!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Jarle Jonassen: Reindriftas mann på tinget
Sametingsrepresentant og medlem av sametingsrådet Jarle Jonassen (NSR) fra Sørsamekretsen
Jarle Jonassen er en rutinert politiker som har fartstid fra Sametinget. Den siste perioden har han ledet tilskuddstyret, et av de viktigste instansene i Sametings-systemet. I denne perioden sitter han i Sametingsrådet.


Hans politiske CV er lang og meriterende, han har hatt en mengde tillitsverv både i og utenfor Sametinget.

Jarle Jonassen er opptatt av flere saker, men øverst på dagsordenen nå setter han en satsning på språket. - Det sørsamiske språket trenger akutte tiltak. Vi sørsamer har holdt stand lenge, men som en mindre gruppe innenfor minoriteten er situasjonen meget presset. Jeg mener at et felles løft er nødvendig. Og det haster, påpeker han.

Språket må reddes

Folk i kretsen er oppgitte etter lange år med store anstrengelser for å bli hørt, både i det samiske samfunnet og i det norske samfunnet. - Sørsamisk er i stor grad et hjemmespråk, det finnes nesten ingen arenaer for bruk av språket. Vi må etablere et program for å vitalisere språket. Tilbudene om opplæring må være kvalitetsmessige og kontinuerlige. Det betyr at det må være sikkert og forutsigelig at det vil gis tilbud om opplæring hvert år. Et helhetlig program for sørsamisk språk innebærer en satsing på mange nivå og i form av flere målrettede tiltak. Det bør gis stipender til de som velger å studere sørsamisk språk og til læremiddelutvikling, sier Jarle og fremhever behovet for en helhetlig satsing.

En annen del av dette bildet er mangelen på sørsamisk media. Det finnes ingen avis, nesten ingenting på tv og svært lite på radio og tekst-TV. - Slik er den fortvilte situasjonen, bekrefter Jarle Jonassen. Han vil arbeide for å hente støtte fra NSRs øvrige representanter og presidentkandidaten Aili Keskitalo i arbeidet for å sikre sørsamisk språk i den kommende perioden. - Vi har større sjanse til å lykkes i en større gruppe. Og Keskitalo er en meget god kandidat til vervet som sametingspresident, smiler han.

Reindriftas mann

Jarle er en reindriftas mann. I det sørsamiske området er det mange store utfordringer for reindrifta. Konflikter med private grunneiere har stadig vært oppe til vurdering i retten. Et seigt spill for å fortrenge reindriftsnæringa fra områdene som reinen trekker i. På svensk side er situasjonen tilsvarende. - Det er de unge som sliter mest. Jeg vil ikke akseptere at reindrifta skal tvinges ut, slår han fast.

Jarle Jonassen er en respektert politiker som har jobbet med reindriftssaker gjennom all sin tid. Det er dette som er kjernen i hans engasjement. - Vi må sikre ivaretakelse av de sedvanemessige rettighetene som reindrifta har. Det må gjennomføres et arbeid for å identifisere disse rettighetene. Selbusaken i Høyesterett ryddet på plass en del, blant annet ble prinsippet om tamreindriften i det sørsamiske området har etablerte beiterettigheter i kraft av sedvaneretten. Videre fastslo dommen at ved vurdering av utstrekning for reindriftas beiteareal, må også såkalt streifbeiterett godtas som dokumentasjon. Med denne dommen er lista lagt, selv om vi fortsatt kan slite med rettssaker som går i vår disfavør. Med Selbusaken og de viktige prinsippene som ble stadfestet der, så er reinbeitedistriktet utsatt for mindre press, forklarer Jarle.

Sikrer kontinuasjonen

- Jeg tror NSR lista kan få inn to representanter fra området vårt ved dette valget hvis velgere i vår krets stiller seg bak lista vår, hevder Jarle med sikkerhet. Ellinor Jåma, som er en av de unge samiske veiviserene som Kommunal- og regionaldepartementet oppnevnte, står som nummer to på lista. - Hun er en dyktig sørsamekvinne og vi trenger hennes stemme på Sametinget. Som samisk veiviser vet hun bedre enn mange andre hvordan forholdene er rundt omkring i Sápmi. Hun er en meget god ambassadør for sørsamene, sier Jarle Jonassen og legger til: Men med nye sterke krefter på Sametinget, er kontinuasjon også viktig. Og det representerer jeg.

Den samepolitiske nerven

Han aner en politisk klimaendring, den fjellvante reindriftslederen. NSR har mangfoldige toppkandidater, i denne perioden har organisasjonen jobbet mye for å få flere kvinner og yngre kandidater opp på listene. Samtidig har det vært et mål at man beholder kompetanse og erfaring blant NSRs representanter. Jarle Jonassen frykter ikke klimaendringer. Han vet at man da må drive sin virksomhet på en annen måte strategisk.

Målet for jobbingen er ikke stort annerledes enn før. Å skape vekst og fremgang i de samiske samfunnene. Styrke rettigheter, språk og kultur. Sikre rammebetingelser. Det er dette som er nerven i den samepolitiske bevegelsen.


Kontakt Jale Jonassen: jarle-jo@online.no . Telefon: 913 98 835

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S