!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSRs ungdomspolitikk
NSR-U vil arbeide for å få politikerene i NSR til å holde sine valgløfter til ungdommene. Vi er alltid interessert i hva DERE mener vi bør jobbe med så send oss en mail om det er noe du har på hjertet.

Publisert: 30.04.2003

- NSR må legge vekt på rekruttering av ungdom til NSR. Dette ved å ikke utelukkende legge vekt på det politiske, men også på det kulturelle og sosiale. Videre må NSR ta bedre vare på ungdommen i NSR, og la dem få høyere posisjoner, og velges inn i råd og utvalg. Det må opprettes flere ungdomslag, og de allerede eksisterende ungdomslags videre eksistens må sikres. Lokallagene spesielt må ta ansvar og initiativ for dette.

- Det må arrangeres årlige møter mellom NSRs ledelse, sametingsrådet og ungdomsledere, for slik å bli hørt og få større innflytelse i saker som angår ungdom.

- Ansettelse av sekretær som har ansvar for ungdomssaker, denne i for eksempel 25 %-stilling og denne sekretæren bør tilknyttes NSR sekretariatet.

- Samisk ungdom i byene er i en spesiell sårbar situasjon og det må derfor lages en samepolitisk plan for de samiske ungdommene i byene.

UTDANNING
- Utdanningskatalog hvor samiske elever/studenter får oversikt over studietilbud rundt om i landet, denne skal gi informasjon om studier med samisk innhold og den bør gi informasjon over hvilke stipendier man kan søke på.

- Kvoteordnngen bør bestå, og snarest utvides.
- Flerkulturell- og tospråklighetspedagogikk bør bli påbudt fag for lærere i Nord-Norge, Trøndelag og Hedmark. I dag er det altfor få institusjoner som kan tilby dette faget.
- Det bør kunne gis undervisning i samisk språk, kulturforståelse, historie og duodji på barne/ungdomsskoler og videregående skoler hvor det er samiske elever.
- Sterkere satsing på IT og fjernundervisning.
- Det må legges større vekt på høyere utdanning med samisk innhold. Studietilbudet bør utvides, og også legges utenfor de såkalte samiske kjerneområdene. For eksempel Bodø, Nesna og Levanger.
- Stipendordninger for all samisk ungdom uansett bosted og næringstilknytning.
- Flere lærebøker bør lages, særlig på sør- og lulesamisk.
- Innholdet i lærebøker bør i større grad gjenspeile det samiske samfunnet ved å vise variasjonen i det.
- Øke/prioritere studietilbudet i samisk språk på høyere nivå, da særlig tilbudet for studenter med norsk som morsmål (samisk semesteremne).
- Opprette en stilling som samisk yrkesveileder som kan gi ungdom råd og hjelp med yrkesvalg og yrkesmuligheter.
- Skolebygg og barnehager i samiske områder skal bygges/opprustes til å være i stand til å gi tilbud etter L97S. Egne bevilgninger til skolebygg. Barnas oppvekstmiljø er voksnes ansvar.
- Styrke samisk språklærersituasjon i Nordre Nordland og Sør-Troms.

HELSE
- Nasjonal samisk barneverninstitusjon bør opprettes, kanskje i samarbeid med samisk barneombud.
- Opprettelse av krisesenter for kvinner og barn, dette i første omgang i de samiske kommunene.
- Gjenopprettelse av gratis helse prevensjonskontor for ungdom i de samiske kommunene.
- Opprettelse av en nasjonal samisk helse og sosialtjeneste som har ansvar for å veilede og informere samiske ungdommer om helse og sosiale problemer.
- Ansettelse av tolker på sykehus.
- PPD-tjenesten må bli mer synlig, og kanskje oppsøke ungdommen på klubben og lignende. Ungdom tar nemlig ikke selv kontakt med PPD.
- Opprettelse av støttegrupper etter ulykker eller selvmord. Ungdom har behov for å bearbeide sorgen, og snakke åpent om den, men har i dag ingen steder å henvende seg.
- Sørsamiske områder må spesielt få et tilbud/tjeneste hvor de kan søke hjelp for sosiale-emosjonelle problemer.

KULTUR OG IDENTITET
- Flere språkleirer for barn og unge.
- Flere ikke-politiske festivaler og arrangementer, og økt støtte til eksisterende arrangementer, slik at deres videre eksistens sikres.
- Det skal settes av midler i NSRs budsjett til et fast årlig ungdomstreff i NSR.
- Opprettelse av en samisk kunsthøgskole hvor man kan lære eller utvikle ferdigheter i musikk, litteratur, duodji, drama og lignende.
- Identitetsseminar hvor ungdom møtes og lærer om hverandre og slik øker forståelsen og respekten for at vi samer har ulike dialekter, drakter og næringsbakgrunn.
- Identitetsproblemene må knyttes opp mot skolene.

MEDIA OG LITTERATUR
- Økt tilskudd til samiske aviser
- Flere faste radio- og TV-programmer for barn og unge. Da særlig program på sør- og lulesamisk.
- Økt tilskudd til barne- og ungdomsblad, med større fokus på sør- og lulesamisk.
- Tegneserier på de tre ulike dialektene. Vi savner Donald Duck på samisk.
- Øke utgivelsen av bøker og blad for barn og unge, disse også på norsk men med samisk innhold.
- Øke utgivelsen av samisk musikk, for eksempel gi ut cd i etterkant av samisk Grand Prix.
- Opprettelsen av egne barne- og ungdomssider på samenet/internett.

Vi er alltid interessert i hva DERE mener at man bør jobbe med, så send en mail om det er noe du har på hjertet.Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S