!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Sametinget og kongekrabben
Ann-Mari Thomassen, sametingsrepresentant for NSR.
Jeg registrerer at Sametingets visepresident, Marianne Balto Henriksen, har hatt møte med Stortingets næringskomitè om kongekrabbemeldingen. Stortingsmeldingen om forvaltningen av kongekrabben blir etter alt å dømme behandlet av Stortinget i løpet av våren, skriver sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen i et leserinnlegg.

Publisert: 02.02.2008

Jeg konstaterer at Kongekrabbemeldingens intensjon i stor grad er i tråd med Sametingets vedtak fra februar 2007. Dette er jeg fornøyd med all den tid vi la ned mye arbeid i konsultasjonene med departementet om denne saken.

Det er imidlertid en del vesentlige punkter vi så langt ikke har fått gjennomslag for. Dette gjelder blant annet at den utøvende forvaltningsmyndighet skulle overføres til regionalt folkevalgt nivå. Urfolksperspektivet er heller ikke spesifikt nevnt i kongekrabbemeldingen. Det er derfor positivt at også det nye sametingsrådet griper fatt i dette. Jeg tar det for gitt at visepresidenten i sine videre møter med sentrale myndigheter legger frem Sametingets syn på saken.

Nærhetsprinsippet viktig for NSR
I fiskeripolitikken er Norske Samers Riksforbund (NSR) av den oppfatning at nærhets- og avhengighetsprinsippet må ligge til grunn i fiskeriforvaltningen og forvaltningen av andre marine ressurser. Det er helt avgjørende at forvaltningen av fisket og marine ressurser utvikles slik at lokalbefolkningen kan dra nytte av de ressursene som finnes rett utenfor stuedøra og i de nære kystmiljøene. NSR mener også at slik forvaltningen av kongekrabben var tidligere, var den i strid med rettsoppfatningen til folk i de mest ”utsatte” krabbeområdene. Mange fiskere bosatt i fjorder i Øst-Finnmark hadde ikke tilgang til fisket. Dette til tross for at kongekrabben førte til mange ødelagte bruk og dermed ødela for det tradisjonelle fisket som var livsgrunnlaget deres.

Pedersen støtter nærhetsprinsippet
Når Helga Pedersen går inn for en særskilt områdeadgang for fartøy under 11 meter fra Øst-Finnmark, ser jeg på det som en stadfesting av nærhets- og avhengighetsprinsippet. Kongekrabben er etter hvert blitt et viktig inntektsgrunnlag for fiskere i samiske fjorder i Øst Finnmark og jeg har tro på at den nye forvaltningsmodellen vil styrke sysselsettinga og bosettinga i de sjøsamiske fjordene.

Sametinget bør være med i regional forvaltningsmodell
Jeg mener at forvaltningen av kongekrabbefisket kunne vært et godt utgangspunkt for nettopp å prøve ut en regional forvaltningsmodell der Sametinget også er med som partner. Det kunne dannet et godt utgangspunkt for framtidig forvaltning i forhold til øvrige fiskerier. I og med at kongekrabbefisket er et viktig sjøsamisk fiske så er det naturlig at også Sametinget deltar i forvaltningen av det.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S