!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Olli tam og utydelig
– Hovedinntrykket mitt er at nyttårstalen til sametingspresident Egil Olli bar preg av at han mangler visjoner om hvor han vil at det samiske samfunnet skal i fremtiden, sier Ann-Mari Thomassen som fungerer som parlamentarisk leder for NSR.

Publisert: 03.01.2011

– Jeg mener at budskapet i talen var springende, han hoppet fra tema til tema uten å vise hvordan han prioriterer politiske saker og hvilke grep han vil ta for å skape endringer. Jeg konstaterer at presidenten holdt en tam og utydelig nyttårstale, sier Thomassen på vegne av den største opposisjonsgrupperingen på Sametinget.

Ollis hverdagspolitikk er annerledes

– Det er jo interessant at innholdet i talen til Egil Olli ikke stemmer med det som tok mesteparten av posisjonens fokus i det daglige politiske arbeidet på Sametinget i året som gikk, nemlig at presidenten har vært nedgravd i spørsmålene om intern organisering av Sametinget, samt kravene om mer penger og ressurser til politisk virksomhet, både i form av posisjoner til samarbeidspartnere samt ønsket om høgere lønninger til seg selv.

Samisk språk både på offensiven og defensiven

Thomassen mener at det er positivt at presidenten trekker frem viktigheten av samisk språk for fremtiden. – NSR er fornøyd med at Tromsø som by har søkt seg inn som del av forvaltningsområdet for samisk språk. Vi deler ønsket om at enda flere kommuner med mange samiske innbyggere skal søke seg inn i språkforvaltningsområdet slik at samiske brukere kan få et bedre samiskspråklig tjenestetilbud. Når det sagt, så er ikke situasjonen så positiv som presidenten synes å mene. Kommuner som Alta, Evenes og Skånland burde også snarest bli tospråklige i offentlig sammenheng sier Thomassen. – Av disse fire Arbeiderparti-styrte kommunene registrerer vi dessverre at kun én har tatt steget fullt ut, nemlig Tromsø.

– Og det jeg virkelig finner merkelig, fortsetter Ann-Mari Thomassen, - er at presidenten snakker om betydningen av samisk språk uten at han sier noe som helst om at 39 % av samiske elever har sluttet med faget samisk 2 i løpet av de siste fem årene. NSR mener at det må settes i gang arbeid for å endre på dette snarest, og forventer at presidenten vier dette langt sterkere oppmerksomhet framover. 39 % er et så formidabelt tall at det er grunn til å spørre seg om hvilke konsekvenser dette har for samisk språk i framtiden, mener Thomassen.

Ikke ett ord om gigantreform

En av de største reformene under utvikling for tiden er samhandlingsreformen for helsetjenesten i Norge. – Vi merker oss at presidenten ikke har fokus på denne saken i sin tale, men dette overrasker dessverre ikke sier Thomassen. – Hittil har de politiske prosessene i Sametinget vært svake og dårlig koordinert. Fra Sametingets side har det vært svært liten innsats for å koordinere samiske interesser i denne viktige saken, og det er grunn til å spørre seg om hvordan de samiske perspektivene blir ivaretatt i samhandlingsreformen når Sametinget er så utydelig og uklar i tilnærmingen.

Samiske eldre må vises respekt og vies oppmerksomhet

Thomassen registrerer at Egil Olli peker på de samiske eldres situasjon. – NSR har foreslått at Sametinget sikrer vår eldre en samisk verdighetsgaranti. Dette innebærer for eksempel at ahkku og áddjá må kunne få snakke sitt eget språk hos legen, sier Thomassen. – NSR har også foreslått et eldreråd organisert innenfor Sametinget, slik at de eldres synspunkter kan innarbeides i systemet og knyttes opp til aktuelle saker som er under behandling til enhver tid. Ann-Mari Thomassen minner om at de eldre bør konsulteres og behandles på en ordentlig måte, hvor deres arbeid støttes formelt med blant annet økonomiske rammer og saksbehandlingsstøtte. – Dette er viktig om man ønsker at eldres kunnskap og ønsker skal tas inn i det daglige politiske arbeidet på Sametinget, sier NSRs fungerende parlamentarisk leder.

Næringspolitisk flauhet

– Det er jo også påfallende at presidenten galant hopper over det som har vært en av hovedutfordringene innen samisk reindrift, nemlig slakterisituasjonen og mulighetene for å få levert kjøtt til salg når han tar opp situasjonen i reindrifta. – Jeg syns det var direkte flaut å høre at presidenten skyver hovedansvaret for utfordringene på næringen sjøl, men at han ikke sier noen ting om hva som skal være Sametingets ansvar og rolle i denne sammenhengen. Thomassen mener at flere instanser må intensivere arbeidet med å finne løsninger i samarbeid med reindriftsutøverne og Norske Reindriftssamers Landsforbund. – For meg er det klart at Sametinget må ha rolle som politisk pådriver og støttepartner i dette arbeidet.

 Fisken som forsvant …

Når det gjelder kystfiskeutvalgets forslag mener NSR at regjeringen burde ha prioritert dette arbeidet allerede i 2010, og presidenten burde være den første til å påpeke dette. Thomassen sier at det er på tide at historisk opparbeidede rettigheter til fiske må anerkjennes ved lov. -Nå gjenstår det å se om presidenten makter å være tydelig overfor regjeringen i rettighetsspørsmålet og om han har den nødvendige gjennomslagskraft for å få dette i havn sier Thomassen. – Det er min mening at sametingspresidenten har et særskilt ansvar for å samle krefter til felles innsats i denne viktige saken, og at han faktisk også må ta et reelt ansvar for det, ikke bare snakke om det. I den sammenheng er vi i NSR klare til å fortsette kampen for anerkjennelse av fiskerirettighetene sier Thomassen.

… og gullet som noen kanskje fant

Ellers nevner sametingspresidenten mineralvirksomhet med “gullglimt i kvitøyet”. Det er viktig at man avklarer en overordnet policy for mineralpolitikken på Sametinget, og det er vår mening at man i denne sammenhengen også skal vektlegge miljø, etikk og urfolksstandarder sier Ann-Mari Thomassen. – Vi anser det som svært viktig at Sametingets plenum får behandle en sak om økonomiske vederlag på eget og prinsipielt grunnlag. Her må det fremmes konkrete forslag om Sametingets rolle som næringsutvikler og aktør i samiske områder, herunder avklaring av forretningsmessig eierskap i tilknytning til den industrielle virksomheten og deltakelse i industriutvikling.

Hovedskillet

– Det ligger i sakens natur at vi i NSR ønsket en mye mer offensiv nyttårstale enn det Olli her leverte, sier Ann-Mari Thomassen. – NSR har en langt tydeligere rettighetspolitikk enn det Egil Olli står for som sametingspresident, og der ligger et hovedskille mellom våre grupperinger mener Thomassen. – På vegne av NSRs sametingsgruppe benytter jeg anledningen til å ønske et godt og framgangsrikt år til alle. – Vi skal holde presset oppe i de samepolitiske sakene også i 2011, lover Thomassen som frisk avslutning.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S