!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tale til Norske Reindrifssamers Landsforbunds 60-årsjubileum 2007
Norske Reindriftssamers Landsforbund avholder sitt landsmøte i helga, og leder for Norske Samers Riksforbund, Silje Muotka holder tale til landsmøtet.

Publisert: 08.06.2007

TALE I ANLEDNING NORSKE REINDRIFTSSAMERS LANDSFORBUNDS 60 ÅRS JUBILEUM

Jeg vil på vegne av Norske Samers Riksforbund (NSR) få ønske Norske Reindriftssamers Landsforbund hjertelig til lykke med 60 års jubileet.

Allerede i 1947 organiserte reindriftssamer seg med mål om å bedre kårene for reindriftsnæringen. Organisasjonen har maktet å nå mange sentrale mål gjennom sitt virke, blant annet er reindriftsavtalen – som så dagens lys i 1977 – en helt sentral milepæl for organisasjonen. Med forhandlingene som føres med sentrale myndigheter legges mange rammebetingelser for reindrifta.

Sterk ledertradisjon
Blant NRLs ledere er det mange kjente og markante profiler. Nåværende NRL-leder Nils Henrik Sara er en sentral samisk leder. Tradisjonene med sterke og tydelige siidaledere har blitt ivaretatt i NRL. Om man skal kommentere en særegenhet ved NRLs ledere så vil jeg nok peke på det faktum at kun en kvinne til dags dato har sittet med dette viktige vervet, nemlig nåværende statssekretær Berit Oskal Eira (1982-1984)

Kvinners stilling sentral
Debatten om den nye reindriftsloven og kvinners stilling er en viktig debatt. Kvinnenes rolle i reindrifta bør vies enda mer oppmerksomhet. Mange av kvinnene i reindrifta har både lønnet annet arbeid og i tillegg tar de del i reindrifta på så mange vis. Jeg tror ikke at reindrifta ville vært så solid som samisk kulturbærer om det ikke var for de mange sterke og trippelarbeidene kvinnene i reindrifta.

Mange felles aktuelle saker
I disse dager er det mange saker som NSR og NRL har felles interesser i å jobbe med, som vi også har gjort i mange viktige og sentrale saker tidligere. Sammen kan vi uttrette mye. Blant aktuelle politikkområder er spørsmålet om forholdet mellom bruk og vern av områdene våre, som NSRs landsmøte skal debattere sankthans helga. Spørsmål om hva bit-for-bit politikken hva angår arealinngrep innebærer både for reindrifta og det samiske samfunnet er aktuelle og vanskelige spørsmål. Miljøsaker og klimautfordringer er blant tema som vi debatterer og søker å finne felles plattformer for. Etter min mening er det et sunnhetstegn for det samiske demokratiet at det er en vital samfunnsdebatt om tema som er både vanskelige og utfordrende.

Utfordringer i arealplanleggingen
Reindrifta representerer en form for arealutnyttelse som utgjør en av flere bærebjelker i forhold til den samiske rettighetskampen. Reindriftsretten hviler blant annet på rettsgrunnlag som kalles for sedvane og alders tids bruk. Jeg er av den formening at den samiske bruken av områdene både må fremmes og styrkes gjennom at vi har fått Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen. Det er nettopp derfor både loven og forvaltningsordningen er kommet i stand.

Finnmarkseiendommens strategidokument slår blant annet fast at ”ressursene skal tilgjengeliggjøres”. Det er store forventninger om at arealene i Finnmark nå er mer tilgjengelig fordi man har kompromisset seg frem til Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen. Det gir seg uttrykk i at mange ulike former for aktiviteter som vindmølleparker, hyttefeltsutbygginger og mineralutvinning blir stadig mer aktuelle tema. Nordområdesatsningen representerer også en sentral utfordring for samene, og vi må være med der det skjer for å sikre våre interesser. Jeg tror at vi også må være særskilt aktive for å sikre at større arealinngrep ikke kommer i konflikt med reindrifta. Et stort fokus på arealplansarbeid fra samisk side er nødvendig fremover. Det er på denne bakgrunnen at Sametinget blant annet har jobbet mye for å få de endelige retningslinjene for endret bruk av utmark på plass. Videre ser vi at selv om reindrifta har innsigelsesmulighet i forhold til kommunenes arealplan gjennom plan og bygningsloven, så er reindrifta ikke innrettet slik at reindriftsutøvere flest kan sitte på et kontor og svare på en mengde høringsuttalelser og følge med på kommunens arealforvaltning i detalj. Reindriftsutøvere må jo ofte i tillegg forholde seg til flere kommuner, og det krever mye. Sametinget har derfor jobbet for at også Sametinget skal kunne ha en innsigelsesrett i forhold til plan- og bygningsloven som en skranke mot større arealinngrep som river vekk det materielle grunnlaget for samisk kultur. Det er likevel et godt stykke politisk arbeid før dette forslaget er loset gjennom i Stortinget, og vi må stå på videre.

Reindrifta god ambassadør
Jeg vil på denne dagen særlig fremheve reindrifta blant de fremste ambassadører for den samiske kulturen. Det legges merke til når dere tar grep for å etablere nye virksomheter og aktiviteter. Det samiske samfunnet er avhengige av at næringsutviklingen er god og nyskapende. Vi ser at det er krevende og at det er utfordrende med næringsutvikling, men man skal også huske på at erfaringer bidrar til at fremtidige tiltak lykkes stadig bedre.

Krever fradrag for momsavgifter
NSR har også lagt merke til at reindrifta ikke kan oppnå økonomiske fradrag for momsavgifter til kjøretøyer og drivstoff blant annet. Dette mener vi minner mistenkelig om strukturell forskjellsbehandling siden andre næringer, som for eksempel jordbruket, har tilsvarende avgiftslettelser. Det er ikke akseptabelt. Jeg har derfor skrevet et brev til finansminister Kristin Halvorsen om saken, og jeg håper finansministeren jobber i dette øyeblikk også for å sikre rom for avgiftslettelser i dette budsjettarbeidet som regjeringen nettopp har tatt fatt på. NSR vil yte NRL betydelig støtte i arbeidet med denne saken, og i flere andre viktige saker fremover. 

Jeg vil med dette få ønske dere til lykke med 60 års jubileet!

Silje Muotka, Leder
Norske Samers Riksforbund

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S