!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametinget om vern av kysttorsk
Sametinget ønsker å bygge opp bestanden av norsk kysttorsk. Ut fra en samfunnsmessig vurdering ønsker Sametinget å gjøre dette over en gitt periode, ettersom dette vil gi de fiskerne som er mest avhengig av å fiske på denne bestanden, tid til omstilling.

Publisert: 06.01.2005

I en slik omstillingsperiode vil man også kunne finner regulerings- og forvaltningsordninger som gjør at kysttorsk i ettertiden ikke blir utsatt for lignende overbeskatning og desimering, som i dag, mener Sametinget.

Samiske fiskere må få fortsette

I et høringsbrev til Fiskeri- og kystdepartementet skriver Sametinget at de ut fra dagens kunnskaper er sterkt uenig i at man fra Fiskeridirektoratets side legger opp til å tillate et større fisketrykk på kysttorsken noen mil fra land, enn hva som er tilfelle i fjordene. Et slikt reguleringsopplegg vil ramme fiskere i samiske områder på en særdeles hard måte, siden fiske etter kysttorsk er en bærebjelke når det gjelder opprettholdelse av bosettingen i disse områdene. Sametinget krever at fiskerne i samiske kyst- og fjordområdene må få fortsette sitt fiske, da de driver med små båter med liten mobilitet, og har få andre driftsalternativer.

Etappevis regulering

Sametinget ønsker å gjennomføre reguleringene i flere etapper. Første etappe vil være å redusere fisketrykket på norsk kysttorsk ved å få de store fartøyene til å fiske lengre ut fra kysten, samtidig som man begrense bruk av snurrevad på gyte- og oppveksområdene. Sametinget ønsker ikke å regulere fiske etter all bunnfisk, men kun gjennomføre reguleringstiltak som omfatter fiske etter torsk i 2005.

Ut fra dette foreslår Sametinget følgende reguleringer i 2005:

 1. Reguleringstiltakene skal ikke omfatte all bunnfisk, men kun være rettet mot torsk kysttorsk.
 2. Alt trålfiske med stormasket trål må drives utenfor 12 n. mil. Under forutsetning at fiske ikke foregår på norsk kysttorsk kan det i enkelte områder og i begrensa tidsperioder tillates å fiske med trål inn til 8 n. mil. 
 3. Fiske etter torsk med fartøy over 21 meter må foregå utenfor 4 n. mil.
 4. Fiske etter torsk med fartøy over 15 meter må foregå utenfor grunnlinja.
 5. Forbud mot fiske med snurrevad innenfor grunnlinja/fjordlinjene.
 6. Midlertidig stans i omsetning av torsk fra fritidsfiskere, men unntak av kulturbasert høsting.
 7. Forbud å fiske torsk i verneområdet utenfor Henningsvær (Henningsværboksen) i 1. halvår   for fiskere som ikke har bostedsadresse innenfor angitte område.
 8. Øke beskatning av kystsel.

Tilstrekkelig

Sametinget anser disse reguleringsforslagene som tilstrekkelig for å bygge opp bestanden av norsk kysttorsk samtidig som man ivaretar fiskernes interesser i samiske kyst- og fjordområder, heter det i høringsbrevet.

Sametinget understreker at hvis det settes i gang fredninger av fjordene mot Sametingets ønske, må berørte fiskere sikres inntektsgrunnlag og fiskerettighetene må opprettholdes til fredningen igjen opphører.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S