!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Sekretariatsleder
Sekretariatet ledes av Thomas E. Myrnes Nygård som kontaktes på sekretariatets tlf. 78486955 eller via e-post til nsr(a)nsr.no. Det er også mulig å ta kontakt utenfor kontortid, send gjerne en SMS til 988 50 273, så tar sekretariatet kontakt.
Les mer her  16.06.2008
- Stort skritt fremover!
Norske Samers Riksforbund (NSR) er godt fornøyd med den nye pressestøtteordningen for de samiske avisene. – Den nye ordningen innebærer en styrking av samisk språk, og det er vi glade for, uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  13.06.2008
Glad for ekstrabevilgning til østsamene
Norske Samers Riksforbund (NSR) synes det er bra at Regjeringen nå har bevilget 0,5 millioner ekstra til Østsamisk Museum i Neiden. Dette gir nye muligheter for å utvikle østsamisk språk, kultur og næring.
Les mer her  11.06.2008
Inviterer til debatt om turisme og utmarkskjøring
Guovdageainnu Sámiid Searvi arrangerer i morgen, onsdag 11.06.08 kl. 18.00, et åpent temamøte i kafeen på Báktehárji. – Vårt mål er å vekke samfunnsdebatten i Kautokeino, og derfor har vi planer om å arrangere slike åpne temamøter før medlemsmøtene våre, forklarer nyvalgt leder i Kautokeino sameforening, Aili Keskitalo.
Les mer her  10.06.2008
AP-Sametingsrådet neglisjerer folket
I den tiden AP har fungert som Sametingets «regjering», har Sametinget blitt en mer og mer lukket institusjon, både i forhold til den samepolitiske verden og samfunnet rundt, skriver sametingsrepresentant Randi A. Skum (NSR) i et leserinnlegg.
Les mer her  06.06.2008
Etablering av ressursskoler
Sametingets nylig vedtatte strategiske læremiddelplan handler om mer enn gratis læremidler. Den strategiske læremiddelplanen er et virkemiddel med en rekke gode tiltak for å forbedre dagens situasjon. Sametingsrepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen fremhever planens intensjoner om etablering av ressursskoler.
Les mer her  05.06.2008
Glad for at grendeskolene består
Sametingets opposisjonsleder, Aili Keskitalo (NSR), er glad og lettet over at Porsanger kommunestyre i går vedtok at grendeskolene i kommunen ikke skal nedlegges slik det først var foreslått. – Det er en gledelig nyhet, sier Keskitalo, som allikevel frykter for fremtiden.
Les mer her  05.06.2008
Hvor ble det samiske universitetet av?
- I regjeringens samepolitiske melding er målet om at Samisk høgskole skal bli et samisk universitet ikke omtalt, påpeker lederen for Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka, som mener dette kan skape stor usikkerhet om Samisk Høgskole skal utvikles til et samisk universitet eller ikke.
Les mer her  04.06.2008
Sametingstopper med felles brev til Stoltenberg
I et felles brev til statsminister Jens Stoltenberg, ber samtlige parlamentariske ledere på Sametinget om at Regjeringen setter inn strakstiltak for å sikre samisk og kvænsk språk en framtid. I brevet vises det spesielt til den vanskelige situasjonen i Porsanger kommune.
Les mer her  04.06.2008
Samisk barnehagetilbud i Alta
Leder i Álttá Sámiid Searvi, Biret Inger Hætta, som eier Álttá Siida A/S og styreleder, Jan Erik Henrisken, kommenterer i et leserinnlegg den etterhvert mye omtalte barnehagesaken i Alta. I innlegget understreker de at Álttá Siida A/S ikke er en partibarnehage, slik enkelte har hevdet.
Les mer her  03.06.2008
Sametinget sa ja – Finnmark Fiskarlag sa nei
Et enstemmig Sameting støtter forslaget fra Kystfiskeutvalget om retten til fisket i havet utenfor Finnmark. Det gleder sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR). Hun er imidlertid skuffet over at årsmøtet i Finnmark Fiskarlag i helgen fattet et negativt vedtak.
Les mer her  03.06.2008
- Uverdig angrep på reindrifta
Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV) gikk til frontalangrep på reindrifta på APs folkemøte i Kvalsund i forrige uke. - Jeg reagerer sterkt på denne uverdige måten å angripe reindrifta på sier NSRs leder Silje Karine Muotka.
Les mer her  03.06.2008
Sametinget om avgifter på drivstoff
Sametinget tok under plenumsmøtet i forrige uke opp de økte avgiftene på drivstoff som ekstrasak. Det er Nils A. Gaup (NSR) fornøyd med, fordi de økte drivstoffene rammer distriktene spesielt hardt. Gaup deltok i en tverrpolitisk gruppe som jobbet med denne saken.
Les mer her  03.06.2008
Støtter samisk kompetansesenter for kronikere
Norske Samers Riksforbund (NSR) støtter tanken om å opprette et nasjonalt samisk kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom, slik Samisk legeforening har foreslått. NSR mener at kompetansesenteret må være et nasjonalt tilbud til samiske kronikere i alle aldre og deres pårørende.
Les mer her  02.06.2008
- Overgrep er tabu i samiske miljøer!
- Samiske barn som er utsatt for overgrep må møtes av fagfolk som har grunnleggende kjennskap til samisk språk og kultur. Det sa sametingsrepresentant Rita Alise Porsanger (NSR) da Sametinget denne uken behandlet en sak om Barnehus. Hun arbeider selv innenfor barnevernet, og har kjennskap til problematikken.
Les mer her  01.06.2008
Samepolitikk uten milepæler?
- Prinsippmeldingen som ble lagt frem fredag gir klart uttrykk for at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gå videre i forhold til den moderne samiske samfunnsutviklingen sier leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka.
Les mer her  31.05.2008
Samepolitisk hvileskjær
Da Sameminister Bjarne-Håkon Hanssen (Ap) i dag la fram sin prinsippmelding om samepolitikken, etter å ha utsatt det i hele 3 år, så var det mange ord og lite prinsipper han kom med, heter det i en pressemelding fra Norske Samers Riksforbund (NSR).
Les mer her  30.05.2008
Stoltenberg lyttet ikke på Sametinget
Da Sametinget i dag behandlet Sametingets ILO rapportering, var verken Sametingsrådet eller noen fra Regjeringens delegasjon til stede i salen for å følge debatten. I stedet satt de på et eget møte bak lukkede dører.
Les mer her  30.05.2008
Nye læremidler ble sikret!
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe er glad for at et flertall på Sametinget støttet kravet om at gratis læremidler ikke må gå ut over produksjon av nye. – Den samiske eleven og de samiske lærerne ble tatt på alvor, uttaler en fornøyd opposisjonsleder på Sametinget Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  29.05.2008
Kollektivtilbudet i samiske områder må bli bedre
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe mener at kollektivtransporttilbudet i Nord-Norge må forbedres kraftig. Det uttaler sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta (NSR) i en pressemelding.
Les mer her  28.05.2008
Ser fram til samisk vegskilting
Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR) er kritisk til at Statens vegvesen har ulik praksis i forhold til samisk skilting innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. – Det er ingen grunn til en slik forskjellsbehandling, uttaler hun.
Les mer her  28.05.2008
Ja til flere læremidler! Ja til nye læremidler!
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe sier ja til gratis læremidler, men har som betingelse at det IKKE må gå på bekostning av nyproduksjon av læremidler. - Dette kan vi ikke gi oss på. Samiske barn må sikres læremidler i alle fag, sier Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  28.05.2008
Må forberede oss på klimaendringene
Onsdag arrangerte Sametinget et seminar om klimaendringer og konsekvensen for urfolk. Ing-Lill Pavall (NSR) slo under debatten fast at nå må samiske samfunn og næringer forberedes, slik at de står godt rustet til å møte de utfordringene som følger klimaendringene.
Les mer her  28.05.2008
Mener Ap-rådet er et forretningsministerium
På Sametingets talerstol påpekte Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) at Sametingsrådet ikke får gjennomslag for sine forslag i komiteene og på plenum i sak etter sak. - Jeg regner med at også Sametingsrådet syns at dette er problematisk. Jeg vet at jeg dårlig ville like å lede et forretningsministerium, sa Keskitalo.
Les mer her  27.05.2008
Helsearbeidere må lære om det samiske
Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR) mener at samisk språk og kulturkunnskap må innføres som obligatorisk undervisning i grunnutdanningene og videreutdanningene for alle helse- og sosialarbeidere i Norge.
Les mer her  27.05.2008
Lovfestet samisk barnehageplass
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe mener at samiske barn må få en lovfestet rett til barnehageplass i barnehager bygget på samisk språk og kultur. Det uttaler sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta (NSR) i en pressemelding.
Les mer her  27.05.2008
Synliggjorde den samiske skolesituasjonen
På Sametingets plenumsmøte i Karasjok i dag satte sametingsrepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR) fokus på den samiske skolesituasjonen. - Samisk er mindre verdt i skolen enn det norske språket, hevdet hun.
Les mer her  27.05.2008
NSR opptatt av forvaltningen av Tanavassdraget
I den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet omkring villaksbestanden i Tanavassdraget og forvaltningen av denne. Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) tar opp saken under Sametingets plenumsmøte som denne uken avholdes i Karasjok.
Les mer her  26.05.2008
Vil ha avgiftsspørsmålet for reindrifta avklart
Reindriften har gjennom en årrekke jobbet ovenfor statlige myndigheter for å få løst avgiftsspørsmålet i forhold til kjøp og drift av nødvendige kjøretøy i næringen. Sametingsrepresentant Randi A. Skum (NSR) mener at sametingsrådet må øke innsatsen for endelig å få løst saken.
Les mer her  26.05.2008
Vil ha mulighet til å stoppe genforskning i Sápmi
Norske Samers Riksforbund (NSR) vil at samene selv skal ha mulighet til å stoppe eller samtykke til genforskning på det samiske folket. Det uttaler tidligere rådsmedlem Ing-Lill Pavall (NSR), som denne uken møter som vararepresentant på Sametinget.
Les mer her  26.05.2008
Med den samiske eleven i sentrum
Vi ønsker alle at det skoletilbudet samiske barn og unge får, skal være noe mer enn en dårlig kopi av den norske skolen. Vi har fortsatt store utfordringer foran oss før vi kan si oss fornøyde. Det skriver Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) i et leserinnlegg.
Les mer her  26.05.2008
Spør om roller på Sametinget
Visepresident Marianne Balto beskylder NSRs sametingsrepresentant Tone Finnesen for uryddighet og rolleblanding. På det kommende plenumsmøtet spør Aili Keskitalo om sametingspresident Egil Olli står bak disse uttalelsene.
Les mer her  25.05.2008
Tar opp vindkraftutbygging på Sametinget
Sametingsrepresentant Jarle Jonassen (NSR) tar neste uke opp den planlagte vindkraftutbyggingen i Fosen reinbeitedistrikt på Sametingets plenumsmøte. Jonassen er bekymret for hvordan denne storstilte planlagte utbyggingen vil påvirke reindrifta i området, og vil vite hvordan sametingsrådet vil følge opp saken videre.
Les mer her  24.05.2008
Norske og statseide selskapers virksomhet i urfolksområder
På Sametingets plenumsmøte som foregår i Karasjok den kommende uken, vil norske og statseide selskapers virksomhet i urfolksområder bli diskutert. Det er sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR) som spør hva sametingsrådets holdning til slik virksomhet er.
Les mer her  24.05.2008
Udugelig Kunnskapsdepartement?
Sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap) gikk nylig ut i media og kalte Kunnskapsdepartementet for udugelige. Dette er uttalelser som har vakt betydelig oppsikt. På Sametingets plenumsmøte i neste uke, spør sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR) om sametingspresident Egil Olli støtter denne karakteristikken av departementet.
Les mer her  22.05.2008
Kommunalt ansvar også for samiske barn
De siste dager har det versert en mediesak omkring den samiske barnehagen i Alta. Barnehagen er eid av Alta sameforening, og sameforeningen har tatt ansvar for drifta av barnehagen i alle år. I et leserinnlegg påpeker NSRs leder Silje Muotka at kommunen har et ansvar også for de samiske barna.
Les mer her  22.05.2008
Utskifting og kontinuitet i Kautokeino sameforening
Guovdageainnu sámiid searvi / Kautokeino sameforening har valgt Aili Keskitalo som ny leder av foreningen. Styremedlemmer er Marit Meløy Utsi, Kirsten Susanne Logje, Turid Westerheim  og Mikkel Aslak Logje.
Les mer her  21.05.2008
Mener Norge bryter folkeretten
Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at regjeringen gjentatte ganger bryter med folkeretten og ber Sametinget slutte opp om rapporten til ILO fra Sametingets Kultur og Næringskomité. Saken behandles på det kommende plenumsmøtet.
Les mer her  20.05.2008
Flaggdebatt på nasjonaldagen
I sin tale 17. mai tok NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo opp debatten som har versert i norske medier den siste måneden angående flaggbruk på nasjonaldagen. Keskitalo mener det må være like naturlig å bruke det samiske som det norske flagget på denne dagen.
Les mer her  20.05.2008
Om bruk av samisk språk
NRK Sámi Radio har i nyhetene i dag satt fokus på bruk av samisk i partier og organisasjoner. Norske Samers Riksforbund synes det er flott at media følger opp slike viktige saker, og vi understreker at for oss er det viktig at samisk høres og synes i så mange sammenhenger som mulig.
Les mer her  19.05.2008
Forrige side1  ... 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S