RSS-feed

Velg språk!

 Odasvuorká - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Cuorvvas struktuvradiedáhusa vuostá
Váhkkoloahpa deaivvadedje iešgudetge joavkkuide gullevaš olbmot ráhkadit cuorvasa 15-11 mehter guolástusfatnasiid strukturerema vuostá, muitala NSR jodiheaddji Silje Muotka gii oassálasttii coahkkimis Romssas.
Loga eanet  15.04.2007
Boazodoalloláhka ferte sihkkarastit ceavzilvuođa
NSR oaivvilda ahte ođđa boazodoalloláhka fertet buoridit boazodoalu rámmaeavttuid. - Min mielas ođđa boazodoallolága evttohus ii doahttal álbmotrievtti, cealká NSR-jođiheaddji Silje Muotka. NSR oaivvilda dehálažžan nannet boazodoalu arealasuodjaleami.
Loga eanet  15.04.2007
Eambbo ruđat NSRii
Sámediggi berre lasihit doarjaga sámi váldo-organisašuvnnaide ja buoridit doarjjaordnegiid. Norgga Sámiid Riikkasearvi lea čoahkkinastán Sámedikkiin dán áššis ovttas eará váldo-organisašuvnnaiguin Sámeálbmot Lihttu (SFF) ja Sámiid Ædnansærvi (SFL), muitala NSR organisatuvrralaš nubbejođiheaddji Marit Einejord.
Les mer her  13.04.2007
Báikkálaš hálddašeami fal geahccalit
NSR jodiheaddji Silje Karine Muotka cállá lohkkiidreivves ahte NSR ii leat ii goassege cuoccuhan ahte Finnmárkkuopmodaga galgá privatiseret ja smávvabihtáide juohkit. Muotka maid cállá ahte sámepolitihkalaccat lea dehálaš ahte báikkálaš lihtut besse hálddašit ja váldit mielde sámi perspektiivvaid hálddašeapmái iežaset lagaš guovlluin.
Loga eanet  09.04.2007
Sárdni Gáivuona sáme searvvi 30-jagi ávvudoaluin
Norgga Sámiid Riikkasaervvi jođiheaddji Silje Karine Muotka lei Gáivuona sáme searvvi 30-jagi ávvudoaluin lávvardaga njukčamánu 30. beaivvi 2007. Dás logat Muotka sártni.
Loga eanet  03.04.2007
Bjerkaas berre lávžži dollet
NRK heaitá sáddemis sámi sáddagiid go vahkkoloahpat ja basit bohtet. Áibbas áddemeahttun. NSR joavkojođiheaddji Sámedikkis, Lene Hansen, gáibida ahte stáhtakanala fállágoahtá sámegielođđasiid maiddái lávvardagaid ja sotnabeivviid.
Loga eanet  02.04.2007
Ilus go Romsa válljuvvui OL 2018 evttohassan

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo (NSR) lea ilus ja duhtavaš go valáštallanstivra doarju áigumuša oažžut Olympalaš dálvegilvvuid 2018 Romsii.


Loga eanet  01.04.2007
Sámi OL-illu
- Dál mii fertet čájehit ahte mii máhttit buktit Romsii ja Norgii dimenšuvnna mii dahká ahte vuoitit riikkaidgaskasaš gilvvu beassat lágidit OL 2018, cealká NSR joavkojođiheaddji Sámedikkis Lene Hansen.
Loga eanet  01.04.2007
NRK-Sameradio ja sámegiela hilgun
Guovdageainnu sámiid searvvi jahkečoahkkima mielas lea imaštahtti go NRK-Sameradio dadjá ahte sii dál buoridit ja viiddidit fálaldagaideaset, ja de oaffarruššet sámegiela dainna buoridan- ja viiddidanprošeavttain, muitala stivrralahttu Káren Elle Gaup.
Loga eanet  01.04.2007
Ilus go NRK Sámi Radio buorida neahttasiidduid
- Mun gal illudan go oainnán sámiradio ođđa siidduid interneahtas, cealká Lene Hansen, sámediggeáirras ja NSR joavkojođiheaddji Sámedikkis. - Ipmirdan ákkaid giellalaččat, muhto in leat ovttaoaivilis das ahte sámeradio dáinna mearrádusain beahttá servodatgeatnegasvuođaset oppalaččat.
Loga eanet  30.03.2007
Kronihkka: OL-gilvvut Romsii
- Válljejehket Romssa, ávžžuhuvvo kronihkas mii lea leamaš Verdens Gang nammasaš aviissas sámediggepresideantta Aili Keskitalo, ovddeš sámediggepresideantta Sven-Roald Nystø ja ovddeš sámediggepresideantta Ole Henrik Magga namas, Norgga Sámiid Riikkaservi (NSR)
Loga eanet  30.03.2007
NRK Sámiradio beahttá sámegielat nuoraid
Norgga Sámiid Riikasearvvi- Nuoraidlávdegoddi (NSR- N) lea hirpmástuvvan ja behtohallan go NRK Sámiradio dál lea heaitán almmuheamen ođđasiid sámegillii neahttasiiddus.  NSR-N lea suorganan go Sámiradio guhte lea okta dain deháleamos media gáldoin Sámis lea dál lávken nannosit maŋosguvlui.
Loga eanet  29.03.2007
Jahkečoahkkincealkámuš sámeálbmotfoandda geavaheamis
Unjárgga sámiid searvi lea jahkečoahkkimis buktán cealkámuša sámeálbmotfoandda geavaheamis, muitala sámiid searvvi nuppes válljejuvvon jođiheaddji Gunn-Britt Retter.
Loga eanet  29.03.2007
Sámeradio berre čállit sámegiilii interneahtas
Neahttamediat lassánit buot eanemus ja sámeradio bargá áibbas jorgguládje dáinna mearrádusain. In lean jáhkkit ahte sámeradio fáhkkestaga heaittiha sámegiela čálalaš ođasfáladaga, cealká Marit Einejord Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkastivrras.
Loga eanet  28.03.2007
Láhčit dili vai oahpaheaddjiit besset oahppat sámi kultuvrra
Sáččá ja biras sámiid searvvi jahkečoahkkin háliida ahte dilli galgá láhččojuvvot nu ahte Gaska-Romssa oahpaheaddit besset oahppat eambbo sámi kultuvrras, cealká Sáččá ja biras sámiid searvvi ođđa jođiheaddji Lennart Nordhus.
Loga eanet  25.03.2007
Sámi guolástusvuoigatvuodaid ferte dohkkehit
Norgga Sámiid Riikkasearvi lea árvvoštallamin áigu go rávvet ahte Sámediggi ii oba searvvage šat ráddademiide, dassážii go mearrasámiid vuoigatvuodat leat dohkkehuvvon, cealká NSR-jodiheaddji Silje Muotka.
Loga eanet  24.03.2007
NSR njuolggadusat
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) njuolggadusat leat almmuhuvvon neahttasiidduide, sihke riikkastivrra njuolggadusat, báikkálaš servviid vuođđonjuolggadusat, sámediggejoavkku joavkonjuolggadusat ja bargiid instruksa.
Loga NSR njuolggadusaid  20.03.2007
Doaibmadoarjja mearrasámi bivdi- ja guolástussearvái
Sámedikki doarjjastivra lea odne juolludan doaibmadoarjaga BIVDI mearrasámi bivdi- ja guolástussearvái, muitala John Harald Skum (NSR) guhte lea Sámedikki doarjjastivrra jođiheaddji.
Loga eanet  20.03.2007
Ráđđehus rihkku lohpádusaid guolástuspolitihkas
Sámedikki presideanta Aili Keskitalo (NSR) atná hui unohassan go ráđđehus lea gohččon otne pressakonferánsii gos almmuha Stuoradiggedieđáhusa nr. 21 Guolástusfatnasiid struktuvrapolitihkka.
Loga eanet  16.03.2007
Dohkketmeahttun eriid soahpamuš
Norgga Sámiid Riikkasearvi gáibida ahte eriid soahpamuš biddjo eret dassážii go riddoguolástuslávdegoddi lea cielggadan guolástusvuoigatvuodaid olggobeale Finnmárkku - NSR vuordá dál ahte ráddehus vuhtiiváldá sámi guolástusvuoigatvuodaid dán oktavuodas, dadjá NSR-jodiheaddji Silje Karine Muotka.
Loga eanet  15.03.2007
Tor Mikalsen blogg
Loga sámediggeáirasa Tor Mikalsen blogga Gáivuona sámiid searvvi interneahttasiiddus vuonan.no ja loga mii geavai mannan dievasčoahkkimis Sámedikkis. Oanehaččat čilgejuvvojit buot áššit mat meannuduvvojedje.
  13.03.2007
Árbevirolaš máhtu árvu ja giela ovddinahttin
NSR sámediggeáirras Gunn Britt Retter (Várjjat) lea čállán lohkkiidreivve Sámeálbmot foandda ruđa geavaheami birra.
Loga eanet  07.03.2007
Aili Keskitalo Sámi parlamentáralaš ráđi presideanta
Aili Keskitalo lea válljejuvvon Sámi parlamentáralaš ráđi presideantan. Son válljejuvvui 16 mánu ovddas Sámi parlamentáralaš oktasaš čoahkkimis Troanddimis. Keskitalo hálida vuoruhit Davviriikkalaš sámekonvenšuvnna ovddasguvlui.
Loga eanet  07.03.2007
Sámi áššit politihkalaš bellodagaide
Mis leat vuordámušat dasa ahte politihkalaš bellodagat váldet sámi áššiid mielde prográmmaide suohkan- ja fylkkadiggeválggain. Jahkečoahkkin 2007 lea sádden cealkámuša buot politihkalaš bellodagaide, muitala Oslo sámiid searvvi jođiheaddji Kirsti Guvsám.
Les mer her  06.03.2007
Duodjemárkanat Guovdageainnus
Guovdageainnu sámiid searvvi nissonlávdegoddi bovde duodjemárkaniidda "Nissonat máhttet" nissonbeaivvi njukčamánu 8. b. dii. 14-20 Kulturviesus. Duojárat ja dáiddárat leat bovdejuvvon čájehit ja vuovdit buktagiid. Kafejas leat gaskabeaivvit ja vuorbeapmi.
  05.03.2007
Duhtavaš čovdosiin fievrridit guliid biillain
Sámediggeráđđi lea duhtavaš go Guolástusdirektoráhta ja Norges Råfisklag orrot dál ovttas gávdnan čovdosa guollevuostáváldi Sætrums Fiskekjøp ektui Smiervuonas, muitala Geir Tommy Pedersen (NSR).
Les mer her  05.03.2007
Álttás lassánit miellahttut
Álttá Sámiid Searvvi jođiheaddji Brita Julianne Skum lea movttet go searvvis dál lassánit miellahttut. – Álttás lea dál stuorra beroštupmi sámi áššiide, dadjá Skum. NSR báikkálaš searvi lea ge guhká bargan ovddidan dihte sámevuođa Álttás.
Loga eanet  02.03.2007
Ođđa háldenguovllut addet stuorát sámi váikkuhanfámu
Sámediggeráđđi eaktuda ahte Sámedikki váikkuhanfápmu buorrána jos dáláš fylkkagielddaid sadjái boktet ođđa háldenguovllut. Ráđđelahttu Jarle Jonassen (NSR) vuordá ahte Sámedikki formálalaš váikkuhanfápmu ja váldi ođđa háldenguovlluid ektui čielggaduvvo
Loga eanet  02.03.2007
Diehtemeahttunvuohta luođi birra
Gáivuona Sámesearvvi jođiheaddji atná unohassan muhtin Gáivuona suohkanpolitihkkátiid ovdagáttuid luođi ektui. - Lea heivemeahttun balddáhallat gárreolbmuiguin 1950-logus go lea sáhka prošeaktadoarjagis mánáide ja nuoraide 2007:as, dadjá jođiheaddji Tor Mikalsen.
Loga eanet  28.02.2007
Mii ávvudit Romssa OL gávpogin
- Mii leat ilus go Romsa lea válljejuvvon Norgga OL-gávpogin ja jáhkkit dát sáhttá šaddat hui buorre davviguovlluide ja eamiálbmogiidda, muitala ilus sámesearvejođiheaddji jođiheaddji Anita Lervoll.
Loga eanet  27.02.2007
Geavahehket ruđa sámi skuvlabákčasiidda
Sámeálbmotfoandda ruhta berre geavahuvvot dokumenteret sin dili geat leat gillán váilevaš skuvlavázzima dihte, oaivvilda Lene Hansen, NSR joavkojođiheaddji. Son lea seamma oaivilis go oahppováillagat, geat leat sávvan dákkár prošeavtta.
Loga eanet  25.02.2007
Lohkkiidreive: SÁB ii hálit gusto doarjaga!
Ovddeš Sámedikki várrepresideanta Ragnhild L. Nystad ja máŋggajagi miellahttu sihke Norgga Sámiid Riikkasearvvis (NSR) ja Sámeálbmot Bellodagas lea fitnan Kárášjoga SÁB čoahkkimis ja čállá dán lohkkiidreivves mo geavai.
Loga eanet  24.02.2007
Aili Keskitalo dearvvahansárdni eamiálbmogiid riikkaidgaskasaš polárajahkái
Sámediggepresideanta Aili Keskitalo (NSR) váldii sámediggeáirasiid mielde Kárášjogas Guovdageidnui rahpat Eamiálbmogiid riikkaidgaskasaš polárajagi guovvamánu 14. b. 2007. Aili Keskitalo dearvvahansártni logat dás.
Loga eanet  15.02.2007
Luovvana ruhta jorgalahttit dáruiduhttima
Sámediggi lágida distaga guovvamánu 13. beaivvi seminára Sámeálbmotfoandda birra. Seminára lea rabas buohkaide ja NSR jođiheaddji Silje Karine Muotka ávžžuha buohkaid geain lea vejolašvuohta searvat seminárii. – Sámi servvodat ferte ságastallat mo dán ruđa atnit ávkin, dadjá Muotka.
Loga eanet  09.02.2007
NSR jodiheaddji sárdni Sámi álbmotbeaivvi
NSR jodiheaddji Silje Muotka ávvudii Sámi álbmotbeaivvi Álttás, gos son doalai sárdni Álttá sámiid searvvi doaluin Álttá siiddas. Su sárdni sáhtát dás lohkat.
Loga eanet  07.02.2007
Lullisámegiela ealáskahttin
Seminára Giellaealáskuhttin ja giellarievttit máttasámegielas ja riikkaidgaskasaš perspektiivvas lágiduvvo guovvamánu 6. ja 7. beivviid Elgås. Sámedikki presideanta Aili Keskitalo (NSR) searvá seminárii ja guovvamánu 6. b. ávvudeapmái.
Les mer her  06.02.2007
Sámediggi áigu hálddašit gonagasreappáid
Sámediggeráđđi háliida ođđa oktasaš hálddašanstrategiija gonagasreappáide ja háliida ahte ásahuvvo guovllulaš hálddašandássi gonagasreappáide. Dát hálddašeapmi váldá vuolggasaji das ahte gonagasreabbát lea resursa mii lea gáržžet leavvan.
Loga eanet  01.02.2007
Sámi beroštumit suodjalanplánabargguin

Sámediggi ja Birasgáhttendepartemeanta leat ovttamielalaččat das movt suodjalanplánabargu galgá čađahuvvot nu ahte sámi mieldemearrideapmi sihkkarastojuvvo álbmotmehciid ásahemiid dahje muđui eará suodjalanbarggu oktavuođas sámi guovlluin. – Sámi beroštumit gozihuvvojit buorebut, dadjá Sámediggepresideanta Aili Keskitalo (NSR)
Loga eanet  31.01.2007

Dohkkehuvvon rasisma?
NSR báikkálaš searvi Álttá sámiid searvi lea guhká bargan ovddidan dihte sámevuođa Álttás. Jođiheaddji Brita Julianne Skum oaivvilda ahte Álttá servvodat galggašii atnit árvvus sámi historjjá, ja atná unohassan cielaheami man birra sápmelaš muitalii Altapostenis. Maŋŋel Grand Prix Álttás, de leat sámit maid cielahuvvon Altapostena neahttabloggas.
Loga eanet  30.01.2007
Divatortnegat heađuštit sámi boazodoalu
Sámedikki presideanta Aili Keskitalo (NSR) ballá ahte boazodoalu vuogádatlaččat sierraláhkai meannudeapmi eará vuođđoealáhusaid ektui, áiggi mielde heađušta vejolašvuođa bargat sámi boazodoaluin. Keskitalo reagere go boazodoallu soames oktavuođain máksá logi gearddi eanet divadiid go eará vuođđoealáhusat.
Loga eanet  29.01.2007
Forrige side1  ... 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S