!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Arbeiderpartiet, NSR og samisk selvbestemmelse
NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo skriver i dette leserinnlegget om samisk selvbestemmelse.
Norske Samers Riksforbund (NSR) har kjempet for samiske rettigheter i storm og motvind, og har gjort så i flere tiår. Vi har stått for samisk selvbestemmelse, selv i orkan styrke. Det vil vi fortsatt gjøre så lenge de samiske velgerne gir oss tillit.

Publisert: 02.09.2009

Når det gjelder Sametingsrådets håndtering av Mineralloven, så holder jeg fast på at det er et dårlig politisk håndverk fra Sametingsrådets side.

Burde forberedt mineralretningslinjene bedre

Det minste man kunne forvente ved en slik kontroversiell framgangsmåte var å sikre seg politisk ryggdekning fra Sametingets flertall. Om man da ville valgt å fremme et forslag til egne retningslinjer er et åpent spørsmål, men forslaget ville da vært bedre forberedt, og Sametingets flertall ville med et plenumsvedtak trygt kunne forsvare en slik beslutning. I dag gjør sametingsrådet desperate forsøk på å forsvare sine retningslinjer alene, men har tydeligvis ikke engang greid å overbevise sine egne partifeller om at dette er en god framgangsmåte.

Beklager at Regjeringen trumfet igjennom mineralloven

NSR mener at ressursene som finnes i de samiske områdene, enten de er over eller under grunnen, på land eller i sjøen, også skal komme oss til gode som et folk. NSR er av den klare oppfatning at den nye mineralloven ikke holder folkerettslig standard – og vi beklager derfor på det sterkeste at Ap i Regjering valgte å trumfe den igjennom, på tvers av Sametingets anbefalninger. Sametingspresident Egil Ollis sterke fokus på et eventuelt urfolksvederlag har medført at hele saken har kokt ned til bare å være et spørsmål om penger. Men samisk selvbestemmelse handler om mer enn det.

Min forståelse har vært at det aller viktigste for Sametinget i Minerallovssaken måtte være å sikre samisk innflytelse over mineralvirksomhet i områder også sør for Finnmark.

Helga Pedersen tar avstand fra samisk selvbestemmelse

Det oppleves avslutningsvis svært merkelig å bli utfordret på samiske selvbestemmelse av Arbeiderpartiet, all den tid partiets nestleder og kronprinsesse Helga Pedersen med stor styrke har tatt avstand fra begrepet samisk selvbestemmelse, senest i avisa Nordlys 24.08.09. Kanskje Aps Vibeke Larsen heller skulle rette sin argumentasjon mot sine egne overordnede i partiet?Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Vibeke Larsen er ikk NSR av maja 08.09.2009 07:38
Sånn om det skullevære uklart. Men selvsagt hadde det vært fint om hun hadde svart her
Samisk selvbestemmelse av Ludvig Rognli 07.09.2009 16:25
Vibeke Larsen. Jeg stillte en del spørsmål om SameAP`s politikk til deg.Forståelig nok så vegrer du deg for å svare på disse spørsmåla.Du forsøker å forsvare deg med å legge ansvaret på andre. Skal forsøke her å redegjøre for hva jeg mener er hovedproblemet til at Sametinget i dag ikke er annet enn en vingeklippet “koselig kulturell forlenga arm til majoriteten i Norge”. Dette synliggjøres best med det som tidligere sametingspolitiker , og listetopp på SP`s sametingsvalgliste for Gaisi, Svein P: Pedersen sa på landsmøtet i Same SP i år. Sitat;-urfolksrettigheter og selvbestemmelse er noe jeg jobba mye med på Sametinget.På Sametinget var det spesiellt AP som harsellerte med meg i disse sakene .Enten forsto man ikke rekkevidden av sitt harselas, eller så ville man ikke forstå.Sitat slutt. At AP har et problem i disse sakene er ikke til å stikke under en stol, og nå vises dette klart i minerallovsaka. Det at Same AP skulle komme i posisjon i inneværende periode hadde vel ikke de selv engang regna med , selv om det var ved et arbeidsuhell. Man er kommet i klemme mellom Youngstorget og den samiske befolkninga i denne saka. Hva gjør man så? Jo, man bjeffer noen stakkars ynkelige klynk i media , man hverken tør , eller vil gjøre noe mer med saka. Lederen i Finnmark AP klapper SameAP over munnen hver gang de forsøker å åpne den, og skulle de greie å sutre litt til Jens , ja da står “Portvakten fra Vardø” Schøttèn klar med sensuren. Den desinformasjonen som bla Finnmark AP står for , med leder Inga -Lill Olsen i spissen for , foregår uten de store protestene fra Same AP. Man greier ikke å få frem budskapet om at Finnmarksloven ikke særbehandler samene. At reindrifta har særfordeler kommer av heilt andre forhold , som ligger langt bak i tid. Reindriftsloven hjemler disse særrettighetene. Reindrifta er under 10% av den samiske befolkninga . Språkloven hindrer ingen å snakke sitt eget språk, den gir bare rett til samene å gjøre det samme. Samisk utviklingsfond skiller heller ikke på etnisitet. Hvor kommer man når man legger dette sammen?Jo, man kommer dit hen at Same AP er kollosalt feige, selv i det å korrigere åpenbar desinformasjon fra Finnmark AP, ved en leder som etter mitt syn passer bedre inn i et annet stort parti i fylket,( jfr tidligere innlegg om grafer etc). Sametinget er underfinansiert , dette går man også forbi i all stillhet.Same AP står med lua i handa og titter ned på skalletuppene sine i møte med departementene, for det er en kjensgjerning at Sametinget ikke forvalter sin egen politikk. De fleste ordninger som er i dag, er oppretta av staten, og som Sametinget i noen grad har overtatt forvaltningen av.Det finnes lite frie midler. Jeg har med bakgrunn i disse kjennsgjerningene brukt noen harde ord og uttrykk om disse sakene , som marionetter, husslaver , styrt fra Youngstorget etc og henvist til eventyret om “Keiserens nye klær”.Denne kritikken står jeg ved!!! Allt dette gjør at Sametinget kun forvalter/viderefører statens politikk overfor samene, og mineralloven som den siste store saka viser dette klart, Olli og resten av SameAP snakker for døve ører etter at “Portvakten” og lederen av Finnmark AP har talt. Vi i Senterpartiet har alltid satt selvbestemmelse og rettigheter som eget folk og urfolk meget høyt, og talt i mot “keiseren” ved mang en anledning. For at Sametinget skal få sin rettmessige plass og rolle i det norske samfunnet , må FN deklarasjonen av 2007 innkorporeres i norsk lov. Vi må få et Sameting som er “Herre i eget hus” , og ikke minst finansiert på en slik måte at man slipper å gå “kanossagang” gjennom varierende regjeringers korridorer og irrganger med blikket festa på komag og skalletupper i møtet med “De Høye Herrer nede i Oslo”. Finansieringen av Sametinget bør skje gjennom en fast lovhjemlet prosentandel av naturressursene i de områdene som vi samer har interesser i.Størrelsen på finansieringa må være av en slik størrelse at selvbestemmelsen og rettighetssakene kan gjennomføres etter intensjonene i nasjonalt og internasjonal lovgivning. Dette er vi i Same SP heilt klare på. Ludvig Rognli for syv timer siden Bra! fra Same Dame
Samisk selvbestemmelse av Ludvig .Rognli 07.09.2009 16:19
Arbeiderpartiets samiske samfunnsfora! Åpent forum Bilder Kalender Tekster Bokmerker Avstemninger Dette innlegget er publisert med ropert og har blitt hentet fram på Nordlyspuls (torsdag 27. august), Mitt Finnmark (torsdag 27. august) og Borinor (torsdag 27. august) Les mer… Hvor ble den samiske selvbestemmelsen av? Vibeke Larsen (AP) 1. kandidat Vesthavet I Norge er samene i et klart mindretall og Sametinget skal snakke samenes sak. Samepolitikken er bl.a. tuftet på folkeretten og tolkningen av de internasjonale instrumentene som utgjør folkeretten. Det er ikke uvanlig at majoritetens tolkning og syn ikke samsvarer helt med urfolkets meining, og man opplever bølger der man i mangel av argumenter bruker billige poenger som ”Sametinget i dyp tillitskrise” når samene fremdels står oppreist etter en debatt i storsamfunnet. Av Vibeke Larsen – 1.kandidat for Arbeiderpartiet i Vesthavet Den dagen Sametinget slutter å provosere majoriteten er den dagen vi kan stille spørsmålstegn om Sametinget virkelig gjør et godt nok arbeid for samene. NSR ønsker å fremstille seg selv, og er kjent for å kjempe for de samiske rettighetene i storm og motvind, og har gjort så i flere tiår. Og den æren skal NSR ha, at de har stått ved det samiske folket selv i orkan styrke. Derfor blir det mer enn bemerkelsesverdig når NSRs leder og presidentkandidat, i Sagat, gir Hans Kristian Amundsen delvis rett i sin analyse av at den mørke blåe østavindsbrisen som nå blåser over Finnmark er Sametingets skyld. Det må være historisk at NSR nå virker å bøye seg for majoritetens løvebrøl og samtykker i tildeling av skyld på Sametinget, bare fordi majoriteten ikke liker måten man ønsker å ivareta samiske rettigheter. Men med nærmere ettertanke skulle denne uttalelsen ikke komme som noe overraskelse, fordi samme presidentkandidat blir sitert følgende på abcnyhetene.no 21.7.09, på spørsmål om retningslinjene for vurdering av mineralutvinning” – Sametinget går på sett og vis utover det som er mandatet. Vi har jo ikke lovhjemmel til å fastsette denne type retningslinjer.” I følge NSR har Sametinget altså ikke mandat til å bestemme sin egen politikk og vi har ikke lovhjemmel til å lage vårt eget saksbehandlingsverktøy som skal brukes i vår egen vurdering av mineralutvinningssøknader, søknader vi vet vil komme. Hvilket mandat mener NSR at Sametinget må ha for å kunne utvikle egne saksbehandlingsverktøyer som gjør oss rustet å gå i dialog med mineralselskaper og bruke det frie forhandlingsrommet til å sikre at også samer bosatt utenfor Finnmark har like utviklingsmuligheter for sin kultur og næring, som er nedfelt i lov for samer bosatt i Finnmark? Hvilken type selvbestemmelse er det NSR ønsker, når det påstås at vi både må ha mandat og lovhjemmel til å utvikle vår egen politikk, og der det i tillegg må tolkes dit hen at Sametinget skal ha begrensende muligheter til å innlede dialog med aktører som påvirker det samiske samfunnet på godt og vondt? De samme verktøyene bruker Sametinget allerede i kraft- og vassdragsutbygging der vi gjennom retningslinjer og dialog med NVE ivaretar samiske forhold i hele det samiske bosetningsområdet, slik at arealinngrep ikke skal fortrenge samisk kultur og næring i altfor stor grad. Arbeiderpartiet bøyer ikke av når det gjelder å stå på for det samiske samfunnet, selv om en redaktør kommer med enkle konklusjoner og virker å ha ønsker om å gjøre Sametinget om til en koselig kulturell forlenget arm for majoriteten i Norge. Eskild Johansen torsdag 27. august kl 12 Send tips Bra? Skriv ut Kommentarer Vibeke Larsen kan si hva hun vil om samisk selvbestemmelse, men det er sjefen som bestemmer: http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/valg_2009_sami_radio/1.6755432 Same Dame tirsdag 1. september kl 15 Bra? Til Vibeke Er det ikke på tide at SameAP bryter med moderpartiet? Du gir jo selv de beste argumentene for dette i ditt innlegg. Må vi samer deklarere en egen stat for å bli Herre i eget hus.?Nå er vi bare en .som du selv sier,:-en koselig kuturell forlenget arm for majoriteten i Norge.Sitat slutt. Amundsen i Nordlys , og avisa Nordlys er jo også en forlenga arm for majoriteten i Norge, og ikke minst et organ for Arbeiderpartiet som styres med hard hand fra Youngstorget. Om det er slik at Same AP nå holder på å klippe av lenkene som moderpartiet har fengsla dere med , ja da er vi flere som ønsker å samarbeide med dere for å øke vår selvbestemmelse over samiske saker. Intet hadde vært bedre. Jeg veit at bla Senterpartiet i Sametinget hadde applaudert et slikt vågestykke. APs problem i samepolitikken har vært manglende troverdighet pga kulturen med at diktat fra Y.torget følges lojalt opp , uansett konsekvenser. Et selvtenkende SameAP hadde vært en fordel, men jeg er redd for at både Olli og Larsen blir piska inn i rekkene igjen etter valget. Ludvig Rognli torsdag 3. september kl 08 Det har aldri vært Arbeiderpartiets samepolitikk å danne egen stat. Selvbestemmelse og indre selvstyre defineres som noe helt annet enn å danne egen stat. Jeg skjønner heller ikke at du som er senterpartietmedlem kan påstå at samepolitikken i Ap er styrt av Youngstorget. Jeg vet ikke hvordan dere har det i Sp, men hos oss er det samene i partiet som selv bestemmer samepolitikken. Vårt høyeste organ er den samepolitiske konferansen som finner sted hvert 2.år, der vedtas både program og retningslinjer for vårt samepolitiske arbeid. Vår samepolitikk er tuftet på folkeretten og den sosialdemokratiske ideologien, derfor er vi samepolitikere i Ap. De organisatoriske leddene for samepolitikerne i Ap er forumsstyrene og samepolitisk råd. Det er ikke uvanlig at man er uenig i et så stort parti som Ap, og dersom partipolitikk er at alle skal være enig og sitte og nikke til kverandre vil politikken aldri utvikle seg og gripe an fremtidens utfordringer, og man kan avskrive det partiet for fremtiden. Det som gjør denne uenigheten synlig er minerallovsaken mellom regjeringen og sametinget, der Sametinget har forlangt at også samiske forhold sør om Finnmark må løses i loven. Mens regjeringen bestående av Sp, Sv og Ap har sagt at i denne omgang er ikke det aktuelt. Eller er det slik at Sp i regjering sloss for de samiske rettighetene utenfor Finnmark og tapte, og du stilltiende samtykker i det? Dersom man sitter i den villfarelsen og tror at næringsråden alene har tatt denne avgjørelsen så kan jeg vel vekke deg opp til virkeligheten med å si at så ikke er tilfelle. Det er 17 statsråder og 1 statsminister som tar avgjørelse etter at sakene også har vært behandlet i storfraksjonene (Sp, Ap og Sv) i Stortinget. Så jeg vil jo oppfordre deg til å grunngi dine påstander, også de om at Amundsen er styrt av Youngstorget. Vibeke Larsen torsdag 3. september kl 14 Bra? Til Vibeke Larsen. Jeg stillte en del spørsmål om SameAP`s politikk til deg.Forståelig nok så vegrer du deg for å svare på disse spørsmåla.Du forsøker å forsvare deg med å legge ansvaret på andre. Skal forsøke her å redegjøre for hva jeg mener er hovedproblemet til at Sametinget i dag ikke er annet enn en vingeklippet “koselig kulturell forlenga arm til majoriteten i Norge”. Dette synliggjøres best med det som tidligere sametingspolitiker , og listetopp på SP`s sametingsvalgliste for Gaisi, Svein P: Pedersen sa på landsmøtet i Same SP i år. Sitat;-urfolksrettigheter og selvbestemmelse er noe jeg jobba mye med på Sametinget.På Sametinget var det spesiellt AP som harsellerte med meg i disse sakene .Enten forsto man ikke rekkevidden av sitt harselas, eller så ville man ikke forstå.Sitat slutt. At AP har et problem i disse sakene er ikke til å stikke under en stol, og nå vises dette klart i minerallovsaka. Det at Same AP skulle komme i posisjon i inneværende periode hadde vel ikke de selv engang regna med , selv om det var ved et arbeidsuhell. Man er kommet i klemme mellom Youngstorget og den samiske befolkninga i denne saka. Hva gjør man så? Jo, man bjeffer noen stakkars ynkelige klynk i media , man hverken tør , eller vil gjøre noe mer med saka. Lederen i Finnmark AP klapper SameAP over munnen hver gang de forsøker å åpne den, og skulle de greie å sutre litt til Jens , ja da står “Portvakten fra Vardø” Schøttèn klar med sensuren. Den desinformasjonen som bla Finnmark AP står for , med leder Inga -Lill Olsen i spissen for , foregår uten de store protestene fra Same AP. Man greier ikke å få frem budskapet om at Finnmarksloven ikke særbehandler samene. At reindrifta har særfordeler kommer av heilt andre forhold , som ligger langt bak i tid. Reindriftsloven hjemler disse særrettighetene. Reindrifta er under 10% av den samiske befolkninga . Språkloven hindrer ingen å snakke sitt eget språk, den gir bare rett til samene å gjøre det samme. Samisk utviklingsfond skiller heller ikke på etnisitet. Hvor kommer man når man legger dette sammen?Jo, man kommer dit hen at Same AP er kollosalt feige, selv i det å korrigere åpenbar desinformasjon fra Finnmark AP, ved en leder som etter mitt syn passer bedre inn i et annet stort parti i fylket,( jfr tidligere innlegg om grafer etc). Sametinget er underfinansiert , dette går man også forbi i all stillhet.Same AP står med lua i handa og titter ned på skalletuppene sine i møte med departementene, for det er en kjensgjerning at Sametinget ikke forvalter sin egen politikk. De fleste ordninger som er i dag, er oppretta av staten, og som Sametinget i noen grad har overtatt forvaltningen av.Det finnes lite frie midler. Jeg har med bakgrunn i disse kjennsgjerningene brukt noen harde ord og uttrykk om disse sakene , som marionetter, husslaver , styrt fra Youngstorget etc og henvist til eventyret om “Keiserens nye klær”.Denne kritikken står jeg ved!!! Allt dette gjør at Sametinget kun forvalter/viderefører statens politikk overfor samene, og mineralloven som den siste store saka viser dette klart, Olli og resten av SameAP snakker for døve ører etter at “Portvakten” og lederen av Finnmark AP har talt. Vi i Senterpartiet har alltid satt selvbestemmelse og rettigheter som eget folk og urfolk meget høyt, og talt i mot “keiseren” ved mang en anledning. For at Sametinget skal få sin rettmessige plass og rolle i det norske samfunnet , må FN deklarasjonen av 2007 innkorporeres i norsk lov. Vi må få et Sameting som er “Herre i eget hus” , og ikke minst finansiert på en slik måte at man slipper å gå “kanossagang” gjennom varierende regjeringers korridorer og irrganger med blikket festa på komag og skalletupper i møtet med “De Høye Herrer nede i Oslo”. Finansieringen av Sametinget bør skje gjennom en fast lovhjemlet prosentandel av naturressursene i de områdene som vi samer har interesser i.Størrelsen på finansieringa må være av en slik størrelse at selvbestemmelsen og rettighetssakene kan gjennomføres etter intensjonene i nasjonalt og internasjonal lovgivning. Dette er vi i Same SP heilt klare på. Ludvig Rognli for syv timer siden Bra! fra Same Dame
Hva mener du? av AA 03.09.2009 19:43
Hva mener du "Tolker"? Jeg har prøvd å finne den selvmotsigelsen du hevder er der, men finner den ikke...?
motsigelse av tolker 03.09.2009 11:58
Egentlig, når man studerer litt nærmere, så er andre og tredje avsnitt en selvmotsigelse - egentlig
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S