!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Flere spørsmål til rådet
Hvordan er med rus- og psykiatritilbudet og utmarkskommisjon? Hva med det samiske helsesenteret i lulesamiske områder? NSRs representaner har mange spørsmål til rådet. Les dem her.

Publisert: 26.02.2013

Spørsmål 1 (Ann Mari Thomassen)

Har sametingsrådet gjort noe i forhold til etablering av et samisk helsesenter i lulesamisk område?

Spørsmål 2 (Ann Mari Thomassen)

Eventuell åpning for Oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja

NSR sa nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja på NSRs landsmøte i oktober 2010 og reiste sak på Sametinget der vi ba Sametingsrådet fremme saken til behandling på Sametinget.

NSR vektla i saksfremstillingen at havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unikt, verdifullt og viktig å ta vare på. Her gyter den siste store torskebestanden i verden. Kombinasjonen næringsrikt atlanterhavsvann og smal kontinentalsokkel gjør havområdene her spesielt rike på naturverdier, og derfor også spesielt sårbare for forurensning. Ei oljeulykke kan få dramatiske konsekvenser.

Verden står overfor dramatiske klimaendringer. Oljeindustrien er Norges største klimaforurenser og har, siden 1990, nesten doblet sine klimagassutslipp. Økt oljeutvinning og bruk av fossil energi skaper negativ klimaforandringer og utgjør en direkte trussel i arktiske områder som Lofoten, Vesterålen og Senja. En forurensing i dette området vil ramme utøvelsen av tradisjonell fiskeerinæring.

Sametingrådet avslo å behandle saken på Sametinget med begrunnelse om at regjeringen i sin politiske plattform 2009-2013 har sagt at de ikke skal åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI og VII og Troms II) i denne stortingsperioden.

NSR mener spørsmålet har fått ny aktualitet når saken om eventuell åpning for konsekvensutreding om oljeutvinning i LoVeSe er blitt debattert i ulike samfunnsforaer og under Stortingets spørretime i den senere tid.

NSR har oppfordret sametingrådet om å løfte saka for plenum i februar. Visepresident Laila Susanne Vars har uttrykt enighet med NSR om at saken kommer opp på plenum i februar, men sa at Rådet ikke har behandlet saka. Sametingsråd og presidentkadidaten for Ap Vibeke Larsen avviste langt på vei at saken skal behandles på Sametinget, jmf. Sagat av 07.02.13

Har sametingrådet behandlet saken i Rådet og vil Rådet reise saken fra NSR fra 2010 for plenum i inneværende sametingsperiode? 

Har sametinget gitt innspill til Stortingsmeldingen for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten? I såfall hvilke innspill?

Spørsmål 3 (Geir Tommy Pedersen)

Utmarkskommisjonen for Finnmark

Hvordan går prosessen med opprettelsen av utmarkskommisjonen for Finnmark?

Spørsmål 4

(Trond Are Anti)

Fiskeregler for Tanavassdraget

For Tanavassdraget er det opprettet en bilateral kommisjon for fornyelse av fiskereglene av tvers av vassdragets fiskeområder på begge sider av landegrensen mellom disse to landene. Kommisjonen kom i gang med arbeidet sitt sist sommer, og de nye reglene skulle være klare for fiskesesongen 2014. Men det er lite vi får høre fra dette viktige arbeidet. Det kan ikke fortsette slik, mener områdets fiskere. Heller ikke Tanavassdraget fiskeforvaltning kan gjøre så mye med det da det er Miljødepartementet som styrer arbeidet.

Vi er kjent med at sametingene på begge sider av grensen har utnevnt representanter til kommisjonen. Representanten fra norsk side skal være Liss Ellen Ramstad som er ansatt i Sametings administrasjon.

Kunne Sametingsrådet øve trykk på Miljødepartementet eller Sametingets representanter i alle fall så mye at det fattes vedtak i kommisjonen at før det stenges for de siste forhandlingene vil kommisjonen reise rundt i Tanadalen og forhøre seg med områdets fiskere og berørte parter om deres syn på hvordan fastsettingen av fiskereglene burde skje? Spesielt om hvordan reglene burde være i framtida i forhold til lokalbefolkningens fiske og de tilreisendes fiske.

 

Spørsmål 5

(Trond Are Anti)

Næringer 

Sametinget arrangerte 22.-23.01.2013 et seminar for representanter for næringene i Karasjok. Hvor stor er interessen fra representanter for næringslivet for slike arrangementer i regi av Sametinget? Etter seminaret kom det fram både ros og ris fra næringslivsrepresentantene på deler av Sametingets næringsvirksomhet.

Jeg har hørt blant annet via media at næringslivsrepresentantene er misfornøyde med at folk fra Sametinget glimrer med sitt fravær i områder der det skjer næringsvirksomhet, for eksempel i kommunene. Grunnen til at næringslivsrepresentantene vet lite om Sametingets næringsordninger, kan være det at Sametinget er lite tilstede i disse områdene.

Samtidig har jeg hørt at næringslivsrepresentantene er kritiske til at det er liten kontakt over landegrensene og få næringsordninger som fungerer over landegrensene! Hvordan vurderer Sametingsrådet saken? Hvordan vil Sametingsrådet møte disse utfordringene?

Spørsmål 6

(Silje Karine Muotka) 

Sametingets strategi for å sikre et samisk rus- og psykiatritilbud

Det har de senere år skjedd en omstrukturering av behandlingstilbud i form av nedleggelser av tilbud i form av DPS (distriktspsykiatriske sengeposter) i blant annet Tana, Seidajok behandlingshjem i Tana, planer om flytting av Finnmarksklinikken, bortvalg av Finnmarkskollektivet som tilbyder og flere andre lignende reduksjoner og innsparinger i behandlingstilbud.

Hva har sametingsrådet slags strategi i forhold til disse prosessene, og hvordan bidrar Sametinget og styrerepresentant i Helse Nord til å sikre samiske pasienter gode og tilpassede behandlingstilbud?

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S