RSS-feed

Velg språk!

 Odasvuorká - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

NSR vuittii skuvlaválggaid
Norgga Sámiid Riikkasearvi lea hui duhtavaš go NSR vuittii skuvlaválggaid 31, 8 % sámenuoraid jienaiguin. – Sámediggeválggat leat vuosttaš geardde mielde skuvlaválggain, ja dát lea duođai somá, dadjaba NSR presideantakandidáhtta Aili Keskitalo ja NSR Nuoraidlávdegotti jođiheaddji Káre-Elle Partapuoli.
Loga eanet  07.09.2005
Eamiálbmotoassálastin ođđa energiijaguovllus davvin
Sámediggepresideanta Sven-Roald Nystø: Globaliseren lassána ja riikkaidgaskasaš aktevrrain leat beroštumit eandalit davvi mearraguovlluin, nu lea leamaš historjjálaččat ja nu lea dálá áiggis. Dákkár oktavuođain soaitá leat álkkit oažžut buriid čovdosiid ja modeallaid eamiálbmotvuoigatvuođa-gažaldahkii, nu mii goittot leat vásihan rikkaidgaskasaš eamiálbmotbarggus.
Loga eanet  07.09.2005
Boahtteáiggi skovlá
Skániid joatkkaskovlá ja Vuotnasiidda joatkkaskovlá integrerejit sámi fáttáid skuvlla oahpahussii. Romssa fylkkasuohkana mihttomearri lea ahte buot oahppit galget oažžut vuđolaš dieđuid sámi dilálašvuođaid birra.
Loga eanet  06.09.2005
Sámi vuorrasat sihtet ovttadássásašvuođa
NSRa Davvi Norlándda njunuševttohas, Kjersti Myrnes Balto, čálmmustahttá lohkkiidreivvestis sámi vuoras olbmuid dili olggobealde sámi guovlluid. - Ferte ain buoridit fálaldagaid ja sihkkarastit buori fuolahusfálaldagaid sámi vuorrasiidda sihke sámi guovlluin ja olggobealde sámi guovlluid, oaivvilda Myrnes Balto.
Loga eanet  05.09.2005
NSR dáhkida iešmearrideaddji Sámedikki!
Dát válga lea dan birra man muddui sámi jienasteaddjit ieža, ja Sámediggi ieš galgá beassat mearridit eallineavttuid ja boahtteáiggi. NSR lea guhká ovddidan sámi gáibádusaid sámi álbmoga bealis ja gállán obbasa máŋga áššiin ja servodatsurgiin.
Loga eanet  02.09.2005
Manne nuorat berrejit jienastit NSR?
Norgga Sámiid Riikkasearvvi Nuoraidlávdegotti  čilge lohkkiidreivvestis manne NSRs lea buoremus ja eanemus ollislaš nuoraidpolitihkka. NSR-N oaivvilda ahte NSR lea dat organisašuvdna mii duođai váldá vuhtii nuoraid. - NSR diehtá ahte sámi nuorat ellet máŋggaláhkai ja ahte sis lea máŋggalágan identitehta, dadjet NSR-Nuoraidlávdegoddi.
Loga eanet  02.09.2005
NSR váldá giela ruovttoluotta!
Christina Henriksen, NSR/ SáB 2. evttohas Várjjat válgabiires hálida ahte buot sámi mánát fas galget oahppat sámegiela. - NSR lea Sámedikkis bargan sámegiela ovddas, vai buot sápmelaččaide galgá leat álkkit oahppat giela. Earret eará leat ásahuvvon movttiidahttinstipeanddat sámenuoraide geat lohket sámegiela joatkkaskuvllas, čállá Henriksen lohkkiidreivves.
Loga eanet  01.09.2005
Fálaldagat vuoras sámiide
NSR vuosttaševttohas Mátta-Norggas, Rita-Alise Porsanger áiggošii buoret fálaldagaid vuoras sámiide geat orrot gávpogiin. – Vuoras sámiin, geat orrot gávpogis, galgá leat buorre boarásmanbeaivi, oaivvilda Porsanger. Oaivegávpoga aviissain lea dál dehálaš ságastallan minoritehtaid ja kulturáddejumi birra, ja dál lea áigi sámi boaresolbmuid dili oažžut ovdan Mátta-Norggas
Loga eanet  01.09.2005
Doaimmalaš váhnemat
70-logu álggus ásahii Deatnogátti sámiid searvi sámi mánáidgárddi. Moadde jagi das ovdal –  1968 – ledje juste dát seamma olbmot leamaš mielde ásaheamen Norgga Sámiid Riikkasearvvi.
Loga eanet  31.08.2005
Ođđa eanetlohku Sámedikkis?
NSR 1. evttohas Álttá/ Fálesnuori válgabiires, John Harald Skum, čállá lohkkidreivves ahte Álttá sátnejođiheaddji čuoččuhus ahte NSRas váilu vuođđu ii doala deaivása. Skum dadjá ahte NSR  nagoda atnit čalmmis buori sámepolilitihka ja rievttes láhkai bargat máŋggalágan sámi servodaga ovddas. - Ii lean vejolaš Bakkena čállosis lohkat ahte Sámediggi oažžu buoret kultur- ja ealáhuspolitihka jos Bargiidbellodat stivrešii Sámedikki, dadjá John Harald Skum.
Loga eanet  30.08.2005
Eatnigielavuoigatvuođat
Norgga Sámiid Rikkasearvvi mielas galgá sámi ollesolbmuin leat sihke vejolašvuohta ja vuoigatvuohta oahppat sámegiela, ja lea máŋgii lokten dán ášši. NSR presideantaevttohas Aili Keskitalo siđašii dál diehttit maid norgga bellodagat oaivvildit rávisolbmuid vuoigatvuođaid birra oahppat sámegiela, dál go válgamilliarddat lohpiduvvojit duosa ja dása.
Loga eanet  29.08.2005
Eará guolástuspolitihkka attášii 2500 ođđa bargosajiid!

Min guolástuspolitihkka sáhttá addit unnimustá 2-3.000 ođđa bargosajiid ea. ea. mearrasámeguovlluide, Tor Mikalsen cealká, Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeevttohas Davvi-Romssas.

Váldde oktavuođa: Tor Mikalsen, tlf. 99 32 67 44


Les mer her  28.08.2005
VÁLGAAVIISA BOAĐI BOAĐI!
Sámediggejienasteddjiide boahtá dáid beivviid Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) válgaviisa. Aviissas besset jienasteaddjit oahpásmuvvat NSR bargguide Sámedikkis ja lohkat maid NSR oaivvilda sámi boahtteáiggi birra. Mii sihtat buktit ovdan NSR mánggaláganvuođa ja čájehit mot min politihkka guhkes áiggi leamaš guovddážis sámi servodagathuksemis.
Loga eanet  26.08.2005
Berrejit ásahit studeantastipeandda
Várjjat Sámeálbmot Lihtu - NSR/SáB vuosttaševttohas sámediggeválggaide Várjjagis, Gunn-Britt Retter oaivvilda Várjjat gielddat berrejit ráhkkanit Finnmárkoopmodaga ja Finnmárkokommišuvnna ásaheapmái. – Ásahehppet studeantastipeanddaid, evttoha Retter
Loga eanet  26.08.2005
Skuvlla ja oahpahusa birra
Norgga Sámiid Riikkasearvi oaivvilda ahte mis sámiin lea vuoigatvuohta ja ovddasvástádus ovddidit ja gaskkustit dieđut iežamet ja iežamet birrasa birra. Mii áigut ovttastit árbevirolaš máhtu dieđalaš máhtuin ovdánahttin dihtii sámi servodagaid 
Loga eanet  25.08.2005
Ii vuogas čatnat gárrenmirkkogeavaheami sámiide
Buot doaimmat leat buorit, mat sáhttet unnidit gárrenmirkkogeavaheami. - Muhto eai leat buorit cealkámušat maid Læigas Samiske forening (SÁL báikkálaš searvi ja IPADAM álggaheaddji) buktá Fremover aviissas borgemánu 8. beaivvi. Cealkámušat čatnet gárren­mirkko­geavaheami sámiide, cealká NSR nubbinevttohas Davvi Norlánddas, Roger Pedersen 
Loga eanet  22.08.2005
Sámepolitihkka mediafámus
Media sáhttá muhtomin botnjat ságaid. Nordlys ovdasiidu gaskavahkku borgemánu 17. beaivvi čájeha dan. - Dán áššis lea deháleapmos ahte identitehta ja čearddalaš gullesvašvuohta lea ovttaskas olbmo iežas duohken. Dan berre media vuhtiivaldit, oaivvilda Aili Keskitalo lohkkiidreivves.
Loga eanet  19.08.2005
Turisma ja etihkka
Davvi-Norgga mátkkoštanealáhusas leat seamma olu jahkevirggit go guolástusealáhusas dáppe davvin. Sámis leage olu maid sáhttá fállat – sihke luondduvásáhusat, ođđamállet komfort ja ovttaskas olbmo deaivvadeamit. - Sáhttá álkit meaddit eahpekritihkalaččat márkanastit eksohtalaš eamiálbmotkultuvrra. Mu mielas ferte hui várrogasat bargat dán ektui, čállá Randi Skum lohkkiidreivves
Loga eanet  19.08.2005
Turistaguolásteapmi ja ealáhusguolasteapmi
- Davvi-Norgga mediain lea leamaš hirbmat digaštallan turistaguolásteami birra. Turista­guolásteapmi lea stuorra doaibma, ii dušše danne go addá lassi dietnasa, muhto danne go bivdojuvvo ollu guolli. Danne lea miellagiddevaš ságastallat mo galgá vuoruhit ealáhusguolásteami ja turista­guolásteami/lusta­guolásteami, čállá NSR/ SáB Gunn-Britt Retter lohkkiidreivves 
Loga eanet  18.08.2005
Entreprenevravuođa áŋgiruššamis ii leat sámi ovddasteaddji
NSR nuorra 2. evttohasat áigot čalmmu­stahttit nuorra álgga­heddjiid, jos besset Sámediggái boahtte áigodaga. - Mii leat hirpmáhuvvon go eai leat sámi ovddasteaddjit Ungt entreprenørskap/Nuorra entreprenevravuohta  nammasaš nášunála áŋgiruššan­organisašuvnna stivrrain nášunála dásis, eai ge fylkkadásis, Kirsti Guvsam dadjá, NSR 2. evttohas Lulli-Norggas.
Loga eanet  18.08.2005
NSR/SáB sihtá ođđa rádjaskuvlla Badjedetnui
Sirpmá ja Ohcejotnjálmmi skuvllaid ovttasbargu lea hirbmat positiiva pionerprošeakta. Prošeakta lea lihkostuvvon hui bures ja Sirpmá ja Ohcejoga gilážiid gaskavuođat leat hui buorit šaddan. NSR/SáB Deanus sihtá skuvlaovttasbarggu joatkit, ja atná čielga mihttomearrin ásahit rádjaskuvlla mánáide ja nuoraide Ohcejogas ja Sirpmás, Jánoš Trosten cealká.
Loga eanet  16.08.2005
Henriksen hállá iežas bellodaga vuostá
Jánoš Trosten čállá lohkkiidreivves ahte Marianne Balto Henriksen viggá gilvit boasttu dieđuid ahte NSR evttoha Sis-Finnmárkku stuorragieldan. Trosten dáhttu servodatdigáštallama boahtteáigge gielddastruktuvrra birra. – Balto Henriksena čuoččuhusat lea eahpeluohttámuš iežas bellodatusttibiiddá, cealká Trosten.
Loga eanet  15.08.2005
NSR kulturpolitihkka
NSR presideantaevttohas Aili Keskitalo ja Kárášjoga NSR-listtu 1. evttohas  Synnøve Solbakken-Härkönen čálliba lohkkiidreivves NSR kulturpolitihkkálaš áigumušaid birra. - NSR doarju Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvvi , ja atnit sámi čálaárbevieru ja fágaterminologiija ovdáneami hus dehálaš bargun man ferte ruđalaččat doarjut, cealkiba soai
Loga eanet  15.08.2005
NSR dáhttu rahpat Sámeálbmot Foandda
Norgga Sámiid Rikkasearvi (NSR) dáhttu rahpat Sámeálbmot Foandda 2006 jahkemolsuma rájes. Ruđat berrejit vuosttažettiin atnojuvvot doaimmaide nannet sámegiela. - Giella lea dehálaš go dat lea iešalddis kulturguoddi, dadjá NSR presideantaevttohas Aili Keskitalo. 
Loga eanet  12.08.2005
FRP gilvá boasttudieđuid
NSR presideantaevttohas Aili Keskitalo cuiggoda Ovddadusbellodaga bosttudieđuid Finnmárkolága birra. – FRP Siv Jensens gohčoda Finnmárkolága rasisttalažžan, ja čájeha ahte ii oba dovddage sámi dilálašvuođaid, Keskitalo cealká.
Loga eanet  11.08.2005
Guohtunriiddut mearas?
NSR presideantaevttohas Aili Keskitalo ja 1. evttohas Álttá/ Fálesnuoris John Harald Skum dáhttuba eanet dutkama guolástusbiebmorusttegiid váikkuhusain, ja nannet vuotnaguolásteddjiid vuoigatvuođaid gulahallamis eará ealáhusaiguin ja hálddašeddjiiguin. Mearra- ja vuotnabivdu lea garra duvdima vuolde máŋgga sajis, čálliba soai lohkkiidreivves
Loga eanet  10.08.2005
Vaikko man ollu turistaguolásteapmi?
Dán geasi lea medias leamaš olu sáhka turista­guolásteami birra. Turista­guolásteapmi lea dehálaš ealáhus maiddái máŋga sámi guovlluin. Muhto turisttat geat guolástit galmmihan­bovssaid dievva fileaid eai leat buorit turisma­ealáhussii, eai ge guoddevaš báikkálaš guolle­hivvodaga hálddašeapmái. Repotáše Fiskeribladetis suoidnemánu 5. b. ja guolástusturisttaid jearahallan eará aviissain čájehit ahte dát lea duohta váttisvuohta.
Loga eanet  10.08.2005
Kronihkka: Sámi joatkkaskuvllat ja eaiggátvuođa molsun
NSR 1. evttohas Kárášjogas Synnøve Solbakken-Härkönen oaivilda ahte Sámedikkis livččii dál erenoamáš liiba vuoruhit sámi joatkkaoahpahusa válddedettiin badjalasas sámi joatkkaskuvllaid.
Loga kronihka  10.08.2005
Álgoálbmotbeaivi odne
Odne, borgemánu 9. beaivvi lea ON riikkaidgaskasaš álgoálbmotbeaivi. ON lea ávvudan dán beaivvi 1994 rájes, dalle go ON riikkaidgaskasaš álgoálbmotlogijahki álggahuvvui. Sápmelaččat válde vuostá mearrádusa olu vuordámušaiguin ja buori doaivagiin. Leage dáhpáhuvvan oalle olu 1994 rájes. Earret eará lea ON bistevaš álgoálbmotforum (UNPFII) ásahuvvon. Ole Henrik Magga válljejuvvui foruma vuosttaš jođiheaddjin, ja dat lei historjjálaš dáhpáhus.
Loga eanet  09.08.2005
Jienas ovdalgihtii
Gaskavahku borgemánu 10. beaivvi rájes sáhttá ovdalgihtii jienastit sámediggeválggaide. Lea suohkaniid ovddasvástádus almmuhit gos sáhttá ovdalgihtii jienastit. NSR presideanteevttohas Aili Keskitalo ávžžuha sin geain ii leat vejolašvuohta jienastit válgabeaivve, jienastit ovdalgihtii. - Lea dehálaš searvat válggaide, dadjá Keskitalo, - jus it fina jienasteamin de leat diktime earáid mearridit du ovddas.
Loga eanet  09.08.2005
Boazoguohtunkonvenšuvnna šiehtadallamat fertejit joatkit!
NSRs njunuševttohas Lulli-Romssas, Ann-Mari Thomassen oaivvilda ahte Norga ja Ruoŧŧa dakkaviđe berrejit joatkit ođđa boazoguohtunkonvenšuvnna šiehtadallamiid. - Lea Stáhtaid ovddastvástádus go bealit leat vuostálaga šaddan nu mo dál, Ann-Mari Thomassen dadjá.
Loga eanet  08.08.2005
NSR/SÁB stand Girkonjárggas
Gieskat deaivvadeigga NSR/SÁB oktasašlisttu njunuševttohasguovttos Girkonjárggabeivviin. Min njunuševttohasat Várjjat válgabiires leaba Gunn-Britt Retter ja Christina Henriksen geat 7 diimmu leigga deaivamis ja olbmuiguin ságastallamin bearjadaga. -Illudetne boahtte hávvái (bearjadaga 26. beaivvi) go dalle boahtá maiddái NSR presideantaevttohas Aili Girkonjárgii.
Loga eanet  08.08.2005
Hålla Henrik Kvandahl:a 140 jage biejve merkadahttijn
Sámediggepresidenta Sven-Roald Nystø:a hålla sáme vuostasjbargge Henrik Kvandahl:a 140 jage biejve merkadahttijn Bálágin 25.06.2005
Lågå ienebuv dánna  08.08.2005
Tale ved åpningen av Barents parlamentarikerkonferanse
Tale ved åpningen av Den andre Barents parlamentarikerkonferanse 29. - 30. juni 2005 i Bodø, Norge av Sametingspresident Sven-Roald Nystø (NSR)
Les mer her  08.08.2005
Ságadoallit heahttojit bargat politihkalaččat márkosámi áššiiguin

Márkomeannu lea reiden buori kulturfálaldaga ja Márkomeanus leamaš eambbo guossit go goassege ovdal. Hiehpá dalle gahčat EDS ságadolliin dán gažaldaga dál go gieldda- ja guovloministtar Erna Solberg lea boahtimin guossái borgemánu 5. beaivvi;

- Lea go márkosámi kultuvra EDS dehálaš oassi man birra ságadoallit áigot ságastallat go ministtar boahtá guossái, gahčá NSR 1. evttohas Oarje-Romssas Ann-Mari Thomassen.


Loga eanet  04.08.2005
Asehis dieđáhus dehálaš fáttáid birra!

Olgoriikkaministtar buvttii cuoŋománus Stuorradiggedieđáhusa nr. 30 Vejolašvuođat ja hástalusat davvin (Muligheter og utfordringer i nord). Davviguovlopolitihkka lea eambbo áigeguovdil go goassege ovdal. Gieskat deaivvadedje njunnožat Girkonjárggas, ja Statoil proseassafabrihkkahuksemat jotket Muolkkuin Hámmarfeastta olggobealde. Sihke nášunála ja riikkaid­gaskasaš oktavuođat leat fuomášan davviguovllu. Maid mearkkaša dat midjiide geat orrut dáppe?


Loga eanet  02.08.2005
Márkomeannu lea jođus

Jahkásaš sámi kulturfestivála Márkomeannu reidejuvvo Evenášši ja Skániid suohkaniin suoidnemánu 25.-31. beivviid. Dán jagi rahpe Per Heimly ja gáktenieiddat festivála.  Artisttat geat bohtet: Niko Valkeapää, Ivar ThomassenInger-Márjá Nilut olbmáiguin, DeanuLuohte ja LávlunJoavku, Sámi Jienat, Torgeir Vassvik, MázeMáfia, Elin Kåven, Marit Hætta Øverli, Wimme. Eambbo dieđut: http://www.markomeannu.no/


Loga eanet  26.07.2005
Riddu Riđđu jođus
”Festivála ovddasta doaivaga go lea nu bures čájehan ahte ávkkuha rahčat kultuvrra ja olmmošárvvu ovddas. Mun sávan ahte riđđu ain garrá ja ahte heajos fámuide gártá váttisin birget dálkke siste”. Ole Henrik Magga cealkámuš muhtin ovdalaš festivála birra. NSR sávva Riddu Riđđui lihkku festiválain.
Loga eanet  15.07.2005
Stipeanda alit ohppui mánáidgárde- ja oahpahussuorggis
2005 čavčča juohká Sámediggi stipeandda studeanttaide geat váldet alit oahpahhus- ja mánáidgárdesuorggis, dadjá várrepresideanta Ragnhild Nystad (NSR).
Loga eanet  13.07.2005
Finnmárkoláhkabargu dás duohko
Sámedikki presideanta Sven Roald Nystø čoahkkinastá duorastaga Finnmárkku fylkkasátnejođiheddjiin, Helga Pederseniin ja Justisdepartemeantta, ja Gielda- ja guovlodepartemeantta politihkalaš jođihangottiin. Ulbmil lea ságastallat Finnmárkoláhkabarggu čuovvuleami birra.
Loga eanet  07.07.2005
Forrige side1  ... 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S