:ii ja Rica hotellii.
Loga eanet  23.02.2008
Bovde Luondduhálddašan Direktoráhta Sámediggái
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggejoavku bovde Luondduhálddašan Direktoráhta (LD) čuovvut Sámedikki dievasčoahkkima Kárášjogas. Vuosttaš dievasčoahkkin lágiduvvo guovvamánu 25.-29. beivviid 2008.
Loga eanet  22.02.2008
- Evttohus vuoitun mearrasámiide ja NSRii
NSR atná mearraguolástuslávdegotti evttohusa vuoitun mearrasámiid ja NSR politihkalaš linjái, mii NSRs leamaš dan rájes go organisašuvdna álggahuvvui ja gitta otná beaivái, ja lea ain.
Loga eanet  20.02.2008
Sámi guolástusvuoigatvuođat galggašedje dohkkehuvvot
Riddoguolástuslávdegoddi buvttii evttohusas mánnodaga guovvamánu 18. beaivvi Vestertana kapeallas. – Mus leat alla vuordámušat, cealká Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) jođiheaddji Silje Karine Muotka.
Les mer her  18.02.2008
Loabága giellamearrádus illudahttá!
Loabát suohkan mearridii duorastaga 14.02.08 measta ovttajienalaččat ohcat beassat searvat sámi giellahálddašanguvlui. Dát sakka illudahttá Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeáirasa, Ann-Mari Thomassena.
Loga eanet  15.02.2008
Vuordá ođđa álgoálbmotpolitihka Australias
Odne bivddii Australia stádaministtar Kevin Ruud ándagassii vealaheami ovddas maid Australia álgoálbmot áiggi čađa lea šaddan gillát. Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) sámediggejoavku oaivvilda dát lea lávki rivttes guvlui.
Loga eanet  13.02.2008
Sámediggeráđis gáržžes oaidnu
Oaivvilda go Sámediggeráđđi ahte Sápmi nohkká Finnmárkku fylkkarájáid buohta? Dan jearrá NSR sámediggeáirras, Tor Mikalsen. Preassadieđáhusas son cealká ahte Sámediggeráđđi ferte váruhit amas šaddat menddo čatnon Finnmárkui.
Loga eanet  13.02.2008
NSR dáhttu sámi ”oahppodirektoráhta”
Sámediggeráđđi lea evttohan ođđa hálddašanmodealla sámi joatkkaohppui. Dás sii evttohit ahte stáhtas ain galgá leat váldoovddasvástádus sámi joatkkaskuvllaid doibmii, muhto ahte hálddašeapmi sirdo fylkkagildii. Dása ii leat NSR ovttaoaivilis.
Loga eanet  12.02.2008
Lávdegoddečoahkkimat Sámedikkis
Dán váhku leat buot sámediggeáirasat čoahkkanan lávdegoddečoahkkimiidda Sámedikkis. Dás gávnnat dieđuid áššiid birra mat galget gieđahallojuvvot, ja maiddái guđe NSR áirasiin sáhtát váldit oktavuođa guhtege áššis.
Loga eanet  11.02.2008
Jahkečoahkkin Kárášjogas
Kárášjoga Sámiid Searvi gohčču jahkečoahkkimii duorastaga 14.02.08 dii. 18.00 DSF:s. Áššit leat earret eará sámi oahppogirjjit ja sámegieloahpahus. Lassin šaddá sáhka ođđa válgaortnega birra sámediggeválggas.
Loga eanet  11.02.2008
Sáččá ja Biras Sámiid Searvi ávvuda 20 jagi
Sáččá ja Biras Samiid Searvi lea juo 20 jagi. Dát ávvuduvvo Sámi viesus Sáččás lávvordaga guovvamánu 9. beaivvi dán jagi. Mari Boine boahtá! Boađat go don?
Loga eanet  07.02.2008
Lihkku beivviin!
Norgga Sámiid Riikkasearvi sávvá buohkaide lihkku sámi álbmotbeivviin! Odne leat doalut miehtá Sámi, ja mii sávvat ahte nu ollugat go vejolaš sáhttet oasálastit dain.
Loga eanet  06.02.2008
Viimmat sámegielat beaiveáviisa
Sámi álbmotbeaivvi 2008 ilbmá vuosttaš sámegielat beaiveáviisa, Ávvir. Norgga Sámiid Riikkasearvái (NSR) lea dát stuorra ja dehálaš dáhpáhus, cealká Randi A. Skum preassadieđáhusas.
Loga eanet  05.02.2008
Kirsti Guvsám sárdnida Eidsvollas
Dán jagi leat sámi álbmotbeaivvidoalut maiddái Eidsvollas. Leat Eidsvoll 1814 ja Eidsvoll Filologiske Selskap nammasaš searvvit mat lágidit doaluid. NSRa sámediggeáirras ja Oslo Sámiid Searvvi jođiheaddji, Kirsti Guvsám, sárdnida.
Loga eanet  04.02.2008
Ministtar dovddaha láhkarihkkuma
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea máŋgii cuiggodan čielga láhkarihkkumiid mii guoská sámi giellaláhkii. Ii leat go badjelaš vahku dassái go mun bivden Sámedikki kártegoahttit man viidát dát láhkarihkkumat dáhpáhuvvet, čállá Klemet Erland Hætta, NSR sámediggeáirras, lohkkiidreivves.
Loga eanet  02.02.2008
Sámediggi ja gonagasreabbá
Ann-Mari Thomassen, Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeáirras čállá dá lohkkiidreivve gonagasreabbá birra ja čujuha gonagasreabbá dieđáhussii mas ain leat muhtun áššit maid sámi beroštumit eai leat ožžon čađa.
Loga eanet  02.02.2008
NSR moaitá ”Norwegian Lapland”
NSR sámediggejoavku diehtá ahte Finnmark Reiseliv lea geavahišgoahtán namahusa ”Norwegian Lapland” go hállet Finnmárkku fylkka ja Sámi birra. Dát namma geavahuvvo go márkanastet sámi mátkeealáhusbuktagiid Finnmárkkus. Sámediggeáirras Gunn-Britt Rettera mielas lea dát unohas.
Loga eanet  28.01.2008
Ráđđehus stivre sáme-BB?
Bargiidbellodaga stuora hástalus Sámedikkis lea álo leamašan movt sii nagodit ieža stivret bellodagas sorjjakeahttá. Oktasaš lohkkiidreivves mii lea leamaš máŋga aviissas, čujuheaba Aili Keskitalo ja Silje Muotka ovdamearkkaide mat čájehit man gitta sáme-BB lea Ráđđehusas.
Loga eanet  26.01.2008
Bådåddjo ovdamearkan earáide
Dán jagi lea vuohččan almmolaš sámeálbmotbeaiveávvudeapmi Bådådjos. NSR sámediggeáirras Tone Finnesena mielas lea dat hirbmat buorre.
Loga eanet  24.01.2008
Spesiálapedagogalaš vuoruheapmi
Sámediggi lea čađahan spesiálapedagogalaš gelbbolašvuođaloktenprošeavtta áigodagas 2001-2006. Dát leamašan NSR bealis dihtomielalaš vuoruheapmi. Dál lea prošeavtta evaluerenraporta gárvánan.
Loga eanet  23.01.2008
Ballá mii geavvá Sámi universitehtaplánain
Stjernø lávdegoddi ovdanbuvttii odne iežaset evttohusa mo Norgga universitehtaid ja allaskuvllaid boahtteáigi galggašii leat. Preassadieđáhusastis váruha NSR doaibmi parlamentáralaš jođiheaddji, Randi A. Skum, das makkár váikkuhusat evttohusas sáhttet leat Sámi Allaskuvlii Guovdageainnus.
Loga eanet  22.01.2008
IBSS ávvudii 30 jagi
Iinna ja Birás Sámiid Searvi (IBSS) lágidii 30 jagi ávvudeami ovdabeal juovllaid. Lei dehálaš ja ealli ávvudeaddji man ávvudedje. - Sámekultuvra eallá jos mis ain leat čielga ofelaččat nu go IBSS, dajai NSRa jođiheaddji Silje Muotka iežas sártnis.
Loga eanet  21.01.2008
Eat dohkket Youngstorget stivrema!
Odne deaivvadit guovddáš Bargiidbellodatpolitihkkárat Oslos. NSR vuordá ahte sámediggepresideanta geavaha dán vejolašvuođa čájehit vuostehágu iežas bellodatustibiid oainnuide sámi vuoigatvuođaid ektui sihke fylkkadásis ja ráđđehusas. Nu cealká Randi A. Skum.
Loga eanet  18.01.2008
Minerálaláhka ja cagganvuoigatvuohta
Odda minerálaláhkabarggu oktavuodas lea jerrojuvvon galggašii go eamiálbmot oažžut buhtadusa go industriija fitná viežžamin ii-odasmahtti resurssaid. NSR jodiheaddji, Silje Muotka, váruha lohkkiidreivves vuovdimis iežamet eatnamiid vierrásiidda smávvarudaid ovddas, nu go lea dáhpáhuvvan eará sajiin máilmmis.
Loga eanet  18.01.2008
NAV:s dohkketmeahttun giellafálaldat
NSR sámediggeáirras Klemet Erland Hætta lea hirpmástuvvan go NAV neahttabálvalusat eai leat sámegillii. Árat dán vahkus ráhppui ođđa NAV kantuvra Kárášjogas. Doppe ge bargit váidalit go dieđut eai álmmuhuvvo sámegillii NAV neahttasiidduin.
Loga eanet  17.01.2008
Bivdá Sámedikki bissehit elfápmoplánaid
NSRa doaibmi parlamentáralaš jođiheaddji, Randi A. Skum, lea sakka vuorjašuvvan go Statnett pláne hukset ođđa elfápmolinjjáid Báhccavuonas Romssas gitta Hámmárfestii Finnmárkkus. Skum dál dáhtu Sámedikki farggamusat bargagoahtit áššiin.
Loga eanet  16.01.2008
Aili lea riegádahttán nieiddaža
Norgga Sámiid Riikkasearvvi parlamentáralaš jođiheaddji, Aili Keskitalo, riegádahtii odne nieiddaža Hámmárfeastta buohcciviesus. NSR sávvá lihku olles bearrašii.
Loga eanet  16.01.2008
Olli spiehkasta Sámedikki prinsihpain
Eamiálbmogiid gieldinriekti lea prinsihppa mii lea, ja galgá leat, guovddážis sámi vuoigatvuođaid digaštallamis. Danin hirpmahahttá go sámediggepresideanta Egil Olli NRK Sámeradios 10.01.08 nu garrasit ákkastallá ahte mii leat Finnmárkkulága § 4 bokte guođđán dákkár gieldinrievtti, čállá Skum lohkkiidreivves.
Loga eanet  15.01.2008
NSR gáibida biehttalanrievtti
NSR oaivvilda ahte Sámedikkis ferte leat čielga biehttalanriekti minerálaroggamiid oktavuođas sámi guovlluin jus areáladuohtadeamit mielddisbuktet vahágiid sámi kultuvrii ja ealáhusaide. Dán gáibádusas eat spiehkas. Nu cealkiba doaibmi parlamentarálaš jođiheaddji Randi Skum ja NSRa jođiheaddji Silje Muotka oktasaš preassadieđáhusas.
Loga eanet  11.01.2008
Vuoigatvuohta geavahit dulkka ráŋggáštusproseassain Norggas
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea buktán gulaskuddancealkámuša rapportii “Vuoigatvuohta geavahit dulkka – Dulkon ja jorgaleapmi ráŋggáštusproseassain Norggas". Bargojoavku lea evttohan movt nannet njuolggadusaid ja buoridit dulkageavahandábiid ráŋggáštusáššiin norggabealde. NSR lea kommenteren konkrehta evttohusaid, muitala NSR politihkalaš nubbejođiheaddji Trond Are Anti (NSR).
Loga eanet  08.01.2008
Višunkeahtes ođđajagisárdni
Čakčamánus 2007 válddii Bargiidbellodat vuohččan badjelassas Sámedikki jođiheami. Go juo sii leat leamašan 18 jagi unnitlogus Sámedikkis, de lei lunddolaš jáhkkit ahte Bargiidbellodagas posišuvnnas ledje čielga boahtteáiggevišuvnnat das mo ovdánahttit sámepolitihka. Danin ledje stuorra vuordámušat Sámediggepresideantta ođđajagisárdnái, erenoamážit go diehttit ahte bohtet ollu dehálaš sámepolitihkalaš áššit 2008:s.
Loga eanet  08.01.2008
Seminára lágiduvvui Deanus
Deanu NSR ja Deanu Sámeálbmot Bellodat lágidedje seminára Buolbmát giliviesus gaskal juovllaid ja oddajagi. NSR identitehtas lei sáhka, nuoraid politihkalaš barggus, ja Nuorta-Finnmárkku válgabiire hástalusat ja vejolašvuodat boahtte válggas.
Loga eanet  06.01.2008
Áigu fuolahit sámi oahpponeavvuid
NRK1 ja NRK 2 kanálain čájehuvvui gieskat Stensilbarna nammasaš dokumentáraprogrammá mas čilgejuvvo makkár oahppineavvodilli sámi skuvllain lea. Sámi ohppiin eai leat oahpponeavvut, ja dat lea duođalaš dili.
Loga eanet  04.01.2008
Per Inge G Johansen vuittii Nuoraid Juoigangilvvu 2007 Kárášjogas
Ledje 7 nuora geat gilvaledje šaddat buoremus juogin dán jagi, ja Per Inge G Johansen (20), Skuvvánváris eret, faskkii vuosttas vuoittu (2000 ru.), seamma láhkái go diibmá ge.  Nubbin šattai Johan Aslak Eira (29), Kárášjogas eret, ja goalmmádin fas Kim Hallgeir Berg, maiddái son ge Kárášjogas eret.
  17.12.2007
Bolivia vuosttažin dohkkehan ON eamiálbmotjulggaštusa
Bolivia lei vuosttaš riikka mii válddii ON eamiálbmotjulggaštusa mielde našunála láhkii. Presideanta Evo Morales, gii lea Aymara-indianer, cealká dát lea dehálaš sihke eamiálbmogiidda ja eará ássiide Bolivia. – Mun illudan go vuosttaš riikka dál lea váldán ON julggaštusa mielde lágaide, cealká NSR-jodiheaddji Silje Karine Muotka.
Les mer her  15.12.2007
Forrige side1  ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S