RSS-feed

Velg språk!

 Odasvuorká - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Boazodoalloláhka ii doala dási
- Eat sáhte doarjut ráđđehusa láhkaevttohusa muđui go dahkkojuvvojit hui stuorra rievdadusat sisdoalu dáfus, ja dál lea Ráđđehusa duohken árjjalaččat váikkuhit dasa ahte nu dáhpáhuvvá, dadjá Sámedikki presideanta Aili Keskitalo (NSR) kommeantan áššái.
Les mer her  14.09.2006
Rámiida ođđa ovttasbargošiehtadusa
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeáirasat Nordlánddas leat duhtavaččat go Nordlándda fylkkasuohkan ja Sámediggi leat soahpan ovttasbargošiehtadusa, cealká Roger Pedersen Rahkas eret. Sámediggi lea ovdal dahkan ovttasbargošiehtadusaid máŋggaid fylkkasuohkaniiguin.
Loga eanet  12.09.2006
Stáhta Penšunfoanda eret Aracruz Celluloses
Kirsti Guvsám ovddasta Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) Sámedikkis ja berošta das makkár dilli Lulli-Amerihkká eamiálbmogiin lea. - Mun lean duhtavaš go finánsaministar Kristin Halvorsen lea čorgegoahtán investeremiid mat leat olgoriikka fitnodagain ja geassádan fitnodagain Freeport ja Wal Mart, cealká Guvsám.
Loga eanet  11.09.2006
Hálddašanođastus ferte sihkkarastit sámiid beroštumiid
Sámedikki guovlupolitihkalaš doaimmas lea riikarájá rastá perspektiiva. - Min álbmot ássá njeallji riikkas, ja danne sávvat ahte sámi geavahan- ja ássanguovlluin livččii buoret ovttasbargan vejolašvuohta go dál dálá organiseremiin, oaivvilda Sámediggeráđi lahttu, Jarle Jonassen (NSR).
Les mer her  08.09.2006
Vuordá divatluvvema boazodollui
Eahpegovttolaš rámmaeavttut čuhcet erenoamážit nuoraide ásahandásis, cealká Randi A. Skum (NSR) Sámediggeráđis. Sámediggeráđđi lea balus ahte gánnáhahttivuohta ealáhusas ain eanet fuotnána ja rekrutteren boazodollui, jos divadagat eai luvvejuvvo doaibmareaidduin, nugo eará vuođđoealáhusain lea dahkkojuvvon Norggas.
Les mer her  08.09.2006
Rádjáoahpestiddje barggo rámmpoduvvá
Samedikkeájras Miriam Paulsen (NSR) Divtasvuonas la dudálasj gå Sámedikkeráde sihtá rámmpodit rádjáoahpestiddjij bargov nuppát væráltdoarroájges.
Sámedikkeráde la ævtodam juollodit avtav millijåvnå kråvnå guoradallam- ja duodastimdoajmmaj rádjálåvsåj ratjástimij birra.

Lågå ienep  06.09.2006
NSR-N sihtá nuoraidprográmmaid birra jándora
NSR-N evttoha ahte NRK Sámi Radio sádde boares sámegielfilmmaid nuppes ja bidjá sámi filmmaid neahtta-tvii gos olbmot besset daid geahččat goas háliidit.
Loga eanet  31.08.2006
Guovttegielatvuođageahččaleapmi sámi dulkkaide
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea čállán reivve Searvádahttin- ja girjáivuođadirektoráhtii ja ávžžuhan sin ráhkadit guovttegielatvuođageahččaleami, nugohčoduvvon ToSPoT, sámegillii. NSR oaivvilda ahte formála gáibádusat guhkit áiggi vuolde leat buorrin sámegillii ja sámi álbmoga dulkonbálvalusaide.
Loga eanet dás  31.08.2006
Silje Muotka sárdni Finnmárkku allaskuvlla sámi beaivvis
Mun sávan Finnmárkku allaskuvlla sámi beaivi stuorru ja šaddá vel stuorit go iešge ja ahte sámi servodagat geavahuvvojit nana vuođđun dan máhttui mii čoggojuvvo deike beaivvis beaivái, nu go juo galggašii, celkkii NSR jođiheaddji Silje Karine Muotka rabadettiin Finnmárkku allskuvlla sámi beaivvi golggotmánus 2006.
Loga eanet dás  30.08.2006
Finnmárkkukommišuvdna ja vuoigatvuođavuovdin
Geasset leat leamaš ságastallamat Finnmarken aviissas ja NSR jođiheaddji Silje Karine Muotka oassálastá ságastallamiidda earret eará dán lohkkiidreivve bokte.
Loga eanet dás  20.08.2006
Sámediggi ferte leat fárus juogadeamen guovllueriid
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea leamaš mielas evttohuvvon geahččalanortnegii mas galgá juohkit dorskebivddu guovllueriid ja lea oaivvildan ahte Sámediggi aktiivvalaččat berrešii leat fárus hálddašeamen geahččalanortnega.
Loga eanet dás  19.08.2006
Kronihkka: Riikkaidgaskasaš eamiálbmotbeaivi lea jurddašanveara
Borgemánu 9. beaivvi lea ON riikkaidgaskasaš eamiálbmotbeaivi. Juohke jagi lavejit sámi mediat ri?gedallat ja jearahallat eai go sámiin leat makkárge doalut dán beaivvi. Dávjá lea hui unnán mii dáhpáhuvvá, ja geasseluomu han leage vel ja cuvges ijat.
Loga kronihka  09.08.2006
NSR háliida vuoruhit oahpponeavvojagi
Norgga Samiid Riikkasearvi dáhttu ahte sámi mánáid identiteta ja sámi servodaga árvvut ja dárbbut galget leat vuođđu dasa mii galgá šaddat buorre sámi skuvla buot sámi ohppiide. Dál leat stuorra guvllolaš erohusat oahppofálaldagas maid sámi oahppit ožžot.
Les mer her  08.08.2006
Álbmogassii oahpponeavvuid ráhkadit
Gunn-Britt Retter lea válgabiire 1 Várjjat sámediggeáirras NSR / SáB ovddas ja čállá lohkkiidreivve sámi oahpponeavojagi birra - lea áigi álbmogassii oahpponeavvuid ráhkadit.
Loga eanet dás  03.08.2006
Sámediggepresideantta sáhkavuorru Finnmárkoopmodaga ávvodoaluin
Sámediggepresideanta, Aili Keskitalo, sáhkavuorru Finnmárkkoopmodaga ávvodoaluid oktavuođas Leavnjjas 2006 geassemánu 30.beaivvi.
Loga eanet dás  02.08.2006
Ii doarjjo nealgudeami
Mearrasámi oahppalihttu lea iežas ovdaolbmo, Willy Åmo, bokte garrasit cuiggodan NSR earret eará danne go ii galgga leat dorjon mearrasámi gielalaš ovddideami. "Dákkár cuiggodeamit suorggahahttet min" cealká NSR jođiheaddji Silje Karine Muotka. "Jos giige berošta sámegielas, de lea juste Norgga Sámiid Riikkasearvi " joatká Muotka, gii ieš lea mearrasápmelaš Várjjagis eret.
Les mer her  28.06.2006
Rievssatbivdu maiddái boahtteáiggis
NSR Riikkačoahkkincealkámušas sihtá riikkačoahkkin Finnmárkuopmodaga árvvoštallat ráddjet fylkka olggobealássiid rievssatbivddu. – Bivdomeari ferte fágalaččat árvvoštallat, iige leat sáhka gieldimis rievssatbivddu, cealká NSR-jođiheaddji Silje Muotka.
Les mer her  23.06.2006
Ministaris lea ovddasvástádus
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkačoahkkin 2006 oaivvilda lunddolažžan ahte Kultur- ja girkodepartemeanta, stáhtaráđi Trond Giske bokte, váldá ovddasvástádusa ásahit ođđa sámi girjjálašvuođa oastinortnega.
Les mer her  21.06.2006
NSR jođiheaddji dearvvuođat NBR riikkačoahkkimii
NSR jođiheaddji, Silje K. Muotka, oasálasttii guossin Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi riikkačoahkkimis Áltás 2006 geassemánu 16.-17.beivvid. Dearvuohtasártnis son sávai buori ja lagabui gulahallama gaskal NSR ja NBR.
Les mer her  21.06.2006
NSR davviguovlupolitihkka
NSR 38. riikkačoahkkin mii lei Vuonnabađas 9.-11.06.06 mearridii davviguovlupolitihka cealkámuša. NSR oaivvilda earret eará ahte sámi servodagas lea vuoigatvuohta ollásit searvat buot proseassaide mat váikkuhit davviguovlluide.
Loga Riikkačoahkkima cealkámuša dás  20.06.2006
NSR doaibmi jođiheaddji sárdni riikkačoahkkimii
Gieres rijggatjoahkkem! Kjære landsmøte! Dii lehpet juo ožžon bures boahtin sávaldagaid NSR 38. riikkačoahkkimii. NSR riikkačoahkkin lea dehálaš forum siviila sámi servodagas. Dáppe mii ságastallat maid riikkastivra lea bargan mannan jagi, buktit ovdan prinsihpalaš oainnuid áigeguovdilis áššiin, ja plánet boahtte jagi. NSR oamasteaddjit – báikkálaš searvvit čoahkkanit genálačoahkkimii, nu sáhttá dadjat.
Les mer her  15.06.2006
Silje Muotka NSR ođđa jođiheaddji
Unjárgalaš Silje Muotka válljejuvvoi Norgga Sámiid Riikkasearvvi ođđa jođiheaddji Riikkačoahkkimis Várjjagis 11.06.06. Dás sáhtát lohkat Muotka vuosttaš sárdni NSR jođiheaddjin, dakka maŋŋel go ovttajienalaččat válljejuvvoi jođihit ovtta sámi stuorimus organisašuvnnain.
Loga Muotka sárdni dás  11.06.2006
Sámediggepresideantta sárdni NSR 2006 riikkačoahkkimii
Sámediggepresideanta, Aili Keskitalo sártni NSR 38.riikkačoahkimii Vuonnabađas Unjárgga gielddas.
Les mer her  10.06.2006
Gelddolaš riikkačoahkkin!
Dál mii fas čoahkkanit! Carsten Smith logaldallá davviriikkaid sámekonvenšuvnna birra. NSR digáštalla davviguovlluid politihkka. Deatnogáttis sámedánsa. Mii sávvat buresboahtima NSR riikkačoahkkimii Vuonnabađa servodatviesus geassemánu 9.-11. beivviid. Dás oainnát prográmma miellagiddevaš vahkkolohppii Deanus ja Vuonnabađas.  
Loga eanet  08.06.2006
Gáibida stáhtaruđa sámi fágaide
Norgga Sámiid Riikkasearvi ja ovttasbargojoavku gáibidit lasi stáhtaruđa sámi fágaide joatkkaskuvladásis. Lassi ruhta sihkkarastá ahte oahppit sáhttet váljjet ja oažžut sámi fágaid joatkkaskuvladásis.
Les mer her  06.06.2006
Bissovaš giđđalodden Guovdageainnus
Guovdageainnu válgabiire sátnejođiheaddji ja sámediggeáirras, Klemet Erland Hætta, sihtá Sámedikki oččodit Norgga Ráđđehusas bissovaš giddaloddenlobi Guovdageainnu suohkanis.
Les mer her  01.06.2006
Sámedikki njuolggadusat rievdaduvvon meahccegeavaheami várás
Sámedikki eanetlohkku mearridii áššis 23/06 Sámedikki gaskaboddosaš njuolggadusaid reivdaduvvon meahccegeavaheami várás Finnmárkku fylkkas. Sihke Bargitbellodat ja Finnmárkkulistu jienasteddje vuostá. Njuolggadusaid lea vejolaš dás oaidnit.
Les mer her  01.06.2006
Dásseárvosaš dearvvašvuođafálaldat Divttasvuonas
Norgga Sámiid Riikkasearvvi Gaska-Nordlándda válgabire sámediggeáirasa guovttos, Tone Finnesen ja Miriam Paulsen, bivdiba Sámedikki váikkuhit vai julevsámi guovllus ožžot ollislaš ja dásseárvosaš dearvvašvuođa- ja sosialbálvalusaid.
Les mer her  31.05.2006
NSR Riikkačoahkkin 2006
NSR 38. riikačoahkkin lágiduvvo Vuonnabađa servodatviesus Unjárgga gielddas geassemánu 9.-11. beivviid. Dáppe leat gávdnamis riikkačoahkkima áššebáhpirat.
Loga eanet  29.05.2006
Dorjot Silje Muotka ođđa jođiheaddjin NSRas
Iinna ja Biras Sámiid searvi-NSR, Ráhkka ja Biras sámiid searvi, Harstad sámiid searvi, Stuornjárgga Sámenuorak ja Unjárgga Sámiid Searvi dorjot ollásit Silje Muotka ođđa jođiheaddjin NSRii.
Les mer her  15.05.2006
Muotka NSR jodiheaddji evttohas
Silje Muotka lea evttohuvvon Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) odda jodiheaddjin. Evttoheaddjit leat Álttá sámiid searvi, Romssa sámiid searvi ja Gáivuona Sámesearvi. Ovttajienalaš válgalávdegoddi bidjá evttohusa NSR riikkacoahkkima ovdii Deanus geassemánu 9. - 11. beivviid 2006.
Les mer her  11.05.2006
Sámediggeáirasat cuiggodit Aracruz cellulose
Norgga eiseválddit fertejit nu fargga go vejolaš veahkehit Tupinikim ja Guarani indiánaid Aracrusas Brasilas oažžut ruovttoluotta iežaset árbevirolaš eatnamiid, nu go sii leat gáibidan. Nu cealkiba Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggeáirasat Kirsti Guvsám ja Nanna Thomassen.
Les mer her  10.05.2006
2006 riikkačoahkkima áššelisttu
Norgga Sámiid 38. riikkačoahkkin lágiduvvo Deanus 2006 geassemánu 9.-11.beivviid. Riikkačoahkkima áššelistu lea dál dohkkehuvvon NSR riikkastivrras.
Les mer her  06.05.2006
Mátki Sámediggái
Norgga Sámiid Riikkasearvvi Nuoraidlávdegoddi lágida konferansa “Mátki Sámediggái” 2006 njukčamánu 24. - 26.beivviid 2006.
Loga eanet dás  09.03.2006
NSR riikkačoahkkin
Norgga Sámiid Riikkasearvvi 2006 riikkačoahkkin lea mearriduvvon lágiduvvot Deanus 2006 geassemánu 9.-11.beivviid.
Les mer her  07.03.2006
Sáme medijafånda ásadibme – Sáme bæjválasjavijsa vuostasj lávkke!
NSR oajvvat Sámedigge ásat ”Sáme medijafåndav” mij galggá máhttet investerit sáme medijaviddnudagájda. NSR oajvvat formálalattjat vaj e gávnnu makkárik ráddjima mij gullu makkár viddnudagájda foannda máhttá investerit, valla miejnni foannda vuostatjin galggá tjalmostit ulmmev mij la láhtjet dilev nav vaj sáme avijsa máhtti bæjválasj avijsav ålgusvaddet.
Les mer her  02.03.2006
Sámegielat ja kultuvrralaš gealbu ođđa bargo- ja čálgohálddašeamis
Lulli-Norgga válgabire NSR áirras, Ole Mathis Hetta, ovddidi ođđa ášši Sámedikki dievasčoahkkimis, mas gáibidii sámegielat ja kultuvrralaš gelbbolašvuođa ođđa bargo- ja čálgohálddašeamis.
Les mer her  02.03.2006
Sámi mediafoandda ásaheapmi – Beaivválaš sámi aviisa vuosttaš mihttomearri
Kárášjohka: NSR evttoha ahte Sámediggi ásaha Sámi mediafoandda mii galgá sáhttit investeret sámi mediaásahusaide. Ulbmil lea ahte foandda álggus galga sámi aviissaid nanusmahttit vai nákcejit almmuhit beaivválaš sámegielat aviissa.
Les mer her  01.03.2006
Sámi mánáidsuodjalusmánáid vuoigatvuođat
Ii sáhte leat nu ahte mii ain 2006:s diehtit ahte soaitit gártat sáddet sámi mánáid/nuoraid eret iežamet fylkkas ja nu guhkás eret álgobirrasis. Sii sáhttet gártat dakkár ruovttuide dahje ásahusaide gos lea unnán sámi máhtolašvuohta.
Les mer her  01.03.2006
Sáidesáikonuohttuma gáržžideamit Várjjatvuonas
NSR/SáB ballá ahte sáidesáikonuohttefatnasat sáhttet fas boahtit Várjjatvutnii ja bivdá ahte Sámediggi váldá oktavuođa Norgga guolástuseiseváldiiguin ja bivdá ahte sáidesáikonuohtte¬bivdu gáržžiduvvo nu ahte dat giddejuvvo rájáin olgolis vuonas.
Les mer her  01.03.2006
Forrige side1  ... 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S