!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Lind fortsetter som leder
Tromsø sameforening har avholdt sitt årsmøte 2011 og valgt nytt styre. Gøran Lind fortsetter i ledervervet og gleder seg til å fortsatt sette det samiske Tromsø på kartet.
Les mer her  02.04.2011
Mikkel Gaup tar over etter Kari Lifjell
Oslo sameforening har avholdt sitt 2011-årsmøte og valgt nytt styre. Kari Lifjell takker for seg, mens årsmøtet valgte Mikkel Gaup til ny leder.
Les mer her  02.04.2011
Ferie til besvær
Sametingsrepresentant og leder for Sametingets kontrollutvalg, Randi A. Skum, redegjør i et leserinnlegg for sitt fravær fra siste plenumssamling.
Les mer her  17.03.2011
Helse også for samer?
Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám skriver i dette leserinnlegget om det hun håper skal bli et helseløft for alle samer. Men samhandlingsreformen har mange skjær i sjøen.
Les mer her  17.03.2011
Hvorfor får ikke Sametinget konsultere om budsjettet?
I Sametingets årsmelding for 2010 kan vi lese at minister Rigmor Åserud sier nei til budsjettkonsultasjoner med Sametinget. Dette var tema under debatten om årsmeldinga på Sametinget i forrige uke, og parlamentarisk leder Aili Keskitalo holdt dette innlegget.
Les mer her  16.03.2011
Samisk dag på Norsk Folkemuseum
I samarbeid med Oslo sameforening NSR og Samenes idrettsforbund Norge arrangerer Norsk Folkemuseum en dag med fokus på samisk kultur. Sett av søndag 20. mars!
Les mer her  15.03.2011
Årsmøter 2011
Vinteren og våren er årsmøtetid for lokallagene. Her vil vi melde om tid og sted og innhold for disse.
Les mer her  15.03.2011
Vent på Sameloven!
Norske Samers Riksforbund  (NSR) mener at endringene i Sameloven bør være på plass før man vurderer omfordelinger av tospråklighetsmidlene mellom de samiske kommunene.
Les mer her  09.03.2011
– Samisk kultur neglisjeres av regjeringen
Regjeringen setter foten ned for budsjettkonsultasjoner med Sametinget. Dette er et stort politisk nederlag for Sametingsrådet.
Les mer her  21.02.2011
Den samiske pasienten glemt i samhandlingsreformen
– Det samiske perspektivet er for svakt i forslaget til samhandlingsreform, sier sametingsrepresentant Silje Karine Muotka.
Les mer her  17.02.2011
Gledelig for samisk språk
- Klart vi er fornøyde med at AP i Alta vil utrede konsekvenser av å melde Alta inn i forvaltningsområdet for samisk språk sier leder for Alta sameforening, John Harald Skum, og sametingsrepresentant Silje Karine Muotka.
Les mer her  10.02.2011
NSRs leder er tilbake i arbeid
Fra og med idag, 1. februar, vil Aili Keskitalo være delvis tilbake i sitt virke.
Les mer her  01.02.2011
Satser på samisk vinterfest i Alta
– Gjør dere klar for en spennende samisk uke her i Alta sier to av hovedaktørene i arbeidet med Samisk Vinterfestival i Alta, Hallgeir Johan Strifeldt og Brita Julianne Skum fra Alta sameforening. Fra mandag 31. januar til søndag 6. februar gis byen et tydelig samisk innhold.
Les mer her  01.02.2011
Sjøsamer og fjordfiskere har fiskerett!
Lover og paragrafer er gode redskaper som stadfester sjøsamers og fjordfiskeres rett, mener NSRs fungerende leder Gunn-Britt Retter, som svar på AP-Amundsens utspill rundt fiskerettighetene i Finnmark.
Les mer her  28.01.2011
Porsanger raseres
Porsanger sameforening har fremmet en uttalelse i forbindelse med NVEs planer om trasé for høyspentlinje fra Skaidi til Varangerbotn. I uttalelsen protesteres det mot planene og man ber om at energibehovet og måter og dekke dette inn på vurderes på nytt.
Les mer her  24.01.2011
Opprop: Nordområdekvinner!
Nordområdekvinner, samekvinner og NSR-kvinner kommer med et opprop i anledning mannsdominansen på konferansen Arctic Frontiers som nå pågår i Tromsø.
Les mer her  24.01.2011
Takker Anaya – utfordrer regjering og Sameting
NSR er svært takknemlig for at FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter, James Anaya, nå har overrakt sin rapport om samenes situasjon i de nordiske landene. 
Les mer her  13.01.2011
Olli tam og utydelig
– Hovedinntrykket mitt er at nyttårstalen til sametingspresident Egil Olli bar preg av at han mangler visjoner om hvor han vil at det samiske samfunnet skal i fremtiden, sier Ann-Mari Thomassen som fungerer som parlamentarisk leder for NSR.
Les mer her  03.01.2011
Aili Keskitalo er borte fra arbeid
NSRs leder og parlamentariske leder, Aili Keskitalo, er borte fra arbeid ut desember måned.
Les mer her  08.12.2010
Senk sametingspolitikerlønnen!
Vi i NSR vil ha mer penger til folket, til institusjonene og barnehagene våre. Derfor vil vi senke politikerlønningene på Sametinget, sier Geir-Tommy Pedersen.
Les mer her  02.12.2010
AP støttet ikke samiske eldre
– Det er beklagelig at AP og flertallet ikke ville støtte vårt gode forslag om 800.000 kroner til brukerretta tiltak til eldre samer, sier sametingsrepresentant Silje Karine Muotka.
Les mer her  02.12.2010
– Ta samisk fortellertradisjon inn i skolen
– Samisk fortelling burde få bedre plass i skolen i dag, Gunn-Britt Retter. Hun mener at den samiske fortellertradisjonen må vies større oppmerksomhet i samisk skole, som eget fag eller som metode i øvrige fag.
Les mer her  30.11.2010
Samlet opposisjon refser Sametingsrådets saksbehandling
En samlet opposisjon bestående av Høyre, FrP, Flyttsamelista og NSR retter sterk kritikk til sametingsrådet etter at Sametingets kontrollutvalg dokumenterte lemfeldig praksis med millionbevilgninger.
Les mer her  30.11.2010
– Skam dere, FrP!
NSR er rystet over Fremskrittspartiets Aud Marthinsens påstander om samiskundervisning som selvmordsårsak blant barn og unge og tar fullstendig avstand fra utsagnet.
Les mer her  29.11.2010
Senter for nordlige folk må tas i bruk!
NSR vil styrke Senter for nordlige folk slik at nybygget kan tas i bruk. NSR foreslår i sitt budsjett for Sametinget for 2011 at Nordlige folk-senteret i Manndalen i Nord-Troms får en økning på kroner 400.000 i forhold til sametingsrådets forslag.
Les mer her  17.11.2010
1 million ekstra til ungdom
NSR satser på ungdom i forslag til sametingsbudsjett 2011. – Fremtiden for samisk språk og det samiske samfunnet er knyttet til at samiske ungdommer velger å satse på utdanning, samisk språk og samisk kultur, sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám.
Les mer her  17.11.2010
Vil styrke Sametingets eldresatsning med 1 million
NSR foreslår å øke Sametingets eldresatsning med 1 million kroner på budsjettet for 2011. I første omgang åpner man for støtte til aktiviteter i Spansdalen, Oslo, Snåsa, Kautokeino og Máze. 
Les mer her  17.11.2010
Styrk marine næringer med føringstilskudd!
NSR foreslår i sitt budsjettforslag for Sametinget for 2011 å styrke søkerbaserte midler til marine næringer med 1 million kroner, og samtidig åpne opp for at Sametinget kan gi føringstilskudd.
Les mer her  17.11.2010
Sálto sámesiebrre spilte stort
Med hele tre lag stilte Sálto sámesiebrre / Salten sameforening opp i Allhelgona cup i Gällivarre i helgen, for anledningen i helt nye lagdrakter med NSR-logo over hele brystet.
Les mer her  08.11.2010
Samefest i Alta under SameCup
Álttá sámiid searvi / Alta sameforening arrangerer fredag 12. november en helaftens samefest under SameCup 2010.
Les mer her  08.11.2010
Sametingsrådet må bedre rutinene
Etter den åpne høringen kontrollutvalget har holdt om bruk av midlene under post 507 i budsjettet for 2009 mener kontrollutvalgets leder at sametingsrådet må bedre rutinene sine.
Les mer her  08.11.2010
Brudd på løftet om mer penger til samisk kultur
Sametingsrepresentant Rolf Johansen mener at sametingsrådets forslag til budsjett for 2011 reflekterer regjeringens stramme linje overfor Sametingets handlefrihet. Ellers konstaterer han at det fremmes flere forslag som NSR tidligere har foreslått, men som posisjonen da stemte ned.
Les mer her  04.11.2010
Sametingsrådet har plikt til å skaffe opplysninger
Leder for Sametingets kontrollutvalg, Randi A. Skum, er tilfreds med gjennomføringen av den aller første kontrollhøringen i Sametinget, men er svært kritisk til at sametingspresident Egil Olli mener å ikke ha en plikt til å fremskaffe de opplysningene kontrollutvalget etterspør.
Les mer her  04.11.2010
Stadig flere bygdeskoler legges ned i samiske områder
– Selv om  Sametingsrepresentant Laila Susanne Vars (Árja) lovte å opprettholde bygdeskolene, så viser det seg at stadig flere bygdeskoler legges ned. 189 skoler har blitt lagt ned de siste 4 årene sier sametingsrepresentant Trond Are Anti.
Les mer her  01.11.2010
Porsangerfjorden som forsøksfjord
Porsanger sameforenings årsmøte ønsker Porsangerfjorden som en forsøksfjord der ressursgrunnlaget for sjøsamisk bosetting og kultur kan bygges opp. Foreningen ønsker også at myndighetene gir vern av landområder et annet utgangspunkt enn hva man har i dag.
Les mer her  28.10.2010
Vil ha mer forskning på samer og psykisk helse
– Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om psykisk helse, sier sametingsrepresentant Silje Karine Muotka, etter å ha deltatt på SANKS-konferansen "Psykisk helse i den samiske befolkningen".
Les mer her  28.10.2010
Misbruker president Olli Sametingets valgmanntall?
NSR stilte i Sametingets plenum spørsmål om sametingsrådets forvaltning av Sametingets valgmanntall, noe som senere ble fulgt opp av nye spørsmål i brevs form. Sametingspresident Egil Olli har nå svart på NSRs brev. Det viser seg at NSR dessverre hadde rett i sine antakelser om at sametingsrådet har tillatt annen bruk av valgmanntallet enn det Sametingets plenum har godkjent.
Les mer her  25.10.2010
NSR-U møtte NRK Sámi Radio og Samisk programråd
NSR-U sendte i april i år åpent brev til NRK Sámi Radio hvor man bragte meninger om NRK Sámi Radios språkprioriteringer. På bakgrunn av dette brevet ble NSR-U invitert til møte med NRK Sámi Radio for å diskutere problemstillingen. 14. oktober ble et slikt møte avholdt, og NSR-U fikk framføre sitt budskap for NRK Sámi Radio. Til stede var også kringkastingssjef i NRK, Hans Tore Bjerkås, samt Samisk programråd. NSR-U var representert ved Ol Johan Gaup som holdt et innlegg om hva NSR-U mener bør være viktig for NRK Sámi Radios språkprioriteringer. Nedenfor kan du lese innlegget i sin helhet.
Les mer her  21.10.2010
Støtt TV-aksjonen du også!
NSRs landsstyre og NSRs sametingsgruppe gir til sammen 10.000 kroner til TV-aksjonen 2010. Midlene går til Flyktninghjelpens arbeid. NSR oppfordrer alle som har mulighet til å både delta i innsamlingen og gi penger.
Les mer her  21.10.2010
Tromsø sameforening fikk samepenger i gave
NSRs landsstyre ga samepenger til Tromsø Sameforening da den vitale jubilanten feiret sine første 40 år.
Les mer her  21.10.2010
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S