!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Rammer for opplæring

I NSRs merknad til Sametingets melding om opplæring og utdanning sier NSR at satsning på fjernundervisning og etablering av utvekslingsordninger og hospiteringer kan ha stor betydning for den enkelte elev.
Publisert: 29.03.2012

I merknaden til Sametingets melding om opplæring og utdanning sier NSR at satsning på fjernundervisning og etablering av utvekslingsordninger og hospiteringer kan ha stor betydning for den enkelte elev.

Fjernundervisning er en viktig del av den samiske skolen, kanskje særlig i det sørsamiske området blant annet på grunn av utfordringer med mangel på lærer og at elevene er spredt over store avstander.

I dag er situasjonen at det ikke er tydelig for kommunene hva som kreves når man har elever med fjernundervisning i skolen. Det er tre elementer i sørsamisk opplæring for de som ikke har egen lærer ved skolen og det er selve fjernundervisningen, ambulerende lærer og integrering ved skolen som avgir fjernundervisningen. Kun timetallet er forskriftsfestet i fag- og timefordelingen. Sametinget må i denne sammenhengen vurdere hva som bør forskriftsfestes hva angår fjernundervisningstilbud som mange samiske elever mottar.

Lærere som fjernunderviser opplever at jobben mot elevene ved andre skoler kan være krevende da en kjent utfordring er at relativt store ressurser går til blant annet teknisk tilrettelegging. Det bør derfor vurderes om en enhetlig teknisk løsning bør anbefales av hensyn til strømlinjeformet avsender og mottakerforhold. Situasjonen oppleves også som fjernundervisningslærere ofte er et privatisert ansvar da det ikke er klart nok formulert hvilke ansvarsforhold denne undervisningsformen er omfattet av. Dialogen mellom skoleleder som sender og mottar fjernundervisning kan også være nedprioritert, og medfører ofte at elevens utvikling kan være svakere enn for elever som den enkelte skoleleder har ansvar for.

Det er mye som taler for at Sametinget må sørge for at det gjøres et større prosjekt omkring samisk fjernundervisning. Det vil omfatte metodikk, tilrettelegging og utvikling på feltet. I denne sammenhengen vil det ha interesse å studere hvordan andre land/områder løser fjernundervisning for å lokaliserer best practice og for å høste erfaringer fra tilsvarende undervisningsformer. Et slikt prosjekt vil kunne gi betydelige bidrag til å styrke situasjonen med tanke på fjernundervisning som er nødvendig.

Hospitering og utveksling i Sápmi Hospiteringsordninger mellom skoler og kommuner har vært viktig som et supplement i blant annet samiskundervisningen. Siden samiske barn bor spredt og har samiskundervisning i hele landet hvor det i mange tilfeller er slik at hospitering mellom skoler og kommuner har vært nødvendig både som et supplement til samiskundervisning eller av andre årsaker. I dag vil muligheten til hospitering i stor grad være avhengig av de enkelte kommunen og ordninger mellom de ansvarlige skoleeiere. Sametinget ser at det er ulik praktisering av hospiteringsordninger, og det er viktig at man arbeider for å sikre en mulighet for å gjennomføre slik hospitering da dette kan ha stor betydning for enkeltelever. Denne saken bør drøftes sammen med skoleeiere for å belyse hvordan slike ordninger kan forankres og praktisk organiseres slik at ordningen blir tilgjengelig for flere elever.

En utvekslingsordning i Sametingets regi vil være en virkemiddelordning hvor det kan knyttes kontakt mellom barn og unge fra ulike samiske områder som også understøtter kunnskapsutviklingen om det mangfoldige Sápmi. Man kan for eksempel besøke museer, skoler eller andre samisk institusjoner som en del av opplæringen i samisk språk og kultur. Målet for ordningen vil være å skape fellesskap mellom samiske barn og unge fra ulike områder, utvikling av felles identitetsforståelse, utveksling av erfaringer og opplevelser, samt utveksling av kultur, historie og språk mellom områdene. Det vil være en fordel om en slik ordning kan gå på tvers av landegrensene i Sápmi da det vil styrke fellesskapet som ett folk.

Utvekslingsordninger og velfungerende hospiteringsordninger vil være et viktig supplement til både fjernundervisningselever og annen undervisning. Slike ordninger styrker kunnskap og kan fungere motivasjonsfremmende for samiske elever.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S