!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nytt samarbeid på Sametinget 2006
 Illustrasjonsfoto fra Oppvekstkomitéen.
Sametingspresident Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund (NSR) og Åaerjel læstoe v/Kirsten Appfjell Eira undertegnet desember 2006 avtale om samarbeid for resten av sametingsperioden 2005-2009. Avtalen var gyldig til NSR valgte å gå av i september 2007.

Publisert: 20.12.2006

Avtale om samarbeid på Sametinget
- norsk, nordsamisk og sørsamisk versjon (word-fil)


Latjkoe gaskem Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrien (NSR) jïh Åarjel Læstoen ektiebarkoen bïjre Saemiedigkesne Saemiedigkieboelhkesne 2005-2009

Åarjel Læstoe sæjhta goh jijtse tjiertine årrodh, bene sæjhta aktine NSR'en jïh jeatjebigujmie årrodh ektie-tjåanghkojne mejgujmie ektie-barkoem åtna. Sjïere latjkoem dorjesåvva guktie edtja ektie-åaside maeksedh.

Åarjel Læstoe sæjhta Kultuvre jïh jielemedåehkesne meatan årrodh jis orre dåehkieh nuara.

Åarjel Læstoe edtja meatan årrodh lïhtsegh båatsoen dajveståvrojde åarjel-saemien dajvesne moenedh.

Åarjel Læstoe edtja aaj gihtjelgidh uvtelassi bïjre gosse edtja lihtsegh jeatjah dåehkide, ståvrojde jïh plearoeh moenedh, gosse åarjel-saemien aamhtsi bïjre.

Åarjel Læstoe sæjhta annje vielie sæjjasadtjine Dåarjoe-ståvrosne årrodh.

Latjkeme daejtie potihken aamhtside evtiedidh daennie boelhkesne:

 1. Dajve-vaarjelimmieh båatsoe-jielemisnie, joekoen bigkeme/darjome-aamhtsh båatsoe-dajvine.
 2. Barkedh guktie båatsoe-jieleme jïjtje åådtje båatsoen bïjre raeriestidh, jïh båatsoe-burriej reaktah gorredidh.
 3. Barkedh guktie nyjsenæjjah jïh noerh buerie tsiehkieh båatsoe-jielemisnie åadtjoeh, vuesiehtimmien gaavhtan båatsoe-latjkoen jïh båatsoe-laaken tjïrrh.
 4. Barkedh guktie saemieh buerebe dijpieh ovjuvre-politihkesne åadtjoeh, dovne ovjuvre-reereme jïh maeksemeøørnegh.
 5. Barkoem starne jïh –sosijaale-aamhtsidie åarjel-saemien dajvesne gorredidh, vuesiehtimmien gaavhtan dåarjoem vedtedh juktie faage-almetjh nuepiem åadtjoeh viermiem dej gaskemsh bigkedh.
 6. Bievnesh Saemiedigkien beetneh-vierhtiej jih darjoeji bïjre åarjel-saemien dajvesne gorredidh.
 7. Barkedh ektiebarkoe-latjkoen tjïrrh, fylhketjïeltigujmie åarjel-saemien dajvesne, guktie buerebe bievnesh reaktaj jïh faaleldahki bïjre åarjel-saemide båetieh.
 8. Barkedh guktie jeatjah byjjes goevtesh buerebe reaktah jïh faaleldahkh åarjel-saemide bievnieh.
 9. Barkedh ektiebarkoe-latjkoen tjïrrh, fylhketjïeltigujmie åarjel-saemien dajvesne, guktie learohkh mah barkoe-faagh lohkeminie maehtieh øøhpehtimmiem saemien-gïelesne dåarjodh.
 10. Barkedh ektiebarkoe-latjkoen tjïrrh, fylhketjïeltigujmie åarjel-saemien dajvesne jïh øørneginie saemien jåarhke-øøhpehtimmine, buerebe ektie-barkoem åarjel-saemien øøhpehtimmiejgujmie buektiehtidh.
 11. Vuejnedh guktie straategiske learoevierhtie-soejkesje maahta barkoem åarjel-saemien learoevierhtiejgujmie gorredidh.
 12. Barkedh guktie åarjel-saemieh jeananieh dovne sïejhme lohkehtæjja -jïh aarh-lohkehtæjja-øøhpehtæmman , vuesiehtimmien gaavhtan vuartasjidh guktie beetnehviehkieh orreme, jïh aaj dialogen tjirrh HiNT'ine, HiNe'ine, Saemien Jïlleskuvline jih Maahtoe-departemeentine.
 13. Barkedh guktie tjïelkebe vååjnoe gusnie diedte lea, åarjel-saemien jïllebe øøhpehtimmesne, jïh olles beetnehvierhtie-øørnege jïllebe øøhpehtæmman nåake sjædta åarjel-saemien øøhpehtimmie-faaleldahkide.
 14. Jienebh meedija-faaleldahkh åarjel-aemien dajvesne gorredidh, dovne vielie saernie-saadtegh raadijovesne jïh vielie TV-saadtegh maanide jïh noeride.
 15. Barkedh guktie jienebh duedtie-learohkh jïh jienebh duedtie-faagese sjidtieh, jïh aaj buerebe tsiehkiem duedtie-jielemasse åarjel-saemien dajvesne buektedh.

 Latjkeme politihken evtiedimmien jïh daaletje aamhtsi bïjre sinsitniem buerie-laakan bievnedh.

Åarjel Læstoen åvteste Nøørjen Saemiej
Kirsten Appfjell Eira

Rijhkesiebrien (NSR) åvteste
Aili Keskitalo

Nordsamisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S