!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Historisk bachelor - master neste?
NSR gratulerer den lulesamiske befolkningen og Universitetet i Nordland med åpningen av den første lulesamiske bachelorutdanningen. Den ble i dag høytidelig åpnet i Bodø før den samiske språkkonferansen som arrangeres i byen.
Les mer her  18.09.2012
Bekymret for usikkerheten om samisk kunstmuseum
Landsstyret i NSR uttrykker i en uttalelse at de beklager den uenigheten som har oppstått om byggingen av det samiske kunstmuseet i Karasjok, og ber partene om å sette seg ved bordet igjen og komme til enighet.
Les mer her  17.09.2012
NSR har Aili Keskitalo som presidentkandidat
- Vi er glade for å ha Keskitalo som NSRs presidentkandidat, sier Inge Even Danielsen, NSRs politiske nestleder.
Les mer her  16.09.2012
Språkbevaringskurs i Karasjok
Karasjok sameforening inviterer medlemmer og andre til et språkbevaringskurs med temaet elve- og båtord.
Les mer her  28.08.2012
Feil i kontingentfaktura
Utsendt kontingentfaktura for 2012 hadde feil i KID-numrene. Ny og korrekt faktura er sendt ut idag.
Les mer her  12.07.2012
Samisk som andrespråk: fag- og timefordeling
Utdanningsdirektoratet har hatt sak om Fag- og timefordelingen for opplæring i og/eller på samisk eller finsk som andrespråk på høring.
Les mer her  19.06.2012
Besøk fra Tyskland
Idag har sekretariatet hatt besøk av prof. dr. Egon Jüttner, medlem av den tyske forbundsdagen.
Les mer her  19.06.2012
Sjølaksefiske: tradisjon, matauk og kultur for lokalbefolkning eller lakselorder?
NSRs organisatoriske nestleder Gunn-Britt Retter diskuterer sjølaksefiske i et leserinnlegg, og spør om det er manglende politisk håndverk som fører til at lakselordenes interesser virker å ha bedre prioritet enn lokalbefolkningens og sjølaksefiskernes nødvendige fiske.
Les mer her  14.06.2012
Minerallov til nytte eller besvær?
Aili Keskitalo skriver i dette innlegget om mineralloven og mineralutvinning i Finnmark. "Sentralt i debatten står hensynet til reindriftas arealbehov, konsekvenser for miljø etter inngrep og utslipp, og nytten for lokalsamfunnet", skriver hun blant annet.  
Les mer her  07.06.2012
Skuffelsen er til å ta og føle på
"Når du sammen med mange andre har brukt store deler av ditt liv for å kjempe for sjøsamenes sak, er skuffelsen til å ta og føle på, og du vet ikke helt hvordan du skal få uttrykt din skuffelse". Sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen holdt i dag, 6 juni, et innlegg i Sametinget om kystfiskesaken. Du kan lese hele innlegget her.
Les mer her  06.06.2012
Samtingsrådet melder Sametinget ut av landbrukspolitikken
Sametingsrepresentant for NSR, Geir Tommy Pedersen, kommer med sterk kritikk av det Arbeiderpartiledede Sametingsrådet og sametingsråd Marianne Balto, for manglende behandling av stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken, Meld. St. 9 (2011-2012), Velkommen til bords.
Les mer her  06.06.2012
Kystfiskesaken skal prøves rettslig
Stortinget fattet 4. juni 2012 et vedtak som ikke anerkjenner historiske rettigheter til fiske i samiske kyst- og fjordområder.  NSR mener at samene nå må prøve saken for retten.
Les mer her  05.06.2012
NSR-U arrangerer sommerens kuleste roadtrip!
NSR-U gjentar suksessen fra 2010 og setter opp joikebuss til Ankarede. Joikebussen kjører fra Karasjok i nord til Ankarede i sør, og satser på å plukke opp deltakere langs hele ruten. Joikebussen passer for alle uansett ferdighetsnivå i joik, og kurset vil bli lagt til nybegynnernivå.
Les mer her  01.06.2012
Minneord for Nils Jernsletten

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om Nils Jernslettens bortgang.


Les mer her  22.05.2012
Uakseptabelt at FKD avviser kystbefolkningens historiske rett til fiske

Stortingets næringskomite innstiller ovenfor Stortinget i saken om kystfiskeutvalget nå i slutten av mai måned. NSR har sendt en utfyllende kommentar til det som heter Prop. 70 L (2011–2012) Endringer i deltakerloven, havressursloven og finnmarksloven (kystfiskeutvalget). Kort oppsummert finner NSR det uakseptabelt at Fiskeri- og kystdepartementet har avvist kystbefolkningens historiske rett til fiske.


Les mer her  22.05.2012
NSR til Stortinget: – Besøk sjøsamene det gjelder!
– Stortingets næringskomite bør dra til Finnmark, Troms og Nordland for å besøke sjøsamiske lokalsamfunn som del av komitébehandlingen av saken om kystfiskeutvalget mener sametingsrepresentant Randi A. Skum.
Les mer her  09.05.2012
Se høringen om Kystfiskeutvalget i opptak
Mandag 7. mai var det åpen høring i Stortingets næringskomite om Kystfiskeutvalget. Les her hvem som representerte NSR og hvordan du kan se høringen i opptak fra en datamaskinen nær deg.
Les mer her  07.05.2012
Statoil ut av skiten nå!
Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám mener at Statoil må trekke seg ut av tjæresandprosjektene i Canada NÅ! Guvsám håper at et slikt vedtak kan komme på Statoils generalforsamling allerede 15. mai i år.
Les mer her  05.05.2012
Statnett og myndighetene må sikre berørte interesser
Per-Willy Amundsen (FrP) uttaler seg på en stigmatiserende og konfliktskapende måte i forhold til de berørte partene når det gjelder konsesjonen Statnett nylig fikk for å bygge en 420 kV-linje sier sametingsrepresentantene Ann-Mari Thomassen og Silje Karine Muotka.
Les mer her  04.05.2012
Kompetanse for samisk læremiddelutvikling
Sametingsrepresentant for NSR Silje Karine Muotka har skrevet om samisk læremiddelproduksjon i leserinnlegg. Hun mener at samiske forlag har særlig kompetanse som er et konkurransefortrinn i arbeidet med å sikre kvalitetsmessige samiske læremidler.
Les mer her  04.05.2012
NSRs landsmøte 2012 arrangeres i Tromsø
Tromsø sameforening blir vertsskap for NSRs 42. landsmøte som etter planen vil bli arrangert 26.–28. oktober. Språk og sametingsvalget er to saker som vil være sentrale under årets landsmøte.
Les mer her  27.04.2012
Gode muligheter for ombud for samisk språk?
NSR øyner håp om at posisjonen i Sametinget også ser behovet for å etablere et ombud for samisk språk.
Les mer her  27.04.2012
Reindrift: kjøttproduksjon og/eller mennesker i arbeid?
NAV og IA-rådet for Finnmark har i april holdt seminar som belyste belastninger, påkjenninger og konflikter i reindrifta, og hvordan man kan håndtere slike på best mulig måte. Foredragene er mulig å se på film, og inneholder mye interessant både for reindriftsutøver og andre.
Les mer her  20.04.2012
Vil ha ny samisk reiselivsplan
Sametinget forvalter støtteordningene for samisk reiseliv. På hvilken måte kvalitetssikres det at denne støtten kommer samisk reiseliv til gode, spør NSR.
Les mer her  20.04.2012
Felles uttalelse om kystbefolkningens rettigheter
NSR fikk gjennomslag for en felles uttalelse fra Sametinget om kystfolkets rettigheter. Nå gjenstår den virkelige jobben, og NSR er klare for å arbeide målrettet opp mot Stortinget.
Les mer her  19.04.2012
Bøkfjorden ødelegges av giftutslipp
– Den nasjonale villaksfjorden Bøkfjord blir ødelagt av at Syd-Varanger Gruver under gruveutvinning slipper ut giftstoffer i fjorden.
Les mer her  19.04.2012
Spørsmål til rådet om tiltak for samer bosatt i byer
Sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen lurer på hva sametingsrådet gjør for å bedre situasjonen for samer bosatt i de større byene.
Les mer her  18.04.2012
Veiutbygginga på Hinnøya må ta hensyn til reindrifta
NSR mener at det må tas hensyn til reindrifta når Statens vegvesen skal ta en avgjørelse på hvor den nye veistrekningen (E 10) mellom Evenes og Sortland skal legges.
Les mer her  18.04.2012
Samisk kultuminneforvaltning: Ressurs eller framtidig besvær?
NSR mener at den samiske kulturminneforvaltningen må evalueres. Automatisk fredning av samiske kulturminner etter 100 år kan i fremtiden by på utfordringer i forhold til hva som blir regnet som kulturminner. NSR er også bekymret for at enkeltpersoner selv må betale for undersøkelser og registrering av vår felles kulturarv.
Les mer her  17.04.2012
Samisk språk og rettssikkerhet i fokus
En arbeidsgruppe som har sett på samiske fanger og domfeltes soningsforhold, anbefaler bedringer av tilbud for å sikre deres rettigheter, melder NRK Sápmi. NSR er glad for at samiske innsattes soningsforhold blir viet oppmerksomhet.
Les mer her  16.04.2012
Nye landsstyreprotokoller på nett
Landsstyret leder NSR mellom landsmøtene. Nå kan du lese hva landsstyret har arbeidet med i det siste nå da de to siste landsstyreprotokollene er publisert.
Les mer her  16.04.2012
Kronikk: Ny behandling av Kystfiskeutvalget på Sametinget
NSRs leder Aili Keskitalo ber Sametinget om å ta opp Kystfiskeutvalget på Sametingets plenum i april. Hun er bekymret for at Egil Olli lovpriser en lovproposisjon som ikke sikrer sjøsamiske rettigheter.
Les mer her  11.04.2012
NSR har ansatt ungdomssekretær
24-årige Runar Myrnes Balto er nytilsatt ungdomssekretær i NSR. Tross sin unge alder har Balto svært bred og inngående organisasjonserfaring. – Jeg er glad for å være tilbake i NSR, og ser fram til å jobbe med ungdomssaker, sier Runar selv om ansettelsen. Her kan du lese en presentasjon av vårt siste tilskudd på organisasjonsstammen NSR.
Les mer her  02.04.2012
Nytt styre i Tanabredden sameforening
Deatnogátte sámiid searvi / Tanabredden sameforening har avholdt årsmøte og valgt nytt styre. Ny leder er Erke Solbakk.
Les mer her  02.04.2012
– Olli tier når Oslo har talt
Ved sametingsplenum i april diskuteres kun to saker. Dessverre er ingen av dem den brennaktuelle rettighetssaken om våre samiske fiskerier. NSR konstaterer at det Arbeiderparti-styrte sametingsrådet føyer seg etter Oslo og ikke ønsker å gi rom for noen som kan tale deres egne partimedlemmer i regjeringen imot.
Les mer her  30.03.2012
Rammer for opplæring

I NSRs merknad til Sametingets melding om opplæring og utdanning sier NSR at satsning på fjernundervisning og etablering av utvekslingsordninger og hospiteringer kan ha stor betydning for den enkelte elev.Les mer her  29.03.2012
Den samiske opplæringa
Merknaden til Sametingets melding om opplæring og utdanning fra NSR har tatt opp flere temaer så som rekruttering av samisk lærere, læremidler, fjernundervisning og andre saker som NSR mener må på dagsorden for å forbedre den samiske elevens skolehverdag.
Les mer her  29.03.2012
Minnebauta for våre helter
Ole Ravna og Samuel Balto får sin minnebauta i Karasjok. Minnebautaen blir avduket i Karasjok sentrum 3.april. NSR gleder seg over dette og vil delta på avdukningen.
Les mer her  29.03.2012
Borjadat er svaret

Uttalelse fra NSR etter at regjeringen har lagt fram en stortingsproposisjon om oppfølging av Kystfiskeutvalgets forslag.Les mer her  22.03.2012
Porsanger sameforening på nett
Porsanger sameforening har fått laget seg en innholdsrik hjemmeside og ønsker velkommen med informasjon om både eldre tiders forhold og dagsaktuelle saker i sin egen region.
Les mer her  20.03.2012
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S