!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Reindriftsloven må sikre bærekraftig reindrift
Reindriften har lenge ventet på ny reindriftslov
NSR er opptatt av at den nye reindriftsloven skal bedre rammevilkårene for den samisk reindriften. - Vi mener forslag til ny reindriftslov ikke er i tråd med folkeretten, sier NSR-leder Silje Karine Muotka. NSR mener at det er særlig viktig å styrke reindriftas arealvern.

Publisert: 15.04.2007

Regjeringen la fram forslag til ny reindriftslov i slutten av januar. Reindriftslovutvalget, ledet av Kirsti Strøm Bull, avga sitt forslag i 2001 og reindrifta ha lenge ventet på den videre behandlinga av loven. Stortingets Næringskomite avholdt åpen høring om reindriftsloven i Alta 26.03.07. Silje Karine Muotka fremmet NSRs syn på høringen, og NSRs innspill er sendt næringskomiteen: 

Samisk rettsoppfatning viktig i ny reindriftslov

Det er viktig å få vedtatt en ny reindriftslov som bedrer rammevilkårene for den samiske reindriften. Man har ikke maktet å løse reindriftas utfordringer med dagens lovverk, og man trenger en ny lov som er bedre tilpasset den samiske rettsoppfatning og måten reindrifta drives.

Det er også viktig at det iverksettes oppfølgende prosesser i forhold til de delene av reindriftsloven som ikke er til revisjon nå, slik at man får en helhetlig reindriftslov. I dette arbeidet mener NSR at det er viktig å sikre reindriftas selvbestemmelse. Det vil være særlig viktig at reindriftssamene gis reell innflytelse gjennom flertall og ledelse av reindriftas styrende organ.

NSR er særlig opptatt av å sikre reindriftas arealvern, for eksempel ved at ekspropriasjon for å sikre reinbeiteareal styrkes i forhold til gjeldende lovverk.

Reindriftsloven må være i tråd med folkeretten

Reindriften som urfolksnæring har et sterkt internasjonalt rettslig vern, gjennom blant annet ILO-konvensjon 169.

Reindriften er en sentral samisk næring og en viktig kulturbærer. Reindriften utsettes for press fra ulike hold, og situasjonen for reindrifta i mange områder er vanskelig. Reindrifta utsettes for mange arealinngrep i reinbeiteområder, hvor en bit-for-bit politikk truer reindriftas eksistensgrunnlag. Forskning viser at om utbyggingen fortsetter i samme omfang som i dag, så vil konsekvensene for den samiske reindriften være store og i løpet av 50 år vil reindriften være borte mange steder.

En ny reindriftslov må sikre og utvikle reindriften slik at man i fremtiden kan ha en bærekraftig reindrift. NSR er i likhet med Sametinget bekymret for at det rettsvernet reindriften har gjennom internasjonal rett undergraves. 

NSR vil at det i den nye reindriftsloven brukes likelydende formuleringer som i Finnmarkslovens § 3, ”Loven gjelder med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter”

Bunnfradrag - viktig for rekruttering til reindriften

I tråd med lovutvalgets forslag, så må det inntas en bestemmelse om vern for de med et gjennomsnittlig reintall eller et mindre reintall ved reduksjon av reintall. NSR mener at det er svært uheldig at dette er fjernet i departementets forslag til ny reindriftslov. Dersom siidaene ikke ved enstemmighet fastsetter et minste fastsatt reintall, så må loven garantere dette vernet med at lovutvalgets forslag på 200 rein skal gjelde.

Dette er svært viktig i et rekrutteringsperspektiv. Unge reindriftsutøvere i etableringsfasen må ha et vern ved pålagt reduksjon av reintall. Om siidaandeler med under 200 rein vil måtte redusere like mye forholdsmessig som reindriftsutøvere med langt flere rein, så vil det gjøre det svært vanskelig å livnære seg av reindrifta. Dette vil gå hardt utover rekrutteringa. Det er allerede vanskelig for ungdom å etablere seg i reindriften, og uten dette vernet vil det bli ennå vanskeligere.

Når unge etablerer seg i reindriften er de avhengige av å øke egen reinbestand gjennom et lavt slakteuttak. De aller fleste unge starter med svært lavt reintall, som de selv bygger opp. Vi er redd for at uten dette vernet så vil det være umulig for ungdom å få til en bærekraftig reindrift, spesielt i de tilfeller der etablerte reindriftsutøvere også har et lavt slakteuttak. 

Den gjennomsnittlige alderen blant driftsenhetsinnehaverne i reindrifta blir stadig høyere, med en lav andel av driftsenhetsinnehavere under 30 år (10 % i driftsåret 2004/2005). Dette vil på sikt kunne føre til forgubbing av reindrifta og mangel på arbeidskraft. 

Den aldersmessige og kjønnsmessige balansen må sikres, og bunnfradraget på 200 rein vil være et viktig bidrag for dette. Ungdom og kvinner har ofte formell kompetanse, som i fremtiden vil være et viktig supplement til den tradisjonelle kunnskap for å sikre ytterligere innovasjon og verdiskapning i en bærekraftig reindrift. Kontakt:
Silje Muotka, Tlf. 77520595 / 984 87 576 e-poasta: leder(a)nsr.no
Pressebilder her.

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S