!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametingstopper med felles brev til Stoltenberg
Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) forventer at Regjeringen nå setter handling bak ordene, og sikrer at blant annet Billefjord skole i Porsanger ikke nedlegges.
I et felles brev til statsminister Jens Stoltenberg, ber samtlige parlamentariske ledere på Sametinget om at Regjeringen setter inn strakstiltak for å sikre samisk og kvænsk språk en framtid. I brevet vises det spesielt til den vanskelige situasjonen i Porsanger kommune.

Publisert: 04.06.2008

Her er brevet de parlamentariske lederne på Sametinget har sendt statsministeren:

Det vises til Deres besøk på Sametinget fredag 30. mai 2008, og til etterfølgende pressekonferanse hvor flere spørsmål fra pressen dreide seg om kommunenes økonomi i samiskspråklige kommuner. I det etterfølgende plenumsmøtet etter din avreise ble de parlamentariske ledere utfordret av mange sametingsrepresentanter til å fremme et felles skriv vedrørende kommuneøkonomien i kommuner med samisk – og kvænskspråklig befolkning.

Generelt er Sametinget av den oppfatning at kommunenes inntektssystem pr i dag verken har inntekts- eller utgiftskriterier som favner det særlige behov for tjenesteomfang og –nivå som de samisk- og kvænsk språklige kommuner har.

Samisk språk er sterkt truet i de aller fleste kommunene i landet. Flere kommuner sliter i dag med å opprettholde levende samiske bygder og deres grendeskoler som basis for opprettholdelse og revitalisering av samisk språk og kultur. Stortingsmeldingens fokus på en satsing på samisk språk blir ekstra vanskelig dersom man ikke klarer å finne metoder for å beskytte grendeskolene fra nedleggelse i den vanskelige kommunale hverdagen.

Sametinget har avgitt et høringssvar til Sørheimutvalgets utredning i brev av 13.02.08. I høringssvaret har vi pekt på distriktskommunenes dilemma med stadige nedskjæringer og redusert infrastruktur. Dette berører i stor grad samiske kommuner og samiske samfunn, fordi det som betegnes som utkantkommuner og utkantdistrikter i norsk sammenheng, ofte er sentrale og viktige samiske områder. Disse områdene har stor betydning for bevaring og utvikling av samisk kultur og levesett, samiske næringer og samisk språk. Nedskjæringer og redusert infrastruktur rammer derfor samiske samfunn vesentlig.

Kommunenes satsing på samisk språk og kultur avhenger av kommunenes rammebetingelser. Tospråklighet både innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk, utgjør en ikke ubetydelig merutgift for kommunene.

Vi har registrert at Statsministeren med følge fikk noen praktiske eksempler på kommunale utfordringer under sitt besøk ved eldreinstitusjonen i Karasjok sist fredag, og det samme formoder vi også skjedde i møtet med Porsanger kommune senere samme dag.

Sametinget har gjennom mange år støttet opp om et lokalt prosjekt for revitalisering av sørsamisk språk og kultur i tilknytning til Elgå skole i Hedmark. Det ble bevilget forholdsvis store midler, og tiltaket ga resultater. Året etter at prosjektperioden var over opplevde vi likevel at den lokale debatten dreide seg om en eventuell nedleggelse av skolen. Løsningen for skolen ble en særskilt bevilling over statsbudsjettet.

En annen problemstilling er satsene for refusjon av kommunenes utgifter til samisk- og kvænsk/finsklærere. Disse satsene er betydelig lavere enn de faktiske utgiftene, og kommunene som gir et slikt tilbud må selv dekke store deler av kostnadene. Som et eksempel kan det vises til lille Storfjord kommune i Troms med 1950 innbyggere. Deres kostnader ved å gi samisk- og kvænsk/finsktilbud i skolene ble nylig beregnet til nesten 1 mill kr mer enn de fikk refundert fra fylkesmannen. Dette er kostnader som kommunene som ikke gir et slikt tilbud ikke har.

I dag må den aller største oppmerksomhet likevel rettes mot Porsanger kommune.  Særlig Forsvarets aktivitetsreduksjon medfører reduseringer i offentlige arbeidsplasser og innbyggertall i kommunen. Porsanger kommune må om kort tid ta store beslutninger om reduksjoner i sitt tjenestetilbud.

Vi vil anbefale at kommunen får tilstrekkelig bistand til å opprettholde en infrastruktur med skoler som kan danne basis for samisk- og kvænsk språk og kultur i kommunens ytre distrikter. Vi er overbevist at disse institusjoner vil være en stor forutsetning for om kommunen skal lykkes med en storstilt omstilling og næringsutvikling i tiden som kommer. Vi er av den klare formening at Forsvarets reduksjoner ikke skal medføre at kommunen i tillegg må redusere den samiske og kvænske satsingen i kommunen. Derfor ber vi Regjeringen bidra med ekstraordinære driftsordninger slik at det samiske og det kvænske fortsatt kan danne basisen for bygdene på vest- og østsiden av Porsanger.

Med ønske om en snarlig løsning på ovennevnte problemstillinger.

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S