!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Kompetanse for samisk læremiddelutvikling
Sametingsrepresentant for NSR Silje Karine Muotka har skrevet om samisk læremiddelproduksjon i leserinnlegg. Hun mener at samiske forlag har særlig kompetanse som er et konkurransefortrinn i arbeidet med å sikre kvalitetsmessige samiske læremidler.

Publisert: 04.05.2012

En av hovedutfordringene i den samiske skole er å sikre alle samiske elever samiske læremidler, samiske lærere lærerveiledninger samt annet pedagogisk materiell på alle nivå og i alle fag. Dette er et mål som er høyest på den politiske dagsordenen, og det er et stort ansvar for oss som er Sametingets politikere å arbeide for å sikre og å realisere dette målet. Blant annet er det en jobb for det politiske nivået å få tilstrekkelig med økonomiske ressurser til arbeidet med læremiddelutvikling, og dette arbeidet må vi prioritere ovenfor sentrale myndigheter.

Sametinget hadde opplæringsmeldingen til behandling i februar. I den sammenheng leverte Norske Samers Riksforbund (NSR) 
en merknad hvor vi fremhevet den sentrale rolle de samiske forlagene har i utviklingen av samiske læremidler. I de samiske forlagene finner vi spesiell kompetanse på å utvikle samiske læremidler, med kompetanse i samisk språk, kultur og samfunnsforhold. 

En utfordring som vi står ovenfor er at dagens ordning med forlagsstøtte til de samiske forlagene kan bli avviklet dersom det konkluderes at ordningen er i strid med EØS-avtalen. I denne sammenhengen er prosesser knyttet til prekvalifisering av samiske forlag i forbindelse med læremiddelproduksjon og påfølgende rammeavtaler viktig. 

Det må derfor fortsatt være et politisk mål at Sametinget bidrar til å sikre at forlagene som kompetente og kvalifiserte aktører kan være i stand til å opprettholde driften og samtidig utvikles for oppgaven med å sikre tilstrekkelig kvalitativt gode læremidler fremover.

En prekvalifiseringsordning for forlagene med mål om at det inngås rammeavtaler som fungerer parallelt med søknadsbaserte ordninger er derfor viktig fremover. Slik vil man kunne sikre styrket kvalitet hos samiske forlag, og tilby samiske forlag en viss sikkerhet for produksjon, samtidig som man ivaretar offentlige regler om anskaffelser og konkurranse.

Følgende målsetninger må tilrettelegges for å sikre produksjonen av samiske læremidler:
- tilstrekkelig bevilgninger for å kunne finansiere produksjonen
- tilstrekkelig med kvalifiserte og kompetente læremiddelforfattere
- tilstrekkelig kompetanse i forlagene for å kunne tilvirke oppdaterte og moderne læremidler på en kvalitetsmessig måte hurtig nok

NSR fikk dessverre ikke flertallet i Sametinget med på å støtte denne delen av vår merknad i forbindelse med opplæringsmeldingen, men det er å håpe at posisjonen på Sametinget likevel ser denne utfordringen fremover. 

Vi vet også at det er dokumentert i flere undersøkelser at det er en kvalitetsutfordring med det samiske innholdet i læremidler som brukes av alle elever i den norske skolen. NSR ønsket i vår merknad til opplæringsmeldingen også å få nedsatt en partssammensatt kvalitetsnemnd for læremidler som benyttes i skolen. Kvalitetsbristene som er påvist både i form av enkelteksempler og mer systematisert gjennomgang er svært alvorlig og gir grunnlag for å videreføre og forsterke kunnskapsbrist omkring samiske forhold i samfunnet. Andy B. Sortland har for eksempel 
undersøkt læremidler som benyttes i videregående hvor samene er eneste folk som omtales i et læremiddel som omhandler dyr og natur, og undersøkelsen viser for øvrig at læremidlene mangler eksempler hentet fra Nord-Norge – noe som gjør at elevenes muligheter til å koble kunnskapen til egen kontekst svekkes.

Forlagene må derfor gis signaler fra myndighetshold om at denne kvalitetsbristen hva angår læremidler må overkommes, og i lys av undersøkelser som blant annet Andy B. Sortland har gjort når det gjelder innholdet om samiske forhold i norske læremidler - så bør tiden være kommet for at vi får nedsatt en nemnd som kan påtale og vurdere kvaliteten i større læreverk når det gjelder det samiske innholdet.

I denne sammenheng må det fremheves at de samiske forlagene med den særskilte kompetanse de har om samiske forhold har et konkurransefortrinn i forhold til mange andre forlag. Denne særlige kvalifikasjonen er vesentlig, og arbeidet for å sikre samiske læremidler må derfor også sees i sammenheng med situasjonen for de samiske forlagene fremover
Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S