!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Keskitalo om reintallsreduksjonen
 
NSRs leder Aili Keskitalo har sendt et åpent brev til landbruksminister Lars Sponheim angående reintallsreduksjonen i Vest-Finnmark. - NSR mener at en stor reintallreduksjon over kort tid ikke er realistisk og heller ikke ønskelig. Dette vil virke negativt inn på markedssituasjonen for hele næringen, skriver Keskitalo.

Publisert: 12.12.2004

Vi gjengir her det åpne brevet til landbruksminister Lars Sponheim i sin helhet:

Norske Samers Riksforbund (NSR) registrerer at Reindriftsforvaltningen har, i oppdrag fra Landbruksdepartementet, utarbeidet en plan for å nå fastsatt høyeste reintall for Vest-Finnmark. Sentralt i dette dokumentet er fordeling av reintallet på den enkelte driftsenhet, og opplegg for tvungen reintallsreduksjon. NSR er skeptisk til at det brukes ressurser på å utrede i forhold til Reindriftsloven av 1978, i stedet for å konsentrere ressursene om å få den nye reindriftsloven vedtatt av Stortinget. 

NSR ser behovet for å tilpasse reintallet til beiteressursene, og mener at det er i alles interesse at tilpasningen gjennomføres i frivillighet. NSR er kjent med at den prosessen myndighetene til nå har ført, med trusler om tvangstiltak, har vært en stor belastning for reindriftsutøverne. Skal tilpasningsprosessen lykkes må den skje i nær dialog med reindrifta, slik at den enkelte reindriftsutøver blir ivaretatt på en god måte. Myndighetene har til nå vist liten forståelse ovenfor en hardt presset næring.  

NSR mener at en stor reintallreduksjon over kort tid ikke er realistisk og heller ikke ønskelig. Dette vil virke negativt inn på markedssituasjonen for hele næringen. Reintallstilpasningen må derfor, etter vårt syn, foregå over flere år for å unngå et stort prisfall og en ny kollaps i markedet. NSR har også registrert at reineierne ikke har den nødvendige tillit til grunnlagsmaterialet for fastsettelsen av høyeste reintall for Vest-Finnmark. NSR ber derfor om at myndighetene åpner for en gradvis reduksjon av reintallet parallelt med en ny utredning.

NSR registrerer at det er blitt foreslått å innføre kvoter for den enkelte reindriftsutøver. NSR er, i likhet med Norske Reindriftsamers Landsforbund og Sametinget, skeptisk til å innføre kvoteordninger i reindrifta. De metoder som skal brukes for å fordele reintallet til den enkelte driftsenhet må ha forankring i samisk tenkning og rettsoppfatning. I forslaget til ny reindriftslov, som er blitt utformet av også representanter fra reindrifta og som har stor støtte i reindrifta, gis en fordelingsnøkkel som vil ha den nødvendige legitimitet. En slik prosentvis reduksjon vil ivareta fleksibiliteten i reintallsfordelingen, som er en naturlig del av reindrifta. NSR krever derfor at den nye reindriftsloven behandles før reintallsfordelingen endelig fastsettes.

NSR har tidligere i høst bedt om at det iverksettes flere tiltak for frivillig reduksjon av reintallet framfor tvangstiltak. NSR er av den oppfatning at myndighetene ikke har gitt gode nok incitament for reduksjon av reintallet. NSR har tidligere påpekt at det viktigste offentlige tiltaket for reduksjon av reintallet, bonusordningen, ikke er tilgjengelig for brorparten av målgruppen. Den gjelder nå bare for distrikter som har klart å komme fram til en felles avtale om reduksjon. NSR ber derfor om at bonusordningen utvides slik at alle reineiere blir tilgodesett ved reduksjon av reintall.

NSR ber om å bli orientert om fremdriften i arbeidet med ny reindriftslov.

 

Med hilsen Norske Samers Riksforbund

Aili Keskitalo, leder

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S