!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Beiteland tapes bit for bit
Sametingspolitiker Jarle Jonassen (NSR) frykter at beiteland tapes bit for bit.
Norske Samers Riksforbund (NSR) har over lang tid påpekt faren ved at stadig større del av beitearealene for reindrifta båndlegges. Reineier og sametingskandidat Jarle Jonassen (NSR) er bekymret.

Publisert: 03.09.2009

Diverse mediaoppslag den siste tiden har satt fokus på inngrep i sørsamiske Blant annet er bygging av en bil- og traktorvei i Selbu kommune kjent ugyldig. Det er allikevel ikke gitt stoppordre for videre veibygging inntil saken er behandlet på nytt. Det har også kommet fram at et beitegjerder for bufe er ulovlig oppsatt i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Selbu kommune. Miljødepartementet har ikke gitt noen tillatelser til oppføring av slike gjerder.

Alt dette skjer i Essand reinbeitedistrikt som fra før er belastet med store inngrep som kraftutbygging, veibygging og utstrakt etterbruk i kommersiell sammenheng. - Jeg har stor forståelse for reinbeitedistriktets og naturvernforbundets reaksjoner, sier Jarle Jonassen oppgitt. - Det er en kjensgjerning at reindriftsarealer nedbygges bit for bit, og stadig større områder blir tatt i bruk til andre formål. Det er derfor nødvendig å ivareta gjenværende reinbeitearealer slik at reindrift fortsatt kan opprettholdes.

Hvordan kan slike ting skje?

I Norge har vi et sett med regler som alle underliggende forvaltningsorganer er bundet av og skal håndheve. Plan- og bygningsloven for eksempel. - I de nevnte sakene kan det synes som om man har satt vedtatte regler til side. Konsekvensen er at man ikke får en undersøkt om det finnes kulturminner i området, og man får heller ikke vurdert inngrepet i forhold til reindriften i området, påpeker Jonassen.

Vanlig

- Dessverre er slike hendelser nærmest blitt vanlig flere steder. Også i mitt eget område, Risat/Hylling reinbeitedistrikt, er flere veier bygd uten at det foreligger godkjennelse. Slike ”ulovlige” prosjekter blir som regel godkjent i ettertid, uten noen vesentlig reaksjon fra myndighetenes side, beklager Jonassen.

Undergraver lokal forvaltning

Det argumenteres ofte for at forvaltningen i størst mulig grad skal foregå så nært brukerne som mulig. Men slike saker er med på å undergrave et slikt standpunkt. Skal det være lokalforvaltning, må alle håndheve de lover og regler som er vedtatt av Stortinget, mener Jarle Jonassen.

Generelt blir reindriftens interesser lite vektlagt under saksbehandlingen i kommunene. Dette er årsaken til at reindriften har dårlige erfaringer med lokal forvaltning, noe som gjenspeiler seg over det ganske land.

Etterlyser strengere reaksjoner

For å få slutt på slike saker, må det strengere reaksjoner til ovenfor utbygger. Jeg mener at også de forvaltningsorganene som på en feilaktig måte har behandlet saken bør få seg en smekk. I dag er det lettere å få tilgivelse og godkjenning i ettertid. Når reaksjonene på ulovlig bygging uteblir, får ukulturen fortsette.

Styrke reindriftas arealvern

Norske Samers Riksforbund (NSR) har over lang tid påpekt faren ved at stadig større del av beitearealene båndlegges. Vi har ved flere anledninger minnet kommunene på deres ansvar for å ivareta reindriftenes interesser i alle utbygningssaker. Det er fortsatt nødvendig å arbeide for at reindriftens arealvern styrkes.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Sørsamisk valgkrets