!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Landsmøtet: - urfolksfiendtlig lovforslag!
NSRs 35. landsmøte i Trones kom med knallhard kritikk av regjeringens forslag til finnmarkslov. Landsmøtet kaller forslaget for direkte urfolksfiendtlig og en fortsettelse av tidligere tiders fornorskningspolitikk. Landsmøtet krever at Sametinget må være med på å utforme et nytt og bedre lovgrunnlag som også samene kan slutte seg til.

Publisert: 10.07.2003

 

Norgga Sámiid Riikkasearvis 35. landsmøte tar utgangspunkt i at vi samene, som et eget folk – og det eneste urfolket i Norge – har historisk uomtvistelig nedfelte rettigheter. Vi har arvet våre rettigheter fra våre forfedre. Vi har bebodd, virket og levd i våre områder i uminnelige tider, lenge før noen annen folkegruppe for første gang kom til vårt territorium.

  

Som Norges største samiske organisasjon og beskytter av samiske rettigheter, kan ikke NSR akseptere at Stortinget vedtar Ot. prp. nr 53 (2002-2003) Forslag til Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke slik den foreligger fra Regjeringen.

 

Aldri gitt fra seg rettigheter

Samene har aldri gitt fra seg noen rettigheter, hverken til land-, vann- eller naturressurser, i forhandlinger, ved salg eller andre overdragelser. Den samiske eiendoms-, besittelses- og bruksrett ligger der, som den har gjort i uminnelige tider. Samene bebor hele Finnmark, både kyst og innland. På dette grunnlag skal det etableres en lov om grunnforvaltning av Finnmark.

 

Stiller sprørsmålstegn ved norske myndigheters motiver

Norske myndigheter har et særlig ansvar for å gi samene best mulig grunnlag for å sikre og utvikle bredden i samekulturen. Finnmark er del av samenes historiske hjemland, men vår kultur er også der svekket gjennom en bevisst norsk kolonisering av samisk land og en systematisk fornorskning av vårt folk. Norges ansvar for sitt samiske folk er erkjent både i nasjonal og internasjonal rett, uttaler landsmøtet. Landsmøtet stiller videre spørsmålstegn ved norske myndigheters motiver da de ba det samiske folk om unnskyldning for tidligere tiders fornorskningspolitikk; "Kongen, Den norske kirke og statsministeren har i spissen for det norske folk bedt det samiske folk om unnskyldning. Det kan i dag dog synes som om unnskyldningen fra norsk hold også har hatt som siktemål å glatte over tidligere tiders urett og slik åpner for at ny urett kan begås", heter det fra landsmøtet.

 

Urfolksfiendtlig lovforslag

NSRs landsmøte sparer ikke på kruttet når de omtaler regjeringens forslag til finnmarkslov; - Forslaget til Finnmarkslov viser en total arroganse overfor den samiske befolkning. Regjeringens forslag til Finnmarkslov vil innebære at fornorskningen av samene fortsetter. Som anerkjent foregangsland hva menneskerettigheter angår finner NSR det uhyrlig at Regjeringen fremmer et direkte urfolksfiendtlig lovforslag, mener landsmøtet.

 

Kastet vrak på intern norsk lovgivning

Regjeringen har kastet vrak på intern norsk lovgivning og særlig Grunnlovens §110a som skal sikre samiske rettigheter. Regjeringen har satt til side folkerettens prinsipper slik disse er beskrevet i internasjonale konvensjoner, og som Norge har ratifisert; ILO-konvensjon nr. 169, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og menneskerettsloven. Regjeringens forslag har heller ikke tilstrekkelig forankring i Samerettsutvalgets 17-årige forarbeid og slik brytes norske lovnader om at utvalgets arbeid skulle følges opp med en lov som anerkjenner samenes rettigheter til land og vann. Vi vil særlig vise til de betenkninger som juridiske eksperter har kommet med vedrørende lovforslagets store mangler og urett, uttaler NSRs landsmøte i sitt opprop til Det Norske Storting.

 

En ny lov betinger enighet med Sametinget

Videre uttaler landsmøtet; - Samefolket har en lang rekke grunnleggende rettigheter bygd på det faktum at vi er et eget folk. I det ligger det blant annet at samene som folk har en rett som bare samefolket selv kan forvalte og forhandle om. Denne grunnleggende retten vil bestå uansett forvaltningsordninger. Endring av denne retten kan bare skje etter bindende avtale mellom samiske representanter med mandat fra det samiske folket på den ene siden og representanter for statens myndigheter på den andre siden.

 

- NSR mener at det ikke bør etableres en lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke uten at det foreligger en utvetydig overenskomst mellom den norske stat og Sametinget, hvorved Sametinget gir sitt samtykke til en slik ordning, påpeker landsmøtet.

 

Krever betydelige endringer

Med dette som bakgrunn krever NSR betydelige endringer i lovforslaget på bakgrunn av grundige faglige vurderinger og ubestridelig historiske samiske rettigheter. Det må foretas vidtfavnende konsultasjoner med Sametinget, hvor formålet med konsultasjonene må være å få i stand et lovgrunnlag som også samene kan slutte seg til.

 

NSR ber Stortinget om å sikre at det gjennomføres en folkerettslig forsvarlig prosess og behandling, innenfor udiskutable folkerettslige rammer. Dette må skje på basis av klart definerte rettsgrunnlag for samene.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S