!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Vedtekter for Norske Samers Riksforbund
Vedtekter for Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie / Norske Samers Riksforbund (NSR). Gjeldende fra det 41. landsmøtet 3.–5. september 2010.


§ 1 Navn

Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie / Norske Samers Riksforbund. På engelsk heter forbundet Norwegian Saami Association. Forbundets navn forkortes i alle sammenhenger NSR.

§ 2 Formål

 • NSR vil fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og folkegrupper og respekt for menneskets avhengighet av naturen.
 • NSR vil virkeliggjøre samisk selvråderett og sikre en samisk fremtid som ett folk i egne områder.
 • NSR vil bidra til å opprette og fullføre samisk folkestyre ved aktivt å delta i demokratiske valg.
 • NSR vil sentralt, gjennom SOL og via sine lokallag bidra og fremme til varierte og allsidige samiske kulturaktiviteter og tilbud.

§ 3 Språk

NSRs hovedspråk er samisk. Med samisk menes nord-, lule- og sørsamisk. NSRs tillitsvalgte og sekretariat skal i størst mulig grad bruke samisk språk både skriftlig og muntlig. Hvert lokallag bestemmer selv hvilket språk det vil benytte i sin korrespondanse med NSR. Lokallagene har krav på at henvendelser blir besvart på det språk som de blir forfattet på.

§ 4 Medlemskap

4.1 Medlemskap i NSR tegnes via lokallag. Nye lokallag melder seg skriftlig inn og får fulle rettigheter når landsstyret vedtar dette. Både lokallag og enkeltpersoner må anerkjenne NSRs formål og vedtekter. Direktemedlemskap kan gis til enkeltpersoner etter særskilt vurdering av landsstyret. Det føres et sentralt medlemsregister, hvor også fødselsår registreres. 

4.2 Lokallagenes vedtekter må ikke stride mot NSRs formålsparagraf. Lokallagene må ha en demokratisk oppbygd virksomhet og deres vedtekter må ikke stride mot NSRs vedtekter.

4.3 NSRs lokallag skal sende inn årsapportskjema samt årsmelding og regnskap godkjent i gyldig årsmøte etter egne vedtekter til NSRs sekretariat innen 1. april hvert år.

4.4 Æresmedlemsskap kan innrømmes som en hedersbetegnelse. Æresmedlemsskapet betinges av innbetaling av årlig medlemskontingent.

§ 5 Kontingent

5.1 NSRs medlemskontingent er lik for alle medlemmer innenfor samme medlemskategori. Landsstyret fastsetter hvilke medlemskategorier NSR har, samt medlemskontingenten for de ulike medlemskategoriene for hvert år. Medlemskontingenten innkreves ved sentral medlemsinnkreving.

5.2 NSR sentralt beholder en andel av medlemskontingenten som fastsettes i landsmøtets budsjettbehandling.

§ 6 Landsmøte

6.1 Landsmøtet er NSRs høyeste organ og avholdes annenhvert år innen utgangen av november. I de år det ikke avholdes landsmøte arrangeres tillitsvalgtkonferanse for organisasjonen.

6.2 NSRs lokallag sender delegater til landsmøtet i henhold til vedkommende lokallags antall kontingentbetalende medlemmer ved siste årsskifte, forutsatt landsstyregodkjent rapportering innen gitt frist, slik:

 • inntil 25 registrerte medlemmer gir 2 delegater til landsmøtet,
 • videre gir hver påbegynte nye 25 registrerte medlemmer ytterligere 1 delegat.

6.3 Landsstyret, ungdomsutvalget, SOL, valgkomiteen og NSRs sametingsgruppe plikter å møte på landsmøte. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

6.4 Landsmøtet skal minimum behandle:

 • valg av 4 dirigenter som leder landsmøtet
 • valg av 4 referenter til å føre protokoll
 • valg av 2 til å underskrive landsmøteprotokoll
 • lokallagenes time
 • landsstyrets og ungdomsutvalgets beretning om virksomheten, herunder regnskap og revisjonsrapport
 • SOLs beretning om virksomheten, herunder regnskap og revisjonsrapport
 • landsstyrets og ungdomsutvalgets virksomhetsplaner og budsjetter
 • SOLs virksomhetsplan og budsjett
 • landsmøteuttalelser
 • valg av leder og 2 nestledere
 • valg av 3 landsstyremedlemmer med 2 rangerte varamedlemmer for hvert styremedlem
 • valg av leder og 4 medlemmer samt 5 rangerte varamedlemmer til ungdomsutvalget
 • valg av leder og 2 medlemmer samt 3 rangerte varamedlemmer til SOL
 • valg av leder og 2 medlemmer til valgkomite.

Landsmøtet kan selv velge å behandle andre saker. Til dette kreves det alminnelig flertall.

6.5 Ekstraordinært landsmøte kan avholdes dersom landsstyret med mer enn 2/3 flertall eller minst halvparten av lokallagene gjennom styrevedtak med minst 2/3 flertall krever det. Ekstraordinært landsmøte behandler kun de saker som ligger til grunn for innkallingen til det ekstraordinære landsmøtet.

6.6 Det innkalles til landsmøte i NSR med 60 dagers varsel. Saksliste skal foreligge senest 30 dager før landsmøtet. Alle sakspapirer skal foreligge senest 10 dager før landsmøtet.

§ 7 Landsstyret

7.1 I tiden mellom landsmøtene er landsstyret NSRs høyeste organ. Landsstyret består av leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og 3 styremedlemmer, lederen av NSRs ungdomsutvalg (eller den i ungdomsutvalget NSR-Us leder utpeker) og NSRs parlamentariske leder (eller den i sametingsgruppa som parlamentarisk leder utpeker), samt ett av NSRs medlemmer i Samerådet. I de perioder NSR har presidenten i Sametinget er vedkommende medlem i landsstyret.

7.2 Landsstyret skal:

 • lede NSRs virksomhet mellom landsmøtene i tråd med virksomhetsplan, landsmøtets øvrige vedtak og budsjett
 • representere og uttale seg på vegne av NSR
 • forestå samarbeidet med NSRs gruppe i Sametinget
 • ved behov utstede fullmakt til personer for å ivareta NSRs eierinteresser
 • organisere nødvendige sekretariatsfunksjoner, herunder regnskapsførsel og revisjon.

7.3 Leder innkaller til landsstyremøte og leder møtene. Det skal også innkalles til landsstyremøte når minst halvparten av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer er til stede. Når leder ikke kan møte, ledes møtet i rekkefølge av enten organisatorisk nestleder eller politisk nestleder.

7.4 Verken leder, organisatorisk nestleder eller politisk nestleder har personlige varamedlemmer. Ved eventuelt forfall i møte suppleres disse av de tre øvrige styremedlemmenes varamedlemmer.

§ 8 Arbeidsutvalg

I tiden mellom landsstyremøtene utgjør leder og de to nestlederne et arbeidsutvalg som på vegne av landsstyret leder forbundet mellom landsstyremøtene.

§ 9 Ungdomsutvalget

9.1 Ungdomsutvalget i NSR (forkortet NSR-U) består av leder og 4 medlemmer som velges av landsmøtet. Ungdomsutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede. NSR-U har fast representasjon i landsstyret.

9.2 Ungdomsutvalget har som oppgave å:

 • lede NSRs ungdomsvirksomhet mellom landsmøtene i tråd med budsjett og virksomhetsplan
 • uttale seg på vegne av NSR i ungdomsspørsmål
 • rekruttere og holde kontakten med NSRs ungdomsmedlemmer og ungdomslag
 • drive kontaktskapende virksomhet med ungdom og ungdomsorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

§ 10 Sámi Oahppolihttu

10.1 NSR er en egen studieorganisasjon innenfor rammen av lov om voksenopplæring. Studieorganisasjonen ledes av Samisk Studieforbund / Sámi Oahppolihttu (forkortet SOL).

10.2 SOL består av leder og 2 medlemmer som velges av NSRs landsmøte. Valgbare er kun NSRs medlemmer. SOLs virksomhet reguleres gjennom egne retningslinjer gitt av landsmøtet.

§ 11 Sametingsgruppa

11.1 NSRs sametingsgruppe består av NSRs sametingsrepresentanter.

11.2 Sametingsgruppas parlamentariske lederskap består av parlamentarisk leder, nestleder og et medlem til å lede gruppas virksomhet. Det parlamentariske lederskapet velges av sametingsgruppa.

11.3 Nærmere regler om sametingsgruppas oppbygging og virksomhet fastsettes av gruppa selv.

§ 12 NSRs lederskap

NSRs lederskap utgjøres av NSRs leder, parlamentarisk leder, og eventuelt sametingspresident og avholder møte minst en gang i året. Lederskapet kan innkalle andre ved behov. Parlamentarisk leder innkaller til møte.

§ 13 Valgstyrer

13.1 Landsstyret har funksjon som nasjonalt valgstyre for NSR i forbindelse med sametingsvalget. Landsstyret har ansvar for å planlegge sametingsvalget på nasjonalt nivå, herunder utarbeide felles nasjonalt valgprogram som skal distribueres i alle kretser og overvåke samt støtte valgarbeidet på kretsnivå. Landsstyret skal sikre at det kun er én NSR-liste i hver valgkrets. Nærmere regler om landsstyrets ansvarsområder finnes i NSRs regler for listearbeid.

13.2 NSRs valgstyrer på kretsnivå har ansvar for å planlegge, organisere og gjennomføre valgarbeid til Sametinget i kretsen. Valgstyrenes medlemmer, som må være medlem av NSR, utpekes av lokallagene i kretsen innen 1. september året før et valgår. Valgstyrene skal være på minimum 3 og maksimum 7 medlemmer etter lokallagenes beslutning. Hvert lokallag i kretsen skal ha minimum ett medlem. Enkeltlokallag kan avstå fra å utpeke medlemmer. Deretter velges ytterligere ett medlem fra lokallaget med flest medlemmer foregående år, ett medlem fra det med nestflest osv., til maksimum 7 medlemmer. I kretser med ett lokallag fungerer lokallaget som valgstyre. Valgstyrene konstituerer seg selv.

13.3 Valgstyrenes oppgaver i sametingsvalget er:

 • sørge for at NSR stiller liste i kretsen, alene eller sammen med andre
 • vurdere, og eventuelt vedta listesamarbeid med andre, når dette er formålstjenlig
 • innkalle til nominasjonsmøte og være nominasjonskomité
 • være ansvarlig for at lista oppfyller formelle regler og utpeke listeansvarlig
 • forvalte valgkampmidler og føre betryggende regnskap.

13.4 Valgstyrene har funksjonstid frem til neste valgstyre er valgt. Valgstyret skal avgi rapport om valgarbeidet innen utgangen av valgåret til lokallagene og landsstyret, inkludert regnskap for bruk av tildelte midler.

§ 14 Andre utvalg

Landsmøtet eller landsstyret kan nedsette andre utvalg. Mandatet fastsettes av landsmøtet eller landsstyret.

§ 15 Lik representasjon

I NSRs styrer, råd og utvalg skal det bestrebes lik representasjon mellom kjønnene. Det skal som hovedregel velges eller utpekes personer slik at minst 40 % av hvert kjønn er representert i alle NSRs organer.

§ 16 Andre deltakelser

NSR kan delta i aksjeselskap og stiftelser når dette er formålstjenlig.

§ 17 Votering

Dersom annet ikke er bestemt i vedtektene, gjelder følgende voteringsregler i vedtektsfestede organer:

 • beslutninger fattes med alminnelig flertall. Med alminnelig flertall forstås mer enn halvparten av de avgitte stemmene
 • i valg skal absolutt flertall nyttes. Med absolutt flertall forstås mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede
 • avstemninger foregår ved visning av stemmetegn. Dersom en eller flere stemmeberettigede ønsker skriftlig avstemning under valg, skal dette gjennomføres
 • dersom det er flere enn to kandidater til et verv og ingen av disse oppnår absolutt flertall, deltar de to kandidatene med flest stemmer i en ny valgomgang. Ekstraordinær valgomgang skal gjøres skriftlig og avgjøres med alminnelig flertall. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.    

§ 18 Møteprotokoller

Det skal føres protokoller fra vedtektsfestede styrer og utvalg. Utskrift av protokoller legges ut på nett og gjøres tilgjengelig for lokallagene, kretsstyrene, NSRs sametingsrepresentanter, ungdomsutvalget og SOL. Landsstyret kan gjøre begrunnede unntak fra offentliggjøring.

§ 19 Utmelding – eksklusjon – fratrede

19.1 Ved sametingsvalg skal tillitsvalgte i NSR fratas sine verv dersom de stiller på lister som kretsens valgstyre eller landsstyret definerer som konkurrerende. Det organ som har valgt vedkommende, eller det organ som vedkommende er medlem av, skal gjennomføre beslutningen om å frata den tillitsvalgte verv på dette grunnlaget.

19.2 Lokallag og enkeltmedlemmer av lokallag kan melde seg ut av NSR. Utmelding skjer skriftlig og gjøres gjeldende en måned etter mottatt skriv. Vedtak om et lokallags utmelding må behandles av årsmøtet i lokallaget og krever minst 2/3 flertall.

19.3 Lokallag som misligholder § 4.3 over to år kan fratas sitt medlemsskap etter vedtak i landsstyret. Lokallag som motarbeider NSRs formål, virksomhet eller vedtekter, kan fratas medlemsskapet. Landsmøtet fatter eksklusjonsvedtak med minst 2/3 flertall. Vedkommende lokallag skal gis adgang til å uttale seg til landsmøtet før beslutning tas.

19.4 Enkeltmedlemmer som motarbeider NSRs formål, virksomhet eller vedtekter, kan fratas medlemskapet. Innstilling om eksklusjon behandles av lokallagets årsmøte. Det kreves 2/3 flertall for et vedtak om eksklusjon. Endelig vedtak gjøres av landsstyret med 2/3 flertall. Landsstyrets vedtak kan ankes til landsmøtet. Vedkommende medlem skal gis adgang til å uttale seg før innstilling og beslutning.

§ 20 Vedtektsendringer

NSRs vedtekter kan bare endres av landsmøte med 2/3 flertall. Forslag om vedtekts-endringer kan fremmes av landsstyret eller fremkomme som følge av krav fra NSRs lokallag. Slike krav om endring av NSRs vedtekter må sendes NSRs sekretariat senest 45 dager før landsmøtet. Sekretariatet sender innkomne forslag til vedtekts-endringer til lokallagene senest 30 dager før landsmøtet. Vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart etter landsmøtet.

§ 21 Oppløsning

Vedtak om å oppløse NSR krever 3/4 flertall på 2 påfølgende ordinære landsmøter. Ved oppløsning skal NSRs eiendeler deles mellom de tilsluttede lokallag i henhold til deres medlemstall ved siste årskifte. NSRs arkiv skal ved en eventuell oppløsning tilfalle Samisk Arkiv.

 

---------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S