!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSRs regler for listearbeid
NSRs relger for listearbeid er et verktøy for valgstyrene som er i arbeid. Revidert og vedtatt på NSRs landsmøte 24. - 26. oktober 2008 i Kautokeino.

Publisert: 06.08.2003

NSR etablerer valgstyrer og stiller lister i samtlige 7 valgkretser til sametingsvalg.

§ 1 Organisering av valgarbeidet

1.1 NSRs lokallag skal etablere valgstyrer i hver krets i henhold til § 14 i NSRs hovedvedtekter. Utpeking av valgstyrets medlemmer kan skje på medlemsmøte eller tilsvarende innen 1. september året før valgår. Dersom medlemsmøte ikke kan avholdes, kan styret i lokallaget utpeke valgstyrets medlemmer. Hvis et lokallag ikke har oppnevnt representanter til kretsens valgstyre ihht. § 14 i hovedvedtektene innen fristen regnes det som om at lokallaget avstår fra deltakelse i kretsens valgstyre.

1.2 NSRs valgstyrer har i henhold til vedtektene ansvar for at NSR stiller lister til sametingsvalget. NSRs valgstyrer skal sikre at det kun er én NSR-liste i hver krets. NSR skal stille liste i alle kretser, alene eller sammen med andre.

1.3 Landsstyret har gjennom sin myndighet gitt av landsmøtet, og funksjon som nasjonalt valgstyre, ansvar for å planlegge valget på nasjonalt nivå, herunder utarbeide nasjonalt valgprogram og overvåke og støtte valgarbeidet på kretsnivå. Ved tvistetilfeller er det opp til det sentrale valgstyret å fatte beslutning om hvilken liste som representerer NSR i hver enkelt krets. Slike vurderinger skal skje på bakgrunn av momenter som valgstyrets sammensetning i kretsen, geografisk og kjønnsmessig representasjon på lista eller andre momenter av betydning for saken.

§ 2 Samarbeid med andre grupperinger

2.1 Valgstyret i kretsen kan vedta å stille liste i samarbeid med andre når en ut fra lokale forhold finner at NSR er bedre tjent med et slikt samarbeid. En viktig del av vurderingen skal være økt mulighet til å få inn representanter som støtter NSRs kandidater til presidentvervet og verv i sametingsrådet.

2.2 Landsstyret kan overfor landsmøtet foreslå at NSR samarbeider med en eller flere andre grupperinger på nasjonalt nivå. Landsmøtet fatter beslutning om forutsetningene for et slikt samarbeid. Valgstyrene i enkeltkretser skal dog kunne reservere seg mot samarbeid med grupperingene dersom en ønsker å stille rene NSR-lister eller samarbeide med andre lokale grupperinger så fremt ikke dette vil stride mot NSRs formål. Valgstyrene i enkeltkretser skal i slike tilfeller sende inn en skriftlig begrunnelse for slike samarbeidslister til det sentrale valgstyret, som skal godkjenne samarbeidet.

2.3 Ved samarbeid med andre gruppering skal listearbeidet som hovedregel foregå etter NSRs regler.

§ 3 Formalia

3.1 Valgstyret i kretsen har ansvar for at valglista oppfyller formelle krav, herunder at det utpekes en listeansvarlig (gjerne toppkandidaten) og at listeforslaget leveres inn til valgmyndigheten innen fristen som oppgis i kapittel 2 i sameloven med tilhørende forskrifter.

3.2 Dersom det er opplagt at valgstyret ikke vil kunne gjennomføre dette innen fristen kan lokallagene primært, eller det sentrale valgstyret sekundært, overta oppgavene.

§ 4 Nominering

4.1 Valgstyret er også nominasjonskomité. Valgstyret i enkeltkretser skal overfor nominasjonsmøtet fremme forslag til valgliste med minimum 9 navn i henhold til de krav som fremkommer i kapittel 2 i sameloven med tilhørende forskrifter. Forslaget skal som hovedregel legges fram av valgstyrets leder senest ved nominasjonsmøtet begynnelse.

4.2 Medlemmer av valgstyret kan nomineres på lista.

§ 5 Nominasjonsmøte

5.1 Valgstyret innkaller til nominasjonsmøte med 7 dagers frist. Innkalling skal skje ved annonsering i lokalavisa eller på annen behørig måte.

5.2 Nominering av kandidater til valglista skal som hovedregel skje på åpent nominasjonsmøte, hvor alle medlemmer av NSR eller den gruppering en samarbeider med i kretsen har møte-, forslag- og stemmerett. Med NSR-medlemmer menes medlemmer som har betalt årskontingent i inneværende år.

5.3 Valgstyret kan vedta at nominasjonen skal skje på et lukket nominasjonsmøte, med 2 utsendinger fra lokallagene med inntil 15 medlemmer og 1 utsending for hvert påbegynte 15 medlemmer. Innkalling skal skje på behørig måte.

5.4 Nominasjonsmøtet åpnes av valgstyrets leder eller en annen i dennes sted. For forhandlingene på møtet gjelder § 3 i NSRs hovedvedtekter. Beslutninger og valg på nominasjonsmøtet følger reglene i § 18 i NSRs hovedvedtekter. Nominasjonsmøtet vedtar selv hvorvidt tilhørere og presse kan være tilstede.

5.5 Dersom ikke nominasjonsmøtet lykkes i å fastsette en liste kan møtet vedta å innkalle til nytt nominasjonsmøte eller overlate til valgstyret å fastsette endelig liste.

5.6 Det skal ihht § 18 føres protokoll for møtet. Protokollen skal minimum inneholde:

 • navn på lista som det nomineres kandidater til
 • tid og sted for møtet og evt. tidligere møter
 • når og hvordan møtet ble innkalt
 • antall deltakere, herunder NSR-medlemmer, med stemmerett som deltok på møtet
 • at nominasjonsmøtet er informert om NSRs listeregler, spesielt ang. kjønn
 • vedtak som treffes, med opplysning om stemmetall
 • listeforslaget, slik det ble fastsatt av nominasjonsmøtet, og/eller fullmakt til valgstyret å fastsette endelig valgliste.

Protokollen skal underskrives av møteleder og alle møtedeltakere. Disse er også offisielle forslagsstillere. Når det er færre enn 15 møtedeltakere skal valgstyret innhente flere underskrifter i henhold til sameloven med tilhørende forskrifter.

5.7 Dersom nominasjonsmøtet avholdes sammen med andre grupperinger, skal protokollen inneholde et punkt om at samarbeidspartneres kandidater med signatur forplikter seg til å støtte NSRs kandidat til presidentvervet.

§ 6 Krav til valglista

6.1 Blant alle navnene på listen skal det være minst 40 % av hvert kjønn. Det er valgstyrenes plikt å se til at dette målet nås.

6.2 Listeforslaget skal ha en kvinne og en mann på de øverste plassene. Det skal være en ungdomsrepresentant blant de øverste.

§ 7 Endelig valgliste

7.1 Valgstyret kan fastsette endelig forslag til valgliste når det er bestemt av nominasjonsmøtet.

7.2 Valgstyret kan foreta supplering av valglista, fortrinnsvis fra samme lokallag, dersom kandidater faller ut mellom nominasjonsmøte og frist for innlevering av listeforslag.

7.3 Valgstyret skal sørge for at lista har tilstrekkelig antall underskrifter fra forslagsstillere i henhold til sameloven med tilhørende forskrifter og at forslaget sendes valgmyndigheten innen fristen.

§ 8 Utpeking av presidentkandidat

8.1 Landsmøtet i NSR utpeker presidentkandidaten som egen sak. Valg av kandidat skjer etter hovedvedtektenes § 18. Bare landsstyret som det sentrale valgstyret og ordinære delegater kan fremme forslag om presidentkandidat og bare ordinære delegater har stemmerett. Sametingsgruppa, SOL og ungdomsutvalget har talerett, men ikke forslags- og stemmerett i denne sak.

8.2 Som kandidater kan fremmes alle valgbare til Sametinget og som er medlemmer av NSR. Når landsmøtet har utpekt presidentkandidaten skal valgstyret i den krets vedkommende tilhører nominere kandidaten som nr. én på NSR’s liste innen fristen.

8.3 Forslag til presidentkandidat fremmes overfor landsmøtet av landsstyret som det sentrale valgstyret, som senest 7 dager før landsmøtet skal offentliggjøre sin kandidat. Landsstyret skal begrunne forslaget og skal ha vurdert egnethet, språkkunnskaper, kretsrepresentasjon og ved forslag om gjenvalg: antall valgperioder vedkommende har vært valgt for.

8.4 Lokallag eller valgstyrer i NSR kan innen 21 dager før landsmøtet fremme forslag om presidentkandidat overfor landsstyret som det sentrale valgstyret, som skal vurdere kandidaten.

8.5 Dersom den landsmøtevalgte presidentkandidaten skulle falle fra, eller av andre grunner ikke kan nomineres i kretsen, kan landsstyret som det sentrale valgstyret i perioden frem til valget utpeke ny presidentkandidat. Utpeking av ny kandidat skal fortrinnsvis skje ved opprykk av andre kandidater fremmet på landsmøtet.

§ 9 Endring eller opphør av reglene

9.1 Endring eller opphør av disse regler kan vedtas av landsmøtet med absolutt flertall. I tilfeller med pågående endringer av valgordning til sametingsvalget, kan det sentrale valgstyret justere regelsettet mot krav som fremkommer i sameloven med tilhørende forskrifter hvis disse endringene trer i kraft mellom et landsmøte og sametingsvalget den respektive perioden.

Listeregler på samisk





Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S