!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Reindriftas behov for ny rovdyrforvaltning
Illustrasjonfoto: Rein i gjerdet.
Norske Samers Riksforbund ser behovet for en gjennomgang av politiske målsettinger og forvaltningen av rovdyr i Norge, mener sametingspresident-kandidat Aili Keskitalo (NSR).

Publisert: 15.04.2009

Norske Samers Riksforbund (NSR) uttrykker bekymring over rovdyrpresset i det samiske reindriftsområdet.  Reindriften i noen spesielle områder opplever rovdyrpresset ekstra belastende, slik som i Nordre-Nordland og Nord-Trøndelag. Vår organisasjon har mottatt en rekke henvendelser fra reindriftsutøvere som forteller om problemene de opplever i sin daglige næringsutøvelse. Vi vil på det sterkeste oppfordre de ansvarlige fagdepartementene til å se reindriftspolitikken og rovdyrpolitikken i sammenheng. Den sektoriserte politikken som nå føres er en trussel for eksistensen av samisk reindrift.

Tvil om dagens bestandsmål

Med utgangspunkt i dagens situasjon er NSR i tvil om at dagens bestandsmål som fastsatt i St.meld. nr. 15 (2003-2004) er forenlige med en bærekraftig reindrift. Det samiske reindriftsområdet er nesten identisk med kjerneområdene for alle rovdyr. Ett eksempel på dette er at det samiske reindriftsområdet i praksis bærer hele jervebestanden.  NSR ser behov for en ny gjennomgang av rovdyrpolitikken der man ser sammenhengen mellom rovdyrpolitikken og konsekvensene for beitenæringene. NSR oppfordrer de ansvarlige fagdepartementene til å igangsette dette arbeidet snarest.

Dokumentasjonsordning revideres

NSR vil også påpeke utfordringene knyttet til forvaltningen av dagens bestandsmål. Det er innlysende at misforholdet mellom innmeldte rovdyrtap og utbetalte erstatninger tyder på gjensidig mistillit mellom næring og forvaltning. Ulikhetene i forvaltningen av erstatningsordningene rent geografisk, gir heller ingen trygghet for at reineiere likebehandles uavhengig av hvilke regioner de tilhører. Kravene til dokumentasjon av kadavre synes å være veldig lite hensiktmessig, når man tar høyde for at reindrift drives over store områder, og ofte i svært utilgjengelige områder.

Tradisjonskunnskap vektlegges

Reineierne uttrykker også betydelig frustrasjon over måten bestandene estimeres. Deres kunnskap og observasjoner fra felten tillegges liten verdi i estimeringen av bestanden, og i påvisning av yngling. NSR er av den oppfatning at reindriftsutøvernes observasjoner og erfaringskunnskap bør være en viktig kilde for estimering av antall rovdyr i et område. NSR mener også at det bør legges betydelig mer ressurser i å dokumentere bestandenes størrelse og antall ynglinger. Dette vil være i tråd med Stortingets forutsetninger ved behandlingen av St meld nr 15 (2003-2004), og øke muligheten for en kunnskapsbasert forvaltning av rovdyrstammene.

Raskt uttak av skadedyr nødvendig

Et annet tiltak som ville øke toleransen for rovdyr i reindriftsområdene ville være raske uttak av skadedyr. Det betinger forenklede prosedyrer for skadedyrsfelling, både i regi av SNO og av reindriftsutøvere.

Gjensidig tillit viktig

NSR er bekymret for at tillitskrisen mellom reindrift som næring og de som er satt til å forvalte statens rovdyrpolitikk både forhindrer en effektiv forvaltning av rovdyrbestandene etter de politiske målsetningene, og er ødeleggende for reindriftsnæringen. Vi minner om at reindrift som en urfolksnæring er beskyttet av internasjonale konvensjoner, og at en økonomisk, kulturelt og økologisk bærekraftig reindrift er en uttalt politisk målsetning. Rovdyrpolitikken har konsekvenser for mulighetene for en bærekraftig reindrift, og må derfor utformes i tråd med denne målsetningen.

Konsultasjoner mulig middel

NSR viser til slutt om konsultasjonsavtalen mellom Regjeringen og Sametinget, og mener at utforming av den nasjonale rovdyrpolitikken bør være gjenstand for konsultasjoner med Sametinget, og med andre samiske interessenter, slik som Norske reindriftssamers landsforbund (NRL).

Les også: Sametingsrepresentant i spørretimen på Sametinget (20.01.2009)

Les også: denne saken på NRK Sámi Radios nettsider.

Debatt: Denne saken debatteres på Dagbladets nettsider.

Denne teksten på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S