!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Landsmøtevedtak: Mineralvirksomhet i samiske områder
Fra et vinterlig gruvesamfunn i Sápmi: Giron/Kiruna.
NSRs 42. landsmøte mener at Mineralloven ikke sikrer samenes rettigheter ved inngrep, deltakelse i beslutningsprosesser eller tilføring av nytteverdi ved utvinning. Dette, og andre forhold, innebar at NSRs landsmøte i dag ikke kunne gi sin tilslutning til mineralvirksomhet i samiske områder.

Publisert: 28.10.2012

Mineralvirksomhet i samiske områder

Vedtatt på NSRs 42. landsmøte, i Tromsø, 26.–28. oktober 2012:

1.
NSR mener at Sametinget aktivt må sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, og ivareta samenes land- og ressursrettigheter.

NSR mener at Sametinget har ansvar for å ta et helhetlig hensyn til alle berørte samiske interesser, særlig samiske primærnæringer, ved mineralvirksomhet.

NSR mener at folkeretten skal være en del av rammen for mineralvirksomhet i samiske områder. Leting, undersøkelser og drift på mineralressursene skal derfor bare finne sted dersom dette skjer i respekt for og ved aktiv etterlevelse av de internasjonale menneskerettighetene, inkludert urfolkenes rett til selvbestemmelse, retten til fritt, informert forhåndssamtykke og retten til landområder. Bare på denne måte kan mineralutvinning bidra til en rettferdig og bærekraftig utvikling som også inkluderer urfolkenes fremtid.

NSR er i mot en utvikling hvor mineralvirksomhet kan ødelegge for tradisjonell samisk naturbruk og samiske næringer, og dermed det materielle grunnlaget for den samiske kulturen.

2.
NSR konstaterer at Mineralloven ikke gir nødvendig grunnlag for mineralbasert næringsutvikling i samiske områder. NSR mener at Mineralloven ikke oppfyller statens folkerettslige forpliktelser ovenfor samene, og peker på at Sametinget ikke har gitt sitt samtykke til mineralloven. Mineralloven sikrer ikke samenes rettigheter ved inngrep, deltakelse i beslutningsprosesser og tilføring av nytteverdi ved utvinning. Dette innebærer at NSR i dag ikke kan gi sin tilslutning til mineralvirksomhet i samiske områder.

NSR ønsker et lovverk som gir forutsigbarhet for alle parter og mulighet for sameksistens mellom tradisjonelle og nye næringer. NSR vil arbeide videre for en revidering av Mineralloven.

3.
NSR mener at Sametinget skal utarbeide et helhetlig rammeverk for mineralvirksomhet i samiske områder. Et slikt rammeverk skal omfatte etiske urfolksstandarder, miljøhensyn, sosiale, helsemessige og kulturelle hensyn, og krav til økonomisk vederlag. Rammeverket må danne grunnlag for framtidige forhandlinger om mineralvirksomhet i samiske områder. Sametinget skal se til at rammeverket etterfølges i alle stadier.

Sametingets rolle som næringsutvikler og aktør i samiske områder må også avklares, herunder forretningsmessig eierskap og deltakelse i industriutviklingen.

4.
NSR mener at Urfolkserklæringens prinsipp om free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned må gjelde ved mineralvirksomhet i samiske områder.

Mineralutvinning skal bare kunne skje dersom rettighetshaverne gis full kompensasjon for alle nåtidige og fremtidige tap og dersom naturinngrepene kan skje innenfor godtagbare miljøkonsekvenser og når tilbakeføring av land sikres.

Det er også en forutsetning at de samiske samfunn tilføres betydelige ressurser under hele driftsperioden, enten i form av rimelig utbyttefordeling, urfolksvederlag, eierskap og annen kompensasjon i form av erstatninger.

Før oppstart av mineralvirksomhet skal det opprettes et fond med midler fra utvinner som skal sikre opprydding etter avsluttet arbeid og revegetering.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Mineralutvinning i de reindriftssamiske områder av Peer Gaup 29.10.2012 17:47
Det helt på det rene at det er nesten bare reindriftssamer som får de største negative konsekvensene av mineralutvinning i Sapmi. NSR har stått på barkadene og har vært imot alle større inngrep av dette slaget. Jeg vil her spesielt nevne hva vår leder i NSR gjorde, for flere år siden, ved Raitevarri i Karasjok kommune da vedkommende troppet opp der og overleverte en protest mot mineralvirksomheten her. Dersom nåværende leder i NSR og/eller styret har et annet syn på mineralvirksomheten innenfor reinbeiteområder her i landet, bør vedkommende personer tenke seg om å bytte tilhørlighet til en annen organisasjon og/eller part. Dagens NSR skal ikke være med på å ødelegge det man hittil har klart å stå for. Dearvuodat Boazosapmelaccas
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S