!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Regler for NSRs sametingsgruppes arbeid på Sametinget (grupperegler)
Regler for NSRs sametingsgruppes arbeid på Sametinget (grupperegler) omfatter organisering av arbeidet i sametingsgruppen, samarbeid med andre, møteregler, ansvar og oppgaver, drift, saksbehandlingsregler og andre bestemmelser.

Publisert: 20.03.2007

Grupperegler (word-fil)

REGLER FOR NSRs SAMETINGSGRUPPES ARBEID I SAMETINGET (GRUPPEREGLER)

Reglene omfatter §§ 1-50 og er fastsatt i gruppemøte februar 2007.

Gruppereglene omfatter følgende deler:

 • Del 1 Organisering
 • Del 2 Samarbeid med andre
 • Del 3 Møteregler
 • Del 4 Ansvar og oppgaver
 • Del 5 Drift
 • Del 6 Saksbehandlingsregler
 • Del 7 Andre bestemmelser


DEL 1 ORGANISERING

§ 1 Navn og formell status
NSRs sametingsgruppe er en politisk gruppe i Sametinget som er å betrakte som en egen juridisk (lovlig) enhet med ansvar for egen økonomi og eget personell. NSRs sametingsgruppe er en selvstendig enhet innenfor Norske Samers Riksforbund med egen ledelse.

§ 2 Formål
NSR Sametingsgruppes formål er å virkeliggjøre NSRs målsettinger for arbeidet i Sametinget i henhold til organisasjonens formålsparagraf og landsmøtevedtak.

§ 3 Medlemmer
NSRs sametingsgruppe består av representanter i Sametinget som er valgt inn på lister som har NSR i navnet og/eller har gått til valg på NSRs sentrale og/eller lokale valgprogram. Ved tvil om medlemskap fastslår sametingsgruppa dette selv med 2/3 flertall. Hovedorganisasjonens landsstyre kan uttale seg før voteringen. Nye medlemmer i sametingsgruppa kan tas opp i løpet av perioden med 2/3 flertall. På samme måte kan gruppa ekskludere medlemmer av sametingsgruppa.

§ 4 Språk
NSRs hovedspråk er samisk. NSRs representanter har rett til å bruke samisk og norsk i muntlig og skriftlig kommunikasjon i gruppa.

§ 5 Signaturrett og prokura
Signatur (rett til å binde gruppa økonomisk/juridisk) innehas av parlamentarisk leder alene eller to medlemmer av parlamentarisk lederskap. Parlamentarisk lederskap kan tildele prokura (rett til å bevege bankkonti) til bestemte personer.

§ 6 Registrering
I tillegg til at NSRs sametingsgruppe registrerer seg som politisk gruppe i Sametinget, kan gruppa vedta at enheten skal registreres i andre offentlige registre. NSRs sentrale valgorgan vedtar om NSR skal registreres som landsdekkende politisk enhet i forbindelse med valgene.

§ 7 Konstituering av gruppa
NSRs landsstyre, som er det sentrale valgstyre, eller de som opptrer på dennes vedkommende, i samråd med NSRs presidentkandidat, sender innkalling til det konstituerende møte til kårede representanter og vara med minst 7 dagers varsel.  På møtet skal en minst behandle:
1. Opprop og godkjennelse av gruppas medlemmer.
2. Valg av parlamentarisk lederskap bestående av leder, nestleder og et medlem.
3. Valg av NSRs medlemmer til sametingets ledelse og organer.
4. Andre saker som er oversendt til behandling av NSRs landsstyre.
NSRs presidentkandidat leder gruppemøtene inntil parlamentarisk lederskap er valgt.

§ 8 Lik representasjon
I organer hvor NSR deltar skal det tilstrebes lik representasjon mellom kjønnene.

§ 9 Gruppeledelse
Gruppeledelsen består av parlamentarisk leder, parlamentarisk nestleder og et medlem av det parlamentariske lederskap som velges plass for plass. Funksjonstid er hele sametingsperioden. Under konstitueringen kan det avtales en annen funksjonstid, og denne skal protokolleres. Som medlem av gruppeledelsen kan bare velges kårede ordinære representanter fra NSR.

§ 10 Valg til sametingets ledelse og andre organer
NSRs medlemmer av Sametingets ledelse og andre organer velges under ett av gruppa på første møte etter valget, eventuelt i henhold til inngåtte avtaler med andre grupperinger på Sametinget. Utpeking av NSRs kandidater skjer med absolutt flertall i gruppa, unntatt presidentkandidaten som er utpekt av landsmøtet, og rådsmedlemmene som velges av presidenten.

§ 11 Fraksjonsledelse i komiteene
NSRs fraksjon i komiteene ledes av komitéleder og –nestleder når NSR innehar disse posisjonene. NSRs medlemmer i komiteen velger fraksjonslederen i andre tilfeller, også der leder/nestleder ikke kan møte.

§ 12 NSRs lederskap
NSR`s lederskap utgjøres av NSR leder, parlamentarisk leder, og eventuelt sametingspresident og avholder møte minst en gang i året. Lederskapet kan innkalle andre ved behov. Parlamentarisk leder innkaller til møte, jf. NSRs hovedvedtekter. 

§ 13 Suppleringsvalg
Dersom ett eller flere medlemmer av parlamentarisk lederskap innvilges permisjon i deler av perioden, velges til andre verv eller trekker seg fra sitt verv i perioden skal det avholdes suppleringsvalg på disse verv på førstkommende gruppemøte. Dersom et medlem av sametingsrådet eller komiteleder/-nestleder velges til andre verv, trekker seg, eller innvilges permisjon, skal sametingsgruppa foreta suppleringsvalg, og fremme dette i Sametingets plenum uten ugrunnet opphold.

§ 14 Nyvalg
Sametingsgruppa kan bestemme med absolutt flertall at det skal avholdes nyvalg på ett eller flere verv i parlamentarisk ledelse. Når en slik beslutning er fattet kan valget avholdes uten opphold.

§ 15 Votering og valg
Beslutninger i sametingsgruppa fattes med alminnelig flertall. I valg skal absolutt flertall benyttes. Avstemming foregår ved visning av stemmetegn. Dersom én representant ønsker skriftlig avstemming under valg, skal dette gjennomføres. Dersom det er to eller flere kandidater til et verv, og ingen av disse oppnår absolutt flertall i første valgomgang, deltar de to kandidatene med flest stemmer i en ny valgomgang. Ekstraordinær valgomgang skal gjøres skriftlig og avgjøres ved alminnelig flertall. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.


DEL 2 SAMARBEID MED ANDRE

§ 16 Inngåelse av samarbeidsavtaler
NSR kan vedta å inngå samarbeid med andre politiske grupper/enkeltlister på Sametinget om politiske saker og konstituering. Fullmakt til å inngå slike avtaler før konstitueringen har NSRs valgorganisasjon. NSR kan inngå nye avtaler etter konstitueringen, og dette gjøres av NSRs sametingspresident og gruppeledelsen etter drøftinger i gruppa. Avtalene skal nedfelles skriftlig.

§ 17 Avtalenes varighet
Avtalenes varighet er hele sametingsperioden. Avtalen regnes som hevet når sametingsperioden utløper. Avtalen kan som hovedregel sies opp av partene, og opphevelse av avtalen får virkning fra førstkommende plenumsmøte. For NSR gjelder det at det skal være 2/3 flertall i gruppa før avtalen kan sies opp.

§ 18 Definisjoner
Når det er inngått avtale om samarbeid med andre grupperinger/-lister skal begrepet ”sametingsgruppe” heretter i dette regelsettet forstår som alle NSRs representanter og de samarbeidende representanter, inkludert vara, så fremt det ikke er tatt reservasjon. Gruppa betegnes som Samarbeidsgruppa, og følger gruppereglene for NSR, dersom ikke annet er avtalt.

§ 19 Samarbeidspartenes rettigheter
Samarbeidsgruppene/-listene får ved inngåelse av avtalene møte-, tale- og forslagsrett i NSRs gruppemøter. Regler for samarbeidsgruppas arbeid er som for NSRs sametingsgruppe, dersom ikke annet er bestemt.

Samarbeidspartnerne kan skriftlig velge å reservere seg mot enkelte punkter i disse regler for arbeidet i NSRs sametingsgruppe. NSRs sametingsgruppe fastsetter med absolutt flertall om en godtar reservasjonene.

§ 20 Samarbeidspartenes plikter
Samarbeidsgruppene/-listene og NSR plikter begge å arbeide for at bestemmelsene i samarbeidsavtalene gjennomføres korrekt, både mht. konstituering og politiske saker.

Samarbeidspartene plikter å følge regelsettet for NSRs sametingsgruppe, når det ikke er tatt reservasjon.

Når saksgang er foregått etter regelsettet, er partene bundet av vedtakene i Samarbeidsgruppa.

Både samarbeidspartene og NSRs representanter er forpliktet til å være lojale mot de vedtak som er lovlig fattet i Samarbeidsgruppa, og fremme disse på en best mulig måte, og ikke opptre til skade for den vedtatte politikk.

Samarbeidsgruppene/listene skal bidra med finansiering av felles gruppetjenester, som gruppesekretær, tolke- og oversettertjenester etter nærmere avtale.

DEL 3 MØTEREGLER

§ 21 Møter i sametingsgruppa
Det avholdes minst 8 heldagsmøter i året i sametingsgruppa i forbindelse med Sametingets komité- og plenumsmøter. Alle NSRs sametingsrepresentanter og representanter fra samarbeidende grupper har møte-, tale- og forslagsrett og NSRs representanter har møteplikt, som til sametingets komite- og plenumsmøter. Dette gjelder også møtende varamedlemmer. Ved behandling av saker som bare er av interesse for NSR, kan møtet avholdes bare for NSRs sametingsrepresentanter.

NSRs leder og politiske rådgivere har rett til å delta og tale på gruppemøtene. Gruppeledelsen kan invitere annen ekspertise til å bistå under behandlingen av bestemte saker.

Dersom parlamentarisk leder ikke kan møte, leder parlamentarisk nestleder møtene. Dersom både gruppeleder og nestleder ikke kan møte, kan gruppa velge medlemmet i parlamentarisk lederskap som møteleder og konstituere inntil to midlertidig møte-/gruppeledere. I disse tilfeller skal den som konstitueres som gruppeleder ha honorar som gruppeleder for det bestemte møtet.

§ 22 Innkalling og saksliste
Parlamentarisk lederskap innkaller skriftlig til heldagsmøter i sametingsgruppa. Innkalling til gruppemøter under komité- og plenumsbehandling av saker kan skje muntlig. Muntlig innkalling regnes som forkynt når dette skjer i komité- eller plenumsmøter hvor representantene har møteplikt. Senest ved møtets start skal gruppeledelsen komme med forslag til saksliste, som vedtas av gruppa med alminnelig flertall.

§ 23 Offentlighet
Møtene er lukket for allmennheten. Sametingsgruppa kan med 2/3 flertall vedta at gruppemøtene er åpne.

§ 24 Ekstraordinært gruppemøte
Parlamentarisk lederskap kan innkalle skriftlig til ekstraordinært gruppemøte med 7 dagers varsel. Bare de saker som ligger til grunn for ekstraordinært møte kan behandles på dette møtet. Ethvert medlem av sametingsgruppa kan kreve at det avholdes ekstraordinært gruppemøte og det skal gjennomføres når to av tre medlemmer av parlamentarisk lederskap, eller ¼ av representantene støtter kravet. Til ekstraordinære gruppemøter utenom komité og plenumsukene har NSRs representanter møteplikt.

§ 25 Møter i parlamentarisk lederskap
Parlamentarisk leder innkaller til møter i parlamentarisk lederskap. Parlamentarisk nestleder innkaller til møte når leder er forhindret fra å møte, og et møte i parlamentarisk lederskap er påkrevet og ikke kan vente. Parlamentarisk lederskap er beslutningsdyktig når to av tre medlemmer deltar, og vedtakene er enstemmige. Er de ikke enstemmige i et slikt møte, er det ikke gyldige vedtak, og saken må utsettes til neste møte, for øvrig gjelder alminnelig flertallskrav.

§ 26 Møteprotokoller
Det skal føres vedtaksprotokoll fra møter i sametingsgruppa og i parlamentarisk lederskap. Protokolltilførsler er tillatt for å forklare sin stemmegivning. Protokollen underskrives av møteleder og/eller møtesekretær. Utskrift av protokoller skal være på samisk og norsk og gjøres tilgjengelig for gruppas medlemmer og NSRs landsstyre uten ugrunnet opphold. Eventuelle endringer i protokollen gjøres med alminnelig flertall på påfølgende møte.

Protokoll fra møter i parlamentarisk lederskap kan fravikes dersom det fremkommer av utdelte dokumenter hvilken tilrådning parlamentarisk lederskap har fremmet og vedtakene er enstemmige. Dersom et av medlemmene av parlamentarisk lederskap krever det, skal det føres protokoll fra møtet.

§ 27 Offentliggjøring
Protokollen fra NSRs sametingsgruppe er ikke offentlig med mindre sametingsgruppa vedtar noe annet. Sametingsgruppa kan vedta at hele eller deler av protokollene skal offentliggjøres på internett og/eller gjøres tilgjengelig for lokallagene i NSR.

§ 28 Arkiv
Parlamentarisk lederskap skal sørge for forsvarlig arkivering av sametingsgruppas protokoller og korrespondanse. Ethvert medlem av sametingsgruppa har rett til innsyn i arkivet. Etter utløpet av hver sametingsperiode kan arkivet overføres til NSRs sentrale arkiv.


DEL 4 ANSVAR OG OPPGAVER, RETTIGHETER OG PLIKTER

§ 29 Sametingets ledelse og organer
NSRs medlemmer av Sametingets ledelse og organer plikter å arbeide for å gjennomføre NSRs og samarbeidspartenes politikk, slik det er nedfelt i inngåtte samarbeidsavtaler, valgprogram, NSRs landsstyre- og landsmøtevedtak, og i henhold til Sametingets regler for disse verv.

§ 30 Parlamentarisk lederskaps ansvar og oppgaver
Parlamentarisk lederskaps oppgaver er å lede NSRs sametingsgruppe, herunder:

a. I forholdet til gruppa:

 • Innkalle til gruppemøter.
 • Forberede og fremme innstillinger i saker for gruppa. 
 • Gi tilrådninger mht. saksbehandling i komiteene.
 • Utarbeide plan for avstemminger i komité- og plenumsmøter.
 • Fordele taletid i Sametingets plenumsmøter.
 • Lede gruppas gjennomføring av plenumsbehandling av sakene, herunder lede avstemming og gjøre eventuelle endringer i planlagt taleliste/-tid.
 • Innkalle til møter med NSRs medlemmer av sametingsrådet for sonderinger om saker.
 • Vedta prokura og beslutte om forvaltning av gruppemidler innenfor budsjettrammene som er gitt av gruppa.
 • Organisere sekretærfunksjonen for gruppa og besørge tolke- og oversetterfunksjoner.
 • Besørge regnskaps- og rapporteringsfunksjoner ihht reglene fra Sametinget.

b. I forholdet til samarbeidspartnere:

 • Parlamentarisk lederskap skal sørge for at konstituering og felles politikk gjennomføres i henhold til avtalene med NSRs samarbeidspartnere på Sametinget.
 • Parlamentarisk lederskap skal uten ugrunnet opphold informere samarbeidspartnerne om interne NSR-saker, når disse berører viktige punkt i avtalene.

c. I forholdet til NSR-organisasjonen: 

 • Parlamentarisk leder innkaller til ledermøter i NSR, jf. NSRs hovedvedtekter. Det samme kan NSRs leder og presidenten.
 • Parlamentarisk leder, eller den i sametingsgruppa som parlamentarisk leder utpeker, tiltrer landsstyret, jf. NSRs hovedvedtekter.
 • Parlamentarisk lederskap kan innkalle til andre møter med NSRs medlemmer i sametingsrådet, landsstyret i NSR, ungdomsutvalget eller andre organ.

d. I forholdet til andre grupper på Sametinget:

 • Parlamentarisk leder eller dets medlemmer representerer sametingsgruppa i forhold til andre politiske grupper/enkeltlister på Sametinget.
 • Parlamentarisk lederskap kan invitere andre grupper til sonderinger og inngå avtaler med sikte på å oppnå et størst mulig flertall for Samarbeidsgruppas politikk.

e. I forholdet til media og opinionen:

 • Parlamentarisk lederskap uttaler seg i forhold til media om viktige saker når ikke annet er bestemt av gruppa, og godkjenner ordlyden i pressemeldinger og andre offentliggjøringer.

§ 31 Enkeltrepresentanters rettigheter og plikter
Den enkelte NSR-representant skal i sitt virke, under ledelse av parlamentarisk lederskap, bidra til å understøtte sametingsrådets ledelse av tinget og fremme NSRs politikk på tinget. Representantene er bundet til NSRs saksbehandlingsregler når disse er vedtatt av gruppa. Dette innebærer bl.a. at dersom ens eget forslag faller, dvs. får et alminnelig flertall mot seg, forplikter en å rette seg etter flertallsvedtaket. Gruppas flertallsvedtak er bindende for alle NSRs sametingsrepresentanter, også de som ikke er til stede med eller uten gyldig grunn.

For øvrig gjelder Sametingets regler og de andre bestemmelsene i dette regelsettet. Oppsummert har NSRs sametingsrepresentanter følgende rettigheter og plikter:

 • Rett og plikt til å møte på tinget i komité- og plenumsmøter, samt i alle gruppemøter.
 • Rett til fast godtgjørelse som representant og møtegodtgjørelse ved oppmøte.
 • Rett til å søke permisjon når tungtveiende grunner foreligger.
 • Rett og plikt til å bli valgt som saksordfører eller skyggesaksordfører.
 • Rett til å bidra overfor saksordfører med innspill og fakta i saken, i og utenfor komitémøte.
 • Rett til å fremme skriftlige endrings-/tilleggsforslag og merknader i budsjettsaker. 
 • Rett til å fremme nye saker.
 • Rett til å stille spørsmål til innstillende organ, i gruppemøte og i komité- og plenumsmøter.
 • Rett til å fremme endrings-/tilleggsforslag og merknader til ordinære saker.
 • Rett til å støtte/avvise opposisjonens forslag.
 • Rett til å holde innlegg i saken under komité- og plenumsbehandling.
 • Rett til å ta replikk til både flertallets og opposisjonens representanter under komité- og plenumsbehandlingen.
 • Plikt til å holde seg informert om når votering finner sted i plenum.
 • Plikt til å votere slik sametingsgruppa har vedtatt det.
 • Plikt til å møte på NSRs landsmøte.
 • Plikt til å informere lokallaget om sakene i Sametinget.
 • Sametingsgruppa kan med alminnelig flertall fristille enkeltrepresentanter i saker som omhandler livssyn og lokalisering.

§ 32 Fravær
Følgende regnes som gyldig fravær ved alle gruppemøter:

a. Permisjoner innvilget av Møtelederskapet
b. Sykmelding fra lege.
c. Andre vektige grunner.

Parlamentarisk lederskap kan innvilge permisjon fra gruppemøtene av andre vektige grunner og kan da innkalle vedkommendes varamedlem som til møte i Sametinget. Med vektige grunner menes sykdom hos seg eller nærmeste familie, livsbegivenheter som fødsel og død i nærmeste familie, eller deltakelse ved religiøse seremonier som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse, samt avleggelse av egne eksamener.

§ 33 Trekk i honorar
Sametingsgruppa kan ved ugyldig fravær vedta med alminnelig flertall å gjøre trekk i honorar til alle tillitsvalgte som mottar honorar/godtgjørelser over gruppemidlene.

§ 34 Brudd på reglene
Dersom medlemmer i parlamentarisk lederskap fortsettelig og gjentatte ganger bryter disse regler, eller Sametingets andre regelsett, kan sametingsgruppa bestemme med absolutt flertall at det skal velges et nytt parlamentarisk lederskap, jf. § 13.

Dersom NSRs komiteledere og –nestledere forsettlig og gjentatte ganger bryter viktige punkter i reglene kan sametingsgruppa med absolutt flertall vedta at det skal velges nye komiteledere/-nestledere.

Dersom en enkeltrepresentant bryter reglene vil handlingen være gjenstand for korreks:

 • Muntlig korreks gis ved forsettlige og første brudd på regelsettet.
 • Skriftlig korreks kan gis ved forsettlige og gjentatte brudd.

Suspendering for en bestemt periode kan gjøres ved forsettlige og gjentatte brudd av grov karakter eller hvis vedkommende dømmes eller tiltales for lovbrudd som er uforenlig med vervet som sametingsrepresentant.

Ekskludering kan gjøres ved forsettlige og gjentatte brudd av særlig grov karakter eller hvis vedkommende dømmes til straff for lovbrudd som er uforenlig med vervet som sametingsrepresentant.


DEL 5 DRIFT

§ 35 Gruppesekretær
Parlamentarisk lederskap skal organisere sekretærfunksjonen mellom og under gruppemøtene. Gruppeledelsen kan beslutte å ansette sekretær, eller kjøpe inn tjenesten fra hovedorganisasjonen eller andre tilbydere. Det utarbeides hhv en:

 • arbeidsavtale med arbeidsbeskrivelse ihht reglene i arbeidslivet, eller 
 • avtale om innkjøp av tjenester ihht alminnelig forretningsskikk.

For pålagte reiser dekkes reise- og oppholdskostnader etter statens satser for gruppesekretæren.

§ 36 Tolker og oversettere
Gruppeledelsen skal besørge tolke- og oversettertjenester til sametingsgruppa etter behov. Gruppeledelsen inngår avtale om innkjøp av disse tjenestene.

§ 37 Finansiering av virksomheten
NSR sametingsgruppe mottar tilskudd til sin virksomhet fra Sametinget. Parlamentarisk lederskap har ansvar for at gruppas bruk av midlene og rapportering er i henhold til ”Retningslinjer for bruk av midler fra Sametinget til de politiske gruppene”.

§ 38 Budsjett og regnskap
Sametingsgruppa skal hvert år innen utgangen av desember vedta et budsjett for det kommende år. Forslag til budsjett utarbeides av parlamentarisk lederskap som sendes gruppemedlemmene minst 7 dager før gruppemøtet. Budsjettet skal omfatte kostnader ihht retningslinjene. Som vedlegg til årsbudsjettet skal det følge en økonomiplan for hele perioden under ett.

Når årsbudsjettet er vedtatt er det parlamentarisk lederskap sitt ansvar å beslutte detaljene i bruken av midlene, at det føres betryggende regnskap og at god formuesforvalting er ivaretatt. Parlamentarisk lederskap har ansvar for innsending av rapport med regnskap til Sametingets møtelederskap ihht. retningslinjene.

Forslag om endring av budsjettet kan foreslås av ethvert medlem av NSRs sametingsgruppe eller gruppeledelsen i løpet av året. Forslag til endring av budsjett behandles som regelendring (§ 50), men med alminnelig flertallskrav for å vedta endringen.

§ 39 Honorarer og utgiftsdekning til parlamentarisk lederskap
Honorar til parlamentarisk lederskaps medlemmer fastsettes av gruppa som helhet etter forslag fra presidenten og NSRs leder i fellesskap. Medlemmer av parlamentarisk lederskap har rett til dekning av telefon- og kommunikasjonskostnader og nødvendige reiser etter statens satser. Dekning av kontorhold kan vurderes innvilget av gruppa når representanten ikke bor i Karasjok. Innvilgede betingelser skal fremkomme som noter til gruppas årsbudsjett og regnskap.

DEL 6 SAKSBEHANDLINGSREGLER

§ 40 Grunnregler
Saksbehandlingsreglenes formål er å sikre at sakene i Sametinget

 • behandles i samsvar med lov og forskrifter,
 • behandles i henhold til Sametingets egne regler,
 • følger parlamentarisk tradisjon og dermed styrker (og ikke svekker) sametingsrådets stilling og autoritet,
 • er uttrykk for NSR og samarbeidspartenes flertallspolitikk,
 • ikke er i brudd med NSRs formål og vedtekter og
 • er mest mulig forankret i NSR-organisasjonen

§ 41 Overordnet planlegging
Minst en gang hvert halvår skal NSRs medlemmer av sametingsrådet orientere sametingsgruppa om hvilke saker en planlegger å fremme de neste 12 måneder (rullerende plan). Endring i tidligere planer skal meddeles gruppa uten ugrunnet opphold.

Sametingsgruppa skal så tidlig som mulig komme med eventuelle innspill til tidsplanen og/eller sakene slik at sametingsrådets saksbehandling og innstilling blir best mulig.

§ 42 Orientering til organisasjonen
Minst en gang hvert halvår skal NSRs medlemmer av sametingsrådet orientere NSRs leder om hvilke saker en planlegger å fremme de neste 12 måneder (rullerende plan). Endring i tidligere planer skal meddeles NSRs leder uten ugrunnet opphold.

I saker av stor betydning for det samiske folk bør NSRs rådsmedlemmer og sametingsgruppa bidra til at landsmøtet i NSR kan uttale seg før saksbehandlingen i sametinget.

NSRs sametingsrepresentanter skal, så langt som det er naturlig, orientere sitt lokallag om hvilke saker som fremmes i Sametinget, og innhente innspill og faktaopplysninger slik at Sametingets behandling blir best mulig.

§ 43 Hovedprinsipper i saksbehandlingen
Hovedprinsippene i NSRs behandling av ordinære saker i Sametinget er en firetrinnsbehandling av sakene:

 • I første trinn fremmes saken formelt i gruppa, der det redegjøres for saken fra innstillende organ og gruppas medlemmer kan stille spørsmål.
 • I andre trinn tas saken opp i gruppa til formell behandling basert på en foreløpig innstilling fra NSR-fraksjonen i komiteen.
 • I tredje trinn behandles revidert innstilling og opposisjonens forslag og merknader i saken. 
 • I fjerde trinn behandles saken i Sametingets plenum.

Etter tredje trinn er saken avgjort i gruppa, og NSR-fraksjonen kan gjøre en endelig innstilling i saken i komiteen. Gruppas flertallsvedtak er bindende for alle NSRs sametingsrepresentanter. Bare i svært spesielle tilfeller kan saken behandles i gruppa etter at komiteen har kommet med sin innstilling. Det er bare når det oppdages faktafeil i saken eller nye, vesentlige saksopplysninger er fremkommet siden vedtaket ble gjort, at en sak kan gjenopptas etter at den i henhold til reglene er ferdigbehandlet.

I budsjettsaker skal forslag fremmes skriftlig til parlamentarisk lederskap allerede før den interne saksbehandlingen begynner.

§ 44 Ansvar og roller i saksbehandlingen
Etter at det innstillende organ har fremmet saken og Møtelederskapet har fordelt saken til en av Sametingets komiteer skal NSRs fraksjonsleder i komiteene sørge for at:

 • komiteen velger saksordfører, evt. skyggesaksordfører,
 • komiteen legger til rette for saksordførerens behandling av saken
 • en har oversikt over progresjon og politikken i sakene i sin komité, og
 • bistå saksordføreren i sitt arbeid.

Fra det tidspunkt saksordfører eller skyggesaksordfører er valgt, har disse et hovedansvar for å lose saken gjennom gruppe-, komité- og plenumsbehandlingen. Dette innebærer blant annet å:

 • ha kontakt med den av sametingsrådets medlemmer som har ansvar for denne typen saker,
 • fremme foreløpig og endelig innstilling i saken overfor gruppa som helhet,
 • samle og vurdere opposisjonens forslag i saken i komiteene, 
 • foreslå tidsbruk i plenum overfor Møtelederskapet, og
 • legge frem saken i plenum.

Parlamentarisk lederskaps rolle i saken er nå å

 • kvalitetssikre prosessen internt i sametingsgruppa, herunder å lage en tidsplan for tretrinnsbehandlingen av alle saker i gruppa,
 • kvalitetssikre at de prinsipielle deler av forslaget er innenfor avtalen med samarbeidspartnerne, herunder drøfte saken med dem,
 • eventuelt ta opp saken med opposisjonens ledelse, og
 • lage en plan for votering under plenumsbehandlingen.

Rådsmedlemmenes oppgave er å:

 • svare på spørsmål fra flertallsfraksjonen i saken,
 • gi tilbakemeldinger på forslag til endringer og tillegg som dukker opp i prosessen, og
 • være kontaktledd til administrasjonen i Sametinget for faglige avklaringer.

NSRs sametingsrepresentanter:

 • Skal stille som saksordfører/skyggesaksordfører (skal gå på rundgang).
 • Deltar i komiteens/fraksjonens telefonmøte for å velge saksordfører.
 • Skal bidra overfor saksordfører med innspill og fakta i saken, i og utenfor komitémøte.
 • Kan fremme skriftlige forslag i budsjettsaker innen mandag kl 09.00 i komitéuka.
 • Kan fremme nye saker overfor parlamentarisk lederskap innen mandag kl 09.00 i plenumsuka.
 • Kan stille spørsmål til innstillende organ i første gruppemøte hvor saken behandles.
 • Kan fremme forslag og merknader til ordinære saker når foreløpig innstilling fra saksordfører foreligger.
 • Kan fremme forslag og merknader til ordinære saker når andre gangs innstilling fra saksordfører foreligger, og eventuelt støtte/avvise opposisjonens forslag når det foreligger.
 • Kan tegne seg for innlegg i plenum.
 • Kan holde innlegg i saken og ta replikk til både flertallets og opposisjonens representanter, samt stille spørsmål til Sametingsrådet i plenum.

§ 45 Standard prosedyrer for behandling av ulike sakstyper
Parlamentarisk lederskap skal i samråd med presidenten fastsette standard prosedyrer for behandling av de ulike sakstypene i Sametinget. Prosedyrene skal følge grunnprinsippene i dette regelsett og følge ansvars- og rollefordelingen. Prosedyrene skal fremlegges for sametingsgruppa, og Sametingsgruppas medlemmer kan komme med forslag til endringer i prosedyrene, som behandles av parlamentarisk lederskap uten ugrunnet opphold.


DEL 7 ANDRE BESTEMMELSER

§ 46 Representasjon
Sametingsgruppa dekker representantenes reise- og oppholdskostnadene til møter i NSRs landsmøte og de som representerer sametingsgruppa i møter i NSRs landsstyre.

Parlamentarisk lederskap avgjør hvem som skal representere gruppa i andre møter/konferanser, og hvilke kostnader som dekkes. Parlamentarisk lederskap kan beslutte at en enkeltrepresentant skal få dekket reise- og oppholdskostnader for et bestemt møte/konferanse.

Kostnadsdekningene skal være i henhold til retningslinjene, og skal ved tvil forelegges Sametingets Møtelederskap.

§ 47 Habilitet
Sametingets regler om habilitet gjelder også for behandling av saker i sametingsgruppa. En representant som er i tvil om sin habilitet skal legge spørsmålet skriftlig frem for Møtelederskapet. Møtelederskapets vurdering skal også legges til grunn i saksbehandlingen i gruppa. Representanten har plikt til å informere NSRs parlamentariske lederskap både om at ens habilitet er anmodet vurdert, og om beslutningen fra Møtelederskapet.

En sametingsrepresentant skal ikke delta i behandling av saker der en er kjent inhabil av Møtelederskapet, eller der en selv eller nærstående har fremtredende personlige eller økonomiske særinteresser i saken. Ved tvil avgjøres habilitet av gruppa med alminnelig flertall.

I budsjettsaker kan dog en representant delta i behandlingen av andre budsjettposter, selv om en er erklært inhabil i behandlingen av enkelte poster.

§ 48 Taushetsplikt
NSRs sametingsrepresentanter skal respektere at skriftlig og muntlig informasjon kan være unntatt offentligheten, og innholdet skal ikke refereres helt eller delvis til utenforstående.

§ 49 Endring av gruppereglene, ikrafttredelse og virketid
Gruppereglene fastsettes med kvalifisert flertall (2/3) av NSRs sametingsgruppe i møte, etter forslag fra gruppeledelsen. Regelsettet gjelder ut sametingsperioden 2005-2009, dersom ikke annet blir bestemt. Endring av reglene gjøres tilsvarende med kvalifisert flertall (2/3) av NSRs sametingsgruppe i møte, etter forslag fra gruppeledelsen. Endringsforslag skal sendes gruppas medlemmer med 14 dagers varsel. Ethvert medlem av NSRs sametingsgruppe har mulighet til å foreslå endringer i regelsettet. Endringsforslag skal sendes til gruppeledelsen, som skal behandle forslaget og tilrå overfor gruppa enten å avvise, utsette eller tilrå endringsforslaget.

§ 50 Inkorporering i NSRs grunnregler
Disse regler kan oppheves med umiddelbar virkning av NSRs landsmøte eller av NSRs sametingsgruppe med 2/3 flertall når regel-/prosedyresettet erstattes av grunnregler og prosedyrer som utarbeides av NSR og som dekker tilsvarende forhold.

Gruppereglene på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S