!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametingsrådet om idrett
Sametinget har tidligere vedtatt at man skulle igangsette et utredningsarbeid som skal belyse alle forhold rundt etableringen av et nasjonalt samisk skianlegg. Nå er dette arbeidet skrinlagt, etter ønske fra Samenes Idrettsforbund - Norge (SVL-N). I stedet er man nå igang med å utrede fremtidige satsningsområder for samisk idrett, i samarbeid med SVL-N.

Publisert: 24.11.2004

SVL-N behandlet saken på sitt årsmøte i sommer, og kom da med følgende uttalelse:

"Årsmøtet er positiv til Sametingets engasjement i forhold til utbygging av samisk idrettsanlegg. Årsmøtet finner det vanskelig å definere anlegget som nasjonalanlegg da dette er av større dimensjoner. Årsmøtet vil heller bruke benevnelsen "ordinære anlegg". Med henblikk til ordinære anlegg så åpner det mulighet til flere anlegg, i motsetning til nasjonalanlegg som begrenses til kun et anlegg. Videre viser årsmøtet til forprosjektering av anlegg for samisk idrett og samiske idretter som SVL-N allerede er i gang med." 

Må ha nær dialog med SVL

Sametingsrådet mener at den videre oppfølging av denne saken, i likhet med andre samiske idrettssaker, vil måtte skje i nær dialog med SVLs organer. Med bakgrunn i uttalelsen fra årsmøtet i SVL-N, som er samisk skiidretts øverste organ i Norge, der en stiller seg negativ til etablering av ett nasjonalanlegg, finner Sametingsrådet ikke grunnlag for å gå videre med denne saken på det nåværende tidspunkt. Sametingsrådet er imidlertid åpen for å vurdere saken på et senere tidspunkt dersom grunnlaget for en ny vurdering er tilstede.

Priser og stipender

Sametingsrådet vil ta initiativ til at det tildeles en pris til en idrettsutøver som på en positiv måte har representert det samiske folket i idrettssammenheng. Det vil være naturlig å se hele Sápmi under ett i forbindelse med utdeling av en slik pris, for på denne måtenå høyne statusen på prisen. Rådet vil derfor fremme dette forslaget i Samisk Parlamentarisk Råd.

Sametingsrådet ønsker også å sette i verk tiltak med tanke på å stimulere barn og unge til å satse på idrett, og er derfor positiv til at en stipendordning for yngre idrettsutøvere etableres. Sametingets administrasjon er allerede i gang med å forberede en sak med tanke på å få opprettet en idrettsstipendordning for ungdom. Det er tilskuddsstyret som på grunnlag av behandlingen av en konkret sak har tatt initiativ til dette. Sametingsrådet har som målsetting at en idrettsstipendordning for ungdom er på plass i løpet av 2005.

Bedre økonomien

Sametingsrådet har i lengre tid arbeidet aktivt med tanke på å bedre den økonomiske situasjonen for samisk idrett. Det er gjort mange henvendelser til Kulturdepartementet med tanke på å sikre samisk idrett tilfredsstillende økonomiske rammer. 

Nytt møte med kulturministeren

Etter siste møte som sametingspresidenten hadde med kulturministeren i mars i år, og der kulturministeren fremla behovet for en mer fyldig og detaljert oversikt over organiseringen av samisk idrett, har SVL-N, Samisk fotballforbund og SVLs internasjonale komité i fellesskap gjennomført et prosjekt der målet har vært å fremskaffe det bakgrunnsmaterialet kulturministeren ba om. Sametingsrådet har bedt om et nytt møte med kulturministeren i desember 2004, der en tar sikte på å overrekke rapporten Dokumentasjon av samisk idretts organisasjon og aktivitet i Norge. Sametingsrådet har forhåpninger til at en nå skal få gjennomslag for samisk idretts behov for økonomiske midler i Kulturdepartementet. 

Grundigere behandling

Idrett har en sterk posisjon i det samiske samfunnet, og Sametingsrådet registrerer en stadig økt aktivitet innen samisk idrett. Sametingsrådet ønsker derfor at samisk idrett får en enda grundigere behandling i Sametinget. Det kan gjøres enten i form av en egen melding eller en redegjørelse. Dette vil bli tatt stilling til etter møtet med kulturministeren.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S