!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Kommunalt ansvar også for samiske barn
De siste dager har det versert en mediesak omkring den samiske barnehagen i Alta. Barnehagen er eid av Alta sameforening, og sameforeningen har tatt ansvar for drifta av barnehagen i alle år. I et leserinnlegg påpeker NSRs leder Silje Muotka at kommunen har et ansvar også for de samiske barna.

Publisert: 22.05.2008

I 2005 flyttet barnehagen inn i nye lokaler, og sameforeningen tok en risiko ved å opprette tre avdelinger i barnehagen uten å ha sikkerhet for at det ville være tilstrekkelig med søkere til et tilbud som dette. Nå er situasjonen dessverre den at det er langt flere søkere enn plasser.

Norske Samers Riksforbund beklager denne situasjonen på det sterkeste, da vi mener at alle samiske barn i henhold til barnehageloven skal ha et tilbud på egne premisser jfr. barnehagelovens §2 og videre §8, 3.ledd hvor det blant annet står: " Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur" videre står det: "Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur."

Kommunalt ansvar

Det kan ikke være tvil om at det er kommunen som har totalansvar for dekningsgraden av barnehageplasser i området. Det forundrer stort at leder for omsorg og oppvekst i Alta kommune, Otto Erik Aas (SV) uttaler til Altaposten den 20.mai: Vi skal huske på at Alta kommune ikke er pålagt å ha et eget opplegg spesielt for samiske barn.

For det første er det både oppsiktsvekkende og avslørende Aas mener at Alta kommune ikke har ansvar for samiske barn. For det andre må man få anledning til å spørre Aas om forholdet til barnehagelovens §2 og § 8 ikke gjelder her i Alta.

Inkonsekvent rødgrønn politikk

Arbeidet med ny barnehagelov pågår nå for fullt. I denne sammenhengen har kunnskapsminister Bård Solhjell (SV) foreslått at ny barnehagelov skal hjemle at alle barn skal ha rett til barnehageplass.

Norske Samers Riksforbund har i denne sammenheng levert høringsuttalelse hvor vi foreslo at lovendringen i forhold til rettighetsfesting av alle barns rett til barnehageplass også skulle inneholde en hjemmel hvor samiske barn etter søknad skal ha rett til å motta et barnehagetilbud bygget på samisk språk og kultur.

I denne sammenhengen må man også få trekke frem FNs barnekonvensjon, artikkel 30 hvor det fremkommer: "I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk."

Dessverre virker det som om ministeren og regjeringen ikke forstår at bestemmelsene i barnehageloven §2 og §8 ikke etterleves i praksis. I forslaget til barnehagelov er dermed ikke de samiske barnas rettigheter styrket godt nok. Regjeringen skriver i Ot.prp.nr.52 om saken at "samenes rettigheter blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom gjeldende bestemmelser", men hva hjelper vel det når Solhjells egen partikollega lokalt ikke erkjenner dette ansvaret?

NSR har tatt samfunnsansvar og det skal vi fortsette med

Norske Samers Riksforbunds sameforeninger har i alle år tatt ansvar for å initiere og etablere samiske barnehager når dette tilbudet har vært fullstendig fraværende i forhold til kommunale tilbud. Mange kommuner har benektet og benekter faktisk fortsatt at samiske barn bør få tilpassede samiske barnehagetilbud til tross for barnehagelovens klare bestemmelser. NSRs lokallag i Tana, Deatnugátti sámiid searvi tok i 1972 initiativ til å etablere den aller første samiske barnehagen i landet. Sameforeningene har ellers startet opp barnehager i Oslo, Tromsø og i Alta.

Grunnen til dette har blant annet vært at ingen andre har tatt ansvar for å sikre et samiskspråklig barnehagetilbud. Noen steder har kommunen overtatt driften av samiske barnehager etter hvert. Initiativet til slike barnehager ville neppe ha kommet uten sameforeningenes iherdige arbeid, og jeg er derfor meget stolt over NSRs lokallag i forhold til dette arbeidet.

Situasjonen i Alta

Sameforeningens ildsjeler har brukt 15 år og enda lenger tid på å sikre et kvalitativt samisk barnehagetilbud i Alta. Siden dette er en privat barnehage er det slett ikke urimelig at eierne skal ha prioritet i egen barnehage ved knapphet på plasser. Kommunen, andre offentlige myndigheter har fått tilbud om å tre inn på eiersiden, og kan følgelig "holde av plasser" til allmennheten eller spesielle ansatte mv.

Dette har man dessverre heller ikke hatt interesse av her i Alta.

Media tar dessverre tak i saken på en måte som gjør at man mister hovedproblemet av syne: hvem er det egentlig som har ansvar for å sikre samiske barn samisk barnehagetilbud? NSR arbeider for at alle samiske barn skal få et tilbud om samisk barnehageplass slik de har krav på, uansett hvor disse barn er bosatt i landet. Vårt håp og ønske er derfor at ordføreren og hans kolleger tar tak i utfordringen med samiske barns behov for samisk barnehageplass. Vi tillater oss også å påpeke at sameforeningen i Alta er en meget viktig samarbeidspartner for kommunen i dette arbeidet for fremtiden.

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S