RSS-feed

Velg språk!

 Odasvuorká - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

NSR-nuorat Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegottis
Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegoddi gálgga váikkuhit sámi nuoraid mieldemearrideami ja váikkuhanfámu nannema Sámedikki politihkas. NSR sávvá lihkku go Sámedikki NSR-nuora guovttos Mats Jonas Pavall ja Sandra Nystø Ráhka leaba válljeuvvon.
Loga eanet Sámedikki siiddus  13.12.2007
NSR sávvá lihkku Nilssenii Finnmárkkuopmodaga stivrajođiheaddjin
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) sávvá lihkku Berit Ranveig Nilssenii Finnmárkkuopmodaga ođđa stivrajođiheaddjin. Berit Ranveig Nilssenis lea ollu politihkalaš hárjáneapmi ja son lea čeahpes jođiheaddji. Mii sávvat ahte son jođiheami čađa sáhttá ovdánahttit Finnmárkkuopmodaga vai šattašii Finnmárkkulága ulbmila mielde.
Loga eanet  13.12.2007
Sámi vuoigatvuođat Romssas Hedmárkui
Den nye samerettenSámi vuoigatvuođalávdegoddi almmuhii odne juovlamánu 3. beaivvi evttohusa man namma lea: NOU 2007: 13 Ođđa sámevuoigatvuohta ja NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms.  Dát lea stuorra dáhpáhus ja Norgga Sámiid Riikkasearvi illuda digaštallat sámi vuoigatvuođalávdegotti árvalusa.
Loga eanet  03.12.2007
NSR sávvá lihkku Sámeriektelávdegotti raportta geigejumi oktavuođas
Otná maŋŋágaskabeaivvi geigejuvvo Sámeriektelávdegotti II raportta Justisministerii ja Sámedikkepresidentii. Lávdegoddi lea máŋgga jagi guoráhallan sámi vuoigatvuođaid lulabeal Finnmárkku, ja raportta geigejupmi čalmmustahttá sin barggu. Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) oaidná geigejumi deatalaš dáhpahussan sámi vuoigatvuođabarggus, ja giitá lávdegotti barggu ovddás.
Loga eanet  03.12.2007
NSR ja SáB bušeahttaevttohus vuittii Sámedikkis
Sámedikki dievasčoahkkin lea mearridan 2008 bušeahta. NSR/SÁB bušeahttaevttohus mearriduvvui ovttajienalaččat. Mii leat rámis go bušeahtas lea dákkár čielga giella-, kultuvra ja nuoraidprofiila.
Loga eanet  30.11.2007
Sámediggi gudnejahtii Elsa Laula Renberg
NSR joavkojođiheaddji Sámedikkis, Aili Keskitalo, evttohii gudnejahttit Elsa Laula Renberg. Sámediggi gudnejahtii Renberg Sámi Álbmotlávlagiin Sámedikki dievasčoahkkima álggahettiin odne iđđes.
Loga eanet  30.11.2007
NSR/SáB áigu lokte sámi árbevirolaš máhtolašvuođa ovdan
NSR/SáB evttoha geavahit 2 milliuvnna ruvnna Sámeálbmotfoanddas gudnejahttit ja oahpahit sámi árbevirolaš máhtolašvuođa, ja dán láhkái árvvus atnit vuoras olbmuid ja sin máhtu. Sámi vuorrasat olbmuid máhttu ferte gudnejahttojuvvot seammá láhkái go earáge máhttu servodagas.
Loga eanet  29.11.2007
Áibbas jorgguládje viggat heaittihit Sámedikki
Vihtta ovddádusbellodat politihkkára áigot evttohit heaittihit Sámedikki. Dát dáhpáhuvvá Stuorradikkis bearjadaga. – Áibbas jorgguládje buktit dákkár evttohusa, cealká Silje Karine Muotka, Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) jodiheaddji. Paradoksa go bellodat mii iežas mielas orru leamen láddan stivregoahtit ráddehusas eambbo ja eambbo viggá hávkadit sámi servodaga.
Loga eanet  29.11.2007
NSR áigu nannet sápmelaččaid dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusaid
NSR evttoha Sámedikki bušeahtas 2008 vuoruhit bealle milliuvnna nannet máhtolašvuođa das maid sápmelaččat dárbbašit dearvvašvuođa- ja sosiálasuorggis.
Loga eanet  29.11.2007
NSR vuoruha nuoraid, giela ja kultuvrra
Sámeálbmotbellodat (SáB) ja NSR soahpan bušeahta alde Sámedikki Plána- ja finánsalávdegottis.

Maŋŋá mánnodateahkeda siskkáldas bušeahttašiehtadallamiid, de loahpahii Sámedikki Plána- ja finánsalávdegoddi Sámedikki 2008 bušeahttabarggu. NSR ja SáB oktasaš evttohus nanne lasáhusa nuoraide, gillii ja kulturdoaimmaide.

Loga eanet  29.11.2007
Norgga Sámiid Riikkasearvai áigu addit miljovnnaid gillii, girjjálašvuhtii ja árbevirolašmáhttui!
Viimmat mii rahpat Sámeálbmot foandda ja dál mii leat eambbo go gergosat váldit atnui daid ruđaid! Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) áigu atnit daid ruđaid nannet giela, árbevirolašmáhtu ja girjjálašvuođa!
Les mer her  28.11.2007
NSR politihkalaš rehketdoallu Davvi-Romssas
Sámediggeáirras Tor Mikalsen ja Gáivuona sámiid searvi Davvi-Romssas leat ráhkadan politihkalaš rehkedoalu mii čilge Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) barggu Davvi-Romssas dan botta go NSR lei posišuvnnas Sámedikkis.
Politihkalaš rehkedoallu  26.11.2007
NSR nuoraidlávdegoddi čoahkkána Romsii
Norgga Sámiid Riikkasearvvi nuoraidlávdegoddi doallá nuppi čoahkkima Romssas dán vahkkoloahpa, maŋŋá go válljejuvvojedje riikkačoahkkimis 2007. Gulahallanolmmoš lea Ol-Johan Gaup mobil 97734966.

NSR-N  22.11.2007
Sámi servodat dárbbaša ovttadássásaš veahkkeapparáhta
Mis lea stuorra hástalusat daid illástemiid ektui mat leat gulustuvvon medias ja dát lea hui duođalaš ášši. Mis buohkain lea ovddasvástádus dustet dákkár áššiid govttolaš vuogi mielde, cealká Silje Muotka, Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) jođiheaddji.
Les mer her  22.11.2007
Sámedikki dievasčoahkkin
Sámedikki dievasčoahkkin dollojuvvo Sámedikkis ja álgá maŋŋebárgga skábmamánu 27. b. ja loahpahuvvo duorastaga skábmamánu 30. b. 2007. Vuossárga skábmamánu 26. b. lea várrejuvvon joavkočoahkkimiidda.
Les mer her  19.11.2007
Viimmat rahppo sámeálbmotfoanda – NSR dieđiha giella- ja kulturáŋgiruššama!
NSR evttoha geavahit 10 milliuvnna ruvnnu Sámeálbmotfoanddas 2008-2009 giellaovdánahttimii, girjjálašvuhtii ja árbevirolaš máhtolašvuhtii. NSR háliida ahte Sámediggi árvvoštallá ásahit sámi filbmafoandda ovttas stáhtalaš ja guvllolaš eiseválddiiguin, priváhta aktevrraiguin ja nuppiid Sámedikkiiguin.
Les mer her  15.11.2007
Bæjkoehtimmie - Uvtedibie stuerebe dåarjoem Åarjelhsaemien Teaterasse!
Gosse libie Saemiedigkien budsjedtem gïetedalleminie 2008-en åvtelen, dellie NSRe jïh Åarjel-læstoe uvtedieh Åarjelhsaemien Teaterasse dåarjoem stueriedidh, guktie 650.000,- kr. vielie åadtjoeh.
Les mer her  15.11.2007
Ovttadássásaš dearvvašvuođafálaldat julevsámi guovllus
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeáirras Tone Finnesen evttoha ođđa ášši boahtte dievasčoahkkimii Sámedikkis. Dál lea dárbbašlaš cegget ovttadássásaš dearvvašvuođa- ja fuolahusfálaldagaid julevsámi guovllus, cealká Finnesen.
Loga eanet  11.11.2007
Vuoigatvuođakonferánsa Romssa fylkkas ja lulás
Sámi vuoigatvuođalávdegoddi lulábealde Finnmárkku buktá evttohusas ja Romssa universitehta Sámi dutkamiid guovddáš ovttas earáiguin bovde konferánsii sámerievttálaš áššiid birra juovlamánu 10. ja 11. beivviid 2007 Romssa universitehta Teorifágagárdimis, Auditoria 1, Viessu 1.
Prográmma ja dieđiheapmi  07.11.2007
Finnmárkkuopmodat bovde álbmotčoahkkimiidda
Daid beivviid ožžot buot Finnmárkku dállodoalut FeFo strategiijaplána poastakássii. Dás sáhttet buohkat lohkat FeFo váldoulbmiliid ja movt stivra áigu joksat ulbmiliid. Stivra maid bovde golmma álbmotčoahkkimii skábmamánus: Hammerfeastas 8.11 ealáhusaid birra, Čáhcesullos 12.11 opmodaga birra ja Kárášjogas 15.11 meahcástallama birra.
www.fefo.no  07.11.2007
Skuvlla oamasteaddji ferte váldit ovddasvástádusa
Norgga Sámiid Riikkasearvvi riikkastivrra lahttu Ellinor Marita Jåma cealká ahte Oahpahusdirektorata ferte váldit ovddasvástádusa dán dilis mii lea čuožžilan go guokte lullisámi oahpaheaddjit áitiba heaitit oahpaheamis go skuvla ii mávsse sutno reaido-goluid lullisámegiela gáiddusoahpahusas.
Loga eanet  04.11.2007
Sámedikki lávdegoddečoahkkimat 2007 skábmamánus
Sámedikki lávdegoddečoahkkimat dollojuvvojit Sámedikkis ja álget maŋŋebárgga skábmamánu 13. b. 2007 ja loahpahuvvojit duorastaga skábmamánu 15. b. 2007. Vuossárga skábmamánu 12. b. 2007 lea várrejuvvon joavkočoahkkimiidda.
www.samediggi.no  03.11.2007
Dutkanministtar galggašii árvosaččat loahpahit hávderievideami
Čuođi jagi dassái rieviduvvojedje sámi hávddit, ja olbmobázahusat earret eará Njeavdamis Várjjagis fievrriduvvojedje Osloi dainna ulbmiliin ahte duođašit sosiála-darwinisttalaš teoriijaid. Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) bivdá preassadieđáhusas dutkanministara ođđasit hávdádit sámi olbmobázahusaid mat leat suoláduvvon hávddiin.
Loga eanet  01.11.2007
Bargiidbellodaga museapolitihkka
Min Áiggis golggotmánu 24. beaivvi dán jagi cealká Sámedikki ráđđelahttu Hilde Nyvoll ahte máŋga sámi oaiveskálžu várra buoremusat oroše doppe Anatomiija instituhtas Oslos. NSR oaivvilda ahte oaiveskálžžuid galgá buktit ruovttoluotta Finnmárkui, cealká Randi A. Skum.
Les mer her  01.11.2007
Ávági julggaštus - Vuoigatvuohta váldit ovddasvástádusa
Hui buorre ahte Ávági julggaštusa birra lea ollu sáhka medias dáid áiggiid. Ávági julggaštus lea dehálaš dokumeanta sápmelaččaide danne go lea stuorra erohus sámepolitihkas dain stáhtain main sápmelaččat orrot.
Les mer her  31.10.2007
Almmolaš ásahusain galgá leat lohpi sámegiela hállat
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) politihkalaš nubbejođiheaddji Trond Are Anti cealká hirpmástuhttin go sápmelaččat eai beasa hállat sámegiela Norgga giddagasain go leat hállamin iežaset lagaš olbmuiguin ja bearrašiin.
Loga eanet  30.10.2007
NSR doarju Arctic Winter Games ja sámi valáštallama
NSR mielas sámediggeráđi bušeahttaevttohus ii leat duohta lasáhus Arcitic Winter Gamesii. NSR oaidná dárbbašlažžan nannet sámi valáštallanorganisašuvnnaid, muitala Ann-Mari Thomassen.
Loga eanet  30.10.2007
NSR sávvá lihkku ođđa stáhtačállái
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) sávvá lihkku ođđa stáhtačállái Raimo Valle. Son lea oččodan buriid ovttasbargguid gaskal Romssa fylkkasuohkana ja Sámedikki, ja muđui váikkuhan ollu Sámedikki buori ovttasbargui fylkkasuohkaniiguin. Su bargu šaddá mávssolaš Ráđđehusa ja Sámedikki gulahallamii.
Bargo- ja searvadahttindepartemeanta  27.10.2007
Gohččun miellahttočoahkkimi Lulli-Romssas ja Davvi-Nordlánddas
Iinna ja biras sámiid searvi lágida oktasaš miellahttočoahkkima / diehtojuohkinčoahkkima NSR sámeservviide duorastaga skábmamánu 1. beaivvi 2007 dii. 18:00 Várdobáiki sámi guovddáža čoahkkinlanjas. Čoahkkin lea rabas buohkaide.
Les mer her  25.10.2007
Geavaha go stuorradiggeáirras Olav Gunnar Ballo iežas fámu boastut?
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeáirrasin jearan – geavaha go son iežas posišuvnna stuorradiggeáirrasin boastut – vai geavaha go son iežas posišuvnna nu olu go vejolaš?

Loga eanet  24.10.2007
Kárášjoga sámiid searvvi miellahttočoahkkin
Kárášjoga Sámiid Searvi (NSR) gohčču mielláhttočoahkkimii gaskavahku skábmamánu 7. beaivvi diibmu 18.00 ovddeš Sámi álbmotallaskuvllas DSF. Ášši lea Sámedikki ođđa válgaortnet. NSR parlamentáralaš jođiheaddji, Aili Keskitalo, searvá čoahkkimii.
Loga eanet  23.10.2007
Álttá sámiid searvi lágida duodje-kurssaid
Álttá Sámiid Searvi álggaha duodjekurssaid (dipmaduodji ja garraduodji). Riessankursa álga bearjadaga golggotmánu 26. beaivvi 2007 dii. 18.00 Álttá Siiddas (sámi mánáidgárddis Álttás).
Loga eanet  22.10.2007
Guovssahas mánáidgárdi Romssas rahppon (PDF-raporta)
Eambbo go golbmalogi jagi dassái álggáhii Romssa sámiid searvvi (RSS) mánáidgárddi maid suohkan válddii badjelasas jođihit. Dál lea ođđa mánáidgárdedállu huksejuvvon ja RSS lea leamaš fárus ceggemin goađi, njala ja áitti SOL-kurssas.
Goahtehuksenkurssa raporta  20.10.2007
NSR gávpotpolitihkalaš plána
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkačoahkkin 2007 mearridii gávpotpolitihkalaš plána mii lea buorre vuođđu go NSR joatká bargamis sosiálalaččat ja politihkalaččat sápmelaččaid ovddas geat ásset gávpogiin. Hui áigeguovdil go olu sámit fárrejit gávpogiidda.
Viečča pláná (PDF)  17.10.2007
NSR fuomašahttá dearvvašvuođaáššiid!
Sámediggeáirras Tone Finnesen (NSR) lea dáid beivviid Sámedikki Dearvvašvuođa- ja sosiálakonferánssas Romssas. Sámediggi lea jahkásaččat čohkken doarjjavuostáiváldiid muitalit dearvvašvuođa- ja sosiálaruđaid birra, muhto dát konferánsa lea stuorimus konferánsa dássážii.
Loga eanet  11.10.2007
Organisašuvdnadoarjja dehálaš sámi demokratiijai
- Mii duodaid dárbbašit eambbo rudaid sámi váldoorganisašuvnnaide, cealká Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) jodiheaddji Silje Karine Muotka.
Loga eanet  09.10.2007
NSR stáhtabušeahta birra: Unnán ođas - muhto somes lohpádusat ollašuvvon
- Hirbmat buorre go Ráđđehus lea nákcen čuovvullit soames áššiid maiguin NSR lea bargan guhká sámediggevuogádagas. Earret eará buorre go preassadoarjja lasihuvvo, cealká Keskitalo, NSR joavkojođiheaddji Sámedikkis .
Loga eanet  08.10.2007
Beavdegirji NSR riikkastivračoahkkimis Romssas
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkativrra beavdegirji čoahkkimis Romssas váhkkoloahpa golggotmánu 5. - 7. beivviid 2007 lea almmuhuvvon.
Loga eanet  04.10.2007
NSR vuittii válgaortnet-ášši
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) atná dan politihkalaš vuoitun go stuorra ja prinsihpalaččat dehálaš ášši, nugo ođđa válgaortnet lea, mearriduvvui stuorra eanetloguin Sámedikkis mannan vahkkus.
Loga eanet  30.09.2007
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) giitá Aili Keskitalo
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) giitá ovddes sámediggepresideantta Aili Keskitalo barggu ovddas maid lea cadahan sámi álbmoga ovddimus luohttámušolbmon.
Loga eanet  27.09.2007
Forrige side1  ... 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S