!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Har samene rett til marine ressurser?
Etter forslag fra Håkon Eriksen og Gáivuona NSR, vedtok et enstemmig landsmøte å støtte en resolusjon hvor NSR krever at det igangsettes et lovarbeid om samenes rettigheter til de marine ressurser. NSR beklager sterkt at regjeringen har valgt å overse disse rettighetene i sitt forslag til finnmarkslov.

Publisert: 07.07.2003

 

Norske Samers Riksforbunds (NSR) 35. ordinære Landsmøte samlet i Trones, Nord-Trøndelag vil sterkt beklage at Regjeringen har valgt å overse de samiske rettigheter til de marine ressurser i lovforslaget Ot.prp. nr. 55 (2002-2003) ”Om lov om rettsforhold i Finnmark fylke (Finnmarksloven)”.

 

ILO-konvensjon nr. 169 omfatter, i tillegg til landområder, også de marine ressurser og sjøarealer i samiske områder. Konvensjonens art. 13 nr. 2 fastsetter at begrepet ”landområder” skal omfatte begrepet ”territorier”, noe som dekker totalmiljøet i de områdene urfolk lever i.

Denne tolkningen av konvensjonen ble fremmet fra Sametingets side i utredningen ”Samiske fiskerier mot år 2000”. Tingets syn har senere fått støtte av folkerettseksperter slik det fremkommer i NOU 1997:5 som var en del av bakgrunnsmaterialet til Samerettsutvalget.

 

Etter press fra samisk side nedsatte Fiskeridepartementet et eget utvalg med sterk samisk representasjon etter forslag fra Sametinget. Mandatet var bl.a. å gjennomgå spørsmålet omkring samiske fiskerier. Spørsmålet om en egen samisk fiskerisone ble i denne sammenheng drøftet inngående sammen med en rekke andre tiltak.

 

Ressursene utenfor kysten og i de nære havområder har i uminnelige tider dannet et viktig materielt grunnlagg for samisk kultur. Det er også i disse områdene at den samiske befolkningen ble utsatt for det sterkeste fornorskningspresset. Dette ble av tidligere Høyesterettsjustituarius Carsten Smith fremmet i en vurdering etter oppdrag fra Fiskeridepartementet i 1991 der han fremholdt at den samiske kulturen i denne forbindelse  sto i en ”fem på tolv” situasjon.

 

At Regjeringen har valgt å unnlate rettighetene til de marine ressursene og sjøarealene i lovforslaget kan i beste fall tolkes som et forsøk på å unngå et vanskelig saksområde. I verste fall søker man på denne måte å omgå ILO-konvensjonens bestemmelser på dette området.

 

På bakgrunn av overstående krever derfor NSR at det igangsettes et eget lovarbeid om samiske rettigheter til de marine ressurser der formålet må være å styrke det materielle grunnlag for samisk kultur bl.a. gjennom opprettelsen av en marin urfolkssone på en slik måte at internasjonale konvensjoner, herunder ILO-konvensjon nr.169, overholdes og oppfylles.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S